Archiwum - porady prawne

zasiłek pogrzebowy

dla osób ubezpieczonych w ZUS i KRUS

ZASIŁEK POGRZEBOWY 

dla osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu w  ZUS

 Jeżeli osoba zmarła podlegała ubezpieczeniu społecznemu w ZUS, czyli nie była rolnikiem podlegającym ubezpieczeniu w KRUS - zasiłek pogrzebowy wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

1. Kto ma prawo do zasiłku pogrzebowego?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

- osoby mającej ustalone prawo do emerytury lub renty,

- osoby mającej ustalone prawo do emerytury pomostowej,

- ubezpieczonego, w tym ubezpieczonego z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,

- osoby mającej ustalone prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

- osoby, która zmarła w okresie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,

- członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 1-4

- osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,.

- cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych pobierającej świadczenie pieniężne,

- osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,

- członka rodziny osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,

- osoby pobierającej rentę socjalną,

- osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,

- osoby pobierającej rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,

- członka rodziny osoby pobierającej rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach.

2. Osoby, które są uprawnione do złożenia wniosku o wypłatę zasiłku:

Członkowie rodziny:

-dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,

przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka,

- wnuki i rodzeństwo,

- małżonek (wdowa i wdowiec),

- rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

- Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu.

- Zasiłek pogrzebowy przysługuje także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

3. Wysokość zasiłku

Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu, czyli wyłącznie raz i jednej osobie. Od 1 marca 2011 r. zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4.000 zł.

W razie pokrycia kosztów pogrzebu przez pracodawcę, dom pomocy społecznej, gminę, instytucję zakonną lub diecezjalną, zasiłek przysługuje tym podmiotom w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż 4.000 zł.

Zasada ta ma także zastosowanie w przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez inną osobę niż członek rodziny.

 W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty - proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, lecz członek rodziny poniósł również część jego kosztów, zasiłek pogrzebowy przysługuje temu członkowi rodziny w kwocie 4.000 zł.

4. Gdzie jest właściwy oddział ZUS?

Zasiłki pogrzebowe wypłacają oddziały ZUS.
Adresy placówek ZUS znajdują się na stronie internetowej Urzędu: WWW.zus.pl

5. Jak długo można starać się o wypłatę zasiłku?

Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie nie zgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.
Jeżeli zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w tym terminie nie było możliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej albo z innych przyczyn całkowicie niezależnych od osoby uprawnionej, prawo do zasiłku wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu.

Dokumentem potwierdzającym te okoliczności lub przyczyny jest zaświadczenie Policji
 lub prokuratury, odpis zupełny aktu zgonu lub inny dokument urzędowy potwierdzający zaistnienie okoliczności lub przyczyn uniemożliwiających zgłoszenie wniosku.

6. Wymagane dokumenty

Podstawowymi dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego są:

- wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12 ) - link

- skrócony odpis aktu zgonu albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe,

- oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku - kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem,

- dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo zgłaszającego wniosek z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane),

- zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci (w przypadku gdy zmarła osoba ubezpieczona lub członek rodziny osoby ubezpieczonej), nie dotyczy to osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz osób z nimi współpracujących.

Tożsamość osoby występującej z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy jest ustalana na podstawie dokumentu ze zdjęciem.

Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, wymagane jest zaświadczenie właściwego organu administracji państwowej lub organizacji stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu oraz rachunki kosztów poniesionych przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy.

Podstawa prawna:

art. 77-81 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.), art. 10 i 26 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. Nr 120, poz. 1252 ze zm.), art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofi arom działań wojennych (Dz.U. Nr 249, poz. 1824 ze zm.),  art. 12a ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. Nr 135, poz. 1268 ze zm.), art. 20 ustawy z dnia 6 listopada  2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. Nr 237, poz. 1656 ze zm.) i art. 12 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich  świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. Nr 97, poz. 800 ze zm.)

Informacja na podstawie: http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=439

ZASIŁEK POGRZEBOWY OSÓB UBEZPIECZONYCH W KRUS

Jeżeli osoba zmarła podlegała ubezpieczeniu społecznemu ROLNIKÓW w KRUS
- zasiłek pogrzebowy wypłacany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

1. Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy z KRUS?

Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu po śmierci:

Członkami rodziny, o których mowa w pkt 3, są:

Oprócz członków rodziny zasiłek pogrzebowy może otrzymać:

2. Jaka jest wysokość zasiłku pogrzebowego ?

Od 1 marca 2011 r. zasiłek pogrzebowy przysługuje w niezmiennej kwocie 4.000 zł.

W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez dom pomocy społecznej, gminę, powiat, instytucję zakonną lub diecezjalną, zasiłek pogrzebowy przysługuje tym podmiotom w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż 4.000 zł.

W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty - proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, lecz członek rodziny (inna osoba) poniósł również część jego kosztów, zasiłek pogrzebowy przysługuje temu członkowi rodziny (innej osobie) w kwocie 4.000 zł.

 W razie zbiegu prawa do zasiłku pogrzebowego na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z prawem do zasiłku pogrzebowego na podstawie odrębnych przepisów, zasiłek ten przyznaje się na podstawie odrębnych przepisów.

 3. Jak długo można starać się o wypłatę zasiłku?

Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie nie zgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.

Jeżeli zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w tym terminie było niemożliwe  z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej, prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu.

 4. Jakie dokumenty są wymagane do złożenia wniosku?

 Do wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego należy dołączyć skrócony odpis aktu zgonu, oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane).

Dokumentem potwierdzającym odnalezienie zwłok lub zidentyfikowanie osoby zmarłej jest zaświadczenie Policji lub prokuratury, odpis zupełny aktu zgonu lub inny dokument urzędowy potwierdzający zaistnienie okoliczności lub przyczyn uniemożliwiających zgłoszenie wniosku.

Zasiłek wypłacany jest przez właściwy miejscowo oddział KRUS.
Adresy placówek: http://www.krus.gov.pl/

Wniosek KRUS – SR – 26 dostępny tutaj: http://www.krus.gov.pl/bip/formularze/swiadczenia/

 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t. ujedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.)

Informacje na podstawie: http://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/swiadczenia-z-ubezpieczenia-emerytalno-rentowego/zasilek-pogrzebowy/


Opracowanie: Wojtek Glac, 10.10.2012

Drodzy Czytelnicy! Dokładamy wszelkich starań, aby nasza strona była Wam jak najbardziej pomocna. Pamiętajcie jednak, że każda życiowa sprawa, problem, zagadnienie jest wyjątkowe i indywidualne, może wymagać profesjonalnej pomocy.
Nasza strona nie jest poradnikiem, ani encyklopedią wiedzy.
Fundacja Nagle Sami, nasi współpracownicy i przyjaciele dokładają wszelkich profesjonalnych starań, ale ze względu na zawiłość większości spraw, nie mogą ponosić odpowiedzialności, za działania podejmowane przez Was na podstawie zawartych tu informacji.

© 2012 Fundacja Nagle Sami. Wszelkie prawa zastrzeżone.