Przekaż
1,5% podatku
Wpłać
darowiznę

  Konto Fundacji: 15 1030 0019 0109 8530 0038 0190 City Handlowy
  Tytuł: nazwa szkolenia, data, imię i nazwisko uczestnika

  Wysyłając zgłoszenie oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem i go akceptuję.


  Regulamin

  REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ „NAGLE SAMI”

  I. Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem szkoleń jest Fundacja „Nagle Sami” z siedzibą w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 1a, NIP 525 252 50 87, KRS 0000398530 (dalej Organizator).
  2. Dokument Regulamin szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację „Nagle Sami” określa zasady udziału klientów w szkoleniach otwartych.
  3. Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z opisem, warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez Fundację „Nagle Sami”, a także że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.

  II. Definicje

  1. Organizator – Fundacja „Nagle Sami”.
  2. Potwierdzenie – telefoniczne, przez wiadomość e-mail lub fax, wysłanie przez Organizatora do osoby zainteresowanej uczestnictwem w szkoleniu potwierdzenia rezerwacji miejsca na liście Uczestników szkolenia lub wpisania na listę Uczestników szkolenia jej lub delegowanych przez nią osób.
  3. Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie pisemnej informacji przez Uczestnika do Organizatora o wycofaniu z udziału w szkoleniu.
  4. Szkolenie otwarte – szkolenie, na które może zgłosić się każda osoba zainteresowana tematem szkolenia, która spełnia kryteria wskazane w opisie szkolenia.
  5. Uczestnik – osoba, która wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie i dostarczenie do Organizatora formularza zgłoszeniowego, której zgłoszenie zostało zaakceptowane przez Organizatora oraz która uiściła lub została za nią uiszczona całość opłaty za szkolenie.
  6. Zgłoszenie – podanie swoich danych w formularzu zgłoszeniowym i dostarczenie go do Organizatora.
  7. Certyfikat ukończenia szkolenia – dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Fundacji „Nagle Sami”, który otrzymuje uczestnik po zakończeniu szkolenia.
  8. Trener – osoba prowadząca szkolenie.

  III. Szkolenia

  1. Szkolenia realizowane są według programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Organizatora, a także przekazanych za pomocą innych kanałów m. in. social media, mediów i innych dostępnych kanałów informacyjnych.
  2. Termin, formuła (online lub stacjonarna) oraz czas trwania szkolenia jest każdorazowo określany w opisie danego szkolenia zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora.

  IV. Zgłoszenie uczestnictwa

  1. Uczestnik szkolenia powinien dostarczyć do Organizatora w wymaganym terminie, prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz po dokonaniu przez Organizatora akceptacji jego zgłoszenia, uiścić na rachunek bankowy Organizatora, wskazany w § 5 pkt. 3, opłatę szkoleniową w terminie do 10 dni przed datą odbywania się szkolenia.
  2. Przez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego uważa się wypełnienie wszystkich wymaganych pól oraz zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić na stronie internetowej Organizatora lub dostarczyć go do Organizatora pocztą elektroniczną na adres: info@naglesami.org.pl.
  4. Jedna osoba może uiścić opłatę za więcej niż jednego Uczestnika, przy czym przy wpłacie na rachunek bankowy, będącej stosowną wielokrotnością kwoty za udział w szkoleniu, należy w tytule przelewu podać imiona i nazwiska Uczestników, za których uiszcza się opłatę.
  5. Zgłoszenia przyjmowane są nie później niż na 5 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego mailowego lub telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem oraz po przesłaniu przez zainteresowaną osobę wypełnionego formularza zgłoszeniowego w jednej z wyżej wymienionych form.
  6. Ostateczne ustalenia dotyczące uczestnictwa zapadają nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
  7. O wpisaniu osób zainteresowanych na listę Uczestników szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. Po otrzymaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego Organizator poinformuje telefonicznie lub w przypadku pozostawienia adresu e-mail, listem elektronicznym w terminie do 5 dni roboczych o decyzji dotyczącej akceptacji lub odrzucenia zgłoszenia. W przypadku akceptacji zgłoszenia oraz potwierdzenia uiszczenia przez Uczestnika opłaty szkoleniowej, następuje zarezerwowanie miejsca na liście Uczestników szkolenia.
  8. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkolenia zostaną przekazane telefonicznie lub w przypadku pozostawienia adresu e-mail, listem elektronicznym, nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
  9. Osoby, które nie zostaną wpisane na listę Uczestników szkolenia ze względu na brak miejsc lub ich zgłoszenie z innych przyczyn zostanie odrzucone przez Organizatora, zostaną poinformowane telefonicznie lub w przypadku pozostawienia adresu e-mail, listem elektronicznym, o najbliższym terminie szkolenia z tego samego zakresu tematycznego.
  10. W przypadku braku miejsc Uczestnik może zostać wpisany na listę rezerwową i w przypadku zwolnienia się miejsca na warsztacie zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

  V. Ceny szkoleń i warunki płatności

  1. Ceny szkoleń otwartych określane są każdorazowo w ofercie szkoleniowej i obejmują udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia oraz poczęstunek (dotyczy szkoleń odbywających się stacjonarnie). Cena nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu Uczestników (dotyczy szkoleń odbywających się stacjonarnie).
  2. Ceny szkoleń są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
  3. Uczestnik szkolenia otrzyma wraz z informacją o akceptacji zgłoszenia dane niezbędne do dokonania przez niego płatności przelewem na konto Organizatora. Wpłat za udział w szkoleniu należy dokonywać na numer rachunku bankowego Organizatora: 15 1030 0019 0109 8530 0038 0190, Fundacja „Nagle Sami” , Al. Wojska Polskiego 1A, 01-524 Warszawa, tytuł: imię i nazwisko, tytuł i data wybranego szkolenia. Całości opłaty należy dokonać w terminie nie późniejszym, niż 10 dni od planowanego terminu rozpoczęcia szkolenia. Za moment uiszczenia płatności uznaje się moment uznania rachunku bankowego Organizatora. Uczestnik otrzyma fakturę VAT.
  4. Dokumenty księgowe – faktury przekazywane są uczestnikom drogą mailową w terminie 14 dni od realizacji szkolenia.
  5. Na wniosek Uczestnika Organizator może wyrazić zgodę na zmianę terminu płatności i dokonanie przez Uczestnika zapłaty za szkolenie już po jego planowanym terminie rozpoczęcia.
  6. O wnioskowanej zmianie terminu płatności za szkolenie osoba zainteresowana jest zobowiązana poinformować równocześnie z przesłaniem formularza zgłoszeniowego.

  VI. Zmiany terminu i programu szkoleń

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń lub z przyczyn losowych niezależnych od siebie. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Organizator zobowiązuje się do powiadomienia Uczestników o fakcie odwołania szkolenia nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia. W szczególnych okolicznościach niezależnych od Organizatora czas powiadomienia może zostać skrócony.
  2. W przypadkach wskazanych powyżej, po konsultacji telefonicznej lub mailowej z Uczestnikiem zostanie ustalony nowy termin szkolenia lub opłata zostanie zwrócona w całości w ciągu 7 dni od daty odwołania szkolenia. Jeżeli Organizator nie będzie dysponował numerem rachunku bankowego Uczestnika, na który należy zwrócić opłatę, Organizator skieruje do Uczestnika prośbę o podanie numeru rachunku bankowego, na który dokona zwrotu. Opłata nie zostanie zwrócona, jeżeli Uczestnik nie poda numeru rachunku bankowego na żądanie Organizatora, a Organizator nie będzie miał możliwości zwrotu opłaty w inny sposób. Organizator nie odpowiada za skutki otrzymania błędnego numeru rachunku bankowego od Uczestnika.
  3. Zamawiający nie ma prawa dochodzenia od Organizatora odszkodowania za szkody wynikające z odwołania Szkolenia.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkolenia lub zmiany trenera. Organizator jest jednak wtedy zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zmianie Uczestnika szkolenia.
  5. W przypadku odwołania szkolenia Organizator obowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zorganizować takie szkolenie w najbliższym możliwym terminie.

  VII. Rezygnacja ze szkolenia i zmiana Uczestnika

  1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie nie później niż na 10 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
  2. Organizator przesyła drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia rezygnacji. Jedynie otrzymanie takiego potwierdzenia ze strony Organizatora jest równoznaczne ze skutecznym dokonaniem rezygnacji przez osobę zainteresowaną.
  3. W przypadku późniejszej niż w terminie podanym w § 7 pkt.1 rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu Uczestnik jest obowiązany do poniesienia kosztów organizacyjnych równych 50% ceny szkolenia. W takiej sytuacji Organizator zwraca uczestnikowi na wskazany numer konta 50% dokonanej opłaty.
  4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z wybranego szkolenia w dniu jego rozpoczęcia, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Zastrzeżenie prawa zachowania opłaty za Szkolenie przez Organizatora nie niweczy prawa Organizatora do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
  5. W przypadku braku wpłaty najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem w celu potwierdzenia udziału w warsztacie. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Uczestnika w ciągu 48h, brak kontaktu traktowany jest jako rezygnacja ze szkolenia, a Organizator ma prawo oferować zwolnione miejsce kolejnym osobom.
  6. W sytuacjach wyjątkowych, o charakterze losowym, niemożliwych do przewidzenia, gdy osoba zgłaszająca udział nie będzie mogła wziąć udziału w szkoleniu, może ona wskazać do dnia poprzedzającego szkolenie inną osobę, która weźmie udział w szkoleniu. Rozliczenia w takim wypadku odbywają się pomiędzy osobą rezygnującą i wskazaną, bez udziału Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy Uczestnictwa w szkoleniu osoby zgłoszonej na zastępstwo, o której to odmowie osoba zastępowana będzie niezwłocznie powiadomiona.
  7. Powiadomienie Organizatora o planowanej zmianie powinno odbyć się przed szkoleniem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@naglesami.org.pl, wraz z podaniem danych personalnych osoby zastępującej osobę wcześniej zgłoszoną.

  VIII. Reklamacje

  1. Uczestnik szkolenia ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia szkolenia z niniejszym Regulaminem w terminie 5 dni od daty zakończenia szkolenia.
  2. Reklamacje należy kierować na adres Organizatora: Fundacja „Nagle Sami” , Al. Wojska Polskiego 1A, 01-524 Warszawa, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: info@naglesami.org.pl z dopiskiem „Reklamacja szkolenia”.
  3. Reklamacja bezwzględnie musi zawierać dane identyfikujące Uczestnika szkolenia (imię i nazwisko Uczestnika, a jeśli zgłaszającym jest przedsiębiorstwo także jego nazwę, adres podany na formularzu zgłoszeniowym, numer telefonu, adres e-mail oraz tytuł szkolenia) oraz szczegółowy opis reklamacji.
  4. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
  5. Reklamacje złożone po przekroczeniu terminu, na inny adres bądź nie zawierające wymaganych informacji pozostaną bez rozpatrzenia.
  6. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Organizatora.

  IX. Ochrona danych osobowych

  1. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom.
  2. Uczestnicy szkoleń wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją szkoleń zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  3. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może nastąpić w każdym czasie i jest możliwe po przekazaniu Organizatorowi stosownej informacji: osobiście, pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@naglesami.org.pl bądź listownie na adres: Fundacja Nagle Sami, Al. Wojska Polskiego 1A, 01-524 Warszawa.

  X. Realizacja i przebieg szkolenia

  1. Szkolenia realizowane są wg programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Organizatora.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia (w przypadku szkoleń on-line – platformy szkoleniowej), prowadzącego, a także godzin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia.
  3. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych szkoleń przez Uczestników jest zabronione.
  4. Ze względu na prezentowany podczas szkolenia materiał kliniczny i wątki interwizyjne Organizator nie nagrywa organizowanych przez siebie szkoleń.
  5. Szkolenie odbywa się z poszanowanie zasad wzajemnego zaufania i w atmosferze poufności.
  6. Szkolenie on-line odbywa się poprzez platformę internetową. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie komputer (tablet) z szybkim internetem oraz zestaw słuchawkowy z mikrofonem. Po dokonaniu płatności, na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Uczestnik otrzyma od Organizatora drogą mailową link (zaproszenie) na szkolenie on-line oraz instrukcję korzystania z platformy internetowej.
  7. Uczestnik jest zobowiązany do mailowego potwierdzenia otrzymania zaproszenia od Organizatora. W przypadku braku kontaktu ze strony Uczestnika, Organizator potwierdza wysłanie zaproszenia smsem. Brak odpowiedzi ze strony Uczestnika traktowany jest jako brak zgłaszanych trudności, a nie zalogowanie się na platformę szkoleniową w dniu szkolenia nie może być powodem do reklamacji.
  8. Po zakończeniu szkolenia, każdy Uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w warsztacie.
  9. Każdy Uczestnik wyraża zgodę na wypełnienie po zakończeniu szkolenia anonimowej ankiety obejmującej ocenę organizacji, metodyki szkolenia oraz trenerów prowadzących oraz wskazanie źródła, z którego powziął on informację na temat organizowanego szkolenia.

  XI. Postanowienia końcowe

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych przez trenerów materiałach szkoleniowych.
  2. Wszystkie materiały szkoleniowe powstałe na użytek i w trakcie szkolenia chronione są Prawem Autorskim.
  3. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia Uczestnik może przechowywać oraz drukować na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Regulamin szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację „Nagle Sami” jest ogłaszany na stronie internetowej Organizatora www.naglesami.pl i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2018 roku.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.
  6. Spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu strony będą rozstrzygały polubownie na drodze negocjacji. Jeżeli nie będzie to możliwe, strony poddadzą je pod sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
  7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  8. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień.

  Tęsknię za wspólną przyszłością

  Rezerwuj Wpłacam/Pomagam

  Artykuły

  Czy warto korzystać z terapii online?

  Obecnie decydując się na skorzystanie z pomocy psychologa bądź psychoterapeuty mamy coraz więcej możliwości. Już nie ogranicza nas miejsce zamieszkania i dostępność specjalistów w naszym […]

  Mój świat się zatrzymał. Co mogą czuć osoby, które nagle tracą bliskich?

  W 2021 roku w polskich wodach utonęło 408 osób, a na drogach zginęło ponad 2 200. Od początku tego roku odnotowano już 73 utonięcia oraz blisko 900 […]

  Jak powiedzieć dziecku, że zmarł ktoś bliski?

  Choć badacze zajmujący się przeżywaniem żałoby wyodrębniają pewne wspólne elementy tego przeżycia, trzeba pamiętać, że w każdej rodzinie, która doświadczyła śmierci, przeżycie to może […]

  Kilka słów o żałobie

  Śmierć bliskiej osoby jest stratą nie do opisania. Trudno w to uwierzyć, jeżeli nie  doświadczyliśmy jej sami. Siła przeżywanej straty zależy od  głębokości relacji ze zmarłą osobą, […]

  Fazy kryzysu

  Żałoba, jak każdy kryzys jest zjawiskiem fazowym: 1.Brak mobilizacji, okres szoku, wydarzenie nie dociera do jednostki. 2.Silna reakcja – podniecenie, rozpacz lub […]

  Współbycie w żałobie

  Jeśli umiera ci bliska osoba możesz pozostać niepogodzony z tym faktem już na zawsze. Możesz próbować żyć jakby „to się nigdy nie stało”, możesz […]

  Święta w żałobie, jak je przetrwać?

  „Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta…” piosenkę z tym tekstem można usłyszeć w radiu już od początku grudnia. Dla osób […]

  Jak wspierać dzieci w żałobie?

  Śmierć najbliższych to najtrudniejszy z momentów w życiu każdego człowieka. A jak radzą sobie z żałobą dzieci? Jak im pomagać w tym okresie, jak tłumaczyć to co się stało? […]

  Jak wygląda konsultacja z psychologiem w Fundacji Nagle Sami?

  Pierwsze spotkanie z psychologiem może budzić pytania i obawy. O tym jak wygląda pierwsza konsultacja w naszej fundacji, czego się można spodziewać i czemu służy […]

  Jak być wsparciem dla osoby w żałobie?

  Wspieranie kogoś, kto jest w żałobie może być trudne. Jak to robić dobrze? Co powiedzieć, a czego nie mówić? O tym pisze Michaela Dłużniewska, psycholog z naszej […]

  Jak być wsparciem dla osoby w żałobie? Cz.2. Zadbaj o siebie!

  Druga część tekstu o tym jak wspierać osoby w żałobie. Tym razem autorka skupia się na roli wspierającego i tym, że może się ona wiązać […]

  Konsultacje dla rodziców i opiekunów – pytania i odpowiedzi.

  Milena Pacuda, psycholog pracująca w Fundacji z dziećmi i rodzicami, odpowiada na pytania dotyczące konsultacji dla rodziców i opiekunów. Dla kogo przeznaczone są takie konsultacje? Na tego […]

  Żałoba po poronieniu i po stracie okołoporodowej.

  Śmierć dziecka jest jednym z najtrudniejszych doświadczeń w życiu człowieka. I choć strata dziecka na skutek poronienia lub śmierci okołoporodowej dotyka od 12 do 22% rodziców […]

  Żałoba po poronieniu i po stracie okołoporodowej – jak wspierać rodziców po stracie?

  Druga część artykułu pt. „Żałoba po poronieniu i stracie okołoporodowej” mówi o tym czego mogą potrzebować rodzice po stracie i jak ich wspierać. Jak wspierać rodziców […]

  Żałoba w wieku senioralnym.

  Czy seniorzy przeżywają żałobę inaczej niż osoby będące na innych etapach życia? Czego doświadczają i z czym się mierzą? Jak być dla nich wsparciem? […]

  Grupy terapeutyczne w Fundacji Nagle Sami.

  Po co i dla kogo tworzymy grupy terapeutyczne w Fundacji? Jakie są ich założenia i w jaki sposób działają takie grupy? Czym różnią się od grup wsparcia? Na […]

  Żałoba po śmierci na skutek traumatycznych okoliczności.

  Jak przebiega żałoba po śmierci na skutek okoliczności traumatycznych? Czego mogą doświadczać bliscy zmarłego i kiedy mówimy o żałobie traumatycznej ? Żałoba traumatyczna Śmierć […]

  Święta w żałobie, jak szukać wsparcia?

  Święta Bożego Narodzenia to dla osób w żałobie często jeden z trudniejszych momentów w roku. Kojarzą się z obecnością rodziny i przyjaciół jednoczących się przy wigilijnym […]

  Nowy Rok – trudna data dla kogoś, kto jest w żałobie.

  Nowy Rok to kolejna wymagająca data dla kogoś w żałobie. To czas podsumowań, bilansów i wspominania mijającego roku ale też robienia postanowień i planów na rok kolejny. […]

  Samotność w żałobie, żałoba w samotności

  „Czasami myślę, że jestem najbardziej samotnym człowiekiem ze wszystkich, którzy kiedykolwiek istnieli. (…) nie ma to nic wspólnego z obecnością innych; w istocie nienawidzę tych innych, którzy ograbiają mnie […]

  Kiedy choruje bliski – artykuł naszej psychoonkolog.

  Kiedy choruje nasz bliski, to jest to jeden z najtrudniejszych momentów w życiu. Od momentu diagnozy do momentu ewentualnej śmierci świat staje do góry nogami. Choremu, rodzinie, […]

  Wsparcie psychoonkologa. Artykuł Michaeli Dłużniewskiej

  Fundacja NAGLE SAMI od wielu lat wspiera osoby w żałobie. W naszej pracy wyraźnie widzimy, że żałoba to proces godzenia się z utratą. Podobnie dzieje się […]

  Żałoba suicydalna – kiedy bliski odchodzi na skutek samobójstwa

  Serce i rozum Doświadczenie straty przywodzi nas ku emocjonalnemu chaosowi. Emocje, które pojawiają się wraz ze śmiercią bliskiej osoby, to nie tylko smutek, lęk, żal czy tęsknota, […]

  Jak pomóc ciału w procesie żałoby?

  Już w 1818 r. przez J. Ch. Heinrotha, do medycyny został wprowadzony termin ‘psychosomatyka’. Jest to dziedzina, która doszukuje się związku między stanami naszego umysłu, emocjami […]

  Jak zadbać o umysł w czasie żałoby?

  Umysł definiowany jest jako ośrodek całej aktywności psychicznej człowieka, włączając w to spostrzeganie, pamięć, odczuwanie emocji, myślenie, regulowanie uwagi i wiele innych procesów. […]

  Grupa wsparcia dla osób w żałobie

  Jest coś pierwotnego w siadaniu w kręgu i dzieleniu się sobą. Od wieków ludzie zbierali się, aby we wspólnocie przechodzić przez codzienność – od darcia pierza po ustalanie […]

  Więcej

  Mediateka

  Pytania i odpowiedzi

  Dni świąteczne

  W okresie świątecznym – Bożego Narodzenia, Nowego Roku – wśród mocy atmosfery niecodziennej, napędzanej pośpiechem i przygotowaniami do wigilii czy hucznie witanego kolejnego roku, istnieje duża rozbieżność między tym, jak czuje się osoba po stracie kogoś bliskiego, a atmosferą panującą wokół niego. Oprócz ciepła pamiątki narodzin Jezusa, szczęścia Nowego Roku, uczucie samotności może być w tych dniach wyjątkowo duże. Świąteczne ozdoby, choinki, kolędy wywołują ból. Świat zewnętrzny, ten z wystaw sklepowych, komercyjny, żałobnikowi wydaje się być bezduszny i bezlitosny. Osoba taka może poczuć, że nie pasuje do tego świata. Poczucie pustki, bólu i smutku po stracie sprawia, że człowiek taki czuje się wciśnięty między ludzi „szczęśliwych”, nie znajdując miejsca, by się przed nimi ukryć. Na pewno czuje się inaczej niż wszyscy.

  Dni świąteczne rodzina chciałaby spędzać w rodzinnym gronie, wolna od pracy, szkoły i innych zajęć, które wyprowadzają nas z domu. Rodzina kolejny raz staje wtedy bezpośrednio w obliczu straty. Żałobnicy wyobrażają sobie wtedy ten bliski związek z innymi. Przez nierealistyczne oczekiwania tęsknota za bliską osobą, która zmarła, jest jeszcze silniejsza niż w innych momentach. Nie możemy uniknąć bólu, lecz możemy sprawić, by był on „do zniesienia” dla dzieci i dorosłych.

  1) Możemy ułożyć plan dni świątecznych: co robimy. Przygotowanie się na to, ułatwi nam kontrolę nad sytuacją. Ważne jest uwzględnienie w tym, planie innych członków rodziny, a zwłaszcza dzieci, wybrać co najbardziej wszystkim odpowiada. Plan ma obejmować tylko obecny czas, nie przyszłość, ma być wyrazem tego, czego potrzeba w danym momencie żałoby. Często ból, którego się boimy w oczekiwaniu na święta, jest gorszy niż sam świąteczny dzień. Należy jednak liczyć się z faktem, że w dni świąteczne nie jesteśmy w stanie funkcjonować tak jak w zwykłe dni. Dzieci i młodzież może będą potrzebować pomocy dorosłych, by ustalić co są w stanie znieść, a czego nie. Można umówić się z rodziną/przyjaciółmi – czy mówimy o zmarłym, czy jesteśmy w stanie przygotować kolację wigilijną, czy święta spędzamy w domu czy w jakimś innym miejscu. Zmiana zwyczajów może złagodzi ból, jaki one niosą. Można poprosić kogoś, by pomógł nam w zakupach, przy ubieraniu choinki, tak by rodzina po stracie nie została sama ze swoim smutkiem. Najlepiej jest nie brać zbyt dużo na siebie. Czas świąteczny może wzmagać uczucia depresyjne. Dorośli i dzieci po stracie stoją wciąż przed podwójnym zadaniem: muszą zająć się normalnymi obowiązkami, a jednocześnie kontynuować pracę z emocjami, która stanowi część procesu przezwyciężenia żałoby. Ważne by dać sobie i dzieciom na to dużo czasu.

  2) Może okazać się ważne zrobienie czegoś symbolicznego. Można zapalić świeczkę, jako rodzaj pamiątki po zmarłym, przywołać wspomnienia, podzielić się smutkiem, na honorowym miejscu postawić zdjęcie. To normalne, że brakuje nam zmarłego, że wypełnia nas żal i smutek. Można w tę pustkę zaprosić kogoś samotnego, podarować komuś prezent. Dla dzieci dni świąteczne, po przeżytej stracie, to nie tylko wyjątkowy czas, ale dni nasilenia smutku. Włączenie dzieci do świątecznych planów, może okazać się dla nich bardzo pomocne. To będzie szansa na wyrażenie smutku, by ewentualnie mógł być przeżywany wspólnie. Można dać dzieciom do zrozumienia, że smutek ma związek z utraconą miłością. Istotną sprawą dla dzieci jest to, że planując święta z innymi, dajemy im poczucie, mimo bólu, że coś dalej trwa dzięki miłości, która stanowi fundament smutku.

  Czy pewne okresy są trudniejsze od innych?

  Szczególnie trudne mogą okazać się rocznice, urodziny, Boże Narodzenie, wakacje, a także poprzedzające je tygodnie.
  Dobrym pomysłem będzie ich zaplanowanie. Możecie zmienić dotychczasowe obyczaje, stworzyć nowe tradycje: odwiedzajcie nowe miejsca, zmieńcie nawyki, spotykajcie się z innymi ludźmi, wybierzecie towarzystwo tych, z którymi czujecie się najlepiej. Możecie też wymyślać nowe sposoby wspominania zmarłego. Zastanówcie się wspólnie z rodziną, jak najlepiej obchodzić te święta, uprzedźcie jednak, że możecie jeszcze zmienić zdanie.

  Czy i kiedy zgłosić się do psychologa lub psychiatry?

  Należy szukać pomocy specjalisty, jeżeli:

  • stwierdzisz, że emocje lub doznania fizyczne Cię przerastają;

  • przez cały czas czujesz otępienie i pustkę, nie doznajesz emocji, jakie dawniej Ci towarzyszyły;

  • masz poczucie, że emocje zakłócają Twoją zdolność do utrzymywania relacji z innymi ludźmi, do pracy, nauki itd.

  • stwierdzisz, że objawy fizyczne nie ustępują;

  • nie możesz spać lub śnią Ci się koszmary;

  • nie masz nikogo, z kim mógłbyś podzielić się swymi uczuciami i emocjami;

  • nie jesteś w stanie utrzymywać kontaktów z przyjaciółmi, rodziną, kolegami z powodu urazu psychicznego;

  • stwierdzisz, że jesteś bardziej niż dotąd narażony na wypadki;

  • pijesz więcej alkoholu lub zażywasz więcej leków, niż wcześniej;

  • doświadczasz nawracających myśli samobójczych.

  Czy mogę iść na przyjęcie/do kina/na wesele?

  Odpowiedź brzmi: tak. Wychodzenie z domu, spotkania ze znajomymi czy rodziną pomagają nam w powrocie do normalnego funkcjonowania, w kreowaniu nowej rzeczywistości bez obecności utraconej osoby. Ważne jest by podczas takich spotkań czy wyjść zadbać o siebie i swój wewnętrzny komfort podczas rozmów, postawić granice, jeśli poczujemy, że są nam potrzebne. Podczas takich wyjść nie bójmy się uśmiechać, jeśli mamy na to ochotę czy rozmawiać na tematy inne niż żałoba, nawet, jeśli wydaje nam się, że otoczenie będzie reagować zdziwieniem czy zakłopotaniem. To my przeżywamy nasz smutek i żałobę i od nas samych zależy jak chcemy ją przeżyć.

  Czy muszę chodzić na czarno?

  Ubranie w kolorze czarnym jest strojem żałobnym, odpowiednim w dniu pogrzebu. Wyraża smutek, poczucie pustki. Poza tym szczególnym dniem, nie ma obowiązku ani przykazu mówiącego, że przez kolejny rok musimy ubierać się na czarno. Żałoba to czas szczególny, przeżywamy i nosimy ją w naszych sercach. Strój jest kwestią indywidualną i od nas samych zależy w jaki sposób chcemy się ubierać. Jedni wybiorą czarne ubrania bo będą czuli, że tylko taki strój jest dla nich odpowiedni. Inni natomiast ubiorą się na kolorowo i przypną w widocznym miejscu np. kokardkę bądź wstążkę w kolorze czarnym, która będzie symbolem ich żałoby. Od nas samych zależy jak chcemy przeżywać nasz smutek i żałobę.

  Kilka miesięcy po stracie - co się dzieje i jak pomóc?

  Zachęcamy do przeczytania zakładki „Kilka słów o żałobie” – opisane są tam szczegółowo fazy żałoby.

  Podkreślamy, każdy przeżywa stratę inaczej.

  Zazwyczaj po kilku miesiącach osoba po stracie zaczyna wracać do – w miarę normalnego funkcjonowania. Oczywiście często wciąż ma problemy ze skupieniem, z jedzeniem, ze snem – jeśli zaś te problemy zamiast stawać się co raz łagodniejsze, pogłębiają się – konieczna jest konsultacja ze specjalistą.

  Polecamy kontakty z psychologami, którzy towarzysząc w żałobie, rozmawiając pomaga przejść przez tą trudną drogę. W wybranych przypadkach będzie także potrzebna pomoc psychiatry – podkreślamy – lekarstwa nie rozwiążą problemu, mogą pomóc wyciszyć emocje, ale nie przeżyją za nas straty, to już każdy musi zrobić sam ze sobą.

  Bardzo ważna jest pomoc i wsparcie dla dzieci. Dzieci przeżywają żałobę, a zdarza się, że ze swoim cierpieniem są zupełnie same. Pamiętajmy o dzieciach!

  Nasza Fundacja pomaga zarówno dzieciom i dorosłym, więcej informacji o formach pomocy w zakładce „Pomoc psychologa”

  Na początku - co się dzieje i jak pomóc?

  Osoba, która doświadczyła nagłej straty bliskiej osoby – zazwyczaj jest w głębokim szoku. Należy pamiętać, że każdy przeżywa stratę po swojemu, zazwyczaj po pierwszych dniach szoku, przychodzi osłabienie, które utrudnia lub wręcz uniemożliwia funkcjonowanie zarówno fizyczne jak i psychiczne.

  Osoby po nagłej stracie – mają problemy ze snem, z jedzeniem, problemy z mówieniem i skupieniem. Niektórzy płaczą, inni rozpaczają w ciszy, każdy przeżywa i cierpi po swojemu i jest to cierpienie ogromne, w którym trudno ulżyć.

  Na samym początku – osobie po stracie potrzebna jest pomoc bliskich i rodziny, którzy zadbają o bezpieczeństwo, pomogą w organizacji pogrzebu i wszelkich formalności.

  Pomocna może być także rozmowa czy kontakt z osobami, które przeżyły podobną stratę i mają doświadczenie w drodze przez żałobę.

  Dla osoby po stracie – przyjmijcie pomoc bliskich osób. Bądźcie dla siebie dobrzy, jeśli przyjaciele i rodzina chcą pomóc pozwólcie im na to, oczywiście pamiętając o własnym komforcie.

  Dla osób towarzyszących – jeśli proponujecie pomóc to bądźcie w tym wytrwali. Osoby po stracie często nie chcą przyjmować pomocy, wierzą, że poradzą sobie same, nie chcą nic zmieniać w życiu, jednak jako, że życie już się zmieniło – warto być konsekwentnym i próbować pomagać mimo wszystko.

  Prosimy pamiętać – nie wolno rzucać słów na wiatr – jeśli deklarujecie pomoc – należy się z tych deklaracji wywiązać. Osobie po stracie nie są potrzebne kolejne rozczarowania i zawody.

  Jeśli mówicie, że rozumiecie co to osoba przeżywa, to tylko jeśli rzeczywiście macie podobne doświadczania, inaczej są to to tylko puste słowa, która zamiast ukojenia przyniosą złość.

  Jeśli osoba, która nagle odeszła miała poza współmałżonkiem/ partnerem także dzieci – należy zadbać o to, by życie dzieci jak najmniej się zmieniło, należy pomóc w tym by dzieci dalej uczęszczały na zajęcia, nie przestały chodzić do szkoły – wszystkie powtarzalne zajęcia budują ich poczucie bezpieczeństwa.

  Najlepiej jest wybrać jedną osobę, której osoba po stracie ufa, która szczerze z nią porozmawia i stworzy listę wszelkich formalności jakie trzeba załatwić w podziale na pilne i na te w dalszej perspektywie. Następnie należy opracować plan kto w jakiej sprawie może pomóc. Osoba po stracie jeśli to możliwe w większości spraw powinna mieć wsparcie.

  Po Świętach... Nowy Rok

  Są ludzie, którzy potrafią się zebrać w sobie i spiąć na Święta. Nawet jak są w kiepskim stanie, to by nie zepsuć rodzinie czy bliskim Świąt – są zebrani, zorganizowani, często uśmiechnięci. A jako, że uczuć nie da się zbyt długo tłumić (długo tłumione najczęściej kończą się głęboką depresją) to zazwyczaj po Świętach wychodzą wszystkie większe i mniejsze smutki i żale, często ze zdwojoną siłą. Wychodzą tylko na chwilę, bo przecież trzeba się jakoś wziąć w garść… w Sylwestra. Bo przecież jaki Nowy Rok taki cały rok… a już by się jednak chciało mieć dobry rok. I znów to spięcie… Sądzę, że północ w Sylwestra jest w stanie pokonać nawet największych twardzieli – bo przecież chcąc nie chcąc wspomnienia, podsumowania, życie, którego nie ma i którego już nie będzie – to wszytko wraca… I cóż ja mogę powiedzieć, tylko pewnie to… że wszystkim tego dnia i o tej godzinie coś wraca do głowy, jakieś wspomnienia, niespełnienia, żale i radości, przyjaźnie zaprzepaszczone, miłości odpuszczone, porażki… czasem przypomną się sukcesy, ale jednak to co nie wyszło dłużej w głowie i w sercu siedzi. Zatem – nie tylko ci po stracie w Sylwestra i Nowy Rok często mają nastrój taki sobie. Marne to pocieszenie, ale może o tyle sensowne – że to w końcu w życiu jest tak, że każdy z nas jest sam, w tych najważniejszych sprawach. Zatem proponuję spróbować się nie smucić, nie drapać ran, przeżyć tę noc jak każdą inną, albo prawie jak każdą. Jeśli ktoś ma ochotę na zabawę – polecam! Jak ktoś nie ma – też dobrze! Ważne by nic tego dnia nie było na siłę, bo dobry humor na siłę – wraca w postaci złego humoru i trzyma długo… Zatem nie warto się spinać.

  A że to trudny dzień, trudny czas – tak wiemy. Jest nas w tym więcej!

  Spokoju!

  Pierwsze Święta?

  Nie pamiętam dokładnie jak wyglądały pierwsze Święta Bożego Narodzenia po śmierci mojego męża. Pamiętam, że bardzo chciałam, żeby dla dzieci – było normalnie i dobrze. Pamiętam, że i rodzina, i przyjaciele starali się nami zaopiekować. I niby wszytko było dobrze, tylko ten talerz przy stole pusty… dla tego strudzonego wędrowca, co już nie nadejdzie, tak zmienił znaczenie – z symbolicznego na bardzo realny.

  Było dobrze i spokojnie. Święta minęły i ja przez kilka kolejnych lat myślałam, że te dni tak ważne, rodzinne i skłaniające do refleksji, zawsze w jakimś stopniu będą karą. A co mnie zaskoczyło ostatnio? Nie są. Są dobrym, rodzinnym czasem, oczywiście z blizną na sercu, z żalem, który jeszcze czasem potrafi zaskoczyć swoją mocą… Ale to już dobry czas.

  Jak przeżyć Święta?

  Po pierwsze – ważne by być dla siebie dobrym. Nie wymagać od siebie ani humoru, ani też nie zgłaszać się do za wielu prac. Ja wiem, że jak ręce zajęte to i głowa, tylko, że jak się człowiek (w stresie – co tu kryć) jeszcze do tego umęczy (i na stresuje słabo ścinającą się galaretą do karpia) to niepotrzebne wybuchy i nerwy gwarantowane. Nie warto! To czas – z założenia – dobry. Zatem łaskawie sobie pomóżmy bądźmy dla siebie dobrzy.

  Dajmy sobie prawo do tego, żeby nie mieć ochoty gdzieś pójść, nawet jak zawsze się chodziło.

  Dajmy sobie prawdo do tego by wyjść wcześniej, jeśli poczujemy, że tak chcemy.

  Nie oczekujmy za wiele.

  Nie katujmy się myślami, że jest jak jest, a miało i powinno być inaczej, bo to – poza łzami, bólem i smutkiem ogromnym – nic nie zmieni.

  Co do towarzystwa?

  To też zgodnie z nastrojem. Może nie należy unikać ludzi, ale pewnie warto mieć też czas – spokojny, dla siebie. Od myśli się nie ucieknie, można je oczywiście zagłuszyć, ale i tak wrócą… zatem może warto dać im szansę jak jesteśmy na nie przygotowani – bo jednak w Święta – zawsze jakaś chwila na przemyślenia, podsumowania, spojrzenie na swoje życie się zdarzy, niż żeby te myśli zaatakowały nagle… Bo nagle, z zaskoczenia bolą często bardziej i trudniej je przeżyć.

  Dajmy sobie też prawo do radości. Nie ucinajmy dobrych myśli czy gromkiego śmiechu jeśli się zdarzy. Pójdźmy za dobrym, ono jest bardzo cenne i pozwala przetrwać tym nagle samym w samotności.

  Wasze historie

  Przesyłajcie nam Wasze historie, opowieści o tym jak radzicie sobie z doświadczeniem żałoby!

  Twoja historia może komuś pomóc, może stać się inspiracją w drodze przez to trudne doświadczenie.

  Piszcie na adres e-mail:
  info@naglesami.org.pl

  Czytaj więcej

  Poradnik dla osób w żałobie

  Znajdują się tu informacje przydatne osobom, które
  straciły kogoś bliskiego oraz osobom, które je wspierają.

  Pobierz