Spadek

przeprowadzenie spraw spadkowych (zarys)

A) DOKUMENTY
Dla przeprowadzenia postępowania spadkowego wymagane będą następujące dokumenty:
- akt zgonu spadkodawcy
- akt małżeństwa ( jeżeli dziedziczy małżonek)
- akt urodzenia ( jeżeli dziedziczą dzieci)
- testament, jeżeli był sporządzony i jest w dyspozycji Spadkobierców,
- inne, wskazane przez Sąd.

B) NOTARIALNE POŚWIADCZENIE DZIEDZICZENIA
Aby przeprowadzić sprawę spadkową czynnością notarialną, muszą być na niej obecni wszyscy uprawnieni spadkobiercy. Nie można ustanowić pełnomocnika!
Notariusz sporządza wówczas protokół dziedziczenia, uwzględniający podział ułamkowy masy spadkowej pomiędzy spadkobierców.
Jeżeli spadkobiercy przedstawią testament- Notariusz zobowiązany jest do jego otwarcia i ogłoszenia spadkobiercom. Postanowienia ważnego testamentu są wiążące.
Obydwie czynności są podstawą do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, będącego dokumentem potwierdzającym nabycie i prawo do właściwej części spadku.
Czynność notarialna rejestrowana jest w systemie informatycznym.
O wszelkich koniecznych dokumentach notariusz informuje strony podczas spotkania.
Ważne jest, że notariusz porad i informacji winien udzielić bezpłatnie, a opłatę pobrać dopiero za dokonane czynności.
Rejestr notariuszy: http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

c) SĄDOWE POSTĘPOWANIE O STWIERDZENIA NABYCIA SPADKU
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może złożyć w sądzie każdy spadkobierca, w każdym czasie po jego otwarciu. Przy czym, jeżeli wniosek składany jest w ciągu 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy konieczne będzie złożenie oświadczenia o przyjęciu
/odrzuceniu spadku. We wniosku należy zawrzeć imiona, nazwiska, stopień pokrewieństwa ze zmarłym i adresy wszystkich Spadkobierców!
Wniosek składa się w Sądzie właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.
Na rozprawie obowiązkowo musi być obecna osoba, która złożyła wniosek.
Pozostali spadkobiercy zostaną zawiadomieni przez Sąd o terminie rozprawy, ale nie muszą być na niej obecni, chyba, że Sąd postanowi inaczej i wezwie ich do stawiennictwa.
Opłata sądowa: 50 zł od wniosku + 5 zł w razie dziedziczenia z testamentu, za jego ujawnienie w rejestrze.
Wniosek składa się do Sądu rejonowego ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej, lub miejsca zamieszkania spadkobierców.

d) POSTĘPOWANIE O DZIAŁ SPADKU
Są to postępowania następujące po stwierdzeniu nabycia spadku, w celu dokonania podziału pozostałego po spadkodawcy majątku ( masy spadkowej) pomiędzy osoby uprawnione.

e) URZĄD SKARBOWY
Osoby najbliżej spokrewnione, które nabyły spadek nie mają obowiązku opłacenia podatku od nabycia spadku.
Do tej grupy podatkowej Ustawa zalicza:
Małżonka, dzieci, wnuki (zstępni), rodziców, dziadków (wstępni) rodzeństwo, ojczyma, macochę, pasierba, rodzeństwo przyrodnie.
Zobowiązani do opłacenia podatku są od nabycia spadku są dalsi krewni i inni spadkobiercy. Zgodnie z regułą, że im dalszy stopień pokrewieństwa, tym wyższy podatek.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zmianami).

Drodzy Czytelnicy! Dokładamy wszelkich starań, aby nasza strona była Wam jak najbardziej pomocna. Pamiętajcie jednak, że każda życiowa sprawa, problem, zagadnienie jest wyjątkowe i indywidualne, może wymagać profesjonalnej pomocy.
Nasza strona nie jest poradnikiem, ani encyklopedią wiedzy.
Fundacja Nagle Sami, nasi współpracownicy i przyjaciele dokładają wszelkich profesjonalnych starań, ale ze względu na zawiłość większości spraw, nie mogą ponosić odpowiedzialności, za działania podejmowane przez Was na podstawie zawartych tu informacji.

© 2012 Fundacja Nagle Sami. Wszelkie prawa zastrzeżone.