REGULAMIN UCZESTNICTWA: „Strata, żałoba, wsparcie – kurs otwarty.”

Akademia Fundacji Nagle Sami”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Organizatorem Kursu jest Fundacja „Nagle Sami” z siedzibą w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 1a, 01-524 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000398530, REGON: 145909117, NIP: 5252525087, adres poczty elektronicznej: info@naglesami.org.pl, numer telefonu 502511138 („Organizator”).
 3. Dokument określa zasady udziału oraz realizacji Kursu pt. „Praktycznym kursie pomocy psychologicznej w obliczu straty i żałoby Akademii Fundacji Nagle Sami” („Regulamin”).
 4. Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, a także że akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu.
 5. Postanowienia Regulaminu skierowane są zarówno do Konsumentów jaki i do przedsiębiorców, o ile w treści danej jednostki redakcyjnej nie wskazano, że dotyczy ona wyłącznie określonej kategorii Uczestników.

  II. DEFINICJE
  1.Organizator – zdefiniowany w sekcji I pkt 1 Regulaminu.
  2. Potwierdzenie – potwierdzenie telefoniczne, przez wiadomość e-mail lub fax wysłane przez Organizatora do osoby zainteresowanej uczestnictwem w Szkoleniu: (i.) potwierdzenia rezerwacji miejsca na liście Uczestników Szkolenia lub (ii.) wpisania na listę Uczestników Szkolenia lub(iii.) delegowanych przez nią osób.
  3. Rezygnacja z Kursu – przesłanie pisemnej informacji przez Uczestnika do Organizatora o wycofaniu z udziału w Szkoleniu.
  4. Kurs lub Szkolenie – szkolenie prowadzone przez Fundację „Nagle Sami” pn. „Strata, żałoba, wsparcie – kurs edukacyjno – rozwojowy”, na które może zgłosić się każda osoba zainteresowana tematem Szkolenia, która spełnia kryteria wskazane w opisie kursu.
  5. Uczestnik – osoba, która wyraziła wolę uczestnictwa w Kursie poprzez wypełnienie i dostarczenie do Organizatora formularza zgłoszeniowego, której zgłoszenie zostało zaakceptowane przez Organizatora, która uiściła lub za którą została uiszczona całość opłaty za  Uczestnik Kursu, po spełnieniu wymogów ukończenia Kursu otrzymuje dokument potwierdzający jego ukończenie.

 6. Zgłoszenie – podanie swoich danych w formularzu zgłoszeniowym i dostarczenie go do Organizatora.
 7. Trener – osoba prowadząca Szkolenie.
 8. Konsument – osoba fizyczna dokonującą w Serwisie czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).

III. KURS

 1. Kurs realizowany jest według programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Organizatora, a także przekazanych za pomocą innych kanałów m. in. social media, mediów i innych dostępnych kanałów informacyjnych.
 2. Termin, formuła (online lub stacjonarna) oraz czas trwania szkolenia jest określony w opisie kursu zamieszonym na stronie internetowej Organizatora.
 3. Organizator zastrzega, że Szkolenie ma charakter wyłącznie edukacyjny i nie może być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.
 4. W przypadku uczestnictwa w formie online Kursu, Uczestnik powinien spełnić następujące warunki techniczne Szkolenia:
 5. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu oraz wyposażone w kamerę internetową i głośniki (lub słuchawki);
 6. zainstalowaną aplikację ZOOM;
 7. dostęp do poczty elektronicznej;
 8. przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji (Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge);
 9. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 320×480;
 10. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu Plików Cookies oraz obsługi JavaScript.
 11. W przypadku uczestnictwa w formie online Kursu, Uczestnik otrzyma link do Szkolenia na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym, najpóźniej na jeden dzień przed terminem Szkolenia. Link będzie aktywny w terminie Szkolenia. W przypadku braku linku lub problemów z otworzeniem go, Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem na adres e-mail info@naglesami.org.pl.

  IV. ZASADY UCZESTNICTWA W KURSIE

 

 1. Warunkiem rezerwacji miejsca na liście uczestników Kursu jest pozytywna decyzja otrzymana w procesie rekrutacyjnym oraz wpłacenie opłaty szkoleniowej zgodnie z harmonogramem.
 2. Do obowiązków Uczestnika należy przestrzeganie postanowień Regulaminu oraz akceptacji zasad jakie zostaną przedstawione przez trenerki i trenerów i wypracowane przez grupę podczas poszczególnych modułów kursu.
 3. Uczestnik, który narusza powszechnie obowiązujące normy prawne, w szczególności dopuszcza się czynów uchybiających godności bądź zachowań nieetycznych lub dopuszcza się naruszenia praw autorskich osób trzecich, zostaje skreślony z listy Uczestników.
 4. Decyzję o skreśleniu z listy Uczestników podejmuje Organizator. Decyzja wraz z uzasadnieniem zostaje doręczona na wskazany adres mailowy.
 5. Uczestnik skreślony z listy Uczestników traci prawo do Uczestniczenia w zajęciach Kursu.
 6. Nie jest dozwolone utrwalanie w jakiejkolwiek formie przebiegu Kursu oraz korzystanie z dyktafonu lub innych urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk (w tym również oprogramowania rejestrującego przebieg spotkań online).
 7. Uczestnik zobowiązuje się do czynnego i aktywnego udziału w Kursie. W szczególności w przypadku spotkań online oznacza to obowiązek korzystania z włączonej kamery oraz mikrofonu.
 8. Ze względu na prezentowany podczas Szkolenia materiał kliniczny i wątki interwizyjne Organizator nie nagrywa organizowanych przez siebie Szkoleń.
 9. Szkolenie odbywa się z poszanowaniem zasad wzajemnego zaufania i w atmosferze poufności.
 10. Każdy Uczestnik wyraża zgodę na wypełnienie po zakończeniu Szkolenia anonimowej ankiety obejmującej ocenę organizacji, metodyki Szkolenia itrenerów prowadzących Szkolenie oraz wskazanie źródła, z którego powziął on informację na temat organizowanego Szkolenia.
 11. W sytuacjach wyjątkowych, o charakterze losowym, niemożliwych do przewidzenia, gdy osoba zgłaszająca udział nie będzie mogła wziąć udziału w Szkoleniu, może ona wskazać do dnia poprzedzającego szkolenie inną osobę, która weźmie udział w Szkoleniu. Rozliczenia w takim wypadku odbywają się pomiędzy osobą rezygnującą i wskazaną, bez udziału Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy Uczestnictwa w szkoleniu osoby zgłoszonej na zastępstwo, o której to odmowie osoba zastępowana będzie niezwłocznie powiadomiona. Odmowa uczestnictwa w szkoleniu osoby zgłoszonej na zastępstwo nie skutkuje uprawnieniem dochodzenia zwrotu jakiejkolwiek części opłaty za Szkolenie.
 12. Powiadomienie Organizatora o planowanej zmianie Uczestnika powinno odbyć się przed szkoleniem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@naglesami.org.pl, wraz z podaniem danych personalnych osoby zastępującej osobę wcześniej zgłoszoną.

  V. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
  1. Uczestnik szkolenia powinien dostarczyć do Organizatora w wymaganym terminie, prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz po dokonaniu przez Organizatora akceptacji jego zgłoszenia, uiścić na rachunek bankowy Organizatora, wskazany w  sekcji VI pkt. 5, opłatę wpisową w terminie do 5 dni od potwierdzenia przyjęcia na Kurs, a także pozostałych opłat zgodnie z harmonogramem przedstawionym w sekcji VI pkt.
  2. Przez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego uważa się wypełnienie wszystkich wymaganych pól oraz zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić na stronie internetowej Organizatora lub dostarczyć go do Organizatora pocztą elektroniczną na adres: info@naglesami.org.pl.
  4. Zgłoszenia przyjmowane są nie później niż do 31.08.2024. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego mailowego lub telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem oraz po przesłaniu przez zainteresowaną osobę wypełnionego formularza zgłoszeniowego w jednej z wyżej wymienionych form.
  5. O wpisaniu osób zainteresowanych na listę Uczestników szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. Po otrzymaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego Organizator poinformuje telefonicznie lub w przypadku pozostawienia adresu e-mail, listem elektronicznym w terminie do 7 dni o decyzji dotyczącej akceptacji lub odrzucenia zgłoszenia. W przypadku akceptacji zgłoszenia oraz potwierdzenia uiszczenia przez Uczestnika opłaty za Kurs, następuje zarezerwowanie miejsca na liście Uczestników kursu.
  6. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji kursu zostaną przekazane telefonicznie lub w przypadku pozostawienia adresu e-mail, listem elektronicznym, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
  7. W przypadku braku miejsc Uczestnik może zostać wpisany na listę rezerwową i w przypadku zwolnienia się miejsca na kursie zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

  VI. OPŁATY ZA KURS

 1. Opłata za Kurs obejmuje:

– umożliwienie Uczestnikowi Kursu udziału w zajęciach we wskazanej w opisie Kursu formie;

– udostępnienie materiałów szkoleniowych;

– wydanie uczestnikowi Kursu, po spełnieniu wymogów jego ukończenia, dokumentu potwierdzającego ukończenie Kursu.

 1. Cena Kursu to 1350 zł brutto. Kwoty podane są w złotych polskich. Zawierają podatek VAT w wysokości 23%.
 2. Termin płatności: 31.08.2024
 3. W przypadku gdy udział Uczestnika finansowany jest ze środków publicznych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) lub § 13 ust. 1 pkt. 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.04.2011 r. (Dz. U. Nr 73, poz. 392) opłata za udział w kursie może być zwolniona z podatku VAT. Uczestnik zobowiązany jest również dostarczyć stosowne oświadczenie instytucji finansującej. W tej sytuacji preferowana jest jednorazowa płatność za kurs w oparciu o indywidualne ustalenia z Organizatorem.
 4. Na wniosek Uczestnika, Organizator może rozłożyć płatność opłaty na dwie raty z zastrzeżeniem, że całkowita cena kursu wyniesie 1350 zł brutto. Wniosek Uczestnika powinien zostać przesłany na adres e-mail: info@naglesami.org.pl. Organizator w odpowiedzi na wniosek Uczestnika przedstawi harmonogram dokonywania płatności za Szkolenie. Organizator zastrzega prawo do braku wyrażenia zgody na rozłożenie płatności opłaty za Szkolenie w systemie miesięcznym.

Uczestnik zobowiązuje się wnosić opłaty w formie bezgotówkowej na rachunek:

Bank Citi Handlowy 15 1030 0019 0109 8530 0038 0190,

odbiorca: Fundacja „Nagle Sami”, Al. Wojska Polskiego 1A, 01-524 Warszawa,

tytuł: imię i nazwisko, nazwa kursu

 1. Za datę uiszczenia opłaty uważa się datę jej zaksięgowania na rachunku bankowym
 2. Brak wniesienia pełnej opłaty za Kurs uniemożliwia dopuszczenie Uczestnika do udziału w Kursie.
 3. Jedna osoba może uiścić opłatę za więcej niż jednego Uczestnika, przy czym przy wpłacie na rachunek bankowy, będącej stosowną wielokrotnością kwoty za udział w Szkoleniu, należy w tytule przelewu podać imiona i nazwiska Uczestników, za których uiszcza się opłatę.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia należnych mu roszczeń z tytułu zaległych opłat, w tym na drodze postępowania windykacyjnego zleconego stronie trzeciej, jak również na drodze sądowej.
 5. Faktura za Kurs jest wystawiana na prośbę Uczestnika. W tym celu Uczestnik powinien przesłać dane niezbędne do wystawienia faktury najpóźniej w dniu wpłaty na adres poczty elektronicznej: info@naglesami.org.pl. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku zmiany adresu poczty elektronicznej, o którym mowa w zdaniu poprzednim Uczestnik zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Organizatora w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: info@naglesami.org.pl
 6. Uczestnik, który zrezygnuje z udziału w Kursie do 14 dni od dnia otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się na kurs, ale przed 31.08.2024 r. otrzyma zwrot poniesionych opłat za Kurs. Uczestnik, który zrezygnuje po tym okresie, ale przed rozpoczęciem Kursu może otrzymać zwrot poniesionych opłat tylko w sytuacji, gdy Organizator znajdzie inną osobę na to miejsce. Procedura dotycząca z uczestnictwa z Kursu została wskazana w sekcji VII Regulaminu.
 7. Uczestnik, który zrezygnuje z Kursu po jego rozpoczęciu lub zostanie skreślony z listy Uczestników, zobowiązany jest do wniesienia opłaty za cały Kurs.
 8. Nieobecności na pojedynczych spotkaniach nie uprawniają do zmniejszenia opłaty za Kurs.
 9. W przypadku uiszczenia opłaty za Kurs, który został odwołany, Organizator może zaproponować nową datę Kursu w tej samej cenie oraz dokonać za zgodą Uczestnika zmiany terminu uczestnictwa w Kursie i zaliczenia wniesionej opłaty na Kurs na poczet Kursu w nowo ustalonym terminie.
 10. Ewentualny zwrot płatności, należny w sytuacjach dopuszczonych niniejszym Regulaminem, zostanie dokonany przelewem bankowym na rachunek, z którego płatność została dokonana.

VII. REZYGNACJA Z KURSU

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z Kursu przed dniem jego rozpoczęcia.
 2. Uczestnik może złożyć oświadczenie o rezygnacji z Kursu, z zastrzeżeniem sekcji VI pkt 12 Regulaminu.
 3. Oświadczenie, o którym mowa w niniejszym rozdziale, składane jest w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@naglesami.org.pl ze wskazaniem danych identyfikujących Uczestnika, którego rezygnacja dotyczy.
 4. Uczestnik, który zrezygnuje z uczestnictwa w Kursie po jego rozpoczęciu lub zostanie skreślony z listy uczestników w przypadkach przewidzianych niniejszym Regulaminem, zobowiązany jest do wniesienia pozostałej opłaty za cały Kurs.
 5. Brak uiszczenia całkowitej opłaty za Kurs nie jest jednoznaczny z rezygnacją z Kursu.

VIII. ZMIANY TERMINU I PROGRAMU SZKOLEŃ

 1. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia Kursu lub do jego odwołania w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń lub z przyczyn losowych niezależnych od siebie. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Organizator zobowiązuje się do powiadomienia Uczestników o fakcie odwołania szkolenia nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Szkolenia. W szczególnych okolicznościach niezależnych od Organizatora czas powiadomienia może zostać skrócony.
 2. W przypadkach odwołania Kursu i niewyrażenia zgody Uczestnika na jego odbycie w innym terminie stosownie do postanowień sekcji VI. pkt. 11 Regulaminu, opłata zostanie zwrócona w całości w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora oświadczenia Uczestnika w przedmiocie rezygnacji i żądania zwrotu opłaty za Kurs. Jeżeli Organizator nie będzie dysponował numerem rachunku bankowego Uczestnika, na który należy zwrócić opłatę, Organizator skieruje do Uczestnika prośbę o podanie numeru rachunku bankowego, na który dokona zwrotu. Opłata nie zostanie zwrócona, jeżeli Uczestnik nie poda numeru rachunku bankowego na żądanie Organizatora, a Organizator nie będzie miał możliwości zwrotu opłaty w inny sposób. Organizator nie odpowiada za skutki otrzymania błędnego numeru rachunku bankowego od Uczestnika.
 3. Uczestnik nie ma prawa dochodzenia od Organizatora odszkodowania za szkody wynikające z tytułu odwołania Szkolenia.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkolenia lub zmiany trenera. Organizator jest jednak wtedy zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zmianie Uczestnika szkolenia.
 5. Poza przypadkami winy umyślnej wyłączona jest jakakolwiek odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestników niebędących Konsumentami lub podmiotami, o których mowa w art. 3855 Kodeksu cywilnego
 6. W przypadku odwołania szkolenia kursu obowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zorganizować takie szkolenie w najbliższym możliwym terminie.

  IX. REKLAMACJE
  1. Na Organizatorze ciąży obowiązek należytego świadczenia usług związanych z realizacją Szkolenia.
  2. Organizator odpowiada wobec Uczestnika będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w przepisach prawa, a w szczególności w Kodeksie cywilnym i Ustawie o prawach konsumenta.
  3. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Szkolenia z niniejszym Regulaminem w terminie 14 dni od daty zakończenia Szkolenia.
  4. Reklamacje należy kierować na adres Organizatora: Fundacja „Nagle Sami”,Wojska Polskiego 1A, 01-524 Warszawa, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: info@naglesami.org.pl z dopiskiem „Reklamacja szkolenia”.
  5. Reklamacja bezwzględnie musi zawierać dane identyfikujące Uczestnika Szkolenia (imię i nazwisko Uczestnika, a jeśli zgłaszającym jest przedsiębiorstwo także jego nazwę, adres podany na formularzu zgłoszeniowym, numer telefonu, adres e-mail oraz tytuł Szkolenia) oraz szczegółowy opis przedmiotu
  6. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania
  7. Reklamacje złożone po przekroczeniu terminu, na inny adres bądź nie zawierające wymaganych informacji pozostaną bez rozpatrzenia.
  8. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Organizatora.
  9. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunku do Uczestników niebędących Konsumentami lub podmiotami, o których mowa w art. 3855 Kodeksu cywilnego.

  X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora danych osobowych Uczestników Szkolenia i osób zgłaszających Uczestników Szkolenia zostały opisane w klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 2. Szkolenia objęte są ochroną przewidzianą w ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Wszelkie materiały udostępniane Uczestnikom w ramach Kursu objęte są ochroną prawa autorskiego.
 4. Uczestnik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, modyfikacja, odtwarzanie publiczne, udostępnianie osobom trzecim, rozpowszechnianie, w tym w Internecie, i inne formy korzystania z tych materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem i wykraczające poza użytek osobisty są zabronione.
 5. Zakazane jest wykorzystywanie udostępnionych w ramach Kursu materiałów w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający uzasadnione interesy Organizatora.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych przez Trenerów materiałach szkoleniowych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Regulamin  wchodzi w życie z dniem 8 stycznia 2024 roku.
 3. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu strony będą rozstrzygały polubownie na drodze negocjacji.
 4. W razie sporu z Organizatorem lub jakichkolwiek wątpliwości co do swoich praw, Uczestnik będący Konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz. U. z 2016 poz. 1823). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, który nie jest Konsumentem ani podmiotem, o którym mowa w art. 3855 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okaże się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Klauzula informacyjna RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie RODO„), informujemy że:

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych jest Fundacja „Nagle Sami” z siedzibą w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 1a, 01-524 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398530, REGON: 145909117, NIP: 5252525087, tel. 502511108, e-mail: info@naglesami.org.pl

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Fundacja jako administrator będzie przetwarzać Pana/Pani dane w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Fundacją a Panem/Panią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO i na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia RODO (w zakresie danych szczególnej kategorii).

 

 1. Podstawa przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną), art. 6 ust. 1 lit. b), c), f) (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Fundacji ciąży) oraz art. 9 ust. 2 lit. f Rozporządzenia RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

 

 1. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty, które uprawnione są do nadzoru/kontroli/współpracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak i również wynikają z obowiązku realizacji zadań zgodnych z zasadami działania Fundacji. Dane nie będą przekazywane poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z Rozporządzeniem RODO, przysługuje Panu/Pani: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres prowadzenia Webinariów i Konsultacji oraz przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych.

 

 1. Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli Pan/Pani uzna, że jego dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne do przeprowadzenia Webinariów i Konsultacji oraz udziału w nich.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 • Wycofanie zgody

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych wystarczy wysłać wiadomość o treści „Wycofuję zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych – imię i nazwisko” na adres: Fundacja „Nagle Sami”, Al. Wojska Polskiego 1a, 01-524 Warszawa.