Przekaż
1,5% podatku
Wpłać
darowiznę  Regulamin

  REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ „NAGLE SAMI”

  I. Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem szkoleń jest Fundacja „Nagle Sami” z siedzibą w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 1a, NIP 525 252 50 87, KRS 0000398530 (dalej Organizator).
  2. Dokument Regulamin szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację „Nagle Sami” określa zasady udziału klientów w szkoleniach otwartych.
  3. Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z opisem, warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez Fundację „Nagle Sami”, a także że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.

  II. Definicje

  1. Organizator – Fundacja „Nagle Sami”.
  2. Potwierdzenie – telefoniczne, przez wiadomość e-mail lub fax, wysłanie przez Organizatora do osoby zainteresowanej uczestnictwem w szkoleniu potwierdzenia rezerwacji miejsca na liście Uczestników szkolenia lub wpisania na listę Uczestników szkolenia jej lub delegowanych przez nią osób.
  3. Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie pisemnej informacji przez Uczestnika do Organizatora o wycofaniu z udziału w szkoleniu.
  4. Szkolenie otwarte – szkolenie, na które może zgłosić się każda osoba zainteresowana tematem szkolenia, która spełnia kryteria wskazane w opisie szkolenia.
  5. Uczestnik – osoba, która wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie i dostarczenie do Organizatora formularza zgłoszeniowego, której zgłoszenie zostało zaakceptowane przez Organizatora oraz która uiściła lub została za nią uiszczona całość opłaty za szkolenie.
  6. Zgłoszenie – podanie swoich danych w formularzu zgłoszeniowym i dostarczenie go do Organizatora.
  7. Certyfikat ukończenia szkolenia – dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Fundacji „Nagle Sami”, który otrzymuje uczestnik po zakończeniu szkolenia.
  8. Trener – osoba prowadząca szkolenie.

  III. Szkolenia

  1. Szkolenia realizowane są według programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Organizatora, a także przekazanych za pomocą innych kanałów m. in. social media, mediów i innych dostępnych kanałów informacyjnych.
  2. Termin, formuła (online lub stacjonarna) oraz czas trwania szkolenia jest każdorazowo określany w opisie danego szkolenia zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora.

  IV. Zgłoszenie uczestnictwa

  1. Uczestnik szkolenia powinien dostarczyć do Organizatora w wymaganym terminie, prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz po dokonaniu przez Organizatora akceptacji jego zgłoszenia, uiścić na rachunek bankowy Organizatora, wskazany w § 5 pkt. 3, opłatę szkoleniową w terminie do 10 dni przed datą odbywania się szkolenia.
  2. Przez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego uważa się wypełnienie wszystkich wymaganych pól oraz zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić na stronie internetowej Organizatora lub dostarczyć go do Organizatora pocztą elektroniczną na adres: info@naglesami.org.pl.
  4. Jedna osoba może uiścić opłatę za więcej niż jednego Uczestnika, przy czym przy wpłacie na rachunek bankowy, będącej stosowną wielokrotnością kwoty za udział w szkoleniu, należy w tytule przelewu podać imiona i nazwiska Uczestników, za których uiszcza się opłatę.
  5. Zgłoszenia przyjmowane są nie później niż na 5 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego mailowego lub telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem oraz po przesłaniu przez zainteresowaną osobę wypełnionego formularza zgłoszeniowego w jednej z wyżej wymienionych form.
  6. Ostateczne ustalenia dotyczące uczestnictwa zapadają nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
  7. O wpisaniu osób zainteresowanych na listę Uczestników szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. Po otrzymaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego Organizator poinformuje telefonicznie lub w przypadku pozostawienia adresu e-mail, listem elektronicznym w terminie do 5 dni roboczych o decyzji dotyczącej akceptacji lub odrzucenia zgłoszenia. W przypadku akceptacji zgłoszenia oraz potwierdzenia uiszczenia przez Uczestnika opłaty szkoleniowej, następuje zarezerwowanie miejsca na liście Uczestników szkolenia.
  8. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkolenia zostaną przekazane telefonicznie lub w przypadku pozostawienia adresu e-mail, listem elektronicznym, nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
  9. Osoby, które nie zostaną wpisane na listę Uczestników szkolenia ze względu na brak miejsc lub ich zgłoszenie z innych przyczyn zostanie odrzucone przez Organizatora, zostaną poinformowane telefonicznie lub w przypadku pozostawienia adresu e-mail, listem elektronicznym, o najbliższym terminie szkolenia z tego samego zakresu tematycznego.
  10. W przypadku braku miejsc Uczestnik może zostać wpisany na listę rezerwową i w przypadku zwolnienia się miejsca na warsztacie zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

  V. Ceny szkoleń i warunki płatności

  1. Ceny szkoleń otwartych określane są każdorazowo w ofercie szkoleniowej i obejmują udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia oraz poczęstunek (dotyczy szkoleń odbywających się stacjonarnie). Cena nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu Uczestników (dotyczy szkoleń odbywających się stacjonarnie).
  2. Ceny szkoleń są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
  3. Uczestnik szkolenia otrzyma wraz z informacją o akceptacji zgłoszenia dane niezbędne do dokonania przez niego płatności przelewem na konto Organizatora. Wpłat za udział w szkoleniu należy dokonywać na numer rachunku bankowego Organizatora: 15 1030 0019 0109 8530 0038 0190, Fundacja „Nagle Sami” , Al. Wojska Polskiego 1A, 01-524 Warszawa, tytuł: imię i nazwisko, tytuł i data wybranego szkolenia. Całości opłaty należy dokonać w terminie nie późniejszym, niż 10 dni od planowanego terminu rozpoczęcia szkolenia. Za moment uiszczenia płatności uznaje się moment uznania rachunku bankowego Organizatora. Uczestnik otrzyma fakturę VAT.
  4. Dokumenty księgowe – faktury przekazywane są uczestnikom drogą mailową w terminie 14 dni od realizacji szkolenia.
  5. Na wniosek Uczestnika Organizator może wyrazić zgodę na zmianę terminu płatności i dokonanie przez Uczestnika zapłaty za szkolenie już po jego planowanym terminie rozpoczęcia.
  6. O wnioskowanej zmianie terminu płatności za szkolenie osoba zainteresowana jest zobowiązana poinformować równocześnie z przesłaniem formularza zgłoszeniowego.

  VI. Zmiany terminu i programu szkoleń

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń lub z przyczyn losowych niezależnych od siebie. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Organizator zobowiązuje się do powiadomienia Uczestników o fakcie odwołania szkolenia nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia. W szczególnych okolicznościach niezależnych od Organizatora czas powiadomienia może zostać skrócony.
  2. W przypadkach wskazanych powyżej, po konsultacji telefonicznej lub mailowej z Uczestnikiem zostanie ustalony nowy termin szkolenia lub opłata zostanie zwrócona w całości w ciągu 7 dni od daty odwołania szkolenia. Jeżeli Organizator nie będzie dysponował numerem rachunku bankowego Uczestnika, na który należy zwrócić opłatę, Organizator skieruje do Uczestnika prośbę o podanie numeru rachunku bankowego, na który dokona zwrotu. Opłata nie zostanie zwrócona, jeżeli Uczestnik nie poda numeru rachunku bankowego na żądanie Organizatora, a Organizator nie będzie miał możliwości zwrotu opłaty w inny sposób. Organizator nie odpowiada za skutki otrzymania błędnego numeru rachunku bankowego od Uczestnika.
  3. Zamawiający nie ma prawa dochodzenia od Organizatora odszkodowania za szkody wynikające z odwołania Szkolenia.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkolenia lub zmiany trenera. Organizator jest jednak wtedy zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zmianie Uczestnika szkolenia.
  5. W przypadku odwołania szkolenia Organizator obowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zorganizować takie szkolenie w najbliższym możliwym terminie.

  VII. Rezygnacja ze szkolenia i zmiana Uczestnika

  1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie nie później niż na 10 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
  2. Organizator przesyła drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia rezygnacji. Jedynie otrzymanie takiego potwierdzenia ze strony Organizatora jest równoznaczne ze skutecznym dokonaniem rezygnacji przez osobę zainteresowaną.
  3. W przypadku późniejszej niż w terminie podanym w § 7 pkt.1 rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu Uczestnik jest obowiązany do poniesienia kosztów organizacyjnych równych 50% ceny szkolenia. W takiej sytuacji Organizator zwraca uczestnikowi na wskazany numer konta 50% dokonanej opłaty.
  4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z wybranego szkolenia w dniu jego rozpoczęcia, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Zastrzeżenie prawa zachowania opłaty za Szkolenie przez Organizatora nie niweczy prawa Organizatora do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
  5. W przypadku braku wpłaty najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem w celu potwierdzenia udziału w warsztacie. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Uczestnika w ciągu 48h, brak kontaktu traktowany jest jako rezygnacja ze szkolenia, a Organizator ma prawo oferować zwolnione miejsce kolejnym osobom.
  6. W sytuacjach wyjątkowych, o charakterze losowym, niemożliwych do przewidzenia, gdy osoba zgłaszająca udział nie będzie mogła wziąć udziału w szkoleniu, może ona wskazać do dnia poprzedzającego szkolenie inną osobę, która weźmie udział w szkoleniu. Rozliczenia w takim wypadku odbywają się pomiędzy osobą rezygnującą i wskazaną, bez udziału Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy Uczestnictwa w szkoleniu osoby zgłoszonej na zastępstwo, o której to odmowie osoba zastępowana będzie niezwłocznie powiadomiona.
  7. Powiadomienie Organizatora o planowanej zmianie powinno odbyć się przed szkoleniem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@naglesami.org.pl, wraz z podaniem danych personalnych osoby zastępującej osobę wcześniej zgłoszoną.

  VIII. Reklamacje

  1. Uczestnik szkolenia ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia szkolenia z niniejszym Regulaminem w terminie 5 dni od daty zakończenia szkolenia.
  2. Reklamacje należy kierować na adres Organizatora: Fundacja „Nagle Sami” , Al. Wojska Polskiego 1A, 01-524 Warszawa, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: info@naglesami.org.pl z dopiskiem „Reklamacja szkolenia”.
  3. Reklamacja bezwzględnie musi zawierać dane identyfikujące Uczestnika szkolenia (imię i nazwisko Uczestnika, a jeśli zgłaszającym jest przedsiębiorstwo także jego nazwę, adres podany na formularzu zgłoszeniowym, numer telefonu, adres e-mail oraz tytuł szkolenia) oraz szczegółowy opis reklamacji.
  4. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
  5. Reklamacje złożone po przekroczeniu terminu, na inny adres bądź nie zawierające wymaganych informacji pozostaną bez rozpatrzenia.
  6. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Organizatora.

  IX. Ochrona danych osobowych

  1. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom.
  2. Uczestnicy szkoleń wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją szkoleń zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  3. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może nastąpić w każdym czasie i jest możliwe po przekazaniu Organizatorowi stosownej informacji: osobiście, pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@naglesami.org.pl bądź listownie na adres: Fundacja Nagle Sami, Al. Wojska Polskiego 1A, 01-524 Warszawa.

  X. Realizacja i przebieg szkolenia

  1. Szkolenia realizowane są wg programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Organizatora.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia (w przypadku szkoleń on-line – platformy szkoleniowej), prowadzącego, a także godzin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia.
  3. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych szkoleń przez Uczestników jest zabronione.
  4. Ze względu na prezentowany podczas szkolenia materiał kliniczny i wątki interwizyjne Organizator nie nagrywa organizowanych przez siebie szkoleń.
  5. Szkolenie odbywa się z poszanowanie zasad wzajemnego zaufania i w atmosferze poufności.
  6. Szkolenie on-line odbywa się poprzez platformę internetową. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie komputer (tablet) z szybkim internetem oraz zestaw słuchawkowy z mikrofonem. Po dokonaniu płatności, na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Uczestnik otrzyma od Organizatora drogą mailową link (zaproszenie) na szkolenie on-line oraz instrukcję korzystania z platformy internetowej.
  7. Uczestnik jest zobowiązany do mailowego potwierdzenia otrzymania zaproszenia od Organizatora. W przypadku braku kontaktu ze strony Uczestnika, Organizator potwierdza wysłanie zaproszenia smsem. Brak odpowiedzi ze strony Uczestnika traktowany jest jako brak zgłaszanych trudności, a nie zalogowanie się na platformę szkoleniową w dniu szkolenia nie może być powodem do reklamacji.
  8. Po zakończeniu szkolenia, każdy Uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w warsztacie.
  9. Każdy Uczestnik wyraża zgodę na wypełnienie po zakończeniu szkolenia anonimowej ankiety obejmującej ocenę organizacji, metodyki szkolenia oraz trenerów prowadzących oraz wskazanie źródła, z którego powziął on informację na temat organizowanego szkolenia.

  XI. Postanowienia końcowe

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych przez trenerów materiałach szkoleniowych.
  2. Wszystkie materiały szkoleniowe powstałe na użytek i w trakcie szkolenia chronione są Prawem Autorskim.
  3. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia Uczestnik może przechowywać oraz drukować na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Regulamin szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację „Nagle Sami” jest ogłaszany na stronie internetowej Organizatora www.naglesami.pl i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2018 roku.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.
  6. Spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu strony będą rozstrzygały polubownie na drodze negocjacji. Jeżeli nie będzie to możliwe, strony poddadzą je pod sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
  7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  8. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień.

  To odwaga - odbudować się, kiedy nie chce Ci się żyć

  Rezerwuj Wpłacam/Pomagam

  Fundacja Nagle Sami powstała z myślą o osobach, które doświadczyły straty. Śmierć bliskiej osoby, poronienie, rozstanie z partnerem, utrata pracy. Poczucie straty wpisuje się w nasze życie pojawiając się na wielu jego płaszczyznach. Za każdym razem jednak jest ono bolesnym doświadczeniem. Wiemy, że proces przechodzenia przez wszystkie jego etapy jest sprawą niezwykle indywidualną. Słuchamy, wspieramy, jesteśmy dla Was.

  Zarząd fundacji

  Olga Puncewicz

  Prezes, Fundator

  Mama piątki dzieci. Autorka książek górskich i podróżniczych.

  W kwietniu 2009 pierwszy mąż Olgi - Piotr Morawski, wspinacz i himalaista, zginął śmiercią tragiczną podczas wyprawy w Nepalu.

  W 2010 roku nakładem wydawnictwa National Geographic ukazała się książką autorstwa Olgi i Piotra Morawskich " Od początku do końca", która jest zbiorem dzienników Piotra z wypraw wysokogórskich i wspomień Olgi spisanych już po śmierci męża, rok później ukazały się "Góry na opak czyli rozmowy o czekaniu", które są zbiorem wywiadów z rodzinami himalaistów, a w 2017 «Góry na opak 2 czyli rozmowy z tymi, co zostają», wszystkie książki poświęcone są w dużej części tematyce straty. Olga jest także autorką książek podróżniczych.

  Marianna Lutomska

  Wiceprezes, Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu

  Mama bliźniaków Jerzego i Jacka. Z Nagle Sami związana od 2016 r. Jest dyrektorem zarządzającym Fundacji i jej wiceprezesem.

  Wcześniej odpowiadała za komunikację międzynarodową Łazienek Królewskich, była kierownikiem Działu Cywilizacja w Polskiej Agencji Prasowej i Dyrektorem Wydawniczym w Instytucie Monitorowania Mediów. Kontakt: marianna@naglesami.org.pl

  Rada Fundacji

  dr Piotr KiembłowskiCzłonek Rady Fundacji

  dr Piotr Kiembłowski jest absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył też szkolenie z systemowej terapii rodzin w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Psycholog, psychoterapeuta, trener biznesu, konsultant, coach i nauczyciel akademicki. Posiada ponad 15-letnią praktykę w edukacji studentów i pracowników wielu organizacji. Współpracuje z wiodącymi firmami szkoleniowymi w obszarach tematycznych związanych z usprawnieniem procesów zarządzania, zarządzaniem zmianą, konfliktem, komunikacją i asertywnością, budowaniem zespołu, coachingiem. Posiada również doświadczenie w pracy asesora przy prowadzeniu badań w ramach metodologii centrów oceny i rozwoju oraz prowadzi treningi interpersonalne.

  Anna Bajkowska (Sokołowska)Członek Rady Fundacji

  Psycholog, psychoterapeutka. Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie zrealizowała specjalizację z psychoterapii. Ukończyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie Gestalt organizowane przez Instytut Gestalt w Krakowie. Uczestniczyła także w szkoleniach z zakresu dramaterapii, dramy i psychoterapii egzystencjalnej.

  Z Fundacją Nagle Sami związana jest od 2013 roku. Prowadzi konsultacje, psychoterapię indywidualną i grupy wsparcia dla osób w żałobie, a także szkolenia dla profesjonalistów z obszaru pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej. Koordynuje działem szkoleń w Fundacji.

  Statut Fundacji

  Fundacja Nagle Sami jest organizacją pożytku publicznego. Możesz nas
  wesprzeć przekazując nam 1,5% podatku. Poczytaj co zrobiliśmy do tej pory:

  Statut Sprawozdania

  Wspierają nas

  Zajmujemy się żałobą, stratą, kryzysem psychicznym. Słowo śmierć pada u nas w Fundacji często. Nie jest łatwo wspierać tak trudne tematy. A jednak znalazły się firmy i instytucje, które miały odwagę, uwierzyły w nas i potrafiły dofinansować. Dziękujemy!

  Komu i jak pomaga Fundacja

  Z pomocy mogą korzystać:

  • osoby, które straciły bliskich i znajdują się na różnych etapach żałoby
  • osoby, które przechodzą przez poważny kryzys w życiu i szukają wsparcia
  • dzieci, które straciły krewnych z najbliższej rodziny
  • rodziny, przyjaciele, znajomi i współpracownicy osób owdowiałych i osieroconych
  • przedstawiciele instytucji, które z urzędu świadczą pomoc osobom po stracie
  • szkoły, które potrzebują wsparcia w związku ze śmiercią lub żałobą ucznia
  • organizacje (firmy, instyutcje) doświadczające kryzysu związanego ze stratą ( śmierć lub żałoba pracownika)

  Jak pomagamy?

  • świadczymy indywidualną pomoc psychologiczną
  • prowadzimy grupy wsparcia
  • świadczymy pomoc dzieciom i rodzicom
  • prowadzimy bezpłatny telefon wsparcia dla osób w żałobie 800 108 108 (pn – pt 14.00 – 20.00)
  • prowadzimy warsztaty i szkolenia dla specjalistów
  • organizujemy szkolenia dla kadry pedagogicznej i pracodawców
  • świadczymy wsparcie w formie interwencji kryzysowej i w ramach pakietów wsparciowych dla organizacji

  Aktualności

  Telefon Wsparcia

  02 cze 2023
  cze 02

  Telefon Wsparcia

  Interwencja na linii wsparcia – szkolenie

  Dziś, 2 czerwca uczestniczyliśmy w szkoleniu dla pracowników linii pomocowych. Spotkanie współprowadziła koordynatorka naszego Telefonu wsparcia dla osób po stracie […]

  Dziś, 2 czerwca uczestniczyliśmy w szkoleniu dla pracowników linii pomocowych. Spotkanie współprowadziła koordynatorka naszego Telefonu wsparcia dla osób po stracie i w żałobie 800 108 108 Weronika Rzepecka wraz z Panią Anną Baran (w imieniu Grupy Roboczej ds. Zapobiegania Samobójstwom). Omówione zostały reakcje na ujawnienie myśli/zachowań samobójczych, czynniki ryzyka i czynniki ochronne, ustalanie dalszych działań ku zapewnieniu pomocy, dwunastostopniowy plan bezpieczeństwa (https://12stepsplan.com/pl/12-stopniowy-plan-bezpieczenstwa/), procedury interwencyjne oraz regulacje prawne dotyczące przypadków związanych z samobójstwami. Sesja miała również część wymiany doświadczeń, aby jak najlepiej działać w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia.
  Dziękujemy za zaproszenie grupie roboczej MHPSS (zdrowie psychiczne i wsparcie psychospołeczne) działającej przy WHO.

  Ośrodek Terapeutyczny

  31 maj 2023
  maj 31

  Ośrodek Terapeutyczny

  Wieczory Nie Sami – „Spostrzeżenia bez Ocen – jak odróżnić jedno od drugiego?”

  Zapraszamy Was na kolejny darmowy warsztat z cyklu „Wieczory Nie Sami”! Formularz do zapisów: https://forms.gle/VtUKaTEYfAGPGjC38 Data spotkania: piątek, 9 czerwca […]

  Zapraszamy Was na kolejny darmowy warsztat z cyklu „Wieczory Nie Sami”!
  👉 Formularz do zapisów: https://forms.gle/VtUKaTEYfAGPGjC38
  🗓 Data spotkania: piątek, 9 czerwca o godzinie 18:30, na al. Wojska Polskiego 1A, Warszawa-Żoliborz – warsztat stacjonarny. Czas trwania: 2h. Ilość uczestników – ok. 10 osób.
  👤Prowadząca: Izabela Bogumił – Coach Zadbania Emocjonalnego, Mediatorka w nurcie Porozumienia bez Przemocy, Psychoterapeutka Gestalt w trakcie szkolenia.
  🎯Temat warsztatu – „Spostrzeżenia bez Ocen – jak odróżnić jedno od drugiego?”.
  Będzie to pierwsze spotkanie z cyklu na temat Empatycznej Komunikacji. Porozmawiamy o tym jak poprzez dostrzeganie i uzewnętrznianie własnych uczuć oraz potrzeb można budować zdrowe relacje ze sobą i innymi ludźmi.

  Media

  29 maj 2023
  maj 29

  Media

  Porozmawiajmy o telefonie wsparcia

  Zapraszamy na Live z Barbarą Pawluk – pomysłodawczynią wyprawy rowerowej oraz zbiórki na rzecz naszej Fundacji. To nie pierwszy raz […]

  Zapraszamy na Live z Barbarą Pawluk – pomysłodawczynią wyprawy rowerowej oraz zbiórki na rzecz naszej Fundacji. To nie pierwszy raz kiedy Basia nas w ten sposób wspiera. Basia oraz Weronika Rzepecka – koordynatorka zespołu Telefonu Wsparcia 800 108 108 opowiedzą o bardzo ważnej linii telefonicznej w tym kraju, która dosłownie ratuje życie.
  Oglądajcie nas 31 maja o godz. 19.00 na kanałach Fundacji: Facebook, Instagram, YouTube.
  Live będzie zapisany, dlatego zawsze można odsłuchać go w najlepszym dla siebie momencie
  Do zobaczenia!
  Więcej na temat wydarzenia:

  Ogólne

  26 maj 2023
  maj 26

  Ogólne

  Dzień Matki

  W tym szczególnym, a dla wielu także szczególnie trudnym dniu, pamiętamy o wszystkich, którzy stracili mamę, a także o mamach, […]

  W tym szczególnym, a dla wielu także szczególnie trudnym dniu, pamiętamy o wszystkich, którzy stracili mamę, a także o mamach, które straciły dziecko.
  Żałoba jest bardzo indywidualnym procesem, który dla każdego może przebiegać zupełnie inaczej. Często zdarza się, że dni świąteczne, takie jak ten, przywołują emocje związane ze stratą.
  W tym dniu warto zadbać o siebie i zastanowić się, czego Wam potrzeba, w jaki sposób Wy chcielibyście go spędzić. Dotarcie do tych odpowiedzi może być trudne, jednak może pomóc w znalezieniu takiego sposobu na spędzenie tego święta, który będzie najlepszy dla każdego z Was.
  Zachęcamy do podzielenia się Waszymi myślami w komentarzach.
  Jeśli chcielibyście porozmawiać, jesteśmy dla Was od 14:00 do 20:00 na telefonie wsparcia 800 108 108.
  Na naszej stronie możecie także znaleźć wiele książek związanych z tematyką żałoby i straty, które polecamy – https://naglesami.org.pl/mediateka-kategoria/ksiazki/
  Znajduje się tam również książka „Bezmatek” Miry Marcinów, w której to bohaterka mierzy się ze śmiercią matki i swoimi emocjami związanymi z życiem bez niej.

  Telefon Wsparcia

  26 maj 2023
  maj 26

  Telefon Wsparcia

  26 maja – w Telefonie wsparcia 800 108 108

  26 maja, może być wyjątkowo trudnym czasem, w którym żal, pustka, poczucie niesprawiedliwości i tęsknota często dręczą jeszcze bardziej. W […]

  26 maja, może być wyjątkowo trudnym czasem, w którym żal, pustka, poczucie niesprawiedliwości i tęsknota często dręczą jeszcze bardziej. W Dzień Matki wszystko może przypominać o stracie, o braku możliwości wręczenia prezentu, zadzwonienia czy najzwyczajniej w świecie przytulenia i ucałowania.
  W tym dniu pamiętamy o wszystkich osobach, które straciły matki oraz o matkach, które straciły dziecko.
  Jeśli tylko potrzebujesz – możesz zadzwonić na nasz bezpłatny i anonimowy Telefon wsparcia. Postaramy się wysłuchać, wesprzeć lub po prostu pobyć. Niezależnie, czy doświadczyłaś straty wczoraj czy 20 lat temu – pamiętaj, że masz prawo przeżywać ten dzień i szukać dla siebie pomocy.

  Ośrodek Terapeutyczny

  22 maj 2023
  maj 22

  Ośrodek Terapeutyczny

  Ośrodek Terapeutyczny

  Nasz ośrodek terapeutyczny działa nieprzerwanie od lat, świadcząc pomoc osobom po stracie. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz pomocy psychoterapeutycznej bądź konsultacji […]

  Nasz ośrodek terapeutyczny działa nieprzerwanie od lat, świadcząc pomoc osobom po stracie. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz pomocy psychoterapeutycznej bądź konsultacji ze specjalistą, możesz skontaktować się z nami pod numerem 502 511 138 lub umówić się przez Booksy.

  Więcej o naszym ośrodku możesz dowiedzieć się w zakładce Pomoc Psychologiczna.

  Ogólne

  20 maj 2023
  maj 20

  Ogólne

  Fundacja NS nominowana do nagrody Grand S3KTOR

  Zostaliśmy nominowani do Nagrody Grand S3KTOR w konkursie organizowanym przez m.st. Warszawa na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową Bardzo dziękujemy za […]

  Zostaliśmy nominowani do Nagrody Grand S3KTOR w konkursie organizowanym przez m.st. Warszawa na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową

  Bardzo dziękujemy za to wyróżnienie!

  A tak o nas piszą:

  Fundacja pomaga osobom po stracie❤
  Stara się, by po tym, co im się przydarzyło przywrócili na dobre tory, by ze swoim bólem, cierpieniem, depresją nie były same ❤
  Fundacja Nagle Sami pomaga osobom po stracie. Wyrosła z osobistego doświadczeni założycielki – Olgi Puncewicz, która w straciła męża Piotra Morawskiego w górach w 2009 roku. Fundacja powstała w 2011 roku. Początkowo organizacja zajmowała się wyłącznie tematem żałoby, tworząc grupy wsparcia, proponując podopiecznym konsultacje psychologiczne, organizując zbiórki. Aktywnie zajęła się tematem żałoby dzieci – organizując dla nich warsztaty.
  Przez lata wokół fundacji zgromadziło się wielu psychologów i terapeutów, którzy wyspecjalizowali się w temacie wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym. Fundacja Nagle Sami szybko stała się liderem szkoleń dla terapeutów, nauczycieli, pedagogów, następnie zaczęła szkolić organizacje i firmy z dobrych praktyk po śmierci pracownika. Dzięki działalności szkoleniowej utrzymywany jest bezpłatny, ogólnopolski, telefon wsparcia dla osób po stracie 800 108 108, (odebrano ok. 10 tys. połączeń). W nim każdy dzwoniący nie tylko otrzyma informacje praktyczne, ale wsparcie, możliwość wypłakania się i gwarancję, że zostanie wysłuchany.
  Fundacja pozostała aktywna i działała nieustająco podczas pandemii, część inicjatyw przenosząc do online’u. Wówczas doświadczenie i wsparcie Nagle Sami okazało się bardzo potrzebne, zgłaszały się osoby, które w wyniku COVIDU straciły bliskich, często więcej niż jedną osobę. Ograniczone też zostały możliwości odpowiedniego pożegnania bliskich, co utrudniało przejście przez żałobę. Dodatkowo izolacja wpłynęła na dobrostan psychiczny warszawiaków i wielu dzwoniących w tym czasie na linię wsparcia było w depresji, Fundacja musiała parokrotnie interweniować gdy dzwoniący sugerował, że popełni samobójstwo.
  Fundacja Nagle Sami w drugi dzień po wybuchu eskalacji konfliktu w Ukrainie uruchomiła dodatkowy dyżur psychologiczny w języku ukraińskim, do dziś psycholodzy Fundacji we współpracy z międzynarodowymi organizacjami (jak ACF i NRC) prowadzą codziennie od poniedziałku do niedzieli dyżury psychologiczne na Dworcu Wschodnim w strefie tranzytowej, gdzie pomogli już ok. 3 tys. osób.
  Uzasadnienie:
  Warszawa to miasto pełne życia, wigoru, gdzie mieszkańcy w codziennym biegu i intensywnej pracy szukają swojego „kawałka podłogi”, spokoju i szczęścia. W chwilach, gdy zdarzy im się coś najgorszego w życiu, tracą bliskiego, miłość, szczęście i stają w obliczu swych największych kryzysów życiowych – mogą na warszawskim Żoliborzu znaleźć organizację, która im pomoże. Jej pracownicy są ekspertami od najtrudniejszych spraw: śmierci samobójczej, poronień, długoterminowych chorób, nieszczęśliwych wypadków, masowych katastrof i wojny. Fundacja konsultuje, prowadzi wsparcie indywidulane i grupowe, długoterminową terapię, wsparcie telefoniczne i online.
  Od tematu śmierci i straty człowiek w naturalny sposób ucieka – dopiero gdy mu się coś przydarzy, wtedy nagle staje z tym tematem twarzą w twarz. Staje się on bardzo realny. Misją Fundacji jest by osoby, które wypadły trochę z życia, przez nieszczęście, które im się przydarzyło przywrócić na dobre tory, by ze swoim bólem, cierpieniem, depresją nie były same.
  To jest zadanie absurdalne i trudne – prowadzić działalność w temacie, o którym większość nie chce słyszeć. Znajdowanie sponsorów, którzy podpiszą się po tematem: śmierć, żałoba, strata to trudniejsze niż szukanie igły w stogu siana.
  Mimo to fundacja trwa i walczy by działać. Bo mieszkańcy Warszawy zasługują na miejsce, które utuli ich, gdy będzie im najgorzej na świecie.
  Pomoc dla mieszkańców Warszawy w ośrodku, spacery po Parku Fosa obok siedziby Fundacji, pomoc na Dworcu Wschodnim dla przyjeżdzających z kraju, w którym toczy się wojna, pomoc dla nauczycieli i opiekunów gdy młodzi ludzie popełniają samobójstwa. Tak działa Fundacja Nagle Sami.
  Grand S3KTOR za całokształt, to przede wszystkim wyróżnienie, które doceniłoby codzienny trud i obciążenie pracowników, współpracowników i wolontariuszy organizacji, którzy mają nieustający kontakt z osobami w kryzysie, smutku, żalu i złości, a także ich historiami, które łamią serce. To dowód na to, że Warszawa, nie boi się tych tematów i jest ze swoimi mieszkańcami na dobre i na złe.

  Brak dostępnego opisu zdjęcia.

  Ogólne

  19 maj 2023
  maj 19

  Ogólne

  Konferencja „Empatia a umieranie i śmierć”

  W Fundacji uważamy, że niezwykle ważne jest aby otwarcie rozmawiać o tematach straty i śmierci. Objęliśmy patronatem konferencję „Empatia a […]

  W Fundacji uważamy, że niezwykle ważne jest aby otwarcie rozmawiać o tematach straty i śmierci. Objęliśmy patronatem konferencję „Empatia a umieranie i śmierć” organizowaną przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza i Instytut Dobrej Śmierci. Konferencja skierowana jest do lekarzy, osób wykonujących zawody medyczne i pomocowe oraz studentów tych kierunków. Odbędzie się w niedzielę 21 maja w formie hybrydowej.
  Więcej na temat wydarzenia możecie dowiedzieć się tutaj: https://fb.me/e/oJU4pka2P

  Ośrodek Terapeutyczny

  17 maj 2023
  maj 17

  Ośrodek Terapeutyczny

  Wieczory Nie Sami – „Taki jestem/taka jestem – w jakim jestem kolorze?”

  Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Wieczory Nie Sami”! Tym razem będzie to warsztat artystyczny 😊 Formularz do zapisów: […]

  Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Wieczory Nie Sami”! Tym razem będzie to warsztat artystyczny 😊

  🗓 Data spotkania: piątek, 26 maja o godzinie 18:30, na al. Wojska Polskiego 1A, Warszawa-Żoliborz – warsztat stacjonarny. Czas trwania: ok. 2h.
  👤 Prowadząca: Ewa Czuchaj – Artystka malarka, menadżerka instytucji kultury, współtworzy Stowarzyszenie „Front Sztuki”, związana z Kamienicą artystyczną Ta3. Aktualnie kształci się w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt.
  🎯 Temat warsztatu – „Taki jestem/taka jestem – w jakim jestem kolorze?”. Będzie to warsztat artystyczny, plastyczny. Przyjrzymy się kolorom wokół i w nas, z jakimi się identyfikujemy, jak na nas oddziaływują? Wspólnie wybierzemy kolor – w jakim jestem teraz oraz taki z którym chcielibyśmy się identyfikować. Zastanowimy się, jaka jest przestrzeń pomiędzy tymi kolorami? Pomyślimy, co mamy w sobie najlepszego i spróbujemy to zwizualizować.

  Pomoc dla Ukrainy

  16 maj 2023
  maj 16

  Pomoc dla Ukrainy

  Warsztaty integracyjne dla szkół podstawowych

  W ramach naszej współpracy z międzynarodową organizacją ACF przeprowadziliśmy warsztaty integracyjne dla dzieci polskich i ukraińskich w Szkole Podstawowej nr […]

  W ramach naszej współpracy z międzynarodową organizacją ACF przeprowadziliśmy warsztaty integracyjne dla dzieci polskich i ukraińskich w Szkole Podstawowej nr 211.

  „Ktoś lubi się bać, komuś z radości włosy rosną” – takimi uczuciami podzielili się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 211 z naszą psycholożką Marharytą Kuznechyk. Rozmawialiśmy o tym, że bez odczuwania emocji nie możemy reagować na niebezpieczeństwo i np. uciec przed spotkanym 🐻. Uczucia pomagają nam podejmować decyzje, określić nasze granice i nawet rożnie wyglądają! Uczestnicy zajęć dowiedzieli się, że radość można poczuć w nogach, złość w rękach, a strach czasami zmienia nas w słup soli. Na koniec młodzież zademonstrowała oraz narysowała trudne emocje, powstały przeróżne stwory.

  Ogólne

  15 maj 2023
  maj 15

  Ogólne

  Międzypokoleniowy Piknik Rodzinny

  Wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zapraszamy na Międzypokoleniowy Piknik Rodzinny w sobotę 27 maja! Będziemy mieli […]

  Wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zapraszamy na Międzypokoleniowy Piknik Rodzinny w sobotę 27 maja! Będziemy mieli tam swój namiot, gdzie będziemy mogli spotkać się z Wami na żywo, poopowiadać trochę o naszej działalności oraz zaproponować darmowe materiały wsparciowe dla osób po stracie. Do zobaczenia 😊

  Ośrodek Terapeutyczny

  09 maj 2023
  maj 09

  Ośrodek Terapeutyczny

  Wolne terminy w Ośrodku Terapeutycznym

  Aby skorzystać z konsultacji lub psychoterapii w naszym ośrodku terapeutycznym możesz umówić się samodzielnie, korzystając z naszego systemu rezerwacyjnego: https://booksy.com/…/134610_fundacja-nagle-sami… […]

  Aby skorzystać z konsultacji lub psychoterapii w naszym ośrodku terapeutycznym możesz umówić się samodzielnie, korzystając z naszego systemu rezerwacyjnego: https://booksy.com/…/134610_fundacja-nagle-sami…
  W zakładce „pracownicy” można dowiedzieć się więcej o każdym z terapeutów przyjmujących w ośrodku oraz online, a także sprawdzić dostępne terminy u poszczególnych osób. Więcej o naszych terapeutach można też dowiedzieć się w zakładce Pomoc Psychologiczna

  Szkolenia

  04 maj 2023
  maj 04

  Szkolenia

  Już jest! Harmonogram szkoleń FNS

  Już można się zapisać na szkolenia, które organizujemy w najbliższym kwartale. Wszystkie warsztaty odbędą się w formule online, a dzięki […]

  Już można się zapisać na szkolenia, które organizujemy w najbliższym kwartale. Wszystkie warsztaty odbędą się w formule online, a dzięki temu mogą w nich wziąć udział osoby również spoza Warszawy. Serdecznie zapraszamy!

  Maj

  „Jak radzić sobie z trudnościami w opiece nad schorowanym rodzicem?”

  Kiedy?

  19.05.2023, godz. 18.00-19.30

  Dla kogo?

  Dla osób szukających wsparcia

  Ile to kosztuje?

  Cena: 40 zł

  Jak się zapisać?

  https://bit.ly/41TRNk8

  „Strata i żałoba – jak wspierać osoby po śmierci bliskich? Szkolenie dla profesjonalistów.”

  Kiedy?

  20-21.05.2023, godz. 9.00-16.00

  Dla kogo?

  Dla specjalistów pracujących w obszarze pomocy psychologicznej

  Ile to kosztuje?

  Cena: 680 zł

  Jak się zapisać?

  https://naglesami.org.pl/szkolenia/strata-i-zaloba-jak-wspierac-osoby-po-smierci-bliskich/

  Śmierć samobójcza ucznia – warsztat dla pedagogów i nauczycieli.”

  Kiedy?

  30.05.2023, godz. 12.00-18.00

  Dla kogo?

  Dla pedagogów, nauczycieli, psychologów

  Ile to kosztuje?

  Cena: 420 zł

  Jak się zapisać?

  https://naglesami.org.pl/szkolenia/smierc-samobojcza-ucznia-warsztat-dla-pedagogow-i-nauczycieli/

  Czerwiec

  „Jak prowadzić grupę wsparcia dla osób w żałobie?”

  Kiedy?

  17-18.06.2023, godz. 9.00-18.00

  Dla kogo?

  Dla psychologów i psychoterapeutów

  Ile to kosztuje?

  Cena: 750 zł

  Jak się zapisać?

  https://naglesami.org.pl/szkolenia/jak-prowadzic-grupe-wsparcia-dla-osob-w-zalobie/

  „Seksualność osób w żałobie” 

  Kiedy?

  15.06.2023, godz. 18.00-19.30

  Dla kogo?

  Dla osób szukających wsparcia

  Ile to kosztuje?

  Cena: 40 zł

  Jak się zapisać?

  info@naglesami.org.pl

  „Uważność i współczucie w trosce o siebie, w trosce o innych” 

  Kiedy?

  24.06.2023, godz. 9.00-16.00

  Dla kogo?

  Dla specjalistów pracujących w obszarze pomocy psychologicznej

  Ile to kosztuje?

  Cena: 480 zł

  Jak się zapisać?

  info@naglesami.org.pl

  Lipiec

  „Doświadczenie poronienia i straty okołoporodowej – o żałobie, wsparciu i pomocy psychologicznej. Szkolenie dla psychologów i psychoterapeutów.”

  Kiedy?

  1-2.07.2023, godz. 9.00-16.00

  Dla kogo?

  Dla psychologów, terapeutów, personelu medycznego

  Ile to kosztuje?

  Cena: 620 zł

  Jak się zapisać?

  https://naglesami.org.pl/szkolenia/doswiadczenie-poronienia-i-straty-okoloporodowej-o-zalobie-wsparciu-i-pomocy-psychologicznej/

  „Towarzyszenie sobie w żałobie z troską i współczuciem”

  Kiedy?

  11.07.2023, godz. 18.30-20.00

  Dla kogo?

  Dla osób szukających wsparcia

  Ile to kosztuje?

  Cena: 40 zł

  Jak się zapisać?

  info@naglesami.org.pl

   

  Ośrodek Terapeutyczny

  02 maj 2023
  maj 02

  Ośrodek Terapeutyczny

  Wieczory Nie Sami – „Jak żyć pełniej w życzliwości i dobroci dla siebie”

  Zapraszamy Was na pierwszy darmowy warsztat z cyklu „Wieczory Nie Sami”! Formularz do zapisów: https://forms.gle/PN66XLbqehB28gsP6 Data spotkania: piątek, 12 maja […]

  Zapraszamy Was na pierwszy darmowy warsztat z cyklu „Wieczory Nie Sami”!
  👉 Formularz do zapisów: https://forms.gle/PN66XLbqehB28gsP6
  🗓 Data spotkania: piątek, 12 maja o godzinie 18:30, na al. Wojska Polskiego 1A, Warszawa-Żoliborz – warsztat stacjonarny. Czas trwania: 2h.
  👤Prowadząca: Izabela Bogumił – Coach Zadbania Emocjonalnego, Mediatorka w nurcie Porozumienia bez Przemocy, Psychoterapeutka Gestalt w trakcie szkolenia.
  🎯Temat warsztatu – „Jak żyć pełniej w życzliwości i dobroci dla siebie”. Podczas warsztatu poćwiczymy i nauczymy się jak aktywować w sobie dobre doświadczenia, praktykując życzliwość wobec siebie. Prowadząca będzie korzystać z wiedzy na temat neuroplastyczności mózgu według nauk Ricka Hansona.
  ***
  Jeśli wierzysz w naszą misję, wesprzyj nasze działania, abyśmy nadal mogli być, wspierać, pomagać. Możesz zostać naszym Patronem: https://patronite.pl/naglesami
  Dziękujemy za Waszą obecność. 💜

  Media

  01 maj 2023
  maj 01

  Media

  Fundacja Nagle Sami Youtube

  Serdecznie zapraszamy do subskrybowania Fundacji Nagle Sami w serwisie Youtube: https://www.youtube.com/@Fundacja_Nagle_Sami Na naszym kanale znajdziecie także nagranie z naszego webinaru na […]

  Serdecznie zapraszamy do subskrybowania Fundacji Nagle Sami w serwisie Youtube: https://www.youtube.com/@Fundacja_Nagle_Sami

  Na naszym kanale znajdziecie także nagranie z naszego webinaru na żywo z 24.04: „Co mogą czuć osoby, które tracą bliskich? – o stracie bez cenzury.” (https://www.youtube.com/watch?v=L8-n4Xu39uk&t=90s)

  Niebawem pojawi się na nim coraz więcej ciekawych treści. Zachęcamy do oglądania i do zobaczenia wkrótce!

  Telefon Wsparcia

  30 kwi 2023
  kwi 30

  Telefon Wsparcia

  Majówka w 800 108 108 – odbieramy bez zmian

  Majówka nie dla wszystkich jest czasem grillowania i odpoczynku. Dla tych, którzy będą potrzebowali w tym okresie rozmowy – odbieramy […]

  Majówka nie dla wszystkich jest czasem grillowania i odpoczynku. Dla tych, którzy będą potrzebowali w tym okresie rozmowy – odbieramy bez zmian w godzinach 14:00 – 20:00.
  Nasz Telefon wsparcia 800 108 108 jest bezpłatny i anonimowy. Nie musisz się przedstawiać. Nasi konsultanci – psycholodzy czekają na telefony od poniedziałku do piątku i postarają się wesprzeć, wysłuchać, doradzić czy po prostu pobyć…

  Ośrodek Terapeutyczny

  28 kwi 2023
  kwi 28

  Ośrodek Terapeutyczny

  Wieczory Nie Sami

  Ruszamy z nową inicjatywą i zapraszamy Was na „Wieczory Nie Sami”! Spotkania ruszają w maju, w siedzibie naszej Fundacji na […]

  📣 Ruszamy z nową inicjatywą i zapraszamy Was na „Wieczory Nie Sami”!
  Spotkania ruszają w maju, w siedzibie naszej Fundacji na al. Wojska Polskiego 1A, w Warszawie.
  ✅ Będą to darmowe, otwarte spotkania, w formie warsztatowej, które będą odbywały się w piątki wieczorem, wstępnie co 2 tygodnie.
  ✅ Każdy warsztat będzie miał swój własny, indywidualny temat, a zapisy na niego będą odbywały się min. tydzień przed wydarzeniem lub wcześniej. Zapisy są prowadzone w celach organizacyjnych, ponieważ ogranicza nas liczba miejsc.
  ✅ Warsztaty kierowane są do osób dorosłych, którzy korzystają lub chcieliby skorzystać z pomocy naszej Fundacji.
  ✅ Pierwsze spotkanie odbędzie się 12 maja o godzinie 18.30, a jego szczegóły wraz z planem udostępnimy w najbliższych dniach.

  Media

  27 kwi 2023
  kwi 27

  Media

  Webinar: Co mogą czuć osoby, które tracą bliskich? – o stracie bez cenzury.

  Rozmawiałyśmy szczerze i otwarcie o stracie, żałobie i kryzysie psychicznym. Bez tabu. Bez unikania trudnych pytań. Bez przemilczeń. Na nagraniu […]

  🎙 Rozmawiałyśmy szczerze i otwarcie o stracie, żałobie i kryzysie psychicznym.
  Bez tabu. Bez unikania trudnych pytań. Bez przemilczeń.
  Na nagraniu opowiadamy o tym, jak może przebiegać żałoba, czego mogą doświadczać osoby, które straciły: bliską osobę, zdrowie, pracę, ukochane zwierzę lub mierzą się z innego rodzaju stratą. Rozbrajamy stereotypy na temat żałoby, podzieliłyśmy się swoim doświadczeniem z wieloletniej pracy, opowiedziałyśmy o tym, jak o żałobie mówimy w Fundacji, jakie standardy wypracowałyśmy przez lata pracy z osobami po stracie, a także co aktualnie robimy na ich rzecz.
  👉 Swoją wiedzą dzieliła się Marianna Lutomska – Dyrektor Zarządzająca Fundacji Nagle Sami i Marta Rouba – psycholożka, Koordynatorka Ośrodka Terapeutycznego Fundacji. Rozmowę poprowadziła dziennikarka – Katarzyna Jabłońska-Kuśmierek.
  Zapraszamy do obejrzenia webinaru:

  Telefon Wsparcia

  05 kwi 2023
  kwi 05

  Telefon Wsparcia

  800 108 108 Telefon wsparcia dla osób w żałobie i po stracie

  Poczucie straty wpisuje się w nasze życie pojawiając się na wielu płaszczyznach. Za każdym razem jest niezwykle bolesnym doświadczeniem, a […]

  Poczucie straty wpisuje się w nasze życie pojawiając się na wielu płaszczyznach. Za każdym razem jest niezwykle bolesnym doświadczeniem, a proces przechodzenia przez wszystkie jego etapy jest sprawą osobistą.
  Jeżeli doświadczenie straty jest Ci bliskie, niezależnie od tego jaki ma ono wymiar i potrzebujesz wsparcia, zadzwoń do nas: 800 108 108. Bezpłatna i anonimowa infolinia ze wsparciem psychologicznym działa od poniedziałku do piątku w godz.: 14:00 – 20:00.
  Pomagamy w różnych trudnych doświadczeniach:
  – strat osób bliskich zarówno będących rodziną jak i ważnymi dla nas osobami (oraz zwierzętami)
  – trudnych doświadczeniach strat życiowych, wiążących się z nagłymi wydarzeniami w życiu
  – samotności i odosobnienia, gdy potrzeba jest być wysłuchanym i podzielić się swoim cierpieniem czy emocjami
  – gdy czujesz się bezradny i szukasz informacji o miejscach, w których możesz otrzymać pomoc,
  – gdy potrzebujesz wiedzy jak pomagać, bo chcesz pomóc bliskimi, którzy doświadczyli straty bliskiej osoby,
  Słuchamy, wspieramy, jesteśmy dla Ciebie.
  ***
  Jeśli wierzysz w naszą misję, wesprzyj nasze działania, abyśmy nadal mogli być, wspierać, pomagać. Możesz zostać naszym Patronem: https://patronite.pl/naglesami
  Dziękujemy za Waszą obecność. 💜

  Pomoc dla Ukrainy

  03 kwi 2023
  kwi 03

  Pomoc dla Ukrainy

  Fundacja Nagle Sami w projekcie badawczym Uniwersytetu Gandawskiego

  Bierzemy udział w studenckim projekcie badawczym nt. tego czego Belgowie mogą się nauczyć od polskiej odpowiedzi na sytuację migracyjną związaną […]

  Zdjęcie przedstawia uczestników szkolenia wraz z prowadzącą psycholożką, Anastasiią Gudkovą. Fundacja Nagle Sami
  [ Zdjęcie przedstawia uczestników szkolenia wraz z prowadzącą psycholożką, Anastasiią Gudkovą.]

  Bierzemy udział w studenckim projekcie badawczym nt. tego czego Belgowie mogą się nauczyć od polskiej odpowiedzi na sytuację migracyjną związaną z eskalacją wojny na Ukrainie.

  W ramach tej współpracy szkoliliśmy studentów Uniwersytetu Gandawskiego z pierwszej pomocy psychologicznej. Rozmawialiśmy o objawach traumy, oknie tolerancji i technikach radzenia sobie ze stresem.

  Ośrodek Terapeutyczny

  22 mar 2023
  mar 22

  Ośrodek Terapeutyczny

  Psychoterapia w formie online

  W naszym ośrodku terapeutycznym zatrudniliśmy ostatnio 4 nowe osoby – psychoterapeutki, pracujące m.in. także w formie online. Wraz ze wzrostem […]

  Czy warto korzystać z terapii online?

  W naszym ośrodku terapeutycznym zatrudniliśmy ostatnio 4 nowe osoby – psychoterapeutki, pracujące m.in. także w formie online. Wraz ze wzrostem popularności terapii online pojawiają się ważne pytania dotyczące jej przebiegu i skuteczności. Stworzyliśmy artykuł, aby przybliżyć Wam lepiej ten temat i odpowiedzieć na pojawiające się wątpliwości.

  Aby umówić się na wizytę można zadzwonić do naszego biura pod numer 502 511 138 lub zrobić to samemu, za pośrednictwem naszego systemu rezerwacyjnego – https://booksy.com/pl-pl/134610_fundacja-nagle-sami_psychoterapia_3_warszawa

  Można znaleźć tam listę usług oferowanych przez nasz ośrodek z podziałem na te dostępne w siedzibie Fundacji oraz online. W zakładce „Pracownicy” można także przeczytać trochę więcej o każdym z naszych terapeutów oraz sprawdzić dostępność terminów u wybranego specjalisty. Na temat naszych terapeutów możecie także dowiedzieć się więcej na stronie, w zakładce Pomoc Psychologiczna.

  Ośrodek Terapeutyczny

  21 mar 2023
  mar 21

  Ośrodek Terapeutyczny

  Witamy nowe osoby w zespole!

  Z przyjemnością zawiadamiamy, że do naszego zespołu dołączyły w tym miesiącu 4 nowe osoby. Poniżej możecie zapoznać się z ich […]

  Z przyjemnością zawiadamiamy, że do naszego zespołu dołączyły w tym miesiącu 4 nowe osoby. Poniżej możecie zapoznać się z ich krótkim opisem, żeby dowiedzieć się więcej warto odwiedzić zakładkę Pomoc Psychologiczna.

  Aby umówić się na wizytę można zadzwonić do naszego biura pod numer 502 511 138 lub zrobić to samemu, za pośrednictwem naszego systemu rezerwacyjnego – https://booksy.com/pl-pl/134610_fundacja-nagle-sami_psychoterapia_3_warszawa. bądź klikając w Rezerwuj na naszej stronie.

  Kinga Czechowicz-Drewniak

  Psycholożka, psychoonkolożka. Psychoterapeutka w trakcie Całościowego Kursu Psychoterapii pod kierownictwem dr hab. Andrzeja Cechnickiego atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Realizuje specjalizację z Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży w Collegium Medicum UJ. Wspiera osoby dorosłe, rodziców oraz młodzież poprzez udzielanie konsultacji i psychoterapii online.

  Malwina Racka-Pluta

  Psycholożka oraz psychoterapeutka w trakcie szkolenia w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Ukończyła szkolenia m.in. z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz z interwencji kryzysowej w sytuacji zagrożenia życia. Pracuje w nurcie psychodynamicznym, pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów PTP. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych, młodzieży oraz konsultacje dla rodziców.

  Agata Jóźwik

  Psycholożka, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji, terapeutka EMDR. Pracuje w podejściu poznawczo – behawioralnym obejmującym również trzecią falę, najbliżej związaną z uważnością. Członkini Polskiego Towarzystwa Poznawczo-Behawioralnego oraz Polskiego Towarzystwa EMDR. Udziela konsultacji oraz psychoterapii dla osób dorosłych. 

  Agnieszka Romanek-Wdowicz

  Psycholożka oraz psychoterapeutka w trakcie certyfikacji w szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie. Ukończyła Szkołę Konsultacji Rodzicielskich w oparciu o rodzicielstwo bliskości. Udziela konsultacji dla rodziców w sprawie dzieci i młodzieży oraz konsultacji i psychoterapii dla osób dorosłych.

  Pomoc dla Ukrainy

  10 mar 2023
  mar 10

  Pomoc dla Ukrainy

  Wywiad z naszą ukraińską psycholożką i uchodźczynią

  „Na granicy było dużo innych uchodźców. Vladimir szybko się pożegnał. Wysiadłyśmy z samochodu, wzięłyśmy walizki. Ktoś krzyczał: ‘Chodźcie! Szybko! Pospieszcie […]

  „Na granicy było dużo innych uchodźców.

  Vladimir szybko się pożegnał.

  Wysiadłyśmy z samochodu, wzięłyśmy walizki.

  Ktoś krzyczał: ‘Chodźcie! Szybko! Pospieszcie się!’

  Zostaliśmy podzieleni na grupy. Pocałowaliśmy się na pożegnanie.

  Vladimir powiedział: ‘Do zobaczenia’.

  Ale tak się nie stało”.

   

  Tak o swoich ostatnich chwilach na Ukrainie opowiada w wywiadzie dla NRC (Norwegian Refugee Council) nasza psycholożka i uchodźczyni, Anastasiia.
  Wspomina swoje życie w Charkowie i dramaty ludzi, z którymi rozmawia na Dworcu Wschodnim w Warszawie.

  Cały wywiad: https://www.nrc.no/feature/anastasia-and-the-passengers-from-the-war/

   

   

  Pomoc dla Ukrainy

  08 mar 2023
  mar 08

  Pomoc dla Ukrainy

  Udane partnerstwo między organizacjami krajowymi i międzynarodowymi

  HISTORIA WPŁYWU – o współpracy ACF i Fundacji Nagle Sami Przygotowane przez: Sofia Papadopoulou, Kierownik działu MHPSS i Ochrony w Action […]

  HISTORIA WPŁYWU – o współpracy ACF i Fundacji Nagle Sami

  Przygotowane przez:
  Sofia Papadopoulou, Kierownik działu MHPSS i Ochrony w Action Contre la Faim
  Lucile Hermant, Kierownik ds. zaangażowania strategicznego w Action Contre la Faim

  Marianna Lutomska, Dyrektor Zarządzający Nagle Sami
  Paulina Stańczak, Kierownik programu Nagle Sami

  Zespół biura Fundacji Nagle Sami. Od lewej:
  Marianna Lutomska (wiceprezes), Paulina Stańczak
  (kierownik projektu ACF), Michalina Bieńkowska
  (wsparcie administracyjne)

  Prawa autorskie : Justyna Palevic dla Action contre la Faim

   

  KONTEKST

  Od momentu eskalacji konfliktu w Ukrainie 24 lutego 2022 roku, Polska w ciągu kilku
  tygodni z kraju przyjmującego stosunkowo niewielu uchodźców przekształciła się
  w jedno z głównych państw przyjmujących uchodźców na świecie. Oczekuje się,
  że napływ uchodźców będzie się utrzymywał, ponieważ sytuacja w Ukrainie pozostaje
  niepewna, z wewnętrznymi przesiedleniami na dużą skalę, zniszczeniami
  infrastruktury i surowymi warunkami zimowymi. Część uchodźców przeniosła się do
  innych krajów europejskich, ale duża liczba uchodźców z Ukrainy pozostaje w Polsce.
  Do stycznia 2023 r. w Polsce zarejestrowano 1,5 mln uchodźców do ochrony
  czasowej, a 950 tys. pozostaje obecnie w kraju. W niektórych ośrodkach zbiorczych
  i tranzytowych nadal odnotowuje się napływ uchodźców, przy czym profil nowo
  przybyłych osób wykazuje rosnącą podatność na zagrożenia i wymaga dodatkowej
  pomocy. Główne zgłoszone przypadki narażenia dotyczą 12% osób
  niepełnosprawnych, 15% osób z poważnymi dolegliwościami medycznymi, 11% osób
  starszych o szczególnych potrzebach oraz 22% samotnych rodziców.
  Tymczasem wsparcie ze strony władz i obywateli polskich, początkowo bardzo silne,
  obecnie maleje, a wielu uchodźców nie jest jeszcze w stanie usamodzielnić się
  w kraju, w którym są goszczeni. W tej sytuacji organizacje humanitarne są gotowe do
  dalszego wspierania władz rządowych poprzez realizację programów
  odpowiadających na potrzeby dotkniętej kryzysem ludności.

  ACTION AGAINST HUNGER W POLSCE

  Action against Hunger (ACF) rozpoczęła działalność w Polsce na początku marca 2022
  roku. Lokalizacja była główną metodologią interwencji ACF w Polsce. Wraz z partnerami krajowymi, ACF realizowała działania z zakresu zdrowia psychicznego
  i wsparcia psychospołecznego (MHPSS) mające na celu odpowiedzieć na pilne
  potrzeby psychologiczne ludności dotkniętej kryzysem w województwach
  Mazowieckim i Podkarpackim.
  W obliczu pilnych potrzeb główne kryteria nawiązania współpracy opierały się na
  zgodności wizji, celów strategicznych i wartości, przy czym odpowiedzialność
  i przejrzystość stanowiły ważną wspólną płaszczyznę. Oczekiwane wyniki tej
  współpracy były związane ze świadczeniem dostosowanych kulturowo i uwzględniających traumę usług MHPSS, dostosowanych do potrzeb beneficjentów oraz
  lokalnych możliwości i kontekstu.
  Partnerzy lokalni i ACF wykorzystują we współpracy komplementarne doświadczenia,
  aby jak najlepiej wspierać beneficjentów: partnerzy lokalni mają duże zrozumienie
  kontekstu i wiedzę techniczną, natomiast ACF wnosi swoje zrozumienie sektora
  humanitarnego (zasady, struktura, finansowanie).

  PROGRAM W WARSZAWIE

  Niniejszy program został opracowany w odpowiedzi na trwający kryzys, od maja 2022
  roku. Interwencje skupiają się na zapewnieniu wsparcia psychologicznego osobom
  dotkniętym konfliktem i wynikającymi z niego przesiedleniami, przybywającym do
  Centrum Tranzytowego Dworca Wschodniego w Warszawie. W tym celu wdrożono
  działania indywidualne i grupowe, skupiające się na Pierwszej Pomocy
  Psychologicznej (PFA), zarządzaniu stresem i interwencjach psychospołecznych
  skoncentrowanych na traumie.
  W celu wzmocnienia odporności i pozytywnych zdolności do radzenia sobie
  z problemami ludności dotkniętej katastrofą, ACF nawiązała współpracę z Fundacją
  Nagle Sami. Zespół składający się z czterech psychologów i jednego lidera zespołu
  oferuje usługi MHPSS codziennie w różnych miejscach. Oprócz centrum
  tranzytowego, nasz zespół profesjonalistów oferuje usługi w klinice Nagle Sami
  i prowadzi systematyczne działania zewnętrzne w obszarze miejskim. Ponadto Nagle
  Sami prowadzi infolinię dla psychologicznego wsparcia lokalnej ludności i uchodźców
  w zakresie żalu i straty. Łącznie od maja udzielono wsparcia 3.058 beneficjentom.
  Ośrodek tranzytowy przy Dworcu Wschodnim, Lubelska 18, Warszawa. Jest to
  miejsce, w którym uchodźcy mogą otrzymać ciepły posiłek, przenocować, otrzymać
  psychologiczną, medyczną i noclegową. ACF i Fundacja Nagle Sami zatrudniają
  psychologów, którzy są na miejscu przez 7 dni w tygodniu.
  Prawa autorskie: Paulina Stańczak dla Action contre la Faim
  Jednak nawiązanie partnerstwa okazało się wyzwaniem z administracyjnego
  punktu widzenia. Fundacja Nagle Sami nie miała wcześniejszego doświadczenia
  we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jako mała organizacja, mieliśmy
  niewielkie doświadczenie w radzeniu sobie z wieloma szczegółowymi
  procedurami finansowymi, księgowymi i zaopatrzeniowymi, wymaganymi do
  wykazania zgodności z międzynarodowymi standardami operacyjnymi.
  “Ogólnie rzecz biorąc, jako Fundacja Nagle Sami możemy powiedzieć, że nasza
  współpraca z ACF miała bardzo pozytywny wpływ na rozwój naszej organizacji
  pod względem zasobów, budowania potencjału i niezbędnego doświadczenia
  w pracy humanitarnej” – mówi Olga Puncewicz.
  Jednocześnie psychologowie Nagle Sami odbyli szkolenia i superwizje zgodne
  z zasadami traumy, stanowiąc cenną matrycę dla wsparcia osób z nadmierną
  reaktywnością emocjonalną, oderwaniem emocjonalnym, dysocjacją i rozpaczą.
  Od początku partnerstwa Fundacji Nagle Sami i ACF pomoc otrzymało ponad
  3000 uchodźców (od maja 2022 do lutego 2023). Pokazuje to, że sojusz lokalny
  i międzynarodowy może znacząco przyczynić się do zapewnienia trwałej pomocy
  humanitarnej.
  Partnerstwa między polskimi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi mogłyby być jeszcze bardziej efektywne, gdyby były bardziej
  przewidywalne. Darczyńcy powinni przyznawać fundusze na okresy dłuższe niż
  sześć miesięcy, aby umożliwić partnerom bardziej strategiczne planowanie
  wspólnych działań, zwłaszcza w sektorze zdrowia psychicznego, gdzie wpływ
  i postępy mierzy się w dłuższej perspektywie.

  FUNDACJA NAGLE SAMI

  Fundacja Nagle Sami została założona w 2011 roku. Organizacja oferuje wsparcie
  osobom, które straciły swoich bliskich lub z innych powodów zostały nagle
  pozostawione same sobie. Zakres działań Fundacji obejmuje wsparcie
  psychologiczne zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, indywidualne i grupowe sesje
  wsparcia, prowadzenie telefonu zaufania oraz budowanie potencjału dla
  profesjonalistów. Wszyscy pracownicy Nagle Sami mają doświadczenie w pracy
  z żałobą i stratą.
  “Strata to bardzo bolesne doświadczenie osobiste, które może dotyczyć różnych
  aspektów życia człowieka: utraty bliskich, mieszkania, majątku, poczucia
  bezpieczeństwa i przynależności, tożsamości. Dlatego, gdy w Ukrainie doszło do
  eskalacji konfliktu, w wyniku którego tysiące ludzi uciekało przed wojną, uznaliśmy,
  że w naszym mandacie jest udzielenie im wsparcia – wyjaśnia Olga Puncewicz
  z Fundacji. Dlatego Fundacja Nagle Sami wysłała pracowników i wolontariuszy jako
  pierwszych respondentów do centrum tranzytowego na Dworcu Wschodnim.
  Współpraca pomiędzy Nagle Sami i ACF rozpoczęła się na początku kwietnia 2022
  roku, po złożeniu stosownej prośby przez dyrektora zarządzającego Fundacji Nagle
  Sami i przedstawiciela ACF. Po złożeniu wniosku odbyła się seria spotkań mających
  na celu określenie kontekstu, celów strategicznych i rezultatów efektywnej
  współpracy. Obie strony od początku uznały, że celem jest połączenie sił i wspólne
  działanie w sposób, który pomoże ludziom w potrzebie w najbardziej odpowiedni
  sposób. Ponadto, byliśmy zdecydowani rozszerzyć nasze działania, aby zapewnić
  nasze usługi jak największej liczbie osób przybywających z Ukrainy.
  Cennym wkładem w ten projekt było doświadczenie Fundacji w udzielaniu wysokiej
  jakości wsparcia psychologicznego oraz istniejąca wcześniej sieć interesariuszy.
  „Okazaliśmy się skuteczni w rozmieszczaniu specjalistów, prowadzeniu szkoleń
  i zapewnianiu profesjonalnego wsparcia. Ponadto, łączenie się z dostępnymi
  usługami, ocena potrzeb i planowanie skutecznej strategii dotarcia było znacznie
  ułatwione dzięki naszej wcześniej istniejącej sieci” dodaje Marianna Lutomska.
  ACTION AGAINST HUNGER
  POLSKA
  Mieszka I 52, 35-303, Rzeszów,
  Polska
  Tel: +48 574 212 198
  Email: mhpsspm@plactionagainsthunger.org
  www.actioncontrelafaim.org

  Ośrodek Terapeutyczny

  07 mar 2023
  mar 07

  Ośrodek Terapeutyczny

  Zmiany w Ośrodku Terapeutycznym

  Nasz Ośrodek Terapeutyczny ciągle się rozwija! Od marca do ośrodka dołączą nowi terapeuci, których w najbliższym czasie będziemy przedstawiali Wam […]

  Nasz Ośrodek Terapeutyczny ciągle się rozwija!
  Od marca do ośrodka dołączą nowi terapeuci, których w najbliższym czasie będziemy przedstawiali Wam na naszej stronie.
  Pojawią się nowe miejsca na terapię dla dzieci i młodzieży, terapię indywidualną, konsultacje w sprawie dzieci dla rodziców oraz możliwość konsultacji i psychoterapii w języku angielskim.
  Zmieniliśmy także nasze ceny, od marca obowiązuje nowy cennik:
  Psychoterapia/konsultacja indywidualna – 180 zł
  Psychoterapia/konsultacja indywidualna u dr. Piotra Kiembłowskiego – 220 zł
  Psychoterapia/konsultacja dzieci i młodzieży – 200 zł
  Konsultacje dla rodziców w sprawie dzieci i młodzieży – 200 zł
  Psychoterapia/konsultacja w języku angielskim – 250 zł
  Wszystkie pozyskane środki przeznaczamy na działanie ośrodka terapeutycznego oraz telefonu wsparcia 800 108 108. Jesteśmy organizacją non-profit.
  Aby umówić się na wizytę można dzwonić pod numer 502 511 138 lub skorzystać z rejestracji online przez system Booksy: https://booksy.com/…/134610_fundacja-nagle-sami…

  Telefon Wsparcia

  04 mar 2023
  mar 04

  Telefon Wsparcia

  Zbiórka na Telefon wsparcia 800 108 108

  Dorzucisz swoją cegiełkę? Organizatorki zbiórki tak o niej piszą: „Już po raz trzeci 23 czerwca 2023 r. w Dzień Ojca wyruszamy w […]

  Dorzucisz swoją cegiełkę?

  Organizatorki zbiórki tak o niej piszą: „Już po raz trzeci 23 czerwca 2023 r. w Dzień Ojca wyruszamy w drogę, aby prosić Was o wsparcie finansowe dla Fundacji Nagle Sami. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na bezpłatny, ogólnopolski Telefon Wsparcia 800 108 108. Konsultanci udzielają wsparcia psychologicznego od poniedziałku do piątku w godz. 14:00-20:00. Powołany został też specjalny dodatkowy dyżur wsparcia dla Ukraińców, który działa w czwartki.”

  „Jedziemy w intencji osób, które są w żałobie, pogrążone w ciemności, a także za wszystkie cierpiące z powodu depresji oraz zmagające się z problemami psychicznymi.”

   

  My jesteśmy ogromnie wdzięczni i mocno trzymamy kciuki za Basię i Gosię!

  Jeśli tylko masz możliwość, prosimy o wsparcie akcji, której środki zostaną przeznaczone na dalsze funkcjonowanie bezpłatnego telefonu wsparcia dla osób w żałobie i po stracie 800 108 108. – https://zrzutka.pl/2892ms

  Dziękujemy!!!

  Quo vadis? Rowerem ku marzeniom 2022

  Pomoc dla Ukrainy

  03 mar 2023
  mar 03

  Pomoc dla Ukrainy

  Co się teraz dzieje w puncie tranzytowym Warszawa Wschodnia?

  Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak wygląda i funkcjonuje punkt tranzytowy w Warszawie Wschodniej, to zachęcamy do posłuchania tego podcast’u w […]

  Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak wygląda i funkcjonuje punkt tranzytowy w Warszawie Wschodniej, to zachęcamy do posłuchania tego podcast’u w Wyborczej. W pierwszej części materiału jest o tym jaką pomoc zapewnia NRC (Norwegian Refugee Council) osobom, które przyjeżdżają autobusami ewakuacyjnymi z Ukrainy. Możecie też poznać zespół, który całą dobę przyjmuje gości, tak o uchodźcach mówią pracownicy NRC. Aleksandra Kapłon, zarządzająca centrum tranzytowym, w 24 minucie opowiada jak ważna jest pomoc psychospołeczna, której udzielamy. Wspomina o kulisach naszej pracy z uchodźcami. Nasze psycholożki też mówią o tym jak potrzebne jest to miejsce, punkt, gdzie osoby uciekające przed wojną mogą zostać otoczone opieką.

  Dziękujemy NRC i Action contre la Faim za współpracę!

   

  https://wyborcza.pl/podcast/0,181212.html?podcast=136280

   

  Media

  01 mar 2023
  mar 01

  Media

  „Spacer z motylem” – doskonała książka o najtrudniejszym temacie

  CO TO JEST ZA KSIĄŻKA! Rozrywa serce, tak że człowiek ma ochotę wyć z żalu i smutku. Śmierć córki, ukochanego […]

  CO TO JEST ZA KSIĄŻKA! Rozrywa serce, tak że człowiek ma ochotę wyć z żalu i smutku. Śmierć córki, ukochanego dziecka, dramatyczne wydarzenia, szok, nerwy, smutek, żal i rozpacz. Wszystkie emocje skupione jak w soczewce. „Spacer z motylem” porusza w najwyższych rejestrach uczuć, z trudem można powstrzymać łzy.
  Taki poziom zaangażowania u czytelnika można osiągnąć tylko gdy autor jest gotowy pokazać i powiedzieć o swoich najgłębszych i najbardziej intymnych myślach. Gdy otwiera przed nami swoje serce i pokazuje wnętrzności.
  Chcielibyśmy rekomendować Wam tę książkę nie tylko dlatego, że mówi bardzo mądrze o żałobie, o poczuciu dojmującej straty, tematach tak bliskich i ważnych w Fundacji Nagle Sami. „Spacer z motylem” to książka znakomicie napisana. Małgorzata Pawlak operuje doskonale warsztatem literackim.
  Wszystko w tej książce gra – tempo, opis postaci, dialogi, poezja, muzyka, cytaty i poradnik na końcu książki dla rodziców po stracie, napisany bezpretensjonalnie, konkretnie, a jednocześnie niezwykle czule.
  W biurze Fundacji, egzemplarz książki, który chciałam opisać leżał przez kilka dni na moim biurku, ponieważ wszyscy w Fundacji w jakimś stopniu zawsze jesteśmy bardziej wyczuleni na temat straty, książka więc wędrowała i była „przeglądana” przez zespół. Mogę powiedzieć, że nikogo nie pozostawiła obojętnym, gdyż już sama okładka z lśniącymi skrzydłami motyla – intryguje. 15 minut czytania i każda z czytających osób zalewała się łzami. Ma moc ta lektura. Jest trudna, przejmująca i chwyta za serce i flaki jednocześnie.
  Po co więc czytać, męczyć się czytając o najtrudniejszym doświadczeniu na świecie – starcie dziecka?
  Jakkolwiek banalnie by to nie zabrzmiało, to dla katharsis, dla tej niezwykłej właściwości sztuki, dzięki której uwalniamy się od cierpienia. Małgorzata Pawlak to prawdziwa artystka w tej materii.
  Czujemy się wyróżnieni, że mogliśmy zostać patronem tej książki.

  Przeczytajcie choćby ten fragment:

  „Nad stratą można płakać do woli. Bez poczucia winy. Bo strata jest bez sensu. Nic nie wnosi, niczego nie uczy, jest pozbawiona morału. Dotyka znienacka i losowo. Burzy porządek świata i schematy dnia. Niszczy rodzinę, uśmierca jednostkę. Nie pozostawia substytutu. Podłość ze strony straty nie kończy się na samej stracie. Wyciąga swój język dalej jak wąż, szybko i sprytnie kąsając, chce zmieniać obecnych w nieobecnych, pokazać, że ktoś był, a już go niema i nic nie dzieje się tak samo. Przeżyte chwile stają się wspomnieniem, bez szansy na drugą młodość. Urządza pogrzeb codziennym rytuałom. I nie ma speca od naprawy straty. Nie można nikomu złożyć reklamacji. Nikt nie zamieni się ze mną na stratę.”

  Pomoc dla Ukrainy

  23 lut 2023
  lut 23

  Pomoc dla Ukrainy

  Rok ogromnych strat, które ponosi naród ukraiński

  Prezydent USA bez zapowiedzi przyjechał do Kijowa. To bardzo ważny symbol – znak, że Ukraina nie jest sama. Jak analizują […]

  Prezydent USA bez zapowiedzi przyjechał do Kijowa. To bardzo ważny symbol – znak, że Ukraina nie jest sama. Jak analizują media: silniejszego wsparcia Ukraińcy nie mogli uzyskać. Braterski uścisk Wołodymyra Zełenskiego i Joe Bidena pod kijowskim murem pamięci poległych za Ukrainie przejdzie do historii.

  Gdy w zeszłym roku wszystkich nas poruszyła informacja o inwazji na Ukrainę, która stanowiła eskalację wojny trwającej od 2014 roku, wiedzieliśmy, że musimy działać. Polacy udowodnili jak solidarnym narodem potrafią być i jak pomagać w potrzebie. W Fundacji Nagle Sami od 4 dnia inwazji działał już telefon ze wsparciem w języku ukraińskim. A do dziś pomoc psychologiczna została udzielona ponad trzem tysiącom uchodźców. Ten braterski uścisk prezydenta USA, jego wizyta w Warszawie, to też ważny sygnał dla Polaków, że w tym udzielaniu wsparcia, niesieniu pomocy nie jesteśmy sami.

  – Pamiętamy, że Ci którzy uciekli przed koszmarem rosyjskiej inwazji, mimo upływu roku od jej zapoczątkowania, codziennie mierzą się z nieustępującym poczuciem straty, lękiem oraz bezradnością. Dla nas to również ogromna lekcja człowieczeństwa.  Bo do tej pory słowo „uchodźca” kojarzyło się z czymś odległym i obcym, dotyczącym takich krajów jak na przykład Syria. Dziś, odmieniane przez wszystkie przypadki, towarzyszy nam w nowej, wojennej codzienności, bo uchodźcami stali się nasi sąsiedzi, a nawet bliscy.

  Trudno wyobrazić sobie kogoś, kto stracił więcej niż uchodźca: bliskich, dom, ojczyznę, poczucie bezpieczeństwa, pracę, dobytek. Poczucie straty jest obezwładniające – mówi Marianna Lutomska, Dyrektor Zarządzający w Fundacji Nagle Sami.

   

  Aby wesprzeć uchodźców w ich dramatycznej sytuacji, Fundacja Nagle Sami we współpracy z międzynarodową organizacją humanitarną ACF (Action Contre la Faim) świadczy tzw. pierwszą pomoc psychologiczną na Dworcu Wschodnim w Warszawie. Smutek i lęk – to dwie dominujące emocje, które pojawiają się podczas rozmów z uchodźcami. Poczucie straty ma nie tylko aspekt fizyczny – utraty kontaktu z rodziną, z domem, rzeczami, które były dla nich ważne, z przyjaciółmi czy sąsiadami. Jest również strata, której nie widać – mniej oczywista, ale niezwykle bolesna i dotkliwa. To strata statusu, poczucia sprawczości i godności. Każdy z nas czułby się tak samo, gdyby był zmuszony opuścić kraj, w którym było mu do tej pory dobrze.

  Psycholodzy Fundacji Nagle Sami na dworcu i  konsultanci na linii wsparcia mówią, że Ukraińcy, przede wszystkim Ukrainki, bo z pomocy korzystają głównie kobiety, są ogromnie wdzięczni za wsparcie jakie dostali. Są wdzięczni za dach nad głową, bezpieczeństwo. Ale mają też ogromne poczucie winy wobec bliskich, którzy zostali w Ukrainie: dlaczego ja tu jestem, a nie oni? Ogromna bezradność oraz duża chęć zrobienia czegokolwiek dla tych, którzy zostali w kraju często doprowadza do tego, że uchodźcy chwytają się wszystkiego – każdej akcji pomocowej. Robią zbiórki pieniędzy, odzieży, pomagają na dworcu. Są w ciągłym działaniu, żeby między innymi zagłuszyć poczucie winy. To jednak prowadzi do tego, że często się wypalają. Doprowadzają siebie do dużego przemęczenia. Co gorsza – dalej mają poczucie, że nic nie robią, bo przecież ich cierpienie to nic w porównaniu z tym, co ich bliscy przeżywają tam na miejscu, w Ukrainie.

  W rozmowach z uchodźcami widać ogromne poczucie bezradności. Pojawiają się ataki paniki, które są naturalną reakcją na utratę więzi, na utratę czegoś bezpiecznego. Zdarza się, że utrata kontroli jest dla nich nie do przyjęcia. To, co możemy im oferować, to szansę na opowiedzenie o tym jak się czują.

  Rok od eskalacji wojny warto pamiętać o tym, że uchodźcą nie zostaje się z wyboru. Osoby, które trafiły do Polski, w bardzo krótkim czasie straciły prawie wszystko. Nie tylko bliskich. Doświadczyły również strat w aspekcie materialnym. Uchodźcami często są osoby dobrze wykształcone, które straciły możliwość wykonywania swojej dotychczasowej pracy i zarobku. W Polsce stają się obce, tracą status, muszą udowadniać swoją wartość, a nie do końca mają na to szansę.

  Jest również grupa uchodźców nie znająca języka polskiego, co dodatkowo – mimo otwartości naszych rodaków – wzmacnia poczucie wyobcowania. Warto o tym wszystkim pamiętać szczególnie wtedy, gdy denerwuje nas tłok w tramwaju, zajęte place zabaw czy ludzie mówiący w języku ukraińskim w naszym najbliższym otoczeniu czy mieście. Uchodźcy nie mają wyjścia – muszą zdać się na łaskę innych. Przy rozważaniach na temat tego, dlaczego mają np. dostęp do darmowej pomocy psychologicznej (a Polacy – nie), warto położyć na drugiej szali to, co utracili, to, czego nie mają i nie będą już mieli szans odzyskać. Może to zakończy społeczną debatę na temat pomocy, na którą mogą liczyć osoby uciekające przed tą okrutną wojną.

  Pomoc dla Ukrainy

  22 lut 2023
  lut 22

  Pomoc dla Ukrainy

  Szkolimy osoby pracujące z uchodźcami z Ukrainy

  W poniedziałek nasze psycholożki prowadziły szkolenie nt. samoopieki dla pracowników centrum tranzytowego w Warszawie Wschodniej. Na dworzec nadal przyjeżdżają autobusy […]

  W poniedziałek nasze psycholożki prowadziły szkolenie nt. samoopieki dla pracowników centrum tranzytowego w Warszawie Wschodniej. Na dworzec nadal przyjeżdżają autobusy ewakuujące osoby uciekające przed wojną. W tym miejscu razem z naszymi psychologami pracują tłumacze, koordynatorzy i ratownicy medyczni. Oni też są narażeni na doświadczanie silnego i długotrwałego stresu. Rozmawialiśmy o tym jak odczuwamy stres w naszym ciele, o objawach zespołu stresu pourazowego i o tym jak zwiększać swoją odporność na stres.