Przekaż
1,5% podatku
Wpłać
darowiznę

  Konto Fundacji: 15 1030 0019 0109 8530 0038 0190 City Handlowy
  Tytuł: nazwa szkolenia, data, imię i nazwisko uczestnika

  Wysyłając zgłoszenie oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem i go akceptuję.


  Regulamin

  REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ „NAGLE SAMI”

  I. Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem szkoleń jest Fundacja „Nagle Sami” z siedzibą w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 1a, NIP 525 252 50 87, KRS 0000398530 (dalej Organizator).
  2. Dokument Regulamin szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację „Nagle Sami” określa zasady udziału klientów w szkoleniach otwartych.
  3. Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z opisem, warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez Fundację „Nagle Sami”, a także że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.

  II. Definicje

  1. Organizator – Fundacja „Nagle Sami”.
  2. Potwierdzenie – telefoniczne, przez wiadomość e-mail lub fax, wysłanie przez Organizatora do osoby zainteresowanej uczestnictwem w szkoleniu potwierdzenia rezerwacji miejsca na liście Uczestników szkolenia lub wpisania na listę Uczestników szkolenia jej lub delegowanych przez nią osób.
  3. Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie pisemnej informacji przez Uczestnika do Organizatora o wycofaniu z udziału w szkoleniu.
  4. Szkolenie otwarte – szkolenie, na które może zgłosić się każda osoba zainteresowana tematem szkolenia, która spełnia kryteria wskazane w opisie szkolenia.
  5. Uczestnik – osoba, która wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie i dostarczenie do Organizatora formularza zgłoszeniowego, której zgłoszenie zostało zaakceptowane przez Organizatora oraz która uiściła lub została za nią uiszczona całość opłaty za szkolenie.
  6. Zgłoszenie – podanie swoich danych w formularzu zgłoszeniowym i dostarczenie go do Organizatora.
  7. Certyfikat ukończenia szkolenia – dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Fundacji „Nagle Sami”, który otrzymuje uczestnik po zakończeniu szkolenia.
  8. Trener – osoba prowadząca szkolenie.

  III. Szkolenia

  1. Szkolenia realizowane są według programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Organizatora, a także przekazanych za pomocą innych kanałów m. in. social media, mediów i innych dostępnych kanałów informacyjnych.
  2. Termin, formuła (online lub stacjonarna) oraz czas trwania szkolenia jest każdorazowo określany w opisie danego szkolenia zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora.

  IV. Zgłoszenie uczestnictwa

  1. Uczestnik szkolenia powinien dostarczyć do Organizatora w wymaganym terminie, prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz po dokonaniu przez Organizatora akceptacji jego zgłoszenia, uiścić na rachunek bankowy Organizatora, wskazany w § 5 pkt. 3, opłatę szkoleniową w terminie do 10 dni przed datą odbywania się szkolenia.
  2. Przez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego uważa się wypełnienie wszystkich wymaganych pól oraz zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić na stronie internetowej Organizatora lub dostarczyć go do Organizatora pocztą elektroniczną na adres: info@naglesami.org.pl.
  4. Jedna osoba może uiścić opłatę za więcej niż jednego Uczestnika, przy czym przy wpłacie na rachunek bankowy, będącej stosowną wielokrotnością kwoty za udział w szkoleniu, należy w tytule przelewu podać imiona i nazwiska Uczestników, za których uiszcza się opłatę.
  5. Zgłoszenia przyjmowane są nie później niż na 5 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego mailowego lub telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem oraz po przesłaniu przez zainteresowaną osobę wypełnionego formularza zgłoszeniowego w jednej z wyżej wymienionych form.
  6. Ostateczne ustalenia dotyczące uczestnictwa zapadają nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
  7. O wpisaniu osób zainteresowanych na listę Uczestników szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. Po otrzymaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego Organizator poinformuje telefonicznie lub w przypadku pozostawienia adresu e-mail, listem elektronicznym w terminie do 5 dni roboczych o decyzji dotyczącej akceptacji lub odrzucenia zgłoszenia. W przypadku akceptacji zgłoszenia oraz potwierdzenia uiszczenia przez Uczestnika opłaty szkoleniowej, następuje zarezerwowanie miejsca na liście Uczestników szkolenia.
  8. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkolenia zostaną przekazane telefonicznie lub w przypadku pozostawienia adresu e-mail, listem elektronicznym, nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
  9. Osoby, które nie zostaną wpisane na listę Uczestników szkolenia ze względu na brak miejsc lub ich zgłoszenie z innych przyczyn zostanie odrzucone przez Organizatora, zostaną poinformowane telefonicznie lub w przypadku pozostawienia adresu e-mail, listem elektronicznym, o najbliższym terminie szkolenia z tego samego zakresu tematycznego.
  10. W przypadku braku miejsc Uczestnik może zostać wpisany na listę rezerwową i w przypadku zwolnienia się miejsca na warsztacie zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

  V. Ceny szkoleń i warunki płatności

  1. Ceny szkoleń otwartych określane są każdorazowo w ofercie szkoleniowej i obejmują udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia oraz poczęstunek (dotyczy szkoleń odbywających się stacjonarnie). Cena nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu Uczestników (dotyczy szkoleń odbywających się stacjonarnie).
  2. Ceny szkoleń są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
  3. Uczestnik szkolenia otrzyma wraz z informacją o akceptacji zgłoszenia dane niezbędne do dokonania przez niego płatności przelewem na konto Organizatora. Wpłat za udział w szkoleniu należy dokonywać na numer rachunku bankowego Organizatora: 15 1030 0019 0109 8530 0038 0190, Fundacja „Nagle Sami” , Al. Wojska Polskiego 1A, 01-524 Warszawa, tytuł: imię i nazwisko, tytuł i data wybranego szkolenia. Całości opłaty należy dokonać w terminie nie późniejszym, niż 10 dni od planowanego terminu rozpoczęcia szkolenia. Za moment uiszczenia płatności uznaje się moment uznania rachunku bankowego Organizatora. Uczestnik otrzyma fakturę VAT.
  4. Dokumenty księgowe – faktury przekazywane są uczestnikom drogą mailową w terminie 14 dni od realizacji szkolenia.
  5. Na wniosek Uczestnika Organizator może wyrazić zgodę na zmianę terminu płatności i dokonanie przez Uczestnika zapłaty za szkolenie już po jego planowanym terminie rozpoczęcia.
  6. O wnioskowanej zmianie terminu płatności za szkolenie osoba zainteresowana jest zobowiązana poinformować równocześnie z przesłaniem formularza zgłoszeniowego.

  VI. Zmiany terminu i programu szkoleń

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń lub z przyczyn losowych niezależnych od siebie. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Organizator zobowiązuje się do powiadomienia Uczestników o fakcie odwołania szkolenia nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia. W szczególnych okolicznościach niezależnych od Organizatora czas powiadomienia może zostać skrócony.
  2. W przypadkach wskazanych powyżej, po konsultacji telefonicznej lub mailowej z Uczestnikiem zostanie ustalony nowy termin szkolenia lub opłata zostanie zwrócona w całości w ciągu 7 dni od daty odwołania szkolenia. Jeżeli Organizator nie będzie dysponował numerem rachunku bankowego Uczestnika, na który należy zwrócić opłatę, Organizator skieruje do Uczestnika prośbę o podanie numeru rachunku bankowego, na który dokona zwrotu. Opłata nie zostanie zwrócona, jeżeli Uczestnik nie poda numeru rachunku bankowego na żądanie Organizatora, a Organizator nie będzie miał możliwości zwrotu opłaty w inny sposób. Organizator nie odpowiada za skutki otrzymania błędnego numeru rachunku bankowego od Uczestnika.
  3. Zamawiający nie ma prawa dochodzenia od Organizatora odszkodowania za szkody wynikające z odwołania Szkolenia.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkolenia lub zmiany trenera. Organizator jest jednak wtedy zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zmianie Uczestnika szkolenia.
  5. W przypadku odwołania szkolenia Organizator obowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zorganizować takie szkolenie w najbliższym możliwym terminie.

  VII. Rezygnacja ze szkolenia i zmiana Uczestnika

  1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie nie później niż na 10 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
  2. Organizator przesyła drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia rezygnacji. Jedynie otrzymanie takiego potwierdzenia ze strony Organizatora jest równoznaczne ze skutecznym dokonaniem rezygnacji przez osobę zainteresowaną.
  3. W przypadku późniejszej niż w terminie podanym w § 7 pkt.1 rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu Uczestnik jest obowiązany do poniesienia kosztów organizacyjnych równych 50% ceny szkolenia. W takiej sytuacji Organizator zwraca uczestnikowi na wskazany numer konta 50% dokonanej opłaty.
  4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z wybranego szkolenia w dniu jego rozpoczęcia, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Zastrzeżenie prawa zachowania opłaty za Szkolenie przez Organizatora nie niweczy prawa Organizatora do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
  5. W przypadku braku wpłaty najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem w celu potwierdzenia udziału w warsztacie. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Uczestnika w ciągu 48h, brak kontaktu traktowany jest jako rezygnacja ze szkolenia, a Organizator ma prawo oferować zwolnione miejsce kolejnym osobom.
  6. W sytuacjach wyjątkowych, o charakterze losowym, niemożliwych do przewidzenia, gdy osoba zgłaszająca udział nie będzie mogła wziąć udziału w szkoleniu, może ona wskazać do dnia poprzedzającego szkolenie inną osobę, która weźmie udział w szkoleniu. Rozliczenia w takim wypadku odbywają się pomiędzy osobą rezygnującą i wskazaną, bez udziału Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy Uczestnictwa w szkoleniu osoby zgłoszonej na zastępstwo, o której to odmowie osoba zastępowana będzie niezwłocznie powiadomiona.
  7. Powiadomienie Organizatora o planowanej zmianie powinno odbyć się przed szkoleniem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@naglesami.org.pl, wraz z podaniem danych personalnych osoby zastępującej osobę wcześniej zgłoszoną.

  VIII. Reklamacje

  1. Uczestnik szkolenia ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia szkolenia z niniejszym Regulaminem w terminie 5 dni od daty zakończenia szkolenia.
  2. Reklamacje należy kierować na adres Organizatora: Fundacja „Nagle Sami” , Al. Wojska Polskiego 1A, 01-524 Warszawa, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: info@naglesami.org.pl z dopiskiem „Reklamacja szkolenia”.
  3. Reklamacja bezwzględnie musi zawierać dane identyfikujące Uczestnika szkolenia (imię i nazwisko Uczestnika, a jeśli zgłaszającym jest przedsiębiorstwo także jego nazwę, adres podany na formularzu zgłoszeniowym, numer telefonu, adres e-mail oraz tytuł szkolenia) oraz szczegółowy opis reklamacji.
  4. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
  5. Reklamacje złożone po przekroczeniu terminu, na inny adres bądź nie zawierające wymaganych informacji pozostaną bez rozpatrzenia.
  6. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Organizatora.

  IX. Ochrona danych osobowych

  1. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom.
  2. Uczestnicy szkoleń wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją szkoleń zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  3. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może nastąpić w każdym czasie i jest możliwe po przekazaniu Organizatorowi stosownej informacji: osobiście, pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@naglesami.org.pl bądź listownie na adres: Fundacja Nagle Sami, Al. Wojska Polskiego 1A, 01-524 Warszawa.

  X. Realizacja i przebieg szkolenia

  1. Szkolenia realizowane są wg programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Organizatora.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia (w przypadku szkoleń on-line – platformy szkoleniowej), prowadzącego, a także godzin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia.
  3. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych szkoleń przez Uczestników jest zabronione.
  4. Ze względu na prezentowany podczas szkolenia materiał kliniczny i wątki interwizyjne Organizator nie nagrywa organizowanych przez siebie szkoleń.
  5. Szkolenie odbywa się z poszanowanie zasad wzajemnego zaufania i w atmosferze poufności.
  6. Szkolenie on-line odbywa się poprzez platformę internetową. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie komputer (tablet) z szybkim internetem oraz zestaw słuchawkowy z mikrofonem. Po dokonaniu płatności, na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Uczestnik otrzyma od Organizatora drogą mailową link (zaproszenie) na szkolenie on-line oraz instrukcję korzystania z platformy internetowej.
  7. Uczestnik jest zobowiązany do mailowego potwierdzenia otrzymania zaproszenia od Organizatora. W przypadku braku kontaktu ze strony Uczestnika, Organizator potwierdza wysłanie zaproszenia smsem. Brak odpowiedzi ze strony Uczestnika traktowany jest jako brak zgłaszanych trudności, a nie zalogowanie się na platformę szkoleniową w dniu szkolenia nie może być powodem do reklamacji.
  8. Po zakończeniu szkolenia, każdy Uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w warsztacie.
  9. Każdy Uczestnik wyraża zgodę na wypełnienie po zakończeniu szkolenia anonimowej ankiety obejmującej ocenę organizacji, metodyki szkolenia oraz trenerów prowadzących oraz wskazanie źródła, z którego powziął on informację na temat organizowanego szkolenia.

  XI. Postanowienia końcowe

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych przez trenerów materiałach szkoleniowych.
  2. Wszystkie materiały szkoleniowe powstałe na użytek i w trakcie szkolenia chronione są Prawem Autorskim.
  3. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia Uczestnik może przechowywać oraz drukować na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Regulamin szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację „Nagle Sami” jest ogłaszany na stronie internetowej Organizatora www.naglesami.pl i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2018 roku.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.
  6. Spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu strony będą rozstrzygały polubownie na drodze negocjacji. Jeżeli nie będzie to możliwe, strony poddadzą je pod sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
  7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  8. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień.

  To odwaga - odbudować się, kiedy nie chce Ci się żyć

  Rezerwuj Wpłacam/Pomagam

  Fundacja Nagle Sami powstała z myślą o osobach, które doświadczyły straty. Śmierć bliskiej osoby, poronienie, rozstanie z partnerem, utrata pracy. Poczucie straty wpisuje się w nasze życie pojawiając się na wielu jego płaszczyznach. Za każdym razem jednak jest ono bolesnym doświadczeniem. Wiemy, że proces przechodzenia przez wszystkie jego etapy jest sprawą niezwykle indywidualną. Słuchamy, wspieramy, jesteśmy dla Was.

  Zarząd fundacji

  Olga Puncewicz

  Prezes, Fundator

  Mama piątki dzieci. Autorka książek górskich i podróżniczych.

  W kwietniu 2009 pierwszy mąż Olgi - Piotr Morawski, wspinacz i himalaista, zginął śmiercią tragiczną podczas wyprawy w Nepalu.

  W 2010 roku nakładem wydawnictwa National Geographic ukazała się książką autorstwa Olgi i Piotra Morawskich " Od początku do końca", która jest zbiorem dzienników Piotra z wypraw wysokogórskich i wspomień Olgi spisanych już po śmierci męża, rok później ukazały się "Góry na opak czyli rozmowy o czekaniu", które są zbiorem wywiadów z rodzinami himalaistów, a w 2017 «Góry na opak 2 czyli rozmowy z tymi, co zostają», wszystkie książki poświęcone są w dużej części tematyce straty. Olga jest także autorką książek podróżniczych.

  Marianna Lutomska

  Wiceprezes, Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu

  Mama bliźniaków Jerzego i Jacka. Z Nagle Sami związana od 2016 r. Jest dyrektorem zarządzającym Fundacji i jej wiceprezesem.

  Wcześniej odpowiadała za komunikację międzynarodową Łazienek Królewskich, była kierownikiem Działu Cywilizacja w Polskiej Agencji Prasowej i Dyrektorem Wydawniczym w Instytucie Monitorowania Mediów. Kontakt: marianna@naglesami.org.pl

  Rada Fundacji

  dr Piotr KiembłowskiCzłonek Rady Fundacji

  dr Piotr Kiembłowski jest absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył też szkolenie z systemowej terapii rodzin w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Psycholog, psychoterapeuta, trener biznesu, konsultant, coach i nauczyciel akademicki. Posiada ponad 15-letnią praktykę w edukacji studentów i pracowników wielu organizacji. Współpracuje z wiodącymi firmami szkoleniowymi w obszarach tematycznych związanych z usprawnieniem procesów zarządzania, zarządzaniem zmianą, konfliktem, komunikacją i asertywnością, budowaniem zespołu, coachingiem. Posiada również doświadczenie w pracy asesora przy prowadzeniu badań w ramach metodologii centrów oceny i rozwoju oraz prowadzi treningi interpersonalne.

  Anna Bajkowska (Sokołowska)Członek Rady Fundacji

  Psycholog, psychoterapeutka. Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie zrealizowała specjalizację z psychoterapii. Ukończyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie Gestalt organizowane przez Instytut Gestalt w Krakowie. Uczestniczyła także w szkoleniach z zakresu dramaterapii, dramy i psychoterapii egzystencjalnej.

  Z Fundacją Nagle Sami związana jest od 2013 roku. Prowadzi konsultacje, psychoterapię indywidualną i grupy wsparcia dla osób w żałobie, a także szkolenia dla profesjonalistów z obszaru pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej. Koordynuje działem szkoleń w Fundacji.

  Statut Fundacji

  Fundacja Nagle Sami jest organizacją pożytku publicznego. Możesz nas
  wesprzeć przekazując nam 1% podatku. Poczytaj co zrobiliśmy do tej pory:

  Statut Sprawozdania

  Wspierają nas

  Zajmujemy się żałobą, stratą, kryzysem psychicznym. Słowo śmierć pada u nas w Fundacji często. Nie jest łatwo wspierać tak trudne tematy. A jednak znalazły się firmy i instytucje, które miały odwagę, uwierzyły w nas i potrafiły dofinansować. Dziękujemy!

  Komu i jak pomaga Fundacja

  Z pomocy mogą korzystać:

  • osoby, które straciły bliskich i znajdują się na różnych etapach żałoby
  • osoby, które przechodzą przez poważny kryzys w życiu i szukają wsparcia
  • dzieci, które straciły krewnych z najbliższej rodziny
  • rodziny, przyjaciele, znajomi i współpracownicy osób owdowiałych i osieroconych
  • przedstawiciele instytucji, które z urzędu świadczą pomoc osobom po stracie
  • szkoły, które potrzebują wsparcia w związku ze śmiercią lub żałobą ucznia
  • organizacje (firmy, instyutcje) doświadczające kryzysu związanego ze stratą ( śmierć lub żałoba pracownika)

  Jak pomagamy?

  • świadczymy indywidualną pomoc psychologiczną
  • prowadzimy grupy wsparcia
  • świadczymy pomoc dzieciom i rodzicom
  • prowadzimy bezpłatny telefon wsparcia dla osób w żałobie 800 108 108 (pn – pt 14.00 – 20.00)
  • prowadzimy warsztaty i szkolenia dla specjalistów
  • organizujemy szkolenia dla kadry pedagogicznej i pracodawców
  • świadczymy wsparcie w formie interwencji kryzysowej i w ramach pakietów wsparciowych dla organizacji

  Aktualności

  Brak kategorii

  26 sty 2023
  sty 26

  Brak kategorii

  Kilka słów o powstaniu 800 108 108

  Telefon wsparcia dla osób po stracie 800 108 108 w tym roku obchodzi swoje 10 urodziny. Czy wiecie, jaka jest historia jego powstania? […]

  Telefon wsparcia dla osób po stracie 800 108 108 w tym roku obchodzi swoje 10 urodziny. Czy wiecie, jaka jest historia jego powstania?
  Olga Puncewicz, założycielka Fundacji, w 2009 roku straciła swojego męża, himalaistę – Piotra Morawskiego. Z potrzeby serca a także chęci wsparcia innych osób z podobnymi doświadczeniami, postanowiła stworzyć bezpieczne miejsce dla osób w żałobie. „W tamtym czasie byłam przekonana, że nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. Niemalże z ulicy poszłam do Orange i przekonałam osoby odpowiedzialne za współpracę z organizacjami, że taka linia musi powstać, i się udało!” – mówi Olga.
  Na początku istnienia 800 108 108 telefony odbierała na każdym dyżurze jedna osoba, natomiast 10 lat pozwoliło nam na rozwój, dokształcanie się a także zdobywanie funduszy, aby pomóc coraz
  większej liczbie osób. Obecnie telefony odbiera 25 wolontariuszy, psychologów a linia działa w dni robocze od 14:00 do 20:00. Na przestrzeni lat pomogliśmy tysiącom osób.
  💜Dziękujemy, że jesteś z nami! Jeśli masz możliwość, dołóż cegiełkę, abyśmy nadal mogli być, działać i pomagać najlepiej jak potrafimy.

  Brak kategorii

  25 sty 2023
  sty 25

  Brak kategorii

  Konsultacje psychologiczne w Fundacji Nagle Sami

  Doświadczenie straty towarzyszy nam od najmłodszych lat. Kiedy odchodzą od nas ludzie konfrontujemy się z tak uniwersalnymi prawdami jak śmierć, żałoba czy przemijanie. Dobrze nie zostać […]

  Doświadczenie straty towarzyszy nam od najmłodszych lat. Kiedy odchodzą od nas ludzie konfrontujemy się z tak uniwersalnymi prawdami jak śmierć, żałoba czy przemijanie. Dobrze nie zostać wtedy samemu, ale mieć towarzysza, który uszanuje wszystkie pojawiające się uczucia.

  Z pomocą przychodzą nasi specjaliści, którzy zarówno stacjonarnie jak i online, indywidualnie czy grupowo udzielają wsparcia potrzebującym. Chcesz uzyskać więcej informacji albo od razu zapisać się na spotkanie? Zadzwoń pod numer 502 511 138.

  Koszt sesji indywidualnej z naszym specjalistą to 150 zł.

   

  Przypominamy również o działającym od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 – 20:00 bezpłatnym, anonimowym telefonie wsparcia dla wszystkich tych, którzy potrzebują profesjonalnej rozmowy na „tu i teraz”.

  Brak kategorii

  23 sty 2023
  sty 23

  Brak kategorii

  Kim są konsultantki Telefonu wsparcia 800 108 108?

  Konsultantki (ponieważ obecnie nie dyżuruje żaden konsultant) to wolontariuszki rocznego stażu w naszej fundacji. Są to osoby, które ukończyły psychologię lub ją studiują, część naszego zespołu […]

  Konsultantki (ponieważ obecnie nie dyżuruje żaden konsultant) to wolontariuszki rocznego stażu w naszej fundacji. Są to osoby, które ukończyły psychologię lub ją studiują, część naszego zespołu jest w szkołach psychoterapii. W Telefonie wsparcia 800 108 108 dyżuruje 25 przeszkolonych osób, które są gotowe wesprzeć w żałobie i po doświadczeniu innego rodzaju strat. Czekają na Wasze telefony w godzinach 14:00-20:00.
  📞 Linia 800 108 108 adresowana jest do wszystkich osób po stracie, którzy potrzebują pomocy. Udzielamy pomocy również tym, którzy w swoim otoczeniu mają osoby przeżywające żałobę. Dzwoniący mogą anonimowo porozmawiać o swojej sytuacji, otrzymać wsparcie czy zasięgnąć porady. Telefon działa w dni robocze, jest bezpłatny, ogólnopolski a rozmowy nie są nagrywane.
  ***
  Jeśli wierzysz w misję fundacji, wesprzyj nasze działania: https://patronite.pl/naglesami
  Dziękujemy, że jesteś z nami 💜

  Brak kategorii

  17 sty 2023
  sty 17

  Brak kategorii

  Trwają zapisy na szkolenie: „Jak prowadzić grupę wsparcia dla osób w żałobie?”

  Jednym z pierwszych działań, które podjęliśmy rozpoczynając naszą działalność w 2011 roku, było poprowadzenie grupy wsparcia dla osób w żałobie w Warszawie. Tworząc pierwszą […]

  Jednym z pierwszych działań, które podjęliśmy rozpoczynając naszą działalność w 2011 roku, było poprowadzenie grupy wsparcia dla osób w żałobie w Warszawie. Tworząc pierwszą grupę nie wiedzieliśmy jeszcze, jaki kształt będą miały kolejne edycje i czy kolejna grupa w ogóle powstanie. Szybko się jednak okazało, że taka forma pomocy dla osób po stracie jest jedną z najbardziej efektywnych i wspierających:

  „Grupa dała mi siłę i nadzieję, że mogę żyć, cieszyć się życiem, mieć swoje pragnienia, marzenia. To nie znaczy, że zapomniałam o swoim mężu, zawsze będę o nim pamiętać. Jednak zaakceptowałam fakt, że jego przy mnie już nie ma” – tak opisywała doświadczenie z pracy w grupie jedna z jej uczestniczek.

  Od kilku lat dzielimy się także naszą wiedzą i doświadczeniem ze specjalistami zdrowia psychicznego, którzy planują prowadzić grupy wsparcia również w innych miastach Polski. Popieramy takie inicjatywy i chętnie opowiadamy o tym, co warto uwzględnić tworząc i prowadząc grupy wsparcia dla osób po stracie.

  Aktualnie prowadzimy zapisy na najbliższe szkolenie dotyczące tej tematyki, które odbędzie się w dniach 4 i 5 lutego (online przez platformę ZOOM).

  Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy podanie w mailu (info@naglesami.org.pl) poniższych danych:

  • imię nazwisko
  • nr telefonu
  • dane do faktury
   – (firma – nazwa/osoba prywatna):
   – adres:
   – NIP:
  • i dokonanie przelewu (do 24.01.23)
  • cena: 650 zł brutto
  • KONTO FUNDACJI:
   – City Handlowy 15 1030 0019 0109 8530 0038 0190
   – tytułem: szkolenie, data, imię i nazwisko uczestnika

   

  Brak kategorii

  11 sty 2023
  sty 11

  Brak kategorii

  Rekrutacja na roczny staż w Telefonie wsparcia 800 108 108

  Zapraszamy stażystów do Fundacji Nagle Sami na roczny, bezpłatny staż psychologiczny w Telefonie Wsparcia 800 108 108.   Kogo poszukujemy? Studentów IV i V roku […]

  Zapraszamy stażystów do Fundacji Nagle Sami na roczny, bezpłatny staż psychologiczny

  w Telefonie Wsparcia 800 108 108.

   

  Kogo poszukujemy?

  Studentów IV i V roku oraz absolwentów psychologii, pedagogiki, medycyny.

  Osób posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie pomocy psychologicznej.

  Osób, które nie boją się podejmowania trudnych tematów, takich jak śmierć, strata i żałoba.

   

  Czego oczekujemy:

  Pełnienia minimum jednego 3-godzinnego dyżuru tygodniowo przy Telefonie Wsparcia w godzinach 14.00-17.00 lub 17.00-20.00.

  Uczestnictwa w spotkaniach zespołu oraz w jednej superwizji w miesiącu. Daty zebrań oraz superwizji podawane są z miesięcznym wyprzedzeniem.

  Uczestnictwa w dwudniowym, obowiązkowym szkoleniu wprowadzającym (3 i 4 lutego w godzinach 9:00-17:00) oraz w szkoleniach tematycznych (raz na dwa miesiące).

  Empatii, zaangażowania, sumienności i rzetelności.

   

  Co oferujemy?

  Bezpłatny, roczny staż w oparciu o umowę wolontariacką.

  Szkolenia rozwojowe związane z tematyką straty i żałoby, specyfiką świadczenia pomocy telefonicznej oraz pracy psychologa w trybie online.

  Bezpłatną superwizję z certyfikowaną superwizorką.

  Możliwość realizowania się w Fundacji w ramach innych obszarów jej działania.

  Zaświadczenie o odbyciu stażu z uwzględnieniem zakresu obowiązków, liczby przepracowanych godzin, udział w szkoleniach itp.

  Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych i zdobywania unikalnego doświadczenia.

  Możliwość pracy w zgranym zespole, przyjazną atmosferę.

  Dla najbardziej zaangażowanych stażystów przewidujemy możliwość kontynuowania współpracy z Fundacją na zasadach komercyjnych.

   

  Kilka słów o Telefonie Wsparcia:

  Telefon Wsparcia dla osób po stracie i w żałobie 800 108 108 rozpoczął swoją działalność w październiku 2013 roku. To bezpłatna, anonimowa i ogólnopolska linia, której celem jest udzielanie wsparcia osobom, które doświadczyły straty kogoś bliskiego. Przy Telefonie dyżurują przeszkoleni wolontariusze (psychologowie i studenci ostatnich lat psychologii).

  Dyżury Telefonu Wsparcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-20.00

  Wypełniony formularz rekrutacyjny wraz z CV prosimy słać na adres mailowy: tw@naglesami.org.pl w terminie do 18.01.2023 roku do godziny 23:59. Skontaktujemy się z wybranymi osobami do dnia 25 stycznia.

  Formularz rekrutacyjny

  Brak kategorii

  10 sty 2023
  sty 10

  Brak kategorii

  Pomagamy i sami potrzebujemy wsparcia

  Telefon Wsparcia 800 108 108 w tym roku obchodzi dziesięciolecie istnienia. Połączenia są bezpłatne, jednak miesięczne koszty utrzymania wynoszą około 25 tysięcy […]

  Telefon Wsparcia 800 108 108 w tym roku obchodzi dziesięciolecie istnienia. Połączenia są bezpłatne, jednak miesięczne koszty utrzymania wynoszą około 25 tysięcy złotych! Abyśmy mogli nadal wspierać, potrzebujemy stałych partnerów/sponsorów.
  Pomogliśmy już tysiącom osób w żałobie. W 2022 roku odebraliśmy ponad 1600 połączeń! To narzędzie wsparcia psychologicznego nie tylko pomaga ludziom po stracie, ale pozwala zdobywać doświadczenie psychologom i terapeutom.
  Jeżeli znacie firmy, które mogłyby nam pomóc i wesprzeć finansowo, żebyśmy mogli kontynuować naszą misję – dajcie znać i przekażcie dalej. Możecie pisać na adres mailowy tw@naglesami.org.pl
  Nieustannie dziękujemy, że jesteście z nami i będziemy ogromnie wdzięczni za rozsyłanie informacji! Wspólnie możemy więcej! 💜

  Brak kategorii

  09 sty 2023
  sty 09

  Brak kategorii

  Najpopularniejsze tematy szkoleń w roku 2022

  Rok 2022 był kolejnym rokiem, po okresie pandemii, pełny nieoczkiwanych i trudnych doświadczeń dla świata: wojna w Ukrainie, kryzys ekonomiczny i niepewne jutro mocno […]

  Rok 2022 był kolejnym rokiem, po okresie pandemii, pełny nieoczkiwanych i trudnych doświadczeń dla świata: wojna w Ukrainie, kryzys ekonomiczny i niepewne jutro mocno wpłynęły na dobrostan psychiczny wielu z nas. Dane wydarzenie wpłynęły również na kształt realizowanych szkoleń w Fundacji Nagle Sami.

  Podsumowujemy rok 2022 i widzimy, że najpopularniejszymi szkoleniami Fundacji Nagle Sami, które zrealizowaliśmy dla firm i instytucji były:

  • zarządzanie w sytuacji kryzysowej i pod wpływem ogromnego stresu;
  • inteligencja emocjonalna;
  • zarządzanie lękiem i trudnymi emocjami – jako konsekwencja wojny i niepewnej sytuacji ekonomicznej;
  • szkolenia nt. żałoby – pokazujące, jak wspierać i rozmawiać z pracownikiem po stracie w Organizacji;
  • warsztaty nt. profilaktyki zdrowia psychicznego – tak ważny temat w obliczu wyzwań aktualnej codzienności.

  Wspieraliśmy też interwizyjnie innych „pomagaczy”, zespoły menagerów i pracowników w kryzysie przez debriefingi oraz prowadziliśmy warsztaty nt. pracy z traumą – uczyliśmy, jak wspierać tych, co jej doświadczyli.

  Lata działania w trudnych tematach – straty, śmierci, kryzysu psychicznego – pomogły nam zbudować nie tylko zespół świetnych trenerów i terapeutów, ale też naszą wiedzę coraz lepiej przekazywać innym. A czasy takie, że trudne tematy, kryzysy psychiczne – dotyczą coraz większej liczby ludzi. Uczymy się jak pomagać sobie i innym w trudnych czasach i zachęcamy do tego innych.

  I przy okazji chcielibyśmy podziękować wszystkim tym, którzy obdarzyli nas zaufaniem i powierzyli nam swoje trudne sprawy. Pamiętajcie, ze jesteśmy dla Was również w roku 2023.

  Brak kategorii

  05 sty 2023
  sty 05

  Brak kategorii

  Jesteśmy dla Was!

  Nowy rok, starzy my – nadal odbieramy od Was telefony pod numerem 800 108 108. Być może są wśród Was osoby, które rozmawiały z konsultantami/tkami […]

  Nowy rok, starzy my – nadal odbieramy od Was telefony pod numerem 800 108 108.
  Być może są wśród Was osoby, które rozmawiały z konsultantami/tkami Telefonu wsparcia? Zachęcamy do podzielenia się swoimi odczuciami – chcemy przekazać je naszym wolontariuszom, którzy czekają na Was w godzinach 14:00-20:00.
  Będziemy wdzięczni za kilka słów – napiszcie do nas maila: tw@naglesami.org.pl
  Dziękujemy 💜

  Brak kategorii

  02 sty 2023
  sty 02

  Brak kategorii

  A Ty, dołączysz do naszych Patronów?

  Początek nowego roku jest dla wielu z nas czasem refleksji, planowania i skupiania się na tym, co nas czeka. Jednocześnie z każdym nowym dniem, nieustannie […]

  Początek nowego roku jest dla wielu z nas czasem refleksji, planowania i skupiania się na tym, co nas czeka. Jednocześnie z każdym nowym dniem, nieustannie tracimy coś bezpowrotnie. I to właśnie o przemijaniu porozmawiamy na najbliższym webinarze, który odbędzie się 5 stycznia. Tutaj dowiecie się więcej o tym spotkaniu: https://www.facebook.com/events/707473330680099/?ref=newsfeed
  Zachęcamy do zostania naszym Patronem – to oni otrzymują automatyczny dostęp na każdy z naszych webinarów. https://patronite.pl/naglesami
  Dziękujemy, że jesteście z nami i życzymy, aby 2023 był taki, jakiego potrzebujecie! 💜

  Brak kategorii

  30 gru 2022
  gru 30

  Brak kategorii

  MapujPomoc.pl

  Czy znacie już portal Mapuj Pomoc? Jest to największy ogólnopolski serwis, dzięki któremu osoby uchodźcze z Ukrainy mogą znaleźć różnorodne formy wsparcia. Jest to zarówno […]

  Czy znacie już portal Mapuj Pomoc? Jest to największy ogólnopolski serwis, dzięki któremu osoby uchodźcze z Ukrainy mogą znaleźć różnorodne formy wsparcia. Jest to zarówno pomoc materialna jak i usługowa (wsparcie psychologiczne, językowe, zajęcia dodatkowe itp.). Obecnie takich inicjatyw jest ponad 1000 i jedną z nich jest pomoc psychologiczna świadczona przez ukraińskich psychologów w naszej fundacji.

  Zachęcamy do udostępniania informacji o portalu Mapuj Pomoc osobom pomagającym uchodźcom. Strona dostępna w 3 wersjach językowych – PL, UA, EN.

  Brak kategorii

  28 gru 2022
  gru 28

  Brak kategorii

  Ruszają zapisy do Grupy Wsparcia

  Ruszają zapisy na kolejną edycję stacjonarnej Grupy Wsparcia dla dorosłych prowadzonej przez terapeutów z Fundacji Nagle Sami w Warszawie. Grupa  stworzona jest dla osób, […]

  Ruszają zapisy na kolejną edycję stacjonarnej Grupy Wsparcia dla dorosłych prowadzonej przez terapeutów z Fundacji Nagle Sami w Warszawie. Grupa  stworzona jest dla osób, które doświadczyły straty i mają trudności związane ze zmianą sytuacji życiowej po śmierci bliskiej osoby. Uczestnictwo daje szansę na poradzenie sobie z emocjami, podzielenie się doświadczeniem i wsparcie siebie nawzajem. Dołączenie do grupy poprzedza płatna (150zł) konsultacja z terapeutami prowadzącymi. Koszt uczestnictwa w Grupie Wsparcia to 100zł za spotkanie.

  Osoby zainteresowane zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza zgłoszeniowego lub prosimy o kontakt telefoniczny: 502 511 138.

  Link do formularza: https://forms.gle/AjrUr9fN7UX8Fi646

  Brak kategorii

  24 gru 2022
  gru 24

  Brak kategorii

  Życzenia świąteczne

  Wszystkiego, czego w tym okresie potrzebujecie dla siebie najbardziej – życzy Zespół Fundacji Nagle Sami. 💜

  Wszystkiego, czego w tym okresie potrzebujecie dla siebie najbardziej – życzy Zespół Fundacji Nagle Sami. 💜

  Brak kategorii

  19 gru 2022
  gru 19

  Brak kategorii

  Dołącz do grona naszych Patronów

  https://patronite.pl/naglesami Każde Wasze wsparcie i dobre słowo jest dla nas bardzo ważne. Jesteśmy wdzięczni osobom, które decydują się przekazać darowiznę na działania […]

  Każde Wasze wsparcie i dobre słowo jest dla nas bardzo ważne. Jesteśmy wdzięczni osobom, które decydują się przekazać darowiznę na działania Telefonu Wsparcia. Na ten moment wspiera nas 24 Patronów, którzy zadeklarowali comiesięczną wpłatę na nasze działania i rozwój. Dzięki tym wpłatom możemy między innymi zapewnić konsultantom szkolenia oraz superwizje, które są niezbędne w pracy psychologa. Na każdym dyżurze czeka na Was dwóch lub trzech konsultantów, którzy z zaangażowaniem wysłuchają każdej osoby potrzebującej pomocy. ❤
  Dziś chcemy przedstawić Wam, co przygotowaliśmy dla naszych Patronów w ramach próby odwdzięczenia się za regularne wsparcie.
  Każda złotówka jest dla nas na wagę złota! Poniżej zaprezentujemy tylko kilka możliwości, które oferujemy.
  👉 Deklarując comiesięczne wpłaty o wartości 5 zł Twoje imię i nazwisko powędruje na naszą stronę do zakładki patroni. Oczywiście po Twojej zgodzie!
  👉 Gdy wybierzesz kwotę 10 złotych dodatkowo otrzymasz od nas dedykowane, imienne podziękowanie.
  👉 Chcesz uczestniczyć w webinarach organizowanych przez Fundację Nagle Sami? Możesz brać w nich udział bezpłatnie, gdy zadeklarujesz kwotę 35 zł.
  👉Masz możliwość i chęć wesprzeć nas wyższą kwotą i otrzymać książkę o tematyce żałoby? Wybierz próg 150 lub 500zł. Decydując się na taką kwotę otrzymasz dodatkowo wszystkie upominki wymienione przy niższych deklaracjach.
  Zajrzyj na nasz profil na Patronite, aby poczytać o Telefonie Wsparcia, poznać naszą specyfikę oraz misję. Zależy nam, aby wspólnie z Wami współtworzyć miejsce, do którego może zwrócić się każda osoba w kryzysie straty.
  Dziękujemy! 💜

  Brak kategorii

  12 gru 2022
  gru 12

  Brak kategorii

  Mówicie o nas <3 Telefon wsparcia 800 108 108

  800 108 108 – Telefon wsparcia dla osób po stracie i w żałobie. Nadal wysyłamy ulotki do polecanych przez Was miejsc, organizacji, instytucji. Napiszcie maila […]

  ❗️800 108 108 – Telefon wsparcia dla osób po stracie i w żałobie.
  Nadal wysyłamy ulotki do polecanych przez Was miejsc, organizacji, instytucji. Napiszcie maila pod tw@naglesami.org.pl z nazwą instytucji, adresem i ilością ulotek, które chcecie od nas otrzymać.
  Dziękujemy, za wszystkie udostępnienia i przekazywanie informacji o bezpłatnym, anonimowym i ogólnopolskim Telefonie wsparcia dla osób po stracie i w żałobie!
  ***
  Możesz wesprzeć nasze działania, zostając naszym Patronem: https://patronite.pl/naglesami

  Brak kategorii

  12 gru 2022
  gru 12

  Brak kategorii

  Święta w żałobie, jak przygotować się na ten czas?

  W okresie świątecznym – Bożego Narodzenia, Nowego Roku – wśród mocy atmosfery niecodziennej, napędzanej pośpiechem i przygotowaniami do wigilii czy hucznie witanego kolejnego roku, […]

  W okresie świątecznym – Bożego Narodzenia, Nowego Roku – wśród mocy atmosfery niecodziennej, napędzanej pośpiechem i przygotowaniami do wigilii czy hucznie witanego kolejnego roku, istnieje duża rozbieżność między tym, jak czuje się osoba po stracie kogoś bliskiego, a atmosferą panującą wokół niego. Oprócz ciepła pamiątki narodzin Jezusa, szczęścia Nowego Roku, uczucie samotności może być w tych dniach wyjątkowo duże. Świąteczne ozdoby, choinki, kolędy wywołują ból. Świat zewnętrzny, ten z wystaw sklepowych, komercyjny, żałobnikowi wydaje się być bezduszny i bezlitosny. Osoba taka może poczuć, że nie pasuje do tego świata. Poczucie pustki, bólu i smutku po stracie sprawia, że człowiek taki czuje się wciśnięty między ludzi „szczęśliwych”, nie znajdując miejsca, by się przed nimi ukryć. Na pewno czuje się inaczej niż wszyscy.

  Dni świąteczne rodzina chciałaby spędzać w rodzinnym gronie, wolna od pracy, szkoły i innych zajęć, które wyprowadzają nas z domu. Rodzina kolejny raz staje wtedy bezpośrednio w obliczu straty. Żałobnicy wyobrażają sobie wtedy ten bliski związek z innymi. Przez nierealistyczne oczekiwania tęsknota za bliską osobą, która zmarła, jest jeszcze silniejsza niż w innych momentach. Nie możemy uniknąć bólu, lecz możemy sprawić, by był on „do zniesienia” dla dzieci i dorosłych.

  1) Możemy ułożyć plan dni świątecznych: co robimy. Przygotowanie się na to, ułatwi nam kontrolę nad sytuacją. Ważne jest uwzględnienie w tym, planie innych członków rodziny, a zwłaszcza dzieci, wybrać co najbardziej wszystkim odpowiada. Plan ma obejmować tylko obecny czas, nie przyszłość, ma być wyrazem tego, czego potrzeba w danym momencie żałoby. Często ból, którego się boimy w oczekiwaniu na święta, jest gorszy niż sam świąteczny dzień. Należy jednak liczyć się z faktem, że w dni świąteczne nie jesteśmy w stanie funkcjonować tak jak w zwykłe dni. Dzieci i młodzież może będą potrzebować pomocy dorosłych, by ustalić co są w stanie znieść, a czego nie. Można umówić się z rodziną/przyjaciółmi – czy mówimy o zmarłym, czy jesteśmy w stanie przygotować kolację wigilijną, czy święta spędzamy w domu czy w jakimś innym miejscu. Zmiana zwyczajów może złagodzi ból, jaki one niosą. Można poprosić kogoś, by pomógł nam w zakupach, przy ubieraniu choinki, tak by rodzina po stracie nie została sama ze swoim smutkiem. Najlepiej jest nie brać zbyt dużo na siebie. Czas świąteczny może wzmagać uczucia depresyjne. Dorośli i dzieci po stracie stoją wciąż przed podwójnym zadaniem: muszą zająć się normalnymi obowiązkami, a jednocześnie kontynuować pracę z emocjami, która stanowi część procesu przezwyciężenia żałoby. Ważne by dać sobie i dzieciom na to dużo czasu.

  2) Może okazać się ważne zrobienie czegoś symbolicznego. Można zapalić świeczkę, jako rodzaj pamiątki po zmarłym, przywołać wspomnienia, podzielić się smutkiem, na honorowym miejscu postawić zdjęcie. To normalne, że brakuje nam zmarłego, że wypełnia nas żal i smutek. Można w tę pustkę zaprosić kogoś samotnego, podarować komuś prezent. Dla dzieci dni świąteczne, po przeżytej stracie, to nie tylko wyjątkowy czas, ale dni nasilenia smutku. Włączenie dzieci do świątecznych planów, może okazać się dla nich bardzo pomocne. To będzie szansa na wyrażenie smutku, by ewentualnie mógł być przeżywany wspólnie. Można dać dzieciom do zrozumienia, że smutek ma związek z utraconą miłością. Istotną sprawą dla dzieci jest to, że planując święta z innymi, dajemy im poczucie, mimo bólu, że coś dalej trwa dzięki miłości, która stanowi fundament smutku

  Brak kategorii

  24 lis 2022
  lis 24

  Brak kategorii

  Fundacja Nagle Sami współpracuje z międzynarodowymi organizacjami humanitarnymi

  Fundacja Nagle Sami działa z organizacjami: Action Against Hunger (ACF) Mercy Corps   Dzięki tej współpracy świadczymy: – grupy wsparcia dla osób […]

  Fundacja Nagle Sami działa z organizacjami:

  Action Against Hunger (ACF)

  Mercy Corps

   

  Dzięki tej współpracy świadczymy:

  – grupy wsparcia dla osób z Ukrainy doświadczających kryzysu psychicznego, w tym grupy dla kobiet (gwarantujemy profesjonalną opiekę nad dziećmi na czas trwania grup wsparcia dla dorosłych)

  –  pomoc psychologiczna w języku ukraińskim na Dworcu Wschodnim w Warszawie – codziennie od 10 do 18

  – dyżury w języku ukraińskim, rosyjskim i polskim w bezpłatnym, anonimowym Telefonie Wsparcia 800 108 108 – w poniedziałki, wtorki i czwartki od 17 do 20

  – psychoedukacyjna, samopomocowa grupa online na Telegramie – https://t.me/naglesami

   

  Wszystkie działania są darmowe.

   

  Kontakt: info@naglesami.org.pl

  Telefon: 502 511 138

  Brak kategorii

  07 lis 2022
  lis 07

  Brak kategorii

  Bezpłatny, anonimowy i całodobowy Telefon wsparcia 800 108 108

  Nowy tydzień, oprócz nowych możliwości i wyzwań, może przynieść czas zmagania się ze swoją stratą, smutkiem, tęsknotą. To również nowy tydzień rozmów na naszym […]

  Nowy tydzień, oprócz nowych możliwości i wyzwań, może przynieść czas zmagania się ze swoją stratą, smutkiem, tęsknotą. To również nowy tydzień rozmów na naszym Telefonie wsparcia 800 108 108. Konsultanci są dla Was od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00-20:00.
  Rozmowy nie są nagrywane, telefon jest bezpłatny i ogólnopolski.
  Dyżury dedykowane:
  * poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach 17-20 są dyżury w 3 językach (polski, ukraiński oraz rosyjski)
  * czwartki w godzinach 14-17 odbywają się dyżury dla opiekunów, rodziców, nauczycieli w sprawie wspierania dzieci w żałobie
  ***
  Wesprzyj nasze działania i zostań Patronem Fundacji Nagle sami: https://patronite.pl/naglesami
  Dziękujemy!
  Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst „800 108 108 Telefon wsparcia dla osób po stracie i w żałobie 'Życie po stracie bliskiej osoby jest trudne. Ale kiedy czujesz, że nie jesteś W ym sam możesz z kimś porozmawiać na ten temat, wtedy możesz stać się nieco mniej samotny i zraniony' FUNDACJA nagle sami”

  Brak kategorii

  28 paź 2022
  paź 28

  Brak kategorii

  1 listopadowa zbiórka na Telefon Wsparcia

  1 listopada to jedyny dzień w roku, kiedy tak otwarcie mówi się o śmierci, stracie i żałobie, o tych co odeszli. To ten moment w roku, kiedy wydawcy i dziennikarze […]

  1 listopada to jedyny dzień w roku, kiedy tak otwarcie mówi się o śmierci, stracie i żałobie, o tych co odeszli. To ten moment w roku, kiedy wydawcy i dziennikarze przypominają sobie, że jest taka Fundacja  – Nagle Sami, która zajmuje się trudnymi tematami i może opowiedzieć w telewizji: jak wspierać bliskich w żałobie?

  A my jak wiecie mówimy o smutku, żalu, poczuciu winy, otwarcie i codziennie.  Wiemy jak ważne jest uświadamiać, że żałoba nie ma reguł i ram. Wiemy także, że wymagania bliskich i otoczenia, by już wszystko było ok, jak nie jest z nami ok, potrafią utrudniać przejście przez ten proces.

   

  Dlatego ciągle działamy, mamy nasz bezpłatny Telefon Wsparcia 800 108 108 czynny także właśnie 1 listopada  w godz. 14.00-20.00.

   

  Wiemy, że rozmawianie jest sposobem na znalezienie rozwiązania, czasem dobrym początkiem drogi do poradzenia sobie ze stratą. Odbierając telefony, czytając maile od osób po stracie widzimy, jak różne strategie można obrać próbując poradzić sobie po stracie.

  Jedni idą w czyn i działanie, organizują, „zajmują życie”, bo z tego czerpią siłę. Gdy idzie się w działanie ma się też wrażenie kontroli, a to ważne gdy świat po stracie bliskiej osoby rozpada się na milion kawałków.

  Są też inne sposoby przeżywania, ciągłe: obwinianie się, samobiczowanie za to, że tego kogoś nie ma, albo za to, że mogliśmy o niego walczyć, albo lepiej z nim żyć, albo po prostu częściej mówić: „Kocham Cię”.

  Jeszcze inne zachowania, to w ogóle nie dopuszczać do siebie myśli że kogoś się straciło. Tacy żałobnicy po prostu nie przyjmują istnienia świata, w którym nie ma najważniejszej osoby. Za życia byli z nią w takiej symbiozie, że teraz mają poczucie, że odeszła z tą osobą część ich własnej tożsamości.

  Niektórzy po starcie decydują się świadomie wiedząc, że są w żałobie, po prostu z niej nie wychodzić, daje im to poczucie bycia w relacji z osobą, której nie ma.

  Żałoba ma tyle różnych stanów, zachowań, emocji – co barw mają jesienne liście, które towarzyszą corocznym kampaniom naszej Fundacji. Nie ma potrzeby wtłaczać poczucia straty w sztywne ramy i normy.

  W tym roku chcemy aby takim najważniejszym przesłaniem na Wszystkich Świętych było to, by o swoich uczuciach po prostu jak najwięcej mówić, nazywać je, oswajać. Gdy mówimy do kogoś, to ta osoba staje się świadkiem naszych uczuć i pamięci o tym bliskim, to też pozwala nam zakotwiczyć te trudne emocje. Jeżeli nie możecie tego zrobić z bliskimi, przyjaciółmi, rodziną, terapeutą, zadzwońcie do nas 800 108 108. Na telefonie wsparcia czekają empatyczni, przeszkoleni konsultanci. Nie chcemy by ktoś pozostał sam, gdy stracił coś najważniejszego w życiu.

   

  Jeżeli wierzycie w naszą misję wesprzyjcie naszą zbiórkę, z której środki przeznaczymy właśnie na Telefon Wsparcia:

  https://www.facebook.com/NagleSami

  Brak kategorii

  10 paź 2022
  paź 10

  Brak kategorii

  10 października – Dzień Zdrowia Psychicznego

  10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Myślimy, że jednym ze sposobów zadbania o siebie, swoje samopoczucie i zdrowie jest sięgnięcie po pomoc, gdy się tego […]

  10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego.
  Myślimy, że jednym ze sposobów zadbania o siebie, swoje samopoczucie i zdrowie jest sięgnięcie po pomoc, gdy się tego potrzebuje. W tym dniu, przypominamy o naszym Telefonie wsparcia dla osób po stracie i w żałobie 800 108 108. Czynny jest od poniedziałku do piątek w godzinach 14:00-20:00, na linii konsultują psycholodzy oraz studenci psychologii.
  Daj sobie prawo, aby otrzymać wsparcie – każdy na to zasługuje. 🤗

  Brak kategorii

  26 wrz 2022
  wrz 26

  Brak kategorii

  Świadczymy pomoc psychologiczną dla Ukraińców

  Od 5 dnia wojny w Ukrainie (a dokładnie 28.02.2022) Fundacja Nagle Sami oferuje pomoc Ukraińcom, którzy np. stracili bliskich podczas wojny, byli świadkami ostrzeliwań i bombardowań, […]

  Od 5 dnia wojny w Ukrainie (a dokładnie 28.02.2022) Fundacja Nagle Sami oferuje pomoc Ukraińcom, którzy np. stracili bliskich podczas wojny, byli świadkami ostrzeliwań i bombardowań, stracili dom i swoje zwykłe życie, czują się zagubieni w nowym miejscu.

  Postanowiliśmy zebrać wszystkie działania fundacji na rzecz pomocy Ukrainie wszystkie rodzaje pomocy są bezpłatne

  Telefon Wsparcia 800 108 108 działa w językach polskim, ukraińskim i rosyjskim pn,wt,czw 17:00-20:00

  Pierwsza pomoc psychologiczna, psychoedukacja i stabilizacja na Dworcu Wschodnim w Warszawie

  Psychoedukacyjny czat https://t.me/naglesami 

  Trwa również nabór do bezpłatnej grupy wsparcia dla kobiet w Warszawie:
  Fundacja oferuje pomoc kobietom, które np. straciły bliskich podczas wojny, były świadkami ostrzeliwań i bombardowań, straciły dom i swoje zwykłe życie, czują się zagubione w nowym miejscu. W czasie spotkań będziesz mieć możliwość podzielenia się swoją historią i poznania doświadczeń innych osób, otrzymania wsparcia i zrozumienia oraz znalezienia w sobie siły na nowo.

  Aby się zapisać i otrzymać więcej informacji napisz na adres e-mail: anastasiia.zhuravska@naglesami.org.pl 

  Brak kategorii

  19 wrz 2022
  wrz 19

  Brak kategorii

  800 108 108 Telefon wsparcia dla osób po stracie i w żałobie

  Jeżeli doświadczyłeś straty, niezależnie od jej wymiaru, i potrzebujesz wsparcia, zadzwoń do nas: 800 108 108. Bezpłatna i anonimowa infolinia ze wsparciem psychologicznym działa od poniedziałku […]

  Jeżeli doświadczyłeś straty, niezależnie od jej wymiaru, i potrzebujesz wsparcia, zadzwoń do nas: 📞 800 108 108. Bezpłatna i anonimowa infolinia ze wsparciem psychologicznym działa od poniedziałku do piątku w godz.: 14:00 – 20:00.
  Zadzwoń do nas, jeżeli:
  – doświadczyłeś straty bliskiej osoby, straty okołoporodowej, straciłeś pracę, zdrowie, poczucie
  bezpieczeństwa, poczucie celu w życiu, jesteś po rozstaniu lub rozwodzie lub doświadczyłeś straty w
  innym, ważnym dla Ciebie wymiarze,
  – potrzebujesz wsparcia, chcesz zostać wysłuchanym i podzielić się swoją historią,
  – szukasz informacji o miejscach, w których możesz otrzymać pomoc,
  – chcesz pomóc bliskimi, którzy doświadczyli straty bliskiej osoby,
  Słuchamy, wspieramy, jesteśmy dla Ciebie.
  Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst „"Życie po stracie bliskiej osoby jest trudne. Ale kiedy czujesz, że nie jesteś W tym sami możesz z kimś porozmawiać na ten temat, wtedy możesz stać się nieco mniej samotny zraniony' FUNDACJA nagle sami”

  Brak kategorii

  14 wrz 2022
  wrz 14

  Brak kategorii

  Podcast o żałobie – Jak dźwignąć się gdy umrze ktoś bliski

  „Życie jest ćwiczeniami ze strat” – mówi w najnowszym podcaście Zuzanny Ziomeckiej, Piotr Czyrka z Fundacji Nagle Sami. Opowiada jak wspierać osoby po stracie, […]

  „Życie jest ćwiczeniami ze strat” – mówi w najnowszym podcaście Zuzanny Ziomeckiej, Piotr Czyrka z Fundacji Nagle Sami. Opowiada jak wspierać osoby po stracie, a także jakie filmy o żałobie poleca. O swoich osobistych stratach w pierwszej części nagrania mówi także Karolina Hamer, polska pływaczka i medalistka 2018. Zachęcamy do posłuchania:

   

  Brak kategorii

  05 wrz 2022
  wrz 05

  Brak kategorii

  Mój świat się zatrzymał. Co mogą czuć osoby, które nagle tracą bliskich?

  W 2021 roku w polskich wodach utonęło 408 osób, a na drogach zginęło ponad 2 200. Od początku tego roku odnotowano już 73 utonięcia oraz blisko 900 […]

  W 2021 roku w polskich wodach utonęło 408 osób, a na drogach zginęło ponad 2 200. Od początku tego roku odnotowano już 73 utonięcia oraz blisko 900 ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Osoby, które w tragicznych okolicznościach tracą bliskich, zapamiętują jeszcze inne liczby: 2022 rok, 11 czerwca, sobota, godzina 7:13. „Mój świat wtedy się zatrzymał”, „Serce mi pękło”, „W jednej chwili umarłam razem z nim”. Co czują ci, którzy nagle tracą bliskich i jak można pomóc, kiedy w jednej sekundzie życie zmienia się na zawsze? 

  Chwilę, w której w tragicznym wypadku ginie bliski, pamięta się do końca życia. Można ją opisać z niezwykłą szczegółowością. I mimo tego, że na żadną śmierć nigdy nie będziemy przygotowani, to ta niespodziewana może nieść ze sobą między innymi powikłania w procesie żałoby. To skutek post traumatycznych reakcji i silnego poczucia winy, które tak często występuje u osób po tragicznej utracie najbliższych.

  Co czuje  i jak funkcjonuje osoba po nagłej śmierci najbliższych?

  W chwili otrzymania wiadomości o nagłej śmierci bliskiego zatrzymuje się świat. To etap wstrząsu. Nie przyjmujemy tego do świadomości, nie akceptujemy. Wtedy najczęściej padają słowa:
  „Nie wierzę. To nie jest możliwe. To nie mogło się wydarzyć, przecież przed chwilą z nią rozmawiałam”. Na poziomie ciała zachodzą wtedy procesy zamrożenia, które utrudniają zdolność odczuwania. Reakcje będące zaprzeczaniem nagłej straty są typowymi reakcjami w pierwszym etapie żałoby. W takim momencie niezwykle ważna jest pomoc osobie doświadczającej straty, bo aby naturalny proces żałoby mógł się rozpocząć, należy nazwać i uznać to, co się stało.

  Osoby po nagłej stracie mogą przeżywać wiele intensywnych emocji. Będzie wśród nich przerażenie, lęk, smutek, złość, poczucie winy. O tym ostatnim rzadko mówi się w kontekście żałoby, chociaż to uczucie występuje dość często w jej przebiegu. W sposób szczególny pojawia się w przypadku nagłej śmierci. Rozmawiając z osobami, które doświadczyły nagłej straty, można wtedy usłyszeć między innymi:

  • „Mam żal do siebie, że pozwoliłam, aby pojechał na te ryby z kolegami”,
  • „Mam ogromne wyrzuty sumienia, że zgodziłem się na wieczorną jazdę samochodem z żoną”,
  • „Nie mogę sobie wybaczyć, że poprosiłam, aby pojechał do sklepu po chleb”,
  • „Widzieliśmy się pół godziny przed wypadkiem. Gdybym nie wyszedł wtedy z psem, ona by też nie wyszła i nie wsiadła do samochodu…”.

  Pojawia się obwinianie za okoliczności wypadku, a także sam fakt śmierci bliskiego. Następuje analiza ostatnich chwili przed tragedią. Próbujemy przywołać chwile i działania, które mogliśmy zrobić inaczej – tak, aby do wypadku nie doszło.

  Żal za to, czego zabrakło

  Osoby doświadczające nagłej straty często obwiniają się o to, czego nie robiły, bądź czego robiły za mało/za dużo na etapie wspólnego życia.  Winią się za to, że nie mówiły: „Kocham Cię”, „Wybaczam Ci”. Winią się za brak wspólnie spędzanego czasu, za sposób myślenia o bliskim, a także za to, że: „Mogłam być lepszą córką/matką”. Obwiniają się za to, czego nie mogą już naprawić.  Warto jednak zwrócić uwagę, kiedy przypisywanie sobie odpowiedzialności za dane zdarzenie staje się nadmiarowe, a poczucie winy tak duże, że nie jesteśmy w stanie wybaczyć sami sobie. Wtedy warto zwrócić się o pomoc specjalisty lub do grup wsparcia dla osób z podobnymi doświadczeniami.

  Spotkanie z osobami o podobnym doświadczeniu może pomóc zweryfikować nam naszą historię. W grupie wsparcia możemy dokonać oglądu sytuacji z bardzo różnych stron, a to pomaga zobaczyć też inne czynniki, które przyczyniły się do tragedii. W grupie możemy usłyszeć, zupełnie spontaniczną i oddolną wypowiedź: „Przecież to nie twoja wina, że pijany kierowca wjechał na pasy”. To jedno zdanie może przynieść ogromną ulgę i wspomóc w wydostawaniu się z przygniatającego poczucie winy. Już samo wypowiedzenie na forum: „Czuję się winny”, dopuszczenie do głosu i uznanie istnienie w nas tego uczucia, może być czynnikiem leczącym i usprawniającym proces przeżywania żałoby.

  Reakcje post traumatyczne

  Utrudnić proces żałoby mogą również reakcje post traumatyczne. Doświadczają ich osoby po stracie bliskich – szczególnie te, które same uczestniczyły w tragicznym zdarzeniu. Emocje z chwili wypadku są tak silne, że na długo mogą „zapisać się” w ciele i umyśle.

  Osoba, która była świadkiem śmierci bliskiego, może mieć wiele intruzywnych myśli i bezustannie rozpamiętywać zdarzenie. Pamięta każdy szczegół, każdą fizjologiczną reakcję, między innymi to, że nie mogła oddychać, szybkie bicie serca, chodzenie w koło, przeklinanie. Pamięta zapachy, dźwięki, twarz zmarłej osoby oraz to, jak była ubrana.

  Pojawiające się wspomnienia są bolesnym doświadczeniem. Osoby po stracie mogą przejść w tryb unikania wszystkiego, co o danym zdarzeniu przypomina. Mogą unikać miejsca, w którym wydarzyła się tragedia, samochodu, jeśli akurat ten pojazd brał udział w wypadku. Mogą również unikać odwiedzania grobu zmarłego, oglądania wspólnych zdjęć, a czasami nawet mówienia o zmarłej osobie, próbując w ten sposób odsunąć od siebie wszystko, co przypomina im o tamtej sytuacji – po to, by ponownie nie doświadczać obezwładniającego cierpienia.

  Unikanie czynników wywołujących trudne uczucia może spowodować, że osoby, które doświadczyły straty, będą odbierać świat jako niebezpieczne miejsce. Będą się z niego wycofywać, rezygnować z kontaktów z ludźmi. To w dłuższej perspektywie może doprowadzić do jeszcze większego cierpienia. Co może wtedy pomóc? Na przykład praca z terapeutą w zakresie przezwyciężenia lęku przed bodźcem przypominającym im o danym zdarzeniu. Jeżeli to możliwe, warto też w miejscu wypadku pożegnać ciało zmarłej osoby – to pomaga zamknąć fizyczną relację z najbliższym.

  „Najtrudniejsza jest dla mnie świadomość, że nie zdążyłam się z nim pożegnać.”

  Pożegnanie bliskiej osoby jest bardzo ważnym elementem w procesie żałoby. Brak tej możliwości może wzmagać ból utraty. Dlatego warto zapewnić jakiś rodzaj pożegnania – nawet jeżeli miałby wymiar symboliczny. Dlaczego to aż tak ważne? Gdy tracimy bliskich na skutek nagłej śmierci, następuje jednocześnie nagła utrata więzi. Nie możemy już wówczas przeprosić, podziękować bliskiej osobie, nie mamy jak wyrazić miłości, ale też złości, jeżeli ją czujemy. Relacja zerwana jest nagle, a przez to staje się niedopełniona. To z kolei powoduje poczucie „niedokończonej sprawy”. Wtedy też bardzo trudno jest uznać stratę i rozpocząć proces żałoby. Czasami osoby po stracie piszą listy do zmarłych, tworząc w nich przestrzeń na wypowiedzenie pewnych rzeczy. Często jednak niezbędna jest pomoc specjalisty, który nie tylko pomoże nazwać uczucia, których doświadczamy, ale przede wszystkim będzie nam towarzyszył w tym trudnym doświadczeniu.

  Indywidualny proces

  Reakcje i uczucia, których doświadczają osoby w żałobie, nigdy nie są jasne i klarowne. Wynikają nie tylko z okoliczności śmierci, ale przede wszystkim z historii i relacji, jaka łączyła je ze zmarłym bliskim. Dlatego warto zachować wrażliwość i uważność, interpretując sposób przeżywania starty. Każda żałoba jest wielowymiarowym, bardzo intensywnym i osobistym doświadczeniem. Osoba po stracie stara próbuje zrozumieć nie tylko sam fakt tragedii, ale też wszystkie emocje, które jej towarzyszą.

  Kiedy świat staje w miejscu i tak nagle kończy się dotychczasowe życie, to również moment zmiany osoby doświadczającej starty – od chwili tragedii już nigdy nie będzie taka, jak kiedyś. Pamiętajmy o tym, gdy  jesteśmy w kontakcie z osobą w żałobie i nie oczekujmy, że przeżywanie przez nią utraty zakończy się w określonym czasie lub formie. W zamian za to ofiarujmy wspólne milczenie, przytulenie, serdeczną obecność. Osoby w żałobie nie potrzebują spektakularnych gestów, dobrych rad czy pocieszenia. Potrzebują empatii, współtowarzyszenia i przestrzeni na przeżywanie straty na swój własny, bardzo osobliwy sposób.

  Justyna Palevič – na co dzień koordynuje Dział Szkoleń Fundacji Nagle Sami oraz wspiera osoby po stracie w Telefonie Wsparcia dla osób w żałobie. Pracuje w nurcie terapeutycznym Gestalt, który poznaje szkoląc się w ośrodku psychoterapeutycznym IIPG.

  Brak kategorii

  01 wrz 2022
  wrz 01

  Brak kategorii

  Jak powiedzieć dziecku o śmierci kogoś bliskiego?

  Nowy rok szkolny, nowe doświadczenia, również te bardzo bolesne i trudne. Drodzy nauczyciele, rodzice, opiekunowie… Na naszej linii wsparcia 800 108 108 w każdy […]

  Nowy rok szkolny, nowe doświadczenia, również te bardzo bolesne i trudne.
  Drodzy nauczyciele, rodzice, opiekunowie… Na naszej linii wsparcia 800 108 108 w każdy czwartek dyżurują specjaliści, którzy postarają się odpowiedzieć jak wspierać dzieci, które straciły bliskich, co, jak i kiedy mówić? W jaki sposób zapewnić poczucie bezpieczeństwa, troski a przy tym podejść indywidualnie, dostosowując przekaz do wieku i możliwości dziecka. Czego lepiej unikać.
  Specjalny dyżur dla opiekunów, rodziców, nauczycieli w sprawie wspierania dzieci funkcjonuje w czwartki w godzinach 14:00-17:00. Pamiętajcie jednak, że możecie dzwonić do nas w każdy dzień roboczy, w godzinach 14:00-20:00. Połączenia są bezpłatne oraz anonimowe, a każdy z konsultantów postara się zrobić, co w jego mocy, aby rozmówca poczuł ulgę i czuł się komfortowo. 💜

  Brak kategorii

  01 wrz 2022
  wrz 01

  Brak kategorii

  Jesteśmy na Patronite

  Czy wiecie, że możecie dołączyć do naszych Patronek i Patronów? (https://patronite.pl/naglesami) Do wspaniałych osób, którzy wspierają naszą misję. A my chcemy Wam się za ten gest odwdzięczyć! Na zdjęciu poniżej […]

  Czy wiecie, że możecie dołączyć do naszych Patronek i Patronów? (https://patronite.pl/naglesami)
  Do wspaniałych osób, którzy wspierają naszą misję.
  A my chcemy Wam się za ten gest odwdzięczyć!
  Na zdjęciu poniżej znajdują się książki, którymi z ogromną chęcią podzielimy się z Wami! Jak wiecie, całą naszą organizację utrzymujemy głównie ze środków pozyskanych ze zbiórek i działalności naszego małego ośrodka. Od kilku lat linię wsparcia dla osób po stracie 800 108 108 obsługują wyłącznie wolontariusze, jednak system szkoleń, sprzęt, superwizja, opieka informatyka, drobne inwestycje i naprawy, a także rozwój linii – tego nie da się załatwić bez dodatkowych środków. Potrzebujemy Waszego wsparcia, lecz zależy nam również na podziękowaniu Wam za współtworzenie z nami bezpiecznego miejsca dla osób po stracie.
  Przygotowaliśmy dla Was (tak myślimy!) coś ciekawego. Każdy z Was, kto do 15 września włącznie, zostanie naszym Patronem i zadeklaruje comiesięczne wsparcie nas w kwocie 50zł, otrzyma książkę ze zdjęcia.
  Wystarczy wejść na stronę https://patronite.pl/naglesami, zadeklarować wpłatę 50zł a my odezwiemy się do Was z prośbą o adres potrzebny do wysyłki.
  Dziękujemy wszystkim, którzy pomagają nam w ten sposób 💜

  Brak kategorii

  30 sie 2022
  sie 30

  Brak kategorii

  800 108 108 Telefon wsparcia

  W każdy poniedziałek oraz wtorek w godzinach 17:00-20:00 prowadzimy rozmowy w trzech językach: polskim, ukraińskim oraz rosyjskim. Jeśli potrzebujesz – zadzwoń na bezpłatną linię wsparcia  800 108 […]

  W każdy poniedziałek oraz wtorek w godzinach 17:00-20:00 prowadzimy rozmowy w trzech językach: polskim, ukraińskim oraz rosyjskim.

  Jeśli potrzebujesz – zadzwoń na bezpłatną linię wsparcia 📞 800 108 108.

  Brak kategorii

  26 sie 2022
  sie 26

  Brak kategorii

  Powiększamy zespół – zatrudnimy Project managera

  Ważną częścią naszej działalności są projekty międzynarodowe, w ramach których udzielamy pomocy psychologicznej uchodźcom. Szukamy osoby odpowiedzialnej, z wolą do działania i dobrą organizacją pracy do koordynowania […]

  Ważną częścią naszej działalności są projekty międzynarodowe, w ramach których udzielamy pomocy psychologicznej uchodźcom.
  Szukamy osoby odpowiedzialnej, z wolą do działania i dobrą organizacją pracy do koordynowania jednego z nich.

  Czego dokładnie potrzebujemy? Chcielibyśmy, by nasz kandydat/ka sprawnie posługiwał/a się językiem angielskim w mowie i piśmie i był dyspozycyjny/a – mógł/a pracować w biurze na warszawskim Żoliborzu. A dodatkowo:

  – czuwał/a nad wszystkimi etapami projektu realizowanego na rzecz uchodźców

  – zarządzał/a zespołem i zadaniami mu powierzonymi

  – realizował/a zadania zgodnie z terminami wyznaczonymi w projekcie

  – tworzył/a dokumentację projektową

  – kontrolował/a budżet

  – utrzymywał/a stały kontakt z grantodawcą

  – tworzył/a sprawozdania i raporty po zakończonych etapach projektu

  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i krótkiego listu motywacyjnego na adres: info@naglesami.org.pl

  Prosimy także o dołączenie klauzuli:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Nagle Sami w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”

  Brak kategorii

  25 sie 2022
  sie 25

  Brak kategorii

  Jak prowadzić grupę wsparcia dla osób w żałobie?

  Jak wiecie, od wielu lat nie tylko prowadzimy grupy wsparcia dla osób w żałobie, ale też uczymy innych specjalistów tego, jak takie grupy prowadzić. Chętnie […]

  Jak wiecie, od wielu lat nie tylko prowadzimy grupy wsparcia dla osób w żałobie, ale też uczymy innych specjalistów tego, jak takie grupy prowadzić. Chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem i cieszy nas fakt, że coraz więcej psychologów i psychoterapeutów ma w sobie gotowość oraz otwartość, by tworzyć takie grupy w swoich miastach, ponieważ widzimy jak uczestnictwo w grupie wsparcia jest potrzebne i pomocne dla osób po stracie.

  Dzięki spotkaniom grupowym, osoby doświadczające cierpienia z powodu utraty, mogą doświadczyć ulgi już dzięki samemu przebywaniu z osobami o podobnych doświadczeniach życiowych, natomiast prowadzący, który tworzy bezpieczną przestrzeń dla jej uczestników, dany proces wspiera.

  Jesienną edycję warsztatu zaplanowaliśmy na 30.09-01.10 a poprowadzi je Małgosia Maj-Mierzejewska – psycholożka, psychoterapeutka mająca wieloletnie doświadczenie zarówno w prowadzeniu grup, jak i w przygotowywaniu kolegów po fachu do tej roli. Serdecznie zapraszamy psychologów, psychoterapeutów, interwentów kryzysowych do zapisów i wysyłania zgłoszeń na adres: info@naglesami.org.pl

  Tutaj znajdziecie opis programu warsztatu: https://naglesami.org.pl/szkolenia-i-warsztaty/

  Brak kategorii

  24 sie 2022
  sie 24

  Brak kategorii

  Basia dotarła do celu! Jechała, jechała i jednocześnie zbierała kilometry dobra. Dziękujemy!

  “KIEDY POMAGAMY INNYM, POMAGAMY SOBIE, PONIEWAŻ WSZELKIE DOBRO, KTÓRE DAJEMY ZATACZA KOŁO I WRACA DO NAS” Są to słowa Flora Edwardsa będące myślą przewodnią […]

  “KIEDY POMAGAMY INNYM, POMAGAMY SOBIE, PONIEWAŻ WSZELKIE DOBRO, KTÓRE DAJEMY ZATACZA KOŁO I WRACA DO NAS”

  Są to słowa Flora Edwardsa będące myślą przewodnią wyprawy Basi Pawluk, naszej podopiecznej, która od 30 lipca jest w drodze – w głąb siebie, ale też ku „mnożeniu dobra” na rzecz osób po śmierci bliskich.

  Basia Pawluk pochodzi z Krakowa, do Fundacji natomiast trafiła dwa lata temu, gdy w wyniku nagłej śmierci straciła Tatę. To był trudny czas dla Basi i cieszymy się, że dzięki wsparciu psychologicznemu, które otrzymała w naszej Fundacji, odzyskała siły i chęć do życia, czego wyrazem jest jej kolejna wyprawa rowerowa.

  30 lipca Basia ruszyła ze Świnoujścia w kierunku Częstochowy, a swój wyczyn nazwała „2000 km dla Fundacji NAGLE SAMI”, jest to jednak nie tylko nazwa, ale piękny gest na rzecz Fundacji, ponieważ wyprawa jest jednocześnie akcją charytatywną, w ramach której prowadzona jest zbiórka na nasz Telefon Wsparcia dla osób po stracie. Jesteśmy niezmiernie poruszeni tym gestem i dziękujemy za wspieranie także nas – w ten oto sposób słowa Flora Edwardsa „zatoczyły koło” i stają się też naszą dzisiejszą myślą przewodnią.

  Zachęcamy do przeczytania artykułu o Basi i jej rowerowym wyzwaniu na stronie Onetu:

  https://www.onet.pl/informacje/glos24/trzy-razy-postanowila-nie-zyc-to-nie-jest-bol-glowy-ze-sie-wezmie-tabletke-i-jest/dqwnb2x,30bc1058?fbclid=IwAR0YxXlhlsfK0gzLSFuI5kT-3dJ7K766Tra1atR7aT4irwFfWJjGFBXkm_E

  Natomiast do Zbiórki możecie dołączyć pod tym linkiem: https://zrzutka.pl/2mbbk4

  Jeszcze raz dziękujemy Basi i każdemu z Was, kto wierzy i wspiera naszą działalność! 💜

  Brak kategorii

  23 sie 2022
  sie 23

  Brak kategorii

  Wesprzyj jedyny w Polsce bezpłatny Telefon wsparcia dla osób po stracie 800 108 108

  Czy wiecie, że w pierwszej połowie 2022 roku odebraliśmy tyle połączeń, co w całym poprzednim? Każda osoba, która zdecyduje się na rozmowę z nami jest dla nas bardzo […]

  Czy wiecie, że w pierwszej połowie 2022 roku odebraliśmy tyle połączeń, co w całym poprzednim? Każda osoba, która zdecyduje się na rozmowę z nami jest dla nas bardzo ważna. Nasi konsultanci chętnie wysłuchują, wspierają, szukają najlepszych rozwiązań, czasem po prostu są. Zależy nam, abyście wiedzieli, że w trudnych chwilach nie trzeba być samemu, a my jesteśmy dla Was. W Telefonie wsparcia 800 108 108 jest przestrzeń na płakanie, milczenie, dzielenie się swoimi emocjami, pytania, wątpliwości …

  📞 Od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 – 20:00 pod bezpłatnym i anonimowym numerem 800 108 108 czekamy na telefon od Ciebie.

  ***

  Jeśli chcesz i możesz dołożyć swoją cegiełkę do dalszego funkcjonowania i rozwoju Linii wsparcia 800 108 108, zajrzyj tutaj:

  https://patronite.pl/naglesami

  https://naglesami.org.pl/wplac-darowizne/

  Pomóż nam pomagać innym 💜

  Brak kategorii

  18 lip 2022
  lip 18

  Brak kategorii

  Telefon wsparcia dla osób po stracie 800 108 108

  Telefon wsparcia dla osób po stracie oraz w żałobie 800 108 108 powstał w 2013 roku. Jest ogólnopolski, darmowy oraz anonimowy. Przez te lata pomogliśmy blisko 8000 […]

  Telefon wsparcia dla osób po stracie oraz w żałobie 800 108 108 powstał w 2013 roku. Jest ogólnopolski, darmowy oraz anonimowy. Przez te lata pomogliśmy blisko 8000 osób.

  Naszymi konsultantami są psycholodzy, studenci ostatnich lat psychologii, którzy odbierają telefony od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 – 20:00.

  Wraz z wybuchem wojny w Ukrainie uruchomiliśmy także dyżury w języku ukraińskim oraz rosyjskim. Infolinia w trzech językach działa w poniedziałki oraz wtorki w godzinach 17:00 – 20:00. Przygotowaliśmy też specjalny dyżur dla rodziców, opiekunów i nauczycieli dzieci dotkniętych startą kogoś bliskiego. Informacje o wsparciu dzieci w procesie żałoby można uzyskać na infolinii w czwartki od 14:00 do 17:00.

  Jeżeli doświadczenie straty jest Ci bliskie , niezależnie od tego jaki ma ono wymiar, i potrzebujesz wsparcia, zadzwoń do nas.

  Ogólne

  05 lip 2022
  lip 05

  Ogólne

  W Polsce istnieje tylko jeden darmowy telefon wsparcia dla osób w żałobie oraz po stracie. Teraz sam potrzebuje pomocy.

  25 tysięcy złotych – to miesięczny koszt utrzymania jedynej w Polsce bezpłatnej infolinii psychologicznej dla osób, które doświadczyły straty – w różnych jej […]

  25 tysięcy złotych – to miesięczny koszt utrzymania jedynej w Polsce bezpłatnej infolinii psychologicznej dla osób, które doświadczyły straty – w różnych jej wymiarach. Twórcą oraz koordynatorem telefonu jest Fundacja Nagle Sami – jedyna organizacja w Polsce wspierająca kompleksowo osoby przeżywające żałobę. Od 2016 roku z darmowych konsultacji z psychologami dyżurującymi na infolinii skorzystało blisko 6 tysięcy osób.  Teraz fundacja, aby móc utrzymać płynne działanie infolinii, sama potrzebuje pomocy.

   

  Tylko w pierwszej połowie tego roku z bezpłatnego telefon wsparcia dla osób w żałobie skorzystało blisko 1 000 potrzebujących. To prawie tyle, co w całym 2021, a także w 2020 roku. Zespół pracujący na infolinii liczy 35 wykwalifikowanych wolontariuszy – głownie psychologów oraz psychoterapeutów. Z telefonicznej pomocy Fundacji korzystają wszyscy bez względu na wiek – dorośli, seniorzy, młodzież, a także dzieci. Konsultanci dyżurujący na infolinii oferują też pomoc dorosłym oraz opiekunom dzieci, które doświadczyły straty kogoś bliskiego (mamy, taty, rodzeństwa, innej bliskiej osoby), osobom, których bliscy sami odebrali sobie życie, a także rodzicom dotkniętych tragedią poronienia oraz utraty dziecka.

   

  Jednak ze wsparcia specjalistów dyżurujących na infolinii Fundacji Nagle Sami mogą korzystać wszyscy doświadczający poczucia straty – nie tylko w wymiarze śmierci. Pomoc otrzymują osoby po rozpadzie związku, po rozwodzie, osoby, które utraciły pracę, dom, poczucie bezpieczeństwa czy między innymi poczucie celu w życiu.

   

  Największą część naszych rozmów stanowią te dotyczące śmierci współmałżonka, dziecka lub kogoś bliskiego. Dzwoniący oczekują przede wszystkim wysłuchania oraz poczucia, że są rozumiani w ich bólu. Śmierć bliskich czy poczucie straty to niezwykle trudne doświadczenia. Nasi konsultanci niosąc pomoc, wspólnie z potrzebującymi starają się znaleźć sposób na to, jak najlepiej zadbać o siebie w tej sytuacji. Oferują również wsparcie w zakresie udzielenia praktycznych informacji na temat miejsc pomocowych, do których można się zwrócić przeżywając kryzys – mówi Marianna Lutomska, wiceprezes Fundacji Nagle Sami.

   

  Telefon wsparcia Fundacji Nagle Sami jest ogólnopolski, darmowy oraz anonimowy. Działa pod numerem: 800 108 108 od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 – 20:00. Wraz z wybuchem wojny w Ukrainie Fundacja uruchomiła także dyżury między innymi w języku ukraińskim i rosyjskim. Infolinia w trzech językach działa w poniedziałki oraz wtorki w godzinach 17:00 – 20:00. Fundacja przygotowała też specjalny dyżur dla rodziców, opiekunów i nauczycieli dzieci dotkniętych startą kogoś bliskiego. Informacje o wsparciu dzieci w procesie żałoby można uzyskać na infolinii w czwartki od 14:00 do 17:00.

   

  Telefon wsparcia Fundacji Nagle Sami – jak można pomóc?

   

  Do płynnego działania jedynego w Polsce telefonu wsparcia dla osób w żałobie oraz przeżywających stratę potrzeba miesięcznie blisko 25 000 zł. To środki, które pokryją koszt funkcjonowania infolinii, w tym zaplecza technicznego, administracyjnego, superwizji i szkoleń konsultantów, kosztów koordynatora i ukraińskich dyżurów. W tym momencie funkcjonowanie infolinii finansowane jest ze zbiórek oraz działalności małego ośrodka terapeutycznego należącego do Fundacji Nagle Sami.

   

  Każdy chcący wesprzeć działanie telefonu wsparcia dla osób w żałobie oraz po starcie może to zrobić wchodząc na profil Fundacji na platformie Patronite: Linia wsparcia dla osób po stracie – Patronite.pl lub przekazując datek za pośrednictwem strony internetowej Fundacji: Strona główna – Nagle Sami

   

  Fundacja Nagle Sami powstała w 2011 roku z myślą o osobach, które nie radzą sobie ze stratą taką jak śmierć bliskiej osoby, poronienie, rozstanie z partnerem, utrata pracy. Misją Fundacji jest szeroko rozumiana pomoc osobom przechodzącym przez ciężkie chwile, jak i ich rodzinom i bliskim. Jest nią także rozpoczęcie społecznej dyskusji o żałobie, o sposobach radzenia sobie z tą trudną sytuacją, a także o dalszym życiu  i miejscu wdów/wdowców oraz ich dzieci w społeczeństwie. Fundacja prowadzi również bezpłatną infolinię wsparcia: 800 108 108. Telefon jest czynny w dni powszednie od 14.00 do 20.00

  Brak kategorii

  23 cze 2022
  cze 23

  Brak kategorii

  Gdy ojciec żyje, ma się go dość. Ale gdy umiera – pojawia się pustka.

  Relacja ojciec – syn zaczyna się od niewinnego pytania: „Kogo bardziej kochasz – mamę czy tatę?”. Takich pytań nie powinno się stawiać, ale dopiero […]

  Relacja ojciec – syn zaczyna się od niewinnego pytania: „Kogo bardziej kochasz – mamę czy tatę?”.

  Takich pytań nie powinno się stawiać, ale dopiero wtedy, gdy ojciec znika, zaczyna się podsumowanie, jakim był tatą i jak spełnił się w tej roli. Taki bilans nigdy nie jest łatwy i nie prowadzi do jednoznacznych ustaleń. Czasami przeszłość i niezamknięte sprawy nie pozwalają w pełni przejść przez żałobę – potrafić smucić się po śmierci ojca, czy za nim tęsknić.

  W czekaniu na ojca jest dużo samotności

  Ojcowie często są nieobecni. Walczą z inflacją, zbierają na nowe auto, wakacje lub zwyczajnie starają się sprostać zwykłym potrzebom – lodówka nie może być pusta, a czynsz niezapłacony. Niezależnie od przyczyn tej nieobecności, dziecku towarzyszy czekanie. Czekanie, w którym jest za dużo samotności. Bo gdy ojciec wraca, najczęściej jest zmęczony, a o dostęp do niego trzeba „walczyć” z własną matką lub z młodszym rodzeństwem. To rodzi poczucie, pomimo oficjalnych zapewnień, że jest się tym „gorszym” dzieckiem. Czasami może być inaczej –  ojca może być za dużo. A nawet można czuć, że lepiej byłoby, gdyby zniknął! Bo nawet jak się na niego czeka, to z pewnym ryzykiem: czy trafi do domu, czy na dźwięk klucza wkładanego do zamka nie zacznie nam bić mocniej serce, bo to zapowiedź strasznego wieczoru, gdy ojciec pije lub nie radzi sobie z agresją i można bać się, że się dostanie lanie zupełnie bez powodu.

  Oskarżanie o nieobecność przychodzi łatwo. Sięga bowiem wielu niespełnionych oczekiwań – na zabawę, na otwarcie szuflady, w której były wszystkie „ważne przedmioty”, którymi tylko tata umiał się posługiwać. Usprawiedliwiony żal przychodzi też wtedy, kiedy wiemy, że miał coś, co mógł nam dać, ale tego nie zrobił. Trudno dziś odpowiedzieć na pytanie,, czy ojciec był świadomy, że mógł coś zrobić inaczej, a jednak tego nie zrobił, czy też nie zdawał sobie sprawy z tych oczekiwań. Dlatego, zanim odejdzie, warto zapytać siebie i jego, co się wtedy w ogóle wydarzyło? Jak obie strony to pamiętają? Bez tej wiedzy trudno będzie nam zobaczyć relację i odpowiedzialność ojca we właściwych proporcjach. A jeśli już go nie ma, zadajmy pytanie tym, którzy mogą go pamiętać i dopiero wtedy oceńmy – dawał radę, czy nie? I dlaczego?

  Oczekiwania, które dzielą

  Gdy ojciec pojawia się w życiu dziecka, wygląda jak wszystkowiedzący olbrzym. Gdy dziecko dorasta, zaczyna zauważać, że ojciec jest strasznie pamiętliwy, a podczas spotkań dwóch dorosłych mężczyzn pojawia się obawa, że znowu będzie trzeba odpowiadać na trudne pytania: „Czemu jest tak, a nie inaczej?” Bardzo trudno jest wytłumaczyć, że dyplomu jednak nie będzie. Że nie zostanie się prezydentem, czy mistrzem w skoku w dal. Że nie wyszło i jest się zwykłym synem, i to może być OK. I tę zwykłość się przynosi, by była zaakceptowana, przyjęta i pokochana.

  Oczekiwania to wspólna sprawa dwóch mężczyzn – ojca i syna – czekających na spełnienie swoich nadziei. W czekaniu pojawia się samotność, która powstaje w chwili, gdy żaden nie chce wpaść w potok pytań: „Dlaczego ten szlaczek jest krzywy?”, „Dlaczego pokój nie jest posprzątany?”. Pomijamy siebie nawzajem również dlatego, ponieważ jesteśmy przekonani, że: „On przecież zawsze mówi to samo, więc wystarczy przygotować odpowiedzi do zapchania go wiedzą półprawdziwą, żeby coś tam wiedział, odczepił się i nie przynudzał”. Takie spotkania sprowadzają się do pytań: „Co słychać? – Dobrze. – No to dobrze!  To na razie”. Wtedy zostają tylko zdawkowe pytania, odpowiedzi i znika się we wzajemnej relacji. W głębi czai się jednak żal, brak prawdziwej relacji – jak jest tak naprawdę? A gdy synowie coś znajdą z dokonań ojca: puchar, dyplom, „coś wielkiego”, są mocno zdziwieni: „O, to jest on? Serio? Tak wyglądał? I się uśmiechał i nie marudził cały czas? Czegoś jednak w życiu chciał…”

  W świecie nadmiernego zwracania uwagi na błędy trudno o prawdziwe spotkania. Nie ma w nim miejsca na pochwały. Warto zatem wzajemne oczekiwania anulować lub spróbować to zrobić.  Bo zamiast żyć w napięciu i w walce wzajemnych ocen, można oddzielić swoje światy, zamienić się w „przewodników” i zaprosić siebie nawzajem do poznania swoich planet. Zamiast mówić, starać się bardziej słuchać i bardziej rozumieć. Co to oznacza dla syna? By wewnętrzny przymus spełniania ojcowskich oczekiwań zastąpić znalezieniem własnej ścieżki, która stanie się kładką, czymś co łączy, nie dzieli. I iść swobodnie swoją drogą bez lęku, że nigdy nie będzie  się wystarczająco dobrym. Co to znaczy dla ojca? By dać szansę swojemu synowi na jego własną odmienność, indywidualne odkrywanie świata dla siebie.

  Każda śmierć przynosi ze swoją bolesną ostatecznością rachunek spraw niezałatwionych lub załatwionych źle. Gdy ojciec żyje, ma się go dość za ciągłe dopytywanie, nie bardzo wiadomo co mu odpowiadać lub nie chce się słuchać nieustannych ocen i uwag, że to nie tak. Ale gdy znika na zawsze, jest dziwnie. Nie ma już tego najważniejszego recenzenta, któremu nadal chcemy pokazać, że powinien był wierzyć bardziej i częściej chwalić, zamiast milczeć lub mówić „No dobrze, ale postaraj się jeszcze bardziej”. Warto zatem próbować zadbać o wzajemne relacje i kontakt jeszcze za życia – by obie strony spotkały się we wzajemnym szacunku dla swej odmienności.

  Utknięcie w relacji z ojcem

  Utknięcie w relacji to stan, w którym nie można dojść z ojcem do porozumienia, pozbyć się silnych, negatywnych uczuć wobec niego lub silnego poczucia winy, na przykład dlatego, że porzuciło się rodzica wiele lat temu. Niezależnie od sytuacji pojawia się drzazga. Utknięcie poznaje się po tym, że mimo wielu prób podejmowania dialogu, są one nieskuteczne, a po rozmowach z ojcem dorosłe dziecko czuje się upokorzone, niedocenione i ciągle, jak kiedyś, niewystarczająco dobre. Nawet mimo posiadania wielu realnych powodów do zadowolenia z dziecka.  Utknięcie widać też poprzez powracające wspomnienia o ojcu – wtedy pojawia się ból i bezradność. Nawet wtedy, gdy ojca już nie ma. Wachlarz negatywnych emocji nie znika przez lata. Co można wtedy zrobić?

  Jeśli przez lata obie strony pracowały na takie oddalenie, które stało się prawdziwym oddzieleniem, konieczne jest zwrócenie się po pomoc psychoterapeutyczną. Co dalej? Trud i ulga wielu godzin rozmów podczas terapii. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że proces wybaczania jest złożony. Nie składa się na niego tylko proste „Przepraszam, nie chciałem, nie wiem jak to się stało!”. Choć na pewno warto od tego zacząć.  Czasami może się też okazać, że dziecko nie znało pewnych faktów i kontekstów, które z dzisiejszej perspektywy mogą rzucić inne światło na dawne lata, inaczej ocenić to, co widziało się jako zawiniony błąd.

  Nie da się żyć ciągle w cieniu strasznych wspomnień, które powstały przez działanie lub zaniechanie osób, które nie potrafiły spełnić się w rolach rodzicielskich.  Nie trzeba karać się za niewdzięczność, chłód, porzucenie lub odsunięcie od ojca. Czasami trzeba zaakceptować to oddzielenie jako stan przeszły, obecny i przyszły. Dzieje się tak, gdy we wspólnej historii było tak dużo nieszczęść i bólu, a ich sprawca nie chce się zmienić i nadal kaleczy. Wtedy nie można mu na to pozwolić i z pełną świadomością można odejść. Bo czym innym jest zapewnienie opieki, czym innym pojednanie. I to drugie może nie wyjść.

  Dr Piotr Kiembłowski – absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył też szkolenie z systemowej terapii rodzin w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Psycholog, psychoterapeuta, trener biznesu, konsultant, coach i nauczyciel akademicki. Związany z Fundacją Nagle Sami od 10 lat, gdzie prowadzi terapie indywidualne, szkolenia, interwencje kryzysowe, debriefingi.

  Ogólne

  20 cze 2022
  cze 20

  Ogólne

  Uchodźcy w Polsce nie mają odwagi do przeżywania zwykłych trosk

  Od pierwszego dnia wojny schronienie w Polsce znalazły już 4 miliony Ukraińców. Ale ci, którzy uciekli przed koszmarem rosyjskiej inwazji, mimo upływu ponad 100 dni […]

  Od pierwszego dnia wojny schronienie w Polsce znalazły już 4 miliony Ukraińców. Ale ci, którzy uciekli przed koszmarem rosyjskiej inwazji, mimo upływu ponad 100 dni od jej zapoczątkowania, codziennie mierzą się z nieustępującym poczuciem straty, lękiem oraz bezradnością. Dla nas to również ogromna lekcja człowieczeństwa.  Bo do tej pory słowo „uchodźca” kojarzyło się z czymś odległym i obcym, dotyczącym takich krajów jak na przykład Syria. Dziś, odmieniane przez wszystkie przypadki, towarzyszy nam w nowej, wojennej codzienności, bo uchodźcami stali się nasi sąsiedzi, a nawet bliscy.

   

  Przepraszam. Tam spadają bomby, a ja płaczę, bo zerwał ze mą chłopak

   

  Trudno wyobrazić sobie kogoś, kto stracił więcej niż uchodźca: bliskich, dom, ojczyznę, poczucie bezpieczeństwa, pracę, dobytek. Poczucie straty jest obezwładniające. Aby wesprzeć uchodźców w ich dramatycznej sytuacji, Fundacja Nagle Sami od pierwszych dni wojny uruchomiła dodatkowy dyżur po ukraińsku na infolinii wsparcia dla osób po stracie (numer: 800 108 108). Psychologowie fundacji dyżurują też na Dworcu Wschodnim w Warszawie. Co słyszą?

   

  Smutek i lęk – to dwie dominujące emocje, które pojawiają się podczas rozmów z uchodźcami. Poczucie straty ma nie tylko aspekt fizyczny – utraty kontaktu z rodziną, z domem, rzeczami, które były dla nich ważne, z przyjaciółmi czy sąsiadami. Jest również strata, której nie widać – mniej oczywista, ale niezwykle bolesna i dotkliwa. To strata statusu, poczucia sprawczości i godności. Każdy z nas czułby się tak samo, gdyby był zmuszony opuścić kraj, w którym było mu do tej pory dobrze. Justyna Palevič jedna z konsultantek psychologicznych linii wsparcia Fundacji mówi:

  Jako konsultant słyszę, że Ukraińcy, przede wszystkim Ukrainki, bo dzwonią do nas głównie kobiety, są ogromnie wdzięczni za wsparcie jakie dostali. Są wdzięczni za dach nad głową, bezpieczeństwo. Ale mają też ogromne poczucie winy wobec bliskich, którzy zostali w Ukrainie: dlaczego ja tu jestem, a nie oni? Ogromna bezradność oraz duża chęć zrobienia czegokolwiek dla tych, którzy zostali w kraju często doprowadza do tego, że uchodźcy chwytają się wszystkiego – każdej akcji pomocowej. Robią zbiórki pieniędzy, odzieży, pomagają na dworcu. Są w ciągłym działaniu, żeby między innymi zagłuszyć poczucie winy. To jednak prowadzi do tego, że często się wypalają. Doprowadzają siebie do dużego przemęczenia. Co gorsza – dalej mają poczucie, że nic nie robią, bo przecież ich cierpienie to nic w porównaniu z tym, co ich bliscy przeżywają tam na miejscu, w Ukrainie.

   

  Uchodźcy nie dają sobie również prawa do trosk „doczesnych”. Kilkukrotnie konsultanci Fundacji Nagle Sami świadczący pomoc psychologiczną na Dworcu Wschodnim w Warszawie  rozmawiali z osobami, które cierpiały z powodu problemów towarzyszących nam na co dzień, na przykład z powodu rozpadu relacji z partnerem.  W przypadku rozmów z uchodźcami zawsze padało zdanie: „Przepraszam, że o tym mówię, bo co te moje problemy znaczą wobec tych, które mają osoby w Ukrainie. Tam spadają bomby, a ja płaczę, bo zerwał ze mną chłopak”.

   

  W rozmowach z uchodźcami widać ogromne poczucie bezradności. Pojawiają się ataki paniki, które są naturalną reakcją na utratę więzi, na utratę czegoś bezpiecznego. Zdarza się, że utrata kontroli jest dla nich nie do przyjęcia. To, co możemy im oferować, to szansę na opowiedzenie o tym jak się czują.

   

  Uchodźcą nie zostaje się z wyboru

   

  W Światowym Dniu Uchodźcy warto pamiętać o tym, że uchodźcą nie zostaje się z wyboru. Osoby, które trafiły do Polski, w bardzo krótkim czasie straciły prawie wszystko. Nie tylko bliskich. Doświadczyły również strat w aspekcie materialnym. Uchodźcami często są osoby dobrze wykształcone, które straciły możliwość wykonywania swojej dotychczasowej pracy i zarobku. W Polsce stają się obce, tracą status, muszą udowadniać swoją wartość, a nie do końca mają na to szansę. Jest również grupa uchodźców nie znająca języka polskiego, co dodatkowo – mimo otwartości naszych rodaków – wzmacnia poczucie wyobcowania. Warto o tym wszystkim pamiętać szczególnie wtedy, gdy denerwuje nas tłok w tramwaju, zajęte place zabaw czy ludzie mówiący w języku ukraińskim w naszym najbliższym otoczeniu czy mieście. Uchodźcy nie mają wyjścia – muszą zdać się na łaskę innych. Przy rozważaniach na temat tego, dlaczego korzystają z bezpłatnego transportu albo mają dostęp do darmowej pomocy psychologicznej (a Polacy – nie), warto położyć na drugiej szali to, co utracili, to, czego nie mają i nie będą już mieli szans odzyskać. Może to zakończy społeczną debatę na temat pomocy, na którą mogą liczyć osoby uciekające przed tą okrutną wojną.

   

  W związku ze Światowym Dniem Uchodźcy pamiętajmy również o tym, co dzieje się na granicy z Białorusią. Apelujemy o wsparcie organizacji, które działają na tamtym obszarze. I choć 4 miliony uchodźców w Polsce to ogromne liczby, nie zapomnijmy, że na całym świecie kryzys uchodźczy obejmuje jeszcze 86 milionów ludzi.

  Autor: Marianna Lutomska, Dyrektor Zarządzający Fundacji Nagle Sami

   

   

   

   

   

  Ogólne

  09 maj 2022
  maj 09

  Ogólne

  Porozmawiajmy o śmierci. Teraz – konwersatorium.

  Zapraszamy Was na wyjątkowe spotkanie do siedziby Fundacji Nagle Sami w dniu 23 maja, podczas którego porozmawiamy o śmierci – naszej i naszych bliskich. Opis spotkania: […]

  Zapraszamy Was na wyjątkowe spotkanie do siedziby Fundacji Nagle Sami w dniu 23 maja, podczas którego porozmawiamy o śmierci – naszej i naszych bliskich.

  Opis spotkania:

  U osób, zgłaszających się do naszej Fundacji i korzystających z różnego rodzaju wsparcia (indywidualnego, grupowego) często pojawia się refleksja nad tym, jak bardzo wszyscy jesteśmy nieprzygotowani na konfrontację ze śmiercią. Wielokrotnie przy różnych okazjach padają słowa: „Jakby dobrze to było, gdyby każdy przechodził taki kurs przygotowawczy o tym, jak radzić sobie z umieraniem”, albo: „Powinny istnieć jakieś warsztaty, na których mówi się o śmierci”. Zaraz jednak przychodzi kolejna myśl: „no dobrze, ale kiedy? Kiedy jest ten właściwy moment, by porozmawiać o sprawach ostatecznych?”

  Każdy wydaje się równie nieodpowiedni: po pracy w środę jesteśmy zmęczeni, więc może nie dziś. W piątek trzeba wyjść i się pobawić, a to nie jest temat na wieczór z przyjaciółmi. Może jutro. Jutro jest sobota, wreszcie mamy wolne i świeci słońce, to pora, by się relaksować, a nie rozmawiać o umieraniu… Nie ma dobrego momentu, by rozmawiać o tym, co trudne. Skoro więc każdy moment jest równie nieodpowiedni, to każdy wydaje się dość dobry. Rozmawiajmy teraz albo jutro, najlepiej dzisiaj i jutro, rozmawiajmy jak najczęściej: w końcu śmierć to jedno z najważniejszych doświadczeń naszego życia i czeka każdego z nas.

  Dla kogo?

  Konwersatorium przeznaczone jest dla wszystkich tych, którzy chcieliby poświęcić trzy godziny popołudnia po to, by zastanowić się nad zagadnieniem własnej śmiertelności. Może w nim wziąć udział każda osoba, zainteresowana tematem, jednak zależy nam na tym, by podkreślić, że nie jest to spotkanie o charakterze szkoleniowym czy wsparciowym lub psychoterapeutycznym, ma ono postać klubu dyskusyjnego w temacie śmierci.

  Prowadząca:

  Patrycja Strzeszkowska – psycholog, psychoterapeutka. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS, na kierunku Psychology in English oraz całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w szkole psychoterapii Intra. Obecnie Kontynuuje swoją edukację w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów.

  Informacje organizacyjne:

  Data: 23.05.2022
  Czas trwania: 17.00 – 20.00
  Liczba uczestników: do 12 osób
  Cena: 120 zł brutto
  Miejsce: Fundacja NAGLE SAMI, al. Wojska Polskiego 1A, Warszawa

  Dane do przelewu:

  KONTO: 15 1030 0019 0109 8530 0038 0190 Citi Handlowy
  tytułem: nazwa wydarzenia, data wydarzenia, imię i nazwisko uczestnika

  Pytania:

  e-mail: info@naglesami.org.pl
  tel. 512 674 874

  Brak kategorii

  08 mar 2022
  mar 08

  Brak kategorii

  Zatrudnimy Psychoterapeutę

  Fundacja Nagle Sami zatrudni Terapeutę. Fundacja Nagle Sami od dekady pomaga osobom w najtrudniejszych momentach życia, gdy świat wali się na głowę i umiera najbliższa […]

  Fundacja Nagle Sami zatrudni Terapeutę.

  Fundacja Nagle Sami od dekady pomaga osobom w najtrudniejszych momentach życia, gdy świat wali się na głowę i umiera najbliższa osoba. Pandemia dowiodła, że taka pomoc jest wyjątkowo potrzebna, stawiając przed fundacją nowe zadania.
  Fundacja prowadzi ośrodek terapeutyczny na warszawskim Żoliborzu, w którym przyjmuje na konsultacje, terapie i grupy wsparcia.
  Szkoli profesjonalistów psychologów i terapeutów z zakresu m.in. żałoby traumatycznej, wsparcia kobiet po poronieniach i stratach okołoporodowych, wspierania osób, które straciły bliskich w wyniku samobójstwa.
  Fundacja prowadzi szkolenia i webinary dla firm o profilaktyce zdrowia psychicznego pracowników. Podejmuje interwencje w firmach.

  Jest to miejsce ze zgranym zespołem, gdzie można się rozwijać i je współtworzyć przez własne inicjatywy.

  Może to też miejsce dla Ciebie?

  Obecnie poszukujemy Terapeuty do Zespołu.
  Jeśli jesteś gotowy do pracy w obszarze szeroko pojętej straty, masz ukończony 2 rok szkolenia terapeutycznego i chcesz zagościć gdzieś na dłużej, zapraszamy!
  Idealnie jeśli pracujesz również z parami.

  CV proszę kierować pod adres: karolina.poluszczyk@naglesami.org.pl

  Brak kategorii

  25 lut 2022
  lut 25

  Brak kategorii

  Uruchamiamy dyżur na Telefonie Wsparcia dla Ukraińców

  W sytuacji gdy ludzie są w największym kryzysie, blisko śmierci, zagrożenia życia własnego i bliskich trzeba ich wspierać, być i słuchać. Nie można zostawić ich samych. Dlatego […]

  W sytuacji gdy ludzie są w największym kryzysie, blisko śmierci, zagrożenia życia własnego i bliskich trzeba ich wspierać, być i słuchać. Nie można zostawić ich samych. Dlatego uruchamiamy dodatkowy dyżur na Telefonie Wsparcia Fundacji Nagle Sami 800 108 108 w każdy poniedziałek i wtorek między 17.00 a 20.00 będziemy mogli przyjmować połączenia od Ukraińców mieszkających w Polsce, którzy potrzebują wsparcia. Nasi konsultanci będą rozmawiać w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim. Przekażcie tę informację znajomym Ukraińcom, którzy mogą potrzebować wsparcia psychologicznego, nie mają z kim porozmawiać, boją się o bliskich, którzy zostali w domu, cierpią po stracie.

  ***

  Fundacja Nagle Sami starała się o dotacje na uruchomienie takiego ukraińskiego dyżuru od dłuższego czasu, niestety nie uzyskaliśmy dofinansowania. Ale uważamy, że taka pomoc jest ważna, działamy i utrzymujemy Telefon Wsparcia ze szkoleń i prowadzonych terapii. Jeżeli chcecie nas wesprzeć, to zapraszamy do bycia naszym patronem:

  https://patronite.pl/naglesami,

  a także do wpłacania darowizn:

  https://naglesami.org.pl/wplac-darowizne/

  Brak kategorii

  15 lut 2022
  lut 15

  Brak kategorii

  Zapraszamy stażystów do Fundacji Nagle Sami

  Roczny staż psychologiczny w Telefonie Wsparcia 800 108 108   Kogo poszukujemy? Studentów_tek  IV i V roku oraz absolwentów_tek psychologii, pedagogiki, medycyny. Osób posiadających […]

  Roczny staż psychologiczny w Telefonie Wsparcia 800 108 108

   

  Kogo poszukujemy?

  Studentów_tek  IV i V roku oraz absolwentów_tek psychologii, pedagogiki, medycyny.

  Osób posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie pomocy psychologicznej.

  Osób, które nie boją się podejmowania trudnych tematów, takich jak śmierć, strata i żałoba.

   

  Czego oczekujemy:

  Uczestnictwa w spotkaniach zespołu (w pierwszy poniedziałek miesiąca lub trzecią środę miesiąca w godzinach wieczornych) oraz w jednej superwizji w miesiącu. (Terminy superwizji do wyboru: wtorek 17:30-20:30, piątek 15:00-18:00 lub sobota 10:00-13:00. Konkretne daty superwizji podawane są z miesięcznym wyprzedzeniem)

  Uczestnictwa w dwudniowym szkoleniu wprowadzającym (02.03 w godzinach 15:00-21:00 oraz 04.03 w godzinach 9:00-14:00 i w szkoleniach tematycznych (raz na dwa miesiące).

  Pełnienia minimum jednego 3-godzinnego dyżuru tygodniowo przy Telefonie Wsparcia w godzinach 14.00-17.00 lub 17.00-20.00 (w dni powszednie).

  Pracy na rzecz organizacji w wymiarze 3-godzin tygodniowo. (opcjonalnie)

  Empatii, zaangażowania i rzetelności.

   

  Co oferujemy?

  Bezpłatny, roczny staż w oparciu o umowę wolontariacką.

  Szkolenia rozwojowe związane z tematyką straty i żałoby, specyfiką świadczenia pomocy telefonicznej oraz pracy psychologa w trybie online.

  Bezpłatną superwizję z certyfikowaną superwizorką.

  Możliwość realizowania się w Fundacji w ramach innych obszarów jej działania.

  Zaświadczenie o odbyciu stażu z uwzględnieniem zakresu obowiązków, liczby przepracowanych godzin, udział w szkoleniach itp.

  Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych i zdobywania unikalnego doświadczenia.

  Możliwość pracy w zgranym zespole, przyjazną atmosferę.

  Dla najbardziej zaangażowanych stażystów przewidujemy możliwość kontynuowania współpracy z Fundacją na zasadach komercyjnych.

   

  Kilka słów o Telefonie Wsparcia:

  Telefon Wsparcia dla osób w żałobie 800 108 108 rozpoczął swoją działalność w październiku 2013 roku. To bezpłatna, anonimowa linia, której celem jest udzielanie wsparcia osobom, które doświadczyły straty kogoś bliskiego. Przy Telefonie dyżurują przeszkoleni wolontariusze (psychologowie i studenci ostatnich lat psychologii).

  Dyżury Telefonu Wsparcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-20.00

   

  Formularz zgłoszeniowy do pobrania

  Wypełniony formularz rekrutacyjny wraz z CV prosimy słać na weronika.rzepecka@naglesami.org.pl  w terminie do 19.02.2022 roku. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę rekrutacyjną.

  Brak kategorii

  05 sty 2022
  sty 05

  Brak kategorii

  Nowy rok – nowe szkolenia w Fundacji Nagle Sami

  Mamy już harmonogram warsztatów dla profesjonalistów na najbliższe cztery miesiące Nowego 2022 Roku. Znajdziecie w nim zarówno kolejne edycje naszych podstawowych szkoleń, […]

  Mamy już harmonogram warsztatów dla profesjonalistów na najbliższe cztery miesiące Nowego 2022 Roku. Znajdziecie w nim zarówno kolejne edycje naszych podstawowych szkoleń, jak i kilka zupełnie nowych warsztatów.

  Styczeń:

  • Szkolenie online: „Strata i żałoba – jak wspierać osoby po śmierci bliskich? Szkolenie dla profesjonalistów.” (14.01.2022)
  • Szkolenie online: „Żałoba traumatyczna. Praca z klientem, który doświadczył straty osoby bliskiej w wyniku traumatycznych okoliczności” (21.01.2022)
  • Szkolenie online: „Mam pacjenta onkologicznego. Jak go wspierać? Jak się z nim efektywnie komunikować?” (22.01.2022) – NOWOŚĆ!
  • Webinar: „Porozmawiajmy o śmierci, teraz” (26.01.2022) – NOWOŚĆ!

  Luty:

  • Szkolenie online: „Jak pracować z osobami, które doświadczyły poronienia lub straty okołoporodowej” (05.02.2022)
  • Szkolenie online: „Interwencja kryzysowa – założenia i metody udzielania pomocy psychologicznej po nagłej traumie. Szkolenie dla profesjonalistów.” (19.02.2022)

  Marzec:

  • Szkolenie online: „Jak prowadzić grupy wsparcia dla osób w żałobie” (18-19.03.2022)
  • Szkolenie online: „Wprowadzenie do pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami w żałobie” (26.03.2022)

  Kwiecień:

  • Szkolenie online: „Jak pracować z seniorem w żałobie? Pomoc psychologiczna po stracie.” (08.04.2022)

  Zapisy na szkolenia dokonywane są za pomocą Formularza zgłoszeniowego: https://naglesami.org.pl/szkolenia-i-warsztaty/

  bądź drogą mailową na adres: info@naglesami.org.pl

  Zapraszamy bardzo serdecznie na spotkanie z naszymi ekspertami!

   

  Brak kategorii

  22 lis 2021
  lis 22

  Brak kategorii

  Zatrudnimy: Project Managera Telefonu Wsparcia

  Linia wsparcia Fundacji Nagle sami działa nieprzerwanie od 2012 roku, poza świadczeniem pomocy osobom potrzebującym, jest programem stażowym dla psychologów. W czasach […]

  Linia wsparcia Fundacji Nagle sami działa nieprzerwanie od 2012 roku, poza świadczeniem pomocy osobom potrzebującym, jest programem stażowym dla psychologów. W czasach pandemii gdy tak wielu traci swoich bliskich pomoc przez nas oferowana jest wyjątkowo ważna. Szukamy osoby, która chce działać, jest dobrym organizatorem i nie boi się wyzwań.

  Osoba na tym stanowisku będzie miała następujące zadania:

  –  będzie rozwijać i czuwać nad jakością świadczonej przez bezpłatny Telefon Wsparcia 800 108 108 pomocy,

  –  będzie szukać nowych i realizować obecne projekty, które pomagają rozwijać i utrzymywać linię (współpraca ze sponsorami, kampanie na patronite.pl, wnioski grantowe)

  – ustali grafik dyżurów

  – wesprze dyżurnych w sytuacjach kryzysowych, zgodnie z obowiązującymi procedurami

  – zrekrutuje do zespołu konsultantów, (luty, marzec 2022)

  – będzie uczestniczyć w superwizjach Telefonu Wsparcia – ustala, programuje superwizje i jest w stałym kontakcie z superwizorem

  – będzie uczestniczyć w spotkaniach zespołu Fundacji NAGLE SAMI

  – będzie prowadzić media społecznościowe Fundacji i stronę www oraz inne działania by – informować i propagować działalność TW i jego dostępność

   

  Oferujemy:

  – pracę na warszawskim Żoliborzu, możliwość łączenia pracy na miejscu i zdalnej

  – umowę zlecenie lub z firmą

  – możliwość udziału w szkoleniach Fundacji Nagle Sami

  – uczestnictwo w szkoleniach zespołu

  By dowiedzieć się jakie mamy plany co do rozwoju lini zajrzyj na https://patronite.pl/naglesami/

  zgłoszenia prosimy wysyłać do Dyrektor Zarządzającej Fundacji Marianny Lutomskiej, na adres: marianna@naglesami.org.pl

   

  Brak kategorii

  28 paź 2021
  paź 28

  Brak kategorii

  Jak chcę Cię pamiętać? – listopadowa akcja Fundacji Nagle Sami

  Upamiętnianie bliskich, którzy odeszli to część procesu żałoby. Podopieczni Fundacji Nagle Sami opowiadają, w jaki sposób dbają o wspomnienia i więź z ukochanymi ludźmi, których nie ma już obok. […]

  Upamiętnianie bliskich, którzy odeszli to część procesu żałoby. Podopieczni Fundacji Nagle Sami opowiadają, w jaki sposób dbają o wspomnienia i więź z ukochanymi ludźmi, których nie ma już obok.

   

  Parafrazując tytuł książki Marcina Wichy, niemal wszyscy mamy „rzeczy, których nie wyrzuciliśmy”. Rzeczy, które zostały z nami po odejściu bliskich nam osób. Mogą to być książki, zdjęcia, ubrania, biżuteria, przedmioty codziennego użytku. Ale ocalamy od zapomnienia także zwyczaje, rytuały, gesty naszych ukochanych. Odtwarzamy je, kontynuujemy, celebrujemy, by  upamiętniać ważne dla nas osoby i na moment poczuć znowu ich obecność. Oddać im cześć albo zwyczajnie wspomnieć.

   

  „Co roku w okolicach rocznicy śmierci mojego męża myślę o rzeczach, technicznych nowinkach, które zostały wymyślone zbyt późno, by on miał szansę z nich skorzystać – mówi Olga Puncewicz (dawniej Morawska), założycielka i prezes Fundacji Nagle Sami. – Podejrzewam, że Piotrowi bardzo podobałyby się karty zbliżeniowe. Byłby zapewne fanem oglądania online seriali i filmów. I oczywiście nieustannie korzystałby z GPS – ale takiego, który namierza twoją pozycję w górach, gdy atakujesz ośmiotysięcznik

  i cały świat może cię śledzić. Wyobrażam sobie, że jego telefon byłby pełen aplikacji na każdy temat, od tej sprawdzającej puls, przez kontrolującą domowy budżet domowy, po librus. Przypominam sobie, jakie rzeczy lubił, co sprawiało mu frajdę i patrzę, co ze współczesności pasowałoby do niego. To rodzaj podróży w czasie, połączenia choć na chwilę dwóch światów, które już się nie stykają”.

   

  Czasami wspominamy zmarłych bliskich przez drobne gesty, a czasami ku ich pamięci inicjujemy wielkie przedsięwzięcia, tak znaczące, że potrafią zmieniać życie innych na lepsze. Koncerty, memoriały, muzea, instytucje, fundacje powstają, by upamiętnić. Niezależnie od skali, dla osób przeżywających żałobę, są tak samo ważne –  oswajają ból po stracie.

   

  Podopieczni Fundacji Nagle Sami dzielą się swoimi doświadczeniami.

   

  „Moja babcia po śmierci dziadka, zawsze gdy odwiedzała jego grób delikatnym, ciepłym gestem, niczym poklepanie po ramieniu, dotykała płytę nagrobną na pożegnanie. Gdy zmarła babcia, ten sam grób równie czułym gestem, żegna teraz moja mama. To symboliczne, ale także bardzo osobiste”

   

  „Mój tata nałogowo grał w totolotka, zawsze obstawiał te same liczby. Pamiętam, jak  niecierpliwie wyczekiwał pojawienia się prowadzącego Ryszarda Rembiszewskiego i rozpoczęcia losowania w studiu telewizyjnym. Po śmierci taty przejęłam jego numerki i obstawiam dalej. Na razie trafiam z rzadka trójki. Ale nie o wygraną tu chodzi.”

   

  „Mam zestaw bransoletek, takie srebrne proste koła, który noszę na ręku, należały do mojej mamy. Wydają taki charakterystyczny dźwięk gdy poruszam ręką. Czasami jak go usłyszę, myślę, że to idzie moja mama. I oczywiście łapię się na tym, że to niemożliwe. Żyje teraz we mnie.”

   

  Bywa, że zwyczaje i emocje z nimi związane zmieniają się z czasem.

   

  „Zawsze w maju w rocznicę, gdy poroniłam liczę, ile moje utracone dziecko miałoby lat. Na początku było to bolesne doświadczenie. Czułam smutek i żal, że nie mam szansy  go poznać i widzieć, jak dorasta. Od kiedy urodziłam dwójkę dzieci nadal myślę, o wieku tego nienarodzonego dziecka, ale już bez takiej goryczy. Liczę w pamięci, za ile lat będą mieć tyle moje dzieci.”

   

  Czasami okoliczności śmierci bliskich, są tak traumatyczne, że stają się dominującym wspomnieniem

  o bliskiej osobie. Poszukajmy wspólnie tych dobrych wspomnień. „Tylko od nas zależy, jak będziemy pamiętać naszych ukochanych. Trzeba czasami zadać sobie pytanie: jak chcę go/ją pamiętać? W zaciszu gabinetu terapeutycznego, to właśnie często część pracy, by te najgorsze, najbardziej traumatyczne wspomnienia śmierci bliskiej osoby zastępować, tymi dobrymi, codziennymi wspomnieniami” – mówi Dorota Bródka, szefowa ośrodka terapeutycznego Fundacji Nagle Sami.

   

  Rzeczy, rytuały należały kiedyś wyłącznie do tej osoby, której już nie ma. Teraz są już nasze. Wspominajmy, mówmy, o tych których nie ma tak, jak chcemy, by ich pamiętano. To oswaja ból straty.

   

  Zanim wspomnienia staną się czymś miłym, kojącym, często są bolesną, świeżą niezasklepioną raną. Ludzie w żałobie potrzebują profesjonalnego wsparcia – bezpłatnie znajdują je na naszym Telefonie Wsparcia – 800 108 108.  Wesprzyj nasz telefon przez serwis: https://patronite.pl/naglesami

   

   

  Brak kategorii

  15 paź 2021
  paź 15

  Brak kategorii

  Dbajmy o zdrowie psychiczne – nowy cykl artykułów i aktywności w Fundacji. Zapraszamy!

  Dziś o Grupach Wsparcia, czyli takiej formie pomocy psychologicznej, która łączy uczestników doświadczających podobnej trudności. W pracy Fundacji grupy są niezwykle istotnym elementem naszej […]

  Dziś o Grupach Wsparcia, czyli takiej formie pomocy psychologicznej, która łączy uczestników doświadczających podobnej trudności. W pracy Fundacji grupy są niezwykle istotnym elementem naszej codzienności i pisze o nich bardzo trafnie terapeutka Magda Kuśnierz.

  Właśnie ruszyliśmy z zapisami do nowo tworzonych grup, w Warszawie w formie stacjonarnej i online dla wszystkich spoza naszego miasta. Mamy nadzieję, że tekst Magdy poszerzy Wasze spojrzenie na ten aspekt pracy terapeutycznej.

  „Każdy z nas jest taki, jak wszyscy, podobny do niektórych i niepodobny do nikogo.” 

  Czyli rzecz o mocy grup wsparcia dla osób po stracie.

  Samotność po stracie

  Nagle sami. To doświadczenie, które, w jakimś momencie życia, staje się udziałem każdego z nas. To poczucie może oddawać aktualny stan ducha (osamotnienie emocjonalne) lub realny społeczny status (utrata znaczących więzi). Może zdarzyć się za sprawą śmierci kogoś nam bliskiego. Wskutek porzucenia czy bycia porzuconym – w związku, w pracy zawodowej, w relacji przyjaźni. Za przyczyną choroby – gdy zostajemy twarzą w twarz z diagnozą śmiertelności lub z powodu wypadku mierzymy się ze swoją niepełnosprawnością. A może z powodu zwykłej kolei losu, gdy przychodzi nam pożegnać dorastające dzieci albo swoją własną młodość. 

  Doświadczenie straty – jak pisze w swojej książce “To co musimy utracić” Judith Viorst jest „trwającą całe życie kondycją człowieka” (J. Viorst, 1986). To że zgodzimy się z nią w tym względzie nie oznacza jednak, że łatwo przyjdzie nam pogodzić się ze swoją stratą. I zanim stanie się ona „początkiem mądrości i rodzącej nadzieję zmiany” doznamy bólu, który może być nie do uniesienia w pojedynkę. Poczucie samotności to fenomen psychiczny, którego źródłem jest obniżenie psychicznego dobrostanu (Z. Dołęga, 2020). Paradoksem jest, że odczuwanie braku lub niedoboru ufności i więzi z innymi ludźmi zdarza się wówczas, gdy szczególnie go potrzebujemy – w sytuacjach trudnych, stresowych, kryzysowych. Kiedy coś lub kogoś tracimy.

  Ludzie potrzebują ludzi!

  Potrzeba przynależności jest silną, podstawową i przenikającą całą osobowość człowieka motywacją. Bez głębokich, pozytywnych, wzajemnych więzi interpersonalnych ani jednostki, ani gatunki nie byłyby w stanie przeżyć. Twórca teorii przywiązania Bowlby pisał, że jest ono nie tylko niezbędne do przetrwania, ono jest w nas, ludzi, wbudowane genetycznie. Ludzie potrzebują ludzi!

  Potrzeba bliskiej więzi z innymi jest dla istoty ludzkiej tak podstawowa, jak wszystkie jej potrzeby biologiczne. (Wyniki badań nie pozostawiają wątpliwości, że izolacja społeczna jest czynnikiem ryzyka wielu chorób i, odwrotnie – więzi społeczne i integracja mają pozytywny wpływ na radzenie sobie z poważnymi chorobami.)

  Jednak kiedy doświadczamy bólu psychicznego lub fizycznego możemy ulec pokusie unikania relacji w obawie, że zostaniemy niezrozumiani i odrzuceni. Powstrzymujemy się od kontaktu z bliskimi, żeby oszczędzić im widoku naszego cierpienia, nie zabierać ze sobą w otchłań własnej rozpaczy. Unikamy rozmów o tym, co boli i skrywamy prawdziwe uczucia pod maskującym grymasem uśmiechu. W rzeczywistości jednak nie szukamy samotności, ale akceptacji i krzepiącej interakcji z innymi. (I.Yalom, 2008).

  Bywa jednak i tak, że osłabienie naszych więzi z bliskimi nie jest naszym wyborem, ale kondycją naszego życia kształtowanego przez kulturę indywidualizmu. Izolowani geograficznie od swoich rodzin pochodzenia, samotni w swoim byciu „zdanym na swoje możliwości”, nie mamy z kim dzielić tego, co trudne, nawet gdybyśmy chcieli (J. Doka, 2017)

  Inni tacy jak My

  I tak, odpychając – w obawie przed byciem odepchniętymi – lub izolowani od tradycyjnych wspólnot, zamiast wśród innych, przeżywamy ból po stracie samotnie. W takich okolicznościach rolę „wspólnoty zastępczej” może odegrać grupa wsparcia. Może stać się społeczną przestrzenią tolerancji i zrozumienia. Miejscem, w którym dokona się to, co w zmaganiu ze stratą najważniejsze: nieskrępowane doświadczenie własnych uczuć, uznanie swoich reakcji i zrozumienie ich. 

  Społeczne lustro czyli normalizacja

  Wiele osób przeżywających kryzys boryka się z niepokojącą myślą, że są wyjątkowi w swym nieszczęściu, że jedynie oni mają te przerażające problemy, myśli, nastroje. Izolacja społeczna, o której wspominaliśmy, sprzyja temu poczuciu „wyjątkowości”. W grupie wsparcia (lub terapeutycznej) szybko do głosu dochodzi ta prawda, że „żadne ludzkie działanie czy myśl nie wykraczają całkowicie poza sferę doświadczenia innych ludzi” (I. Yalom, 2008). Spotkanie innych, którzy również borykają się ze stratą, może być źródłem ulgi.Doświadczeniem efektu: „Witaj wśród ludzi!”. Rozpoznanie siebie w tym, co przeżywają inne osoby jest skutecznym antidotum na poczucie odmienności. Możliwość porównania się z nimi pozwala na adekwatną samoocenę swojego stanu, leczy z poczucia odstawania od normy. 

  Nadzieja

  Bycie w grupie, w której każdy jej członek ma kontakt z osobami o podobnych problemach, to okazja by obserwować jak u innych dokonuje się poprawa. Poprawa u innych jest bardzo ważnym elementem własnego procesu zdrowienia. Tutaj mogę spotkać tych, którzy byli w tym samym miejscu, w którym i ja byłem, lecz teraz posunęli się naprzód w swoim dochodzeniu do równowagi. Są żywym przykładem, że to możliwe. Nadzieja jest ważnym czynnikiem leczącym. Nadzieja na pocieszenie, odzyskanie sensu, utworzenie więzi z innymi. 

  Tolerancja

  W grupie wsparcia można też spotkać tych, którzy w swojej żałobie, w swoim opłakiwaniu straty, byli już „dalej” a teraz zawrócili. Stadialny model żałoby dobrze opisuje różne stany, które mogą stać się udziałem osoby doświadczającej straty. Ich porządek może być jednak dla każdego nieco inny. Judith Viorst używa do opisu procesu przechodzenia przez żałobę metafory wspinania się po spiralnych schodach: „Człowiek wciąż pozostawia za sobą pewien etap, ale ten zawsze powraca. Bez końca i na okrągło. Wszystko się powtarza.”(J. Viorst, 1986)

  Słuchanie relacji tych, co mozolnie wspinają się po schodach i czasem muszą przystanąć a nawet zawrócić, może przynosić ulgę: „Nie muszę tam wbiec”, „Nie ma określonego czasu, w którym muszę znaleźć się na szczycie”. To ważne przesłanie dla osób, które z jednej strony borykają się z bólem straty, a z drugiej presją kultury opartej na efektywności. 

  Nad takimi wydarzeniami jak zwolnienie z pracy, rozwód czy samobójcza śmierć bliskiego ciąży piętno porażki – trudno o nich rozmawiać. Z badań nad żałobą wiemy, że wielokrotne opowiadanie historii straty, dzielenie się nią z innymi jest ważnym elementem akceptacji straty, bo im częściej jest opowiadana tym staje się ona mniej dotkliwa. Strach przed oceną, opresją porad, które każą wziąć się w garść blokują proces samoleczenia.

  W grupie wsparcia w ofercie jest czas i cierpliwość słuchających na opowiadanie swojej historii, podczas gdy wielu wokół nie chce już słuchać. 

  Wzajemność

  Czas, cierpliwość, obecność, zrozumienie, akceptacja, doświadczenie – wszystko to można w grupie wsparcia nie tylko dostać. Można też dać je innym. Ważnym zadaniem w żałobie jest odnalezienie utraconego sensu życia. Wiktor Frankl w swojej książce „Człowiek w poszukiwaniu sensu” definiuje sens życia jako zjawisko, które przybiera realną postać wtedy, gdy wykroczyliśmy poza siebie, gdy zapomnieliśmy o sobie i jesteśmy pochłonięci kimś poza nami”. (V. Frankl, 1946). W dawaniu można odnaleźć sens. Można dowiedzieć się, jak wiele ma się do zaoferowania innym. Poczucie bycia potrzebnym i użytecznym jest terapeutyczne. Oferowany przez grupę wsparcia wartościowy kontakt z innymi jest zatem ważnym elementem planu samoopieki, narzędziem do przywracania dobrostanu.

  Poza stratą

  Grupa wsparcia może być tym miejscem, gdzie społeczne relacje mogą się nawiązać, a ból zostać podzielony przez tych, którzy wiedzą, co to znaczy iść w cieniu osamotnienia. Kiedy rozpoczyna się podróż zwana „żałobą”, prawda, że „żyjemy dzięki temu, że coś tracimy, kogoś opuszczamy i coś zostawiamy za sobą” (J. Viorst, 1986) jest ostatnią rzeczą, w którą jesteśmy w stanie uwierzyć. Mimo to przychodzi nam mierzyć się z naszą nową realnością. Nie będzie w niej już tego, co utracone na zawsze. Może jednak stworzy się w niej miejsce na to, co nowe. Relacje, zbudowane w grupie, nawet kiedy formalnie przestanie już istnieć, mogą to miejsce zająć i wspierać nas w naszym potraumatycznym wzroście.

  Podsumowanie:

  Jest wiele sposobów wsparcia dla osób, które doświadczyły straty. Grupa wsparcia wyróżnia się spośród nich swoją zdolnością do stworzenia bezpiecznego, współczującego i wzmacniającego środowiska. Pozwala ono uczestnikom grupy stworzyć swoją indywidualną narrację o stracie, zmniejszyć poczucie izolacji, odnaleźć sens i znaczenie swojej straty. Relacje nawiązane w trakcie trwania grupy, możliwość dawania i przyjmowania wsparcia, przyczyniają się do budowania poczucia zasobności pod względem psychologicznym, duchowym i społecznym.

   

  Magda w  Fundacji „Nagle Sami” prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży oraz grupy wsparcia dla osób w kryzysie straty.

   

  Bibliografia:

  • I.Yalom, M. Leszcz „Psychoterapia Grupowa. Teoria i Praktyka” Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2006
  • Viorst „To, co musimy utracić, czyli miłość, złudzenia, zależności niemożliwe od spełnienia oczekiwania, których każdy z nas musi się wyrzec, by móc wzrastać” Wydawnictwo Zwierciadło, Warszawa 2020
  • K.J. Doka, „Żałoba jest podróżą. Jak zmagać się ze stratą”, Wydawnictwo Charaktery, Warszawa 2010
  • Dołęga, „Poczucie samotności jako moderator przebiegu kryzysów sytuacyjnych, rozwojowych i egzystencjalnych”, Psychologia rozwojowa, 2020, tom 25, nr 3, s. 89-99.
  • Frankl, „Człowiek w poszukiwaniu sensu”, Wydawnictwo Czarna Owca, 2019.
  • Hedtke, „Bereavement Support Groups. Breathing Life into Stories of the Dead”, Chagrin Falls, Ohio, 2012

  Ogólne

  04 paź 2021
  paź 04

  Ogólne

  Interwencja kryzysowa – warsztat z udzielania pomocy psychologicznej po nagłej traumie. Część II.

  23 października organizujemy DRUGĄ CZĘŚĆ szkolenia z Interwencji kryzysowej prowadzonego przez dr Piotra Kiembłowskiego. Zarys szkolenia: Doświadczenie nagłych traumatycznych zdarzeń takich jak katastrofy […]

  23 października organizujemy DRUGĄ CZĘŚĆ szkolenia z Interwencji kryzysowej prowadzonego przez dr Piotra Kiembłowskiego.

  Zarys szkolenia:

  Doświadczenie nagłych traumatycznych zdarzeń takich jak katastrofy naturalne, wypadki komunikacyjne, przemoc fizyczna mogą powodować poważne urazy psychologiczne. Każda osoba zajmująca się pomocą psychologiczną powinna mieć podstawową wiedzę oraz umiejętności dotyczące tego, co robić, gdy konieczna będzie konkretna interwencja na rzecz osób po traumie doznanej w sytuacjach wyżej wymienionych.

  Jeśli chcesz nauczyć się jak pracować z osobą po nagłej i silnej traumie, lub też byłeś w sytuacji, gdy taka sytuacja Cię zaskoczyła i doświadczyłeś niepewności, czy to co robisz, jest pomocne dla osoby, której pomagałeś, zapraszamy Cię na szkolenie, podczas którego dowiesz się jak można działać stosując specyficzne techniki i planując strategie oddziaływania zgodnie z założeniami interwencji kryzysowej oraz jak profesjonalnie wspierać osoby po doświadczeniu traumy.

  Uczestnicy:

  psycholodzy, studenci ostatnich lat psychologii, którzy byli uczestnikami I części szkolenia nt. interwencji kryzysowej.

  Cel główny:

  Rozwój praktycznych umiejętności z zakresu praktycznych udzielania pomocy osobom po traumatycznych zdarzeniach zgodnie z założeniami interwencji kryzysowej.

  Program szkolenia:

  – Krótkie przypomnienie zasad interwencji kryzysowej i zasad pracy interwentów kryzysowych.
  – Metody i techniki udzielania indywidualnej pomocy psychologicznej po doznanej traumie (zbieranie wywiadu, zawarcie kontraktu, planowanie oddziaływań terapeutycznych, sesje interwencji, zakończenie procesu udzielania pomocy).
  – Ćwiczenie technik udzielania indywidualnej pomocy psychologicznej ofiarom przemocy (psychicznej, fizycznej i seksualnej); osobom poszkodowanym na skutek klęsk żywiołowych, wypadków drogowych, zamachów terrorystycznych.
  – Metody i techniki udzielania grupowej pomocy psychologicznej ofiarom wydarzeń traumatycznych oraz praca z pracownikami służb pomocowych – defusing i debriefing.
  – Ćwiczenie udzielania pomocy psychologicznej grupom ofiar klęsk żywiołowych i innych wydarzeń angażujących większe zbiorowości oraz zespołom interwencyjnym (przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu).
  – Jak nie wyręczać i nie uzależniać od pomocy zewnętrznej – kiedy i jak aktywizować dostępne zasoby klientów.

  Prowadzący:

  dr Piotr Kiembłowski – psycholog, psychoterapeuta w nurcie systemowym. Od 2013 współpracuje z Fundacją Nagle Sami prowadząc konsultacje, psychoterapię indywidualną i grupy wsparcia dla osób w żałobie.

  Informacje organizacyjne

  Data: 23 października (sobota), godz. 9.00 – 15.30 (30 min. przerwa w trakcie szkolenia), szkolimy online przez system ZOOM

  Liczba uczestników: 8-15 osób

  Cena: 300 zł

  Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy podanie w mailu (info@naglesami.org.pl) poniższych danych:

  • imię nazwisko i nr telefonu
  • Jeżeli chcą Państwo aby wystawić fakturę, to dodatkowo:
   – dane na kogo ma zostać wystawiona faktura (firma – nazwa/osoba prywatna):
   – adres:
   – NIP:
  • i dokonanie przelewu (do 13.10.21)
  • cena: 300 zł
  • KONTO FUNDACJI:
   – City Handlowy 15 1030 0019 0109 8530 0038 0190
   – tytułem: szkolenie, data, imię i nazwisko uczestnika

  Kontakt

  e-mail: info@naglesami.org.pl
  tel. +48 22 633 54 25

   

   

  Ogólne

  09 wrz 2021
  wrz 09

  Ogólne

  Harmonogram szkoleń – edycja jesienna

  Informujemy, że mamy już harmonogram warsztatów dla profesjonalistów na jesień. Informacje o terminach i dane do zapisów znajdują się poniżej. Wrzesień: „Jak prowadzić grupy wsparcia […]

  Informujemy, że mamy już harmonogram warsztatów dla profesjonalistów na jesień.

  Informacje o terminach i dane do zapisów znajdują się poniżej.

  Wrzesień:

  • „Jak prowadzić grupy wsparcia dla osób w żałobie” (10-11.09.2021)
  • „Interwencja kryzysowa – założenia i metody udzielania pomocy psychologicznej po nagłej traumie. Szkolenie dla profesjonalistów.” (18.09.2021r.)

  Październik:

  • „Żałoba traumatyczna. Praca z klientem, który doświadczył straty osoby bliskiej w wyniku traumatycznych okoliczności”. (08.10.2021)
  • „Jak pracować z osobami, które doświadczyły poronienia lub straty okołoporodowej” (09.10.2021)
  • „Wprowadzenie do pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami w żałobie” (16.10.2021)
  • „Jak pracować z seniorem w żałobie? Pomoc psychologiczna po stracie.” (22.10.2021)

  Listopad:

  • „Strata i żałoba – jak wspierać osoby po śmierci bliskich? Szkolenie dla profesjonalistów.” (05.11.2021)
  • „Wprowadzenie do pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami w żałobie” (06.11.2021)
  • „Jak prowadzić grupy wsparcia dla osób w żałobie” (19-20.11.2021)
  • „Jak pracować z seniorem w żałobie? Pomoc psychologiczna po stracie.” (26.11.2021)
  • „Interwencja kryzysowa – założenia i metody udzielania pomocy psychologicznej po nagłej traumie. Szkolenie dla profesjonalistów.” (27.11.2021r.)

  Kontakt

  e-mail: info@naglesami.org.pl
  tel. +48 22 633 54 25

  Brak kategorii

  05 wrz 2021
  wrz 05

  Brak kategorii

  Dbajmy o zdrowie psychiczne – dziś piszemy o lęku w żałobie

  Kolejnym tematem, o którym często rozmawiamy na sesjach terapeutycznych jest lęk, ten specyficznie przeżywany w żałobie. Napisał go Marek Husak, który est psychologiem. W Fundacji wspiera osoby […]

  Kolejnym tematem, o którym często rozmawiamy na sesjach terapeutycznych jest lęk, ten specyficznie przeżywany w żałobie. Napisał go Marek Husak, który est psychologiem. W Fundacji wspiera osoby doświadczające kryzysów po stracie z uwzględnię pracy z doznawanym lekiem, problemami ze snem, przedłużającymi się negatywnymi myślami oraz pracą grupową z osobami w kryzysach utraty.

  Lęk w żałobie

  Utrata bliskich oraz proces przeżywania żałoby to jedno z najtrudniejszych doświadczeń w życiu każdego z nas. Takie wydarzenie wywołuje szereg intensywnych uczuć, z którymi na co dzień nie mamy kontaktu. Osoby zwracające się po pomoc do naszej fundacji często twierdzą, że w tym krytycznym momencie towarzyszyły im wszechogarniający smutek, żal, tęsknota, złość i rozgoryczenie.
  A szczególnie trudną do zniesienia emocją jest lęk często pomijany w kontekście przeżywania żałoby i mierzenia się ze śmiercią najbliższych powiązaną z długotrwałym chorowaniem i hospitalizacją . Zarówno sama śmierć, jak i poprzedzający ją czas, wywołują strach przed niepewną przyszłością, stres oraz dojmujący lęk, który ciężko jest opisać i sklasyfikować. Sam lęk jest emocją wiążącą się z sytuacjami niepewności, wieloznaczności, szczególnie takich, które wymagają od nas natychmiastowej reakcji w celu ochrony siebie przed zagrożeniem oraz podjęcia działań chroniących nas przed konsekwencjami. Sama myśl o tym, jak poradzimy sobie bez najbliższej osoby, jaka przyszłość nas czeka, i jak będziemy żyć bez bliskości, uczuć i wsparcia powoduje uczucie lęku.
  Kolejnym rodzajem lęku często towarzyszącym żałobie, ale też każdemu z nas na co dzień, jest lęk przed własną śmiercią. Lęk ten pojawia się u ludzi, którzy dowiedzieli się o śmierci dalekich znajomych, sąsiadów, kiedy czytamy o wypadkach i odejściu osób bliskich, kiedy cierpimy na nieuleczalne choroby lub gdy nasze życie jest zagrożone. Często zastanawiamy się wtedy, co będzie, kiedy nas zabraknie. Jak poradzą sobie bez nas nasi bliscy?

  Myślenie o przyszłości po stracie najbliższych

  Myślenie o przyszłości i przeszłości w życiu przed stratą wielokrotnie pozwala nam radzić sobie z wyzwaniami codzienności i sprzyja szukaniu rozwiązań. Osoby doświadczające straty najbliższych nagle stają przed koniecznością myślenia i planowania przyszłości oraz uczenia się na nowo organizowania codziennych spraw. Myślenie o tym, co jest do zrobienia w pierwszych dniach po stracie ułatwiało im zajęcie się organizacją pogrzebu, sprawami finansowymi, opieką nad dziećmi, planowaniem najbliższych dni i odpychanie od siebie myśli, że nie zobaczą już nigdy swoich bliskich. Osoby, które doświadczają nagłej straty wspominają, że z dnia nadzień musieli przejąć obowiązki, o których do tej pory nie musieli myśleć, a ich wykonaniem zajmowali się najbliżsi, których zabrakło. Liczba nowych obowiązków często bywa przytłaczająca i zaskakująca.
  Myśli typu: „Jak sobie poradzę? Czy zdołam sobie poradzić? Jakie znajdę rozwiązania? Co muszę zrobić?” często towarzyszą nam w rozmowach z bliskimi. Osoby po stracie wspominają, że skupienie się na takim myśleniu ułatwiało im przejście najtrudniejszy czas i przetrwanie okresu zarówno przed samym pogrzebem jak i w pierwszych tygodniach po. Dzięki temu można się na chwilę oderwać od samego faktu odejścia i dojmującego uczucia braku najbliższych.

  Kiedy martwienie i lęk utrudniają przejście przez żałobę.

  Inną grupą myśli towarzyszących osobom w żałobie są: Co mogłem/mogłam zrobić inaczej? Czy mogłem/mogłam temu zapobiec? Jeśli zostałem sam/sama, co się stanie w przyszłości? Jak sobie poradzę? Dlaczego oni myślą inaczej?
  Ale u wielu ludzi myśli te z czasem zaczynają pochłaniać coraz większą cześć dnia. Obejmuje ono coraz liczniejsze czynności: Czy powinnam jechać na wakacje? Czy na pewno podejmuję dobre decyzje?
  Podejmowaniu decyzji towarzyszy szukanie coraz większej liczby rozwiązań. Takie myśli w coraz większym stopniu zaczynają wypełniać całe dnie. Równocześnie pojawia się lęk, którego nie można opanować. W tej sytuacji uczuciu lęku zaczyna towarzyszyć poczucie winy, że nie można zmusić się do działania pomimo nieustannego myślenia o rozwiązaniach. Coraz trudniej przychodzi skupienie się na czynnościach niezwiązanych z martwieniem.
  Powodem zamartwiania się staje się prozaiczny rachunek, który należy opłacić w terminie, albo przedłużenie kończącej się umowy. Osoby doświadczające tego stanu wspominają o paraliżującym lęku oraz napięciu w ciele utrudniającym wykonywanie zadań. Kiedy myśli tego typu zaczynają wypełniać całe dnie, pojawiają się problemy ze snem, duża drażliwość w kontaktach z najbliższymi i z przyjaciółmi oraz brak zainteresowania sprawami zarówno zawodowymi jak i towarzyskimi.
  Wiele osób wspomina o problemach związanych z powtarzającymi się bólami głowy, nudnościami, spięciem mięśni, brakiem umiejętności odpoczynku.
  Dochodzi do tego również obwinianie się o ten stan. Uczucie lęku, które w pierwszych etapach po stracie mobilizowało działania, powoduje, że każdy kolejny dzień przynosi większą ilość negatywnych myśli powodujących przedłużające się zamartwianie.
  Równocześnie osoby te słyszą: Czemu tak dużo o tym myślisz, kiedyś umiałaś/umiałeś podejmować decyzje. I to pomimo tego, że starają się szukać rozwiązań, wspominać przeszłość i dzięki temu poradzić sobie choć na chwile z lękiem, od którego próbują się uwolnić nieustannym myśleniem.

  Należy pamiętać, że lęk i myślenie o przyszłości wielu osobom pomaga przejść przez pierwszy etap żałoby i radzić sobie z nową codziennością. Równocześnie jednak ludzie ci pamiętają głównie utknięcie w swoich myślach i uczuciu lęku niepozwalającym na nowo cieszyć się kontaktami społecznymi, wyzwaniami, z którymi spotykają się w pracy. Nie pamiętają, że poza lękiem istnieją też dobre emocje, które uniemożliwiają zakończenie żałoby i powrót do satysfakcjonującego funkcjonowania.

  Kiedy zgłosić się po pomoc.

  Jeśli wiele miesięcy po śmierci najbliższej osoby nie możesz się skupić na konkretnych zadaniach, ciągle martwisz się o przyszłość, proste czynności sprawiają Ci coraz większą trudność, a każda decyzja dotycząca finansów, kontaktów społecznych, pracy, zadań wymagających wyjścia z domu wywołuje martwienie się i niemożliwość skupienia się na niczym innym, kiedy przez martwienie się oprócz negatywnych myśli pojawia się uczucie zmęczenia, problemy z koncentracją, problemy ze snem, poczucie utknięcia we własnych myślach oraz drażliwość w kontaktach z innymi, kiedy odczuwasz lęk pojawiający się bez konkretnego powodu, skontaktuj się z naszymi specjalistami.

  Marek Husak jest psychologiem. W Fundacji wspiera osoby doświadczające kryzysów po stracie z uwzględnię pracy z doznawanym lekiem, problemami ze snem, przedłużającymi się negatywnymi myślami oraz pracą grupową z osobami w kryzysach utraty.

  Bibliografia:
  Eisma, M. C., & Stroebe, M. S. (2017). Rumination following bereavement: an overview. Bereavement Care, 36(2), 58–64.
  Lindstrõm, T. C. (1995). Anxiety and adaptation in bereavement. Anxiety, Stress & Coping: An International Journal, 8(3), 251–261.
  Shear, M. K., Skritskaya, N. A. (2012). Bereavement and anxiety. Current Psychiatry Reports, 14(3), 169–175.

   

  Ogólne

  30 sie 2021
  sie 30

  Ogólne

  Webinar: „Powrót do szkoły po pandemii – jak odbudować spójność klasy?”

  Zapraszamy Was na pierwsze spotkanie z cyklu webinarów poświęconych wsparciu dzieci i młodzieży w powrocie do szkolnej społeczności po czasie nauki zdalnej i trudnych doświadczeniach związanych z pandemią. […]

  Zapraszamy Was na pierwsze spotkanie z cyklu webinarów poświęconych wsparciu dzieci i młodzieży w powrocie do szkolnej społeczności po czasie nauki zdalnej i trudnych doświadczeniach związanych z pandemią. Podczas kolejnych spotkań opowiemy Wam o tym, jak wesprzeć uczniów w odnalezieniu się w szkolnej rzeczywistości i pracować nad spoistością grupy, wspierać ucznia w żałobie i jego szkolnych kolegów w przeżyciu straty, a także jak rozmawiać o śmierci i żałobie w klasie szkolnej.

  Opis spotkania

  Nauczyciele, wychowawcy, psychologowie/pedagodzy szkolni dbają, by uczniowie po kilku miesiącach zdalnej nauki potrafili się od nowa odnaleźć w stacjonarnej szkolnej rzeczywistości szkolnej. Podczas webinaru chcemy wesprzeć w tym zakresie dorosłych pracujących z dziećmi i młodzieżą. W trakcie webinaru omówione zostaną wybrane zagadnienia z zakresu psychologii i socjologii grupy, ważne w kontekście pracy nad spoistością grupy (czyli np. klasy szkolnej). Przedstawiony zostanie także gotowy pomysł na projekt (re)integrujący klasę (a nawet całą społeczność szkolną) uwzględniający omówione zagadnienia, który uczestnicy będą mogli w całości (lub w wybranym przez siebie zakresie) włączyć do prowadzonych przez siebie działań reintegrujących klasy szkolne.

  Program spotkania

  1. Praktyczna teoria do pracy nad spoistością grupy.
  2. Projekt (re)integrujący klasę szkolną.

  Prowadząca

  Ewa Matyszewska – psycholog, trener, certyfikowany terapeuta terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i wspierającymi ich dorosłymi (rodzicami, opiekunami, nauczycielami, psychologami i pedagogami szkolnymi). W Fundacji Nagle Sami pracuje w telefonie wsparcia dla osób w żałobie, a także prowadzi terapię dla dzieci i młodzieży doświadczających żałoby oraz konsultacje dla dorosłych chcących wesprzeć dziecko w takiej sytuacji.

  Informacje organizacyjne:

  Terminarz kolejnych spotkań:

  • 27.10.2021, godz. 18.00: „Dziecko po stracie – co przeżywa? Czego potrzebuje? jak je wesprzeć?”
  • 01.12.2021, godz. 18.00: „W grupie siła – rola społeczności szkolnej we wsparciu w sytuacji żałoby.”

  Cykl webinarów organizujemy dzięku wsparciu firmy PwC.

  Brak kategorii

  29 sie 2021
  sie 29

  Brak kategorii

  Dbajmy o zdrowie psychiczne – nowy cykl artykułów i aktywności w Fundacji. Zapraszamy!

  Powoli przemija lato – tak, my również to czujemy – i z patrzenia na zewnątrz, na słońce i wodę kierujemy nasze refleksje ku sobie, na nasze przeżywanie… Postaramy się […]

  Powoli przemija lato – tak, my również to czujemy – i z patrzenia na zewnątrz, na słońce i wodę kierujemy nasze refleksje ku sobie, na nasze przeżywanie… Postaramy się w naszym nowym cyklu przybliżyć istotne w  dobrym funkcjonowaniu człowieka tematy, poruszymy obszary emocji, spojrzenia na świat i siebie. Pierwszym tematem będzie Asertywność, materiał przygotowała Patrycja Strzeszkowska, psycholożka i psychoterapeutka, która w Fundacji prowadzi grupę wsparcia, konsultację i warsztaty.

  Zapraszamy do dyskusji i czytania.

  CZYM JEST ASERTYWNOŚĆ?

  W ostatnim czasie zagadnienie asertywności stało się niezmiernie popularne, o czym można się przekonać po ilości dostępnych szkoleń czy treningów asertywności, a także rozmaitych publikacji na ten temat. Jednak wraz ze wzrostem zainteresowania tematem asertywności, postępuje także rozmywanie znaczenia tego terminu, a także tendencja do tego, by nazywać asertywnością zachowania, które są asertywne wyłącznie pozornie: inaczej mówiąc, wypowiadane słowa mogą pozostawać w zgodzie z modelem asertywnej wypowiedzi, jednak komunikat albo pozostaje pusty i brak jest mu mocy przekonywania, albo skrywa w sobie agresywne intencje.

  Asertywność w ujęciu humanistycznym jest czymś więcej, niż to, co mówimy. Jest ona rodzajem postawy, która wywodzi się z wewnętrznego przekonania o własnej sprawczości, ze świadomości swoich potrzeb oraz praw, a także z poczucia spójności wewnętrznej; nie ogranicza się ona do popularnego sloganu „mówienia NIE”. Oczywiście, asertywność może nam służyć do obrony, jednak przede wszystkim polega ona na wyrażaniu siebie, swoich uczuć i myśli w taki sposób, by być jak najbardziej wiernym sobie.

  Jeśli spojrzymy na zagadnienie asertywności z tej perspektywy, stanie się jasne, iż wymaga ona większych kompetencji, niż tylko zapamiętanie modelu wypowiedzi ze schematu. Po to, by być prawdziwie asertywnym, musimy dobrze poznać siebie, a także być świadomym swoich potrzeb oraz uczuć. Wiedzieć, gdzie przebiegają nasze osobiste granice. Utwierdzać się w poczuciu pewności siebie, nazywanej inaczej osobistą mocą i czerpać z niej, z zachowaniem uważności na własne intencje i granice drugiej osoby.

  Asertywność pozwala nam mówić o tym, co dla nas ważne, w sposób, który zwiększa nasz szacunek do samych siebie. Dzięki niej możemy być autentyczni w relacjach z innymi oraz ze sobą.

  Ogólne

  16 sie 2021
  sie 16

  Ogólne

  Fundacja Nagle Sami zaprasza na konsultacje psychologiczne

  W sierpniu w ośrodku Fundacji na warszawskim Żoliborzu zapraszamy chętnych na spotkania z naszymi terapeutami. Jeżeli chcielibyście Państwo skorzystać z konsultacji, zobaczyć i sprawdzić czy terapia to jest coś […]

  W sierpniu w ośrodku Fundacji na warszawskim Żoliborzu zapraszamy chętnych na spotkania z naszymi terapeutami. Jeżeli chcielibyście Państwo skorzystać z konsultacji, zobaczyć i sprawdzić czy terapia to jest coś dla Was. Zapraszamy do zapisów przez internet lub prosimy o telefon 502 511 138. Możemy porozmawiać o tym jakiej pomocy Państwo oczekują, odpowiemy na wszelkie wątpliwości.

  Brak kategorii

  20 lip 2021
  lip 20

  Brak kategorii

  Zapraszamy na urodzinowy webinar Fundacji Nagle Sami

  Webinar urodzinowy Fundacji Nagle Sami W lipcu Fundacja Nagle Sami obchodzi 10. urodziny. Chcielibyśmy zaprosić Was do wspólnego celebrowania tego wydarzenia, podczas którego opowiemy […]

  Webinar urodzinowy Fundacji Nagle Sami

  W lipcu Fundacja Nagle Sami obchodzi 10. urodziny. Chcielibyśmy zaprosić Was do wspólnego celebrowania tego wydarzenia, podczas którego opowiemy Wam o historii powstania Fundacji, o najważniejszych działaniach, jakie podejmowaliśmy na przestrzeni 10 lat, o tym, jak działamy obecnie i jakie mamy plany na przyszłość. Chętnie odpowiemy także na Wasze pytania.

  Od momentu powstania Fundacja Nagle Sami wspiera kompleksowo osoby, które doświadczyły straty bliskich.

  Fundacja udziela bezpłatnego wsparcia psychologicznego za pośrednictwem Telefonu Wsparcia 800 108 108, prowadzi ośrodek terapeutyczny na warszawskim Żoliborzu, w którym oferuje konsultacje psychologiczne, terapię indywidualną i grupy wsparcia. Szkoli profesjonalistów psychologów i terapeutów m.in. z zakresu żałoby traumatycznej, wsparcia kobiet po poronieniach i stratach okołoporodowych, wspierania osób, które straciły bliskich w wyniku samobójstwa. Prowadzi szkolenia i webinary dla firm o profilaktyce zdrowia psychicznego pracowników. Podejmuje interwencje w firmach.

  Program spotkania:

  1) „By móc żyć dalej” – krótka historia powstania Fundacji.

  2) Początki działalności i pierwsze projekty.

  3) Co udało nam się zrobić – najważniejsze działania i osiągnięcia Fundacji na przestrzeni 10 lat.

  4) Fundacja dziś – czyli jak pomagamy obecnie?

  5) Plany na kolejne lata.

  Spotkanie poprowadzą dla Was:

  Marianna Lutomska – wiceprezeska i dyrektorka zarządzająca Fundacji

  Dorota Bródka – szefowa ośrodka terapeutycznego Fundacji i psychoterapeutka

  • Udział w webinarze jest bezpłatny. Jeśli jednak mielibyście ochotę sprawić nam urodzinowy prezent, będziemy Wam bardzo wdzięczni za wsparcie działalności naszego Telefonu Wsparcia za pośrednictwem portalu Patronite: https://patronite.pl/naglesamiotwiera się w nowej karcie lub po przez dokonanie jednorazowej darowizny: https://naglesami.org.pl/pomagam.html
  • By wziąć udział w webinarze wymagana jest wcześniejsza rejestracja:
   https://fundacjanaglesami.clickmeeting.com/…/register…otwiera się w nowej karcie
  • Osoby zarejestrowane na spotkanie otrzymają wiadomość wraz z linkiem dostępu do sali webinarowej.
  • Spotkanie zostanie nagrane. Link do nagrania (dostępnego na platformie przez 7 dni) zostanie rozesłany do osób, które wcześniej zarejestrują się na webinar.

  Zapraszamy serdecznie!

  Brak kategorii

  05 lip 2021
  lip 05

  Brak kategorii

  Ruszamy ze specjalnymi dyżurami dla rodziców i nauczycieli!

  Startujemy ze specjalnym dyżurem! Nasi specjaliści na Telefonie Wsparcia 800 108 108 odpowiedzą jak wspierać dzieci, które straciły bliskich, co i jak i kiedy mówić? […]

  Startujemy ze specjalnym dyżurem! Nasi specjaliści na Telefonie Wsparcia 800 108 108 odpowiedzą jak wspierać dzieci, które straciły bliskich, co i jak i kiedy mówić? Czego lepiej unikać. Do każdego telefonu podchodzimy bardzo indywidualnie. Jesteśmy po to by wspierać, słuchać i doradzić. Nie wahajcie się dzwonić.

  W tym samym czasie dyżur naszego wsparciowego telefonu dla osób w żałobie odbywa się regularnie.

  Sponsorem dyżuru jest PwC – dziękujemy!

  Brak kategorii

  08 cze 2021
  cze 08

  Brak kategorii

  Konsultacje, terapia, grupy – na żywo lub online – zapraszamy!

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z naszej oferty psychologicznej do kontaktu: Zapisy: info@naglesami.org.pl lub tel: 502 511 138 lub rezerwacja online Oferujemy odpłatne: […]

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z naszej oferty psychologicznej do kontaktu:

  Zapisy: info@naglesami.org.pl lub tel: 502 511 138 lub rezerwacja online

  Oferujemy odpłatne:

  – indywidualne spotkania z psychologiem na miejscu  Warszawa-Żoliborz

  – grupy wsparcia na miejscu  Warszawa-Żoliborz

  – indywidualne spokania online

  – grupowe spotkania online

  – spotkania na żywo z terapeutą dziecięcym

  Nieodpłatne:

  – telefoniczne wsparcie naszych psychologów 800 108 108 (godz.14.00-20.00)

  – spacery terapeutyczne

  – poradniki i artykuły

  Brak kategorii

  08 cze 2021
  cze 08

  Brak kategorii

  Grupa wsparcia – we wrześniu – zapisy trwają!

  Zapraszamy serdecznie do udziału w grupie wsparcia dla osób w żałobie. Jest ona przeznaczona dla osób, które doświadczyły straty oraz potrzebują towarzyszenia i pomocy w przejściu […]

  Zapraszamy serdecznie do udziału w grupie wsparcia dla osób w żałobie. Jest ona przeznaczona dla osób, które doświadczyły straty oraz potrzebują towarzyszenia i pomocy w przejściu tego trudnego czasu. Głównym tematem, na którym koncentruje się praca grupy, jest właśnie doświadczanie straty i różnego rodzaju trudności związane ze zmianą po śmierci bliskiej osoby. Źródłem wsparcia są przede wszystkim inni uczestnicy grupy, którzy mają za sobą podobne doświadczenia i mogą w bezpiecznej przestrzeni, w obecności psychoterapeuty, dzielić się swoimi przeżyciami, uczuciami i dawać sobie nawzajem poczucie, że wiele problemów jest uniwersalnych, można je pokonać i przetrwać. Co ważne, osoby w grupie są na różnych etapach żałoby, co pozwala na zyskanie perspektywy czasowej i uzyskanie informacji zwrotnych od innych uczestników na temat tego, co już za nimi.

  Gdzie?

  W siedzibie Fundacji al. Wojska Polskiego 1a

  Kiedy?

  Wtorki, godz. 18.00 – 20.00

  Czas trwania?

  12 tygodni

  Od kiedy?

  Planowany start to połowa września

  Jak wygląda rekrutacja do grupy?

  Podstawą przyjęcia do grupy jest przejście indywidualnej konsultacji stacjonarnej bądź online (koszt 60 zł/ czas trwania 30 min). Uczestnictwo w konsultacji nie gwarantuje przystąpienia do grupy. Proces konsultacyjny ma na celu określenie, czy grupa wsparcia jest najlepszą na ten moment formą pomocy psychologicznej dla danej osoby, tak aby zapewnić jej optymalne wsparcie.

  Jaka jest cena?

  90 zł to koszt jednego spotkania grupy,

  Płatność w 2 ratach: pierwsza do dnia rozpoczęcia grupy, druga przed 7 spotkaniem, płatne przelewem na konto Fundacji.

  Ilu jest uczestników?

  max 14 uczestników grupy

  Kto prowadzi grupę?

  Dorota Bródka – szefowa ośrodka Fundacji Nagle Sami: Psycholog, terapeuta Gestalt, terapeuta uzależnień, mediator i coach. Absolwentka Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Poznaniu, Wielkopolskiej Szkoły Psychoterapii Gestalt, Szkoły Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień CARE w Broku. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. na Oddziale Dziennym Poradni Leczenia Uzależnień, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, jest również psychologiem w fundacji Humans for Humans, specjalizującej się w pomocy osobom dotkniętym human trafficking (handel ludźmi). Pracuje projektowo oraz indywidualnie, prowadzi szkolenia i grupy warsztatowe.

  Martyna Zagórska Psycholog, psychoterapeutka humanistyczna. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego i Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Intra w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Klubie Oparcia Społecznego Warszawskiego Towarzystwa Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi im. Rychlińskiego, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz w prywatnej przychodni lekarskiej, prowadziła też grupy warsztatowe i szkoleniowe.

  Jak się zgłosić?

  Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia na adres: gw@naglesami.org.pl i podanie w treści maila tytułu: GW ogólna.

  Brak kategorii

  13 maj 2021
  maj 13

  Brak kategorii

  Polecamy książkę „Tadzik i rak”

  Aneta Zychma, Tadzik i rak. Wydawnictwo Book Ojciec sp. z o.o., Bielsko-Biała 2020 W naszej kulturze o śmierci mówimy rzadko i niechętnie. Jest czymś, co nie powinno […]

  Aneta Zychma, Tadzik i rak. Wydawnictwo Book Ojciec sp. z o.o., Bielsko-Biała 2020

  W naszej kulturze o śmierci mówimy rzadko i niechętnie. Jest czymś, co nie powinno się wydarzać. W naszej kulturze problemy znajdują swoje rozwiązanie, choroby poddają skutecznemu leczeniu, historie kończą happy endem.

  O śmierci dziecka nie chcemy nawet myśleć.

  Jakby niemówienie i niemyślenie miało moc ochronną. Nie ma.

  Książka „Tadzik i rak” łamie to kulturowe tabu. Główny bohater i jego rodzice prowadzą nas drogą, której nikt nie wybiera. To droga, na której nadzieja zamienia się stopniowo w żałobę a bezsilność w akceptację. Niewyobrażalne, prawda? Tego niewyobrażalnego podejmuje się autorka książki po to, by towarzyszyć w tej drodze tym, którzy się na niej znaleźli. Użycza słów na czas, kiedy nie wiadomo co powiedzieć. Zwłaszcza, gdy partnerem w tej rozmowie jest ktoś na początku … życia. Dziecko.

  Ta książeczka, kolorowo ilustrowana, napisana prostym językiem, będzie pomocą w łagodnym oswajaniu najmłodszych czytelników z tematem nieuleczalnej choroby, śmierci i własnej śmiertelności. Choć skierowana do dzieci, będzie pomocą również dla dorosłych – rodziców, opiekunów, wychowawców, terapeutów. Dla wszystkich, którzy stoją przed zadaniem przekazania dzieciom wiadomości, że śmierć jest.

  Książka opatrzona jest obszernym tekstem zawierającym streszczenie wiedzy na temat tego, jak dzieci – zależnie od wieku, rozumieją śmierć i przeżywają żałobę oraz wskazówki dla rodziców i opiekunów, jak im w tym pomagać. Publikację kończy bibliografia, z której skorzystać mogą dociekliwi czytelnicy, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.

  Osobiście, jako mama i terapeutka pracująca z dziećmi czuję wdzięczność do autorki za Jej odwagę by takiej ekspozycji na śmierć się poddać, by dostarczyć odbiorcom języka do mówienia o tym, co wydaje się niewypowiadalne.

  Magdalena Kuśmierz, Fundacja Nagle Sami

  Brak kategorii

  29 kwi 2021
  kwi 29

  Brak kategorii

  Zatrudnimy koordynatora ds. szkoleń i ośrodka terapeutycznego.

  Fundacja Nagle Sami organizuje i prowadzi szkolenia dla specjalistów psychologów, otwarte warsztaty dla osób w żałobie oraz szkolenia i interwencje w firmach. W związku z rozwojem […]

  Fundacja Nagle Sami organizuje i prowadzi szkolenia dla specjalistów psychologów, otwarte warsztaty dla osób w żałobie oraz szkolenia i interwencje w firmach.
  W związku z rozwojem naszej organizacji poszukujemy osoby do sprawnego zarządzania projektami szkoleniowymi, która obejmie stanowisko:
  Koordynatora/ki ds. szkoleń  i ośrodka Fundacji Nagle Sami
  Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie:
  – planowanie harmonogramu szkoleń i webinarów, wraz z szefową szkoleń
  – organizacja webinarów – tworzenie technicznego zaplecza spotkań, wsparcie dla prowadzących
  – prowadzenie działań promocyjnych dot. szkoleń i webinarów, w tym: opracowanie materiałów graficznych, publikowanie treści dot. szkoleń na stronie www i w SM Fundacji,
  – udzielanie informacji nt. szkoleń, oferty, szczegółów organizacyjnych
  – prowadzenie zapisów na szkolenia, gromadzenie danych niezbędnych do organizacji szkolenia
  – bieżący kontakt z osobami zainteresowanymi ofertą szkoleń Fundacji
  – bieżący kontakt z trenerami dot. organizacji szkoleń
  – obsługa administracyjna organizowanych wydarzeń (kontakt z księgowością, kontrola płatności, wystawianie certyfikatów)
  – prace związane z bieżącą pracą ośrodka terapeutycznego Fundacji.
  Od osoby zatrudnionej na tym stanowisku oczekujemy:
  – bardzo dobrej organizacji pracy własnej
  – skrupulatności i rzetelności w prowadzeniu kilku projektów równolegle
  – znajomości specyfiki pracy w środowisku Social Mediów
  – otwartości i gotowości do udzielania wsparcia osobom zaangażowanym w projekt
  – chęci rozwoju w organizacji społecznej niosącej pomoc osobom w kryzysie
  Oferujemy:
  – zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie (3-miesięczny okres próbny) lub b2b
  – możliwość realizacji własnych projektów pod skrzydłami Fundacji Nagle Sami
  – wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia
  – pracę w biurze (Warszawa-Żoliborz)
  Prosimy o nadsyłanie CV na adres: anna.bajkowska@naglesami.org.pl  z dopiskiem „koordynator – rekrutacja”. Termin nadsyłania zgłoszeń: 17 maja 2021.
  Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Nagle Sami zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016) r w celu przeprowadzenia rekrutacji.
  Jednocześnie wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji przez 1 rok od czasu zakończenia aktualnej rekrutacji.

  Brak kategorii

  26 kwi 2021
  kwi 26

  Brak kategorii

  STACJONARNA GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB W ŻAŁOBIE – we wrześniu!

  Zapraszamy serdecznie do udziału w grupie wsparcia dla osób w żałobie. Jest ona przeznaczona dla osób, które doświadczyły straty oraz potrzebują towarzyszenia i pomocy w przejściu […]

  Zapraszamy serdecznie do udziału w grupie wsparcia dla osób w żałobie. Jest ona przeznaczona dla osób, które doświadczyły straty oraz potrzebują towarzyszenia i pomocy w przejściu tego trudnego czasu. Głównym tematem, na którym koncentruje się praca grupy, jest właśnie doświadczanie straty i różnego rodzaju trudności związane ze zmianą po śmierci bliskiej osoby. Źródłem wsparcia są przede wszystkim inni uczestnicy grupy, którzy mają za sobą podobne doświadczenia i mogą w bezpiecznej przestrzeni, w obecności psychoterapeuty, dzielić się swoimi przeżyciami, uczuciami i dawać sobie nawzajem poczucie, że wiele problemów jest uniwersalnych, można je pokonać i przetrwać. Co ważne, osoby w grupie są na różnych etapach żałoby, co pozwala na zyskanie perspektywy czasowej i uzyskanie informacji zwrotnych od innych uczestników na temat tego, co już za nimi.

  Gdzie?

  W siedzibie Fundacji al. Wojska Polskiego 1a

  Kiedy?

  Wtorki, godz. 18.00 – 20.00

  Czas trwania?

  12 tygodni

  Od kiedy?

  Planowany start to połowa września

  Jak wygląda rekrutacja do grupy?

  Podstawą przyjęcia do grupy jest przejście indywidualnej konsultacji stacjonarnej bądź online (koszt 60 zł/ czas trwania 30 min). Uczestnictwo w konsultacji nie gwarantuje przystąpienia do grupy. Proces konsultacyjny ma na celu określenie, czy grupa wsparcia jest najlepszą na ten moment formą pomocy psychologicznej dla danej osoby, tak aby zapewnić jej optymalne wsparcie.

  Jaka jest cena?

  90 zł to koszt jednego spotkania grupy,

  Płatność w 2 ratach: pierwsza do dnia rozpoczęcia grupy, druga przed 7 spotkaniem, płatne przelewem na konto Fundacji.

  Ilu jest uczestników?

  max 14 uczestników grupy

  Kto prowadzi grupę?

  Dorota Bródka – szefowa ośrodka Fundacji Nagle Sami: Psycholog, terapeuta Gestalt, terapeuta uzależnień, mediator i coach. Absolwentka Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Poznaniu, Wielkopolskiej Szkoły Psychoterapii Gestalt, Szkoły Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień CARE w Broku. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. na Oddziale Dziennym Poradni Leczenia Uzależnień, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, jest również psychologiem w fundacji Humans for Humans, specjalizującej się w pomocy osobom dotkniętym human trafficking (handel ludźmi). Pracuje projektowo oraz indywidualnie, prowadzi szkolenia i grupy warsztatowe.

  Martyna Zagórska Psycholog, psychoterapeutka humanistyczna. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego i Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Intra w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Klubie Oparcia Społecznego Warszawskiego Towarzystwa Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi im. Rychlińskiego, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz w prywatnej przychodni lekarskiej, prowadziła też grupy warsztatowe i szkoleniowe.

  Jak się zgłosić?

  Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia na adres: gw@naglesami.org.pl i podanie w treści maila tytułu: GW ogólna.

  Brak kategorii

  17 mar 2021
  mar 17

  Brak kategorii

  Zapraszamy stażystów do Fundacji Nagle Sami

  Roczny staż psychologiczny w Telefonie Wsparcia 800 108 108 Kogo poszukujemy? Studentów IV i V roku oraz absolwentów psychologii, pedagogiki, medycyny. Osób posiadających wiedzę […]

  Roczny staż psychologiczny w Telefonie Wsparcia 800 108 108

  Kogo poszukujemy?

  • Studentów IV i V roku oraz absolwentów psychologii, pedagogiki, medycyny.
  • Osób posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie pomocy psychologicznej.
  • Osób, które nie boją się podejmowania trudnych tematów, takich jak śmierć, strata i żałoba.

  Czego oczekujemy:

  • Uczestnictwa w spotkaniach zespołu oraz w superwizjach, które odbywają się raz w miesiącu.
  • Uczestnictwa w szkoleniu wprowadzającym i w szkoleniach tematycznych (raz na dwa miesiące).
  • Pełnienia dwóch 3-godzinnych dyżurów przy Telefonie Wsparcia w godzinach 14.00-17.00 lub 17.00-20.00 (w dni powszednie).
  • Pracy na rzecz organizacji w wymiarze 3-godzin tygodniowo. (opcjonalnie)
  • Empatii, zaangażowania i rzetelności.

  Co oferujemy?

  • Bezpłatny, roczny staż w oparciu o umowę wolontariacką.
  • Szkolenia rozwojowe związane z tematyką straty i żałoby, specyfiką świadczenia pomocy telefonicznej oraz pracy psychologa w trybie online.
  • Bezpłatną superwizję z certyfikowanym superwizorem.
  • Możliwość realizowania się w Fundacji w ramach innych obszarów jej działania.
  • Zaświadczenie o odbyciu stażu z uwzględnieniem zakresu obowiązków, liczby przepracowanych godzin itp.
  • Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych i zdobywania unikalnego doświadczenia.
  • Możliwość pracy w zgranym zespole, przyjazną atmosferę.
  • Dla najbardziej zaangażowanych stażystów przewidujemy możliwość kontynuowania współpracy z Fundacją na zasadach komercyjnych.

   

  Kilka słów o Telefonie Wsparcia:

  Telefon Wsparcia dla osób w żałobie 800 108 108 rozpoczął swoją działalność w październiku 2013 roku. To bezpłatna, anonimowa linia, której celem jest udzielanie wsparcia osobom, które doświadczyły straty kogoś bliskiego. Przy Telefonie dyżurują przeszkoleni wolontariusze (psychologowie i studenci ostatnich lat psychologii).

  Dyżury Telefonu Wsparcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-20.00

   

  Zgłoszenia wraz z CV prosimy słać na adres michalina.kulczykowska@naglesami.org.pl  w terminie do 23.03.2021 roku. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę rekrutacyjną.

  Osoby chętne do współpracy z Fundacją  prosimy o wysyłanie maili do koordyntora programu stażowego: michalina.kulczykowska@naglesami.org.pl

  Brak kategorii

  17 mar 2021
  mar 17

  Brak kategorii

  JAK POWIEDZIEĆ DZIECKU, ŻE ZMARŁ KTOŚ BLISKI?

  Choć badacze zajmujący się przeżywaniem żałoby wyodrębniają pewne wspólne elementy tego przeżycia, trzeba pamiętać, że w każdej rodzinie, która doświadczyła śmierci, przeżycie to może […]

  Choć badacze zajmujący się przeżywaniem żałoby wyodrębniają pewne wspólne elementy tego przeżycia, trzeba pamiętać, że w każdej rodzinie, która doświadczyła śmierci, przeżycie to może wyglądać inaczej. W każdej z tych sytuacji nieco inaczej brzmiałaby też odpowiedź na pytanie jak powiedzieć dziecku, że zmarł ktoś bliski. Pozwolę sobie jednak pokusić się o pewne podpowiedzi/wskazówki, z nadzieją, że mogą stać się punktem wyjścia do podjęcia ostatecznych decyzji jak taką informację przekazać.

  Zanim pojawią się bardziej szczegółowe wskazówki – ujmijmy rzecz najkrócej: trzeba powiedzieć prawdę prostymi słowami, w atmosferze bezpieczeństwa, nie śpiesząc się i pozostawiając czas i miejsce na reakcję i pytania. Najważniejsze dwie kwestie to czas i język.

  CZAS

  Po pierwsze nie należy z tą informacją zbytnio zwlekać. Dzieci doskonale wyczuwają, gdy w domu, w rodzinie dzieje się coś ważnego, gdy zaszła jakaś zmiana. Widzą, że jest inaczej, że dorośli zachowują się niecodziennie (pozostają w domu zamiast iść do pracy, szepczą, są rozkojarzeni, płaczą itd.). Niezrozumienie, co się dzieje, może budzić duży lęk. Warto oszczędzić dziecku dodatkowego niepokoju, konieczności domyślania się, przeżywania niezrozumiałych emocji i przekazać mu tą informację tak szybko, jak to możliwe.

  Aby to zrobić potrzebne są: podstawowe opanowanie dorosłego, który dziecku przekaże wiadomość, oraz zarezerwowany dla tej okoliczności czas. Podstawowe opanowanie oznacza tyle, że dorosły jest pewien, że nawet jeśli silnie się w nim uruchomią emocje, to będzie w stanie na tyle je opanować, by wspierać dziecko, a nie będzie sam wymagał wsparcia. Nie jest niczym złym, a nawet może budować więź, wspólny płacz i wspólne przeżywanie, jednak trzeba pamiętać, że to dorosły ma być dla dziecka oparciem w takiej sytuacji, nie odwrotnie. Z kolei czas, który należy zarezerwować jest potrzebny, by towarzyszyć dziecku w reakcji na tę wiadomość, ale też by poczekać i być w gotowości, w pobliżu dziecka jeśli będzie chciało najpierw w samotności wiadomość przetrawić i wróci do nas dopiero po chwili (czasem dłuższej) z pytaniami czy emocjami. To bycie w ciszy jest równie ważne jak bycie blisko w płaczu czy rozmowie.

  JĘZYK

  Wiadomość o śmierci bliskiej osoby należy przedstawić najprostszymi słowami. Ważne, by wprost nazywać to, co się wydarzyło mówiąc, że ktoś umarł, nie żyje.  To istotne zwłaszcza u młodszych dzieci, dla których pojęcie śmierci oraz jej nieodwracalność są jeszcze trudne do zrozumienia. Gdy takiemu dziecku powiemy, że dziadziuś odszedł, to będzie oczekiwało, że wróci, a gdy użyjemy metafory snu, mówiąc, że zasnął – będzie liczyć na to, że się obudzi. To może generować dodatkowe niepotrzebne rozczarowania i niejako – kolejną stratę.

  Informację o śmierci bliskiej osoby można powiązać z tym, co dziecko ma okazję czuć czy obserwować, mówiąc np. „Wczoraj zmarła babcia i dlatego jestem smutna, tata nie poszedł do pracy, a telefon dzwoni tak często, bo dzwonią ciocie i wujkowie”.

  Po przekazaniu tej wiadomości warto spytać dziecko, czy rozumie co to znaczy, czy chciałoby o coś spytać. Jeśli poprosi o wyjaśnienie można odwołać się do znanych bajek, filmów czy wcześniejszych doświadczeń (śmierć w rodzinie kolegi, znalezienie podczas spaceru martwego gołębia, widok żałobników podczas spaceru). Jeśli nigdy wcześniej nie było okazji, by rozmawiać z dzieckiem o śmierci, można wyjaśnić to zjawisko mówiąc, że śmierć jest wtedy jak ktoś przestaje żyć, nie rusza się, nie je, nie oddycha. To odwołanie się do znanych dziecku pojęć, do jego rozumienia życia. Jeśli nasz mały rozmówca nie będzie miał pytań, albo nie będzie chciał w danym momencie rozmawiać, ważne by zapewnić, że może w każdej chwili przyjść żeby porozmawiać, albo się przytulić, albo zrobić co tylko będzie chciał.

  CO DALEJ?

  Przekazanie dziecku informacji o śmierci kogoś bliskiego nie kończy rozmowy na ten temat, w zasadzie jest dopiero początkiem. Jaki jest możliwy ciąg dalszy? Jeśli dziecko ma przestrzeń na rozmowę i chce być blisko, można poruszyć też temat tego, czego może się w najbliższym czasie spodziewać – w najbliższym otoczeniu, ale też w sobie samym. To da mu na podstawową przewidywalność i bezpieczeństwo – bardzo ważne w tej niecodziennej sytuacji.

  I tak można porozmawiać np. o możliwych reakcjach na śmierć. Warto wspomnieć o tym, że te reakcje mogą być bardzo różne i wszystkie są ok. Że niektórzy się smucą i płaczą, a inni są zirytowani, a jeszcze inni zachowują się i wyglądają jakby nic się nie stało, co nie znaczy, że w sercu i w głowie sobie czegoś nie układają. Warto podkreślić, że każdy ma prawo przeżywać tak jak czuje, że nie ma  lepszych i gorszych na to sposobów. To dobry moment, by wspomnieć, że różne uczucia mogą się ze sobą splatać i nawet ktoś przeżywający żałobę i smutek może w różnych momentach się uśmiechać, czuć szczęście czy radość. To ważny aspekt, bo pokazuje dziecku, że cały czas ma prawo się śmiać i bawić, a zabawa jest naturalnym dziecięcym sposobem odreagowywania i układania w sobie przeżyć.

  Kolejnym wątkiem wartym poruszenia w kontekście „CO TERAZ?” jest ceremonia pogrzebowa – co to, jak wygląda, co się krok po kroku dzieje, czego można się spodziewać (np. jak mogą reagować ludzie). Sam temat uczestnictwa dziecka w pogrzebie jest tematem złożonym warto więc zdobyć bardziej szczegółowe informacje, które można znaleźć np. w artykule: „Czy brać dzieci na pogrzeb?” w dziale „Pytania i odpowiedzi”.

  Jeszcze jednym wątkiem, który może ciekawić dzieci, a który może się pojawić już podczas pierwszej rozmowy o tym, że zmarł ktoś bliski, jest to, co jest po śmierci. Możemy zacząć od zapytania dziecka, co ono o tym myśli, jak sobie to wyobraża. Jeśli jednak dziecko nas dopytuje – tu znów prawda i prostota są najlepszymi doradcami. Prawdą jest, że różne osoby – w zależności od wyznania czy światopoglądu – różnie o tym myślą i mówią. Jedni uważają, że po śmierć kończy istnienie człowieka i dalej nic nie ma, inni uważają, że dusza idzie do nieba, a jeszcze inni, że zamienia się w inną istotę i żyje od nowa, nowym życiem. Dziecko najczęściej jest zainteresowane, co na ten temat myśli bliski i ważny dla niego dorosły i pewnie możemy się spodziewać pytania „A co ty myślisz?”. I także w takiej sytuacji niech nasza odpowiedź będzie dostosowana do języka i poziomu rozumienia dziecka.

  Na koniec pozwolę sobie załączyć życzenia, by w razie konieczności przeprowadzenia takiej rozmowy i przekazania dziecku informacji o śmierci kogoś bliskiego, rozmowa ta okazała się rozwijającym i budującym więź doświadczeniem. To naprawdę możliwe! Powodzenia!

  Autor: Ewa Matyszewska, psycholog, terapeuta Fundacji Nagle Sami, prowadzi terapię dzieci i dorosłych.

  Zapisy na konsultacje: https://naglesami.org.pl/rezerwacja.html

  Brak kategorii

  16 lut 2021
  lut 16

  Brak kategorii

  Polecamy tomik Marzeny Smyk „Wciąż śnię”

  Chcieliśmy się z Wami podzielić czymś wyjątkowym. Do Fundacji Nagle Sami trafił właśnie tomik wierszy „Wciąż śnię”, Marzeny Smyk. „Pamięci Julii – […]

  Chcieliśmy się z Wami podzielić czymś wyjątkowym. Do Fundacji Nagle Sami trafił właśnie tomik wierszy „Wciąż śnię”, Marzeny Smyk. „Pamięci Julii – mojej jedynej, ukochanej córeczce, która odeszła tak młodo…” – pisze autorka. We wstępie czytamy: „Przez te wszystkie dni, które upłynęły od odejścia Julci, doświadczyłam tylu emocji, czasem tak biegunowo skrajnych, że zastanawiam się, czy jest jakiś limit, czy są granice przeżywania straty – największej z życiowych, trudnej nawet do wyobrażenia, a co dopiero do przetrwania”.

  Tomik to właściwie poetycka rozmowa z córką, wiersz „Anioł” autorstwa Julii rozpoczyna zbiór, to dla uczczenia jej pamięci i talentu został wydany. Niezwykła siła miłości matki i córki bije z każdej strony tej pozycji.

  „Zawsze będę o Tobie opowiadać i obiecuję Ci, że przynajmniej postaram się jakoś żyć – bez Ciebie tutaj, ale zawsze z Tobą w sercu. Będą wzloty i upadki, bo tęsknić będę już do końca…

  Zamykam oczy i widzą Cię jak biegniesz do mnie taka radosna, beztroska, rozwiane długie, jasne, gęste włosy.. Przytulasz się ciepło i słyszę Twój szept >>Mamuś obudź się… To był tylko koszmarny sen…<<. Wciąż śnię”.

  „Wciąż śnię” – chwyta za gardło, wzrusza, przytłacza, a przede wszystkim świadczy o sile słów i poezji Marzeny Smyk. Bardzo polecamy.

  https://wydawnictwoepisteme.pl/shop/piekna/poezja/wciaz-snie/

  Brak kategorii

  04 lut 2021
  lut 04

  Brak kategorii

  Zapisy do grupy wsparcia dla osób w żałobie (ZOOM)

  Brak kategorii

  15 sty 2021
  sty 15

  Brak kategorii

  JAK ZADBAĆ O SIEBIE W POCZĄTKU NOWEGO ROKU Z COVIDEM W TLE?

  Powitanie Nowego Roku w czasie pandemii dla większości z nas było doświadczeniem zupełnie odmiennym od tego, co znamy; tymczasem Sylwester, nawet bez koronawirusa, bez związanych z nim […]

  Powitanie Nowego Roku w czasie pandemii dla większości z nas było doświadczeniem zupełnie odmiennym od tego, co znamy; tymczasem Sylwester, nawet bez koronawirusa, bez związanych z nim lęku i niepewności, może być momentem szczególnie trudnym dla tych, którzy przeżywają właśnie żałobę.

  Wiele osób, które ból utraty odczuwają wciąż w sposób bardzo żywy, stara się ostrożnie obchodzić ze swoim cierpieniem; nieraz obawiają się one urodzin czy imienin swoich bliskich, którzy zmarli, a także rocznic które świętowali wspólnie. Jednak oprócz tych osobistych dat, wyjątkowo niełatwe wydają się być Święto Zmarłych oraz celebrowane zazwyczaj w rodzinnym gronie Wielkanoc oraz Boże narodzenie.

  Mogłoby się wydawać, że Sylwester – z fajerwerkami, piciem szampana kojarzyć się będzie głównie z czasem spędzonym z przyjaciółmi na beztroskiej zabawie, nie z myśleniem o śmierci. Tymczasem jednak, tuż przed Sylwestrem mamy za sobą Święto Zmarłych oraz Boże Narodzenie, co samo w sobie mogło kosztować żałobnika wiele i uszczuplić jego emocjonalne zasoby. Samopoczucia nie poprawiają zimno, brzydka pogoda i zapadające szybko ciemności, a w tym roku dodatkowo musimy mierzyć się również z sytuacją epidemiologiczną, która dla wielu wiąże się z izolacją.

  Dlatego też przygotowaliśmy poradnik, jak zadbać siebie na początku roku:

  1.     PAMIĘTAJ, ŻE NICZEGO NIE MUSISZ. Ani w Święta, ani w Nowy Rok, ani w żaden inny dzień roku. Nie musisz myć okien, nie musisz ugotować dwunastu potraw, ani smażyć faworków czy kupować szampana. Nie musisz też spędzać Sylwestra w czarnym stroju oraz ciszy, ponieważ tak mogą mówić znane Ci zwyczaje. Każda żałoba jest inna i rządzi się swoimi prawami, dlatego wsłuchaj się w siebie i zobacz, czego potrzebujesz by czuć się bezpiecznie i komfortowo

  2.     PRZEDE WSZYSTKIM NIE MUSISZ MIEĆ ŻADNYCH POSTANOWIEŃ. Na pewno nie potrzebujesz takich, które nakładają na Ciebie jakąkolwiek presję, szczególnie, gdy miałyby się wiązać z narzucaniem sobie tempa przeżywania żałoby. Jeśli masz ochotę zrobić postanowienia, nie ma żadnego obowiązku, by pośród nich znalazło się przeczytanie stu książek w roku albo zdobycie Śnieżki. Postanowienie może polegać na tym, by znaleźć dla siebie więcej czasu na odpoczynek albo by zacząć piec ciasta, jeśli sprawia Ci to przyjemność. By iść na spacer w słoneczny dzień lub nie zapominać o robieniu sobie przyjemności, jak kupienie czegoś nowego albo spędzenie popołudnia z kubkiem kakao.

  3.     ZADBAJ O WSPARCIE. Nie obawiaj się poprosić innych o pomoc, czy zwykłą obecność, jeśli masz na to ochotę. Jeśli obawiasz się spotkań, możesz porozmawiać z rodziną czy przyjaciółmi przez Internet lub telefon. Paradoksalnie, ten Sylwester bez wielkich zabaw może stanowić znakomitą okazję, by obejrzeć z kimś film (nawet na odległość) albo umówić się na grę w planszówki, oczywiście, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

  4.     DOCEŃ SIEBIE. To może być pierwszy lub kolejny Nowy Rok bez bliskiej Ci osoby. Każdy z nich jest jakimś punktem w cyklu czasu, który nadchodzi po to, byś mogła czy mógł zostawić go za sobą. Na pewno trafiały Ci się lepsze i gorsze momenty, dlatego bądź dla siebie łagodny w niełatwych chwilach, a w tych dobrych doceń siebie za trud i odwagę, jakiej wymaga proces żegnania się.

  Tym, którzy doświadczyli utraty często wydaje się, że po strasznej zimie, jaką emocjonalnie jest konfrontacji ze śmiercią, nigdy nie wstanie już dla nich słońce ani nie zaśpiewają ptaki. Niektórzy pragną nawet, by tak było i przeżywają niezgodę na to, by ich cierpienie malało, mają w sobie bunt przeciwko temu, by uznać, że kolejne dni, miesiące, oraz rocznice mijają bezlitośnie, a oni coraz lepiej zdają sobie sprawę z tego, że nawet bez najdroższych osób da się jednak żyć.

  Dla tych, którym życie oszczędziło jeszcze wielkich strat, zupełnie nieoczywistym może wydawać się to, jak niełatwo jest pożegnać się z cierpieniem. Wielokrotnie podczas sesji terapeutycznych słyszałam, że rana w sercu jest jedynym odczuwalnym jeszcze znakiem obecności osoby zmarłej. Jeden z pacjentów powiedział znaczące słowa o tym, że zrezygnowanie z tego bólu byłoby tym samym, co ponowne jej odejście, a na to nie może pozwolić. Pablo Neruda pisał w jednym ze swoich wierszy: „możesz ściąć wszystkie kwiaty, lecz nie zatrzymasz wiosny”. Dlatego nadejście Nowego Roku może być szczególnie trudne: w sposób niezaprzeczalny zaznacza upływ czasu, domknięcie jakiegoś cyklu i rozpoczęcie kolejnego, bez szczególnej dla nas obecności. Ważne, by podchodzić do siebie i swoich uczuć – do smutku, żalu, lecz często również złości, zazdrości czy nienawiści – z jak największą delikatnością, jednocześnie otwierając się na to, co w tym doświadczeniu bolesne.

  I niech będzie to rodzajem słodko gorzkiej pociechy w tych niełatwych momentach: nic nie trwa wiecznie; tak, jak mają swój kres wielkie radości, tak i ogromny ból kiedyś słabnie bądź przeistacza się w inne uczucia. Nic nie będzie tak jak było; wprawdzie niekoniecznie „wszystko będzie dobrze”, jak zwykliśmy nieraz mówić dla podtrzymania kogoś na duchu, z pewnością jednak będzie inaczej, i nie jesteśmy skazani na przeżywanie wciąż i wciąż tego, co wydaje się nie do zniesienia.

  Życzymy Wam, by w tym Nowym Roku towarzyszyła Wam nadzieja. Nawet, jeśli jest na razie mała, by rosła.

  Autor: Patrycja Strzeszkowska, psycholog Fundacji Nagle Sami

  Brak kategorii

  22 gru 2020
  gru 22

  Brak kategorii

  Święta i żałoba w tym trudnym dla wszystkich roku

  Święta to szczególny czas w roku.  Przez jednych wyczekiwany, przez innych wręcz unikany. To moment kiedy musimy skonfrontowac się z inną rzeczywistością. Inną, bo bez obecności ukochanej osoby… […]

  Święta to szczególny czas w roku.  Przez jednych wyczekiwany, przez innych wręcz unikany. To moment kiedy musimy skonfrontowac się z inną rzeczywistością. Inną, bo bez obecności ukochanej osoby…

  Rok 2020 przyniósł Covid. Zmieniające się obostrzenia  nie pozwalają nam spotykać się dowolnie z najbliższymi, spędzać dowolnie czasu, celebrować wspólnie świąt, ale i korzystać ze wsparcia w momencie straty.

  Był taki czas w tym roku, kiedy nie wszyscy żałobnicy mogli osobiście uczestniczyć w pogrzebach (limit 5 osób). Liczba osób na cmentarzu była ograniczana, zaś pogrzeb transmitowano nieraz przez intenet.

  Diametralnie zmienia to sposób i możliwość pożegnania ukochanej osoby. Inny pogrzeb, inne pożegnanie, inna żałoba?

  Grudzień przynosi nowe wyzwanie w postaci świąt, nie tylko z żalem po stracie kogoś, ale także z żalem, że nie mogliśmy pożegnać się tak jak byśmy chcieli. Czasy covid spotęgowały niektóre uczucia i emocje zarówno związane z samym procesem żałoby, ale i sytuacją panującą w kraju.

  Dane statystyczne pokazują, że w listopadzie było dwukrotnie więcej zgonów niż w tym samym czasie rok temu. Równoczesnie jesteśmy informowani o nowych obostrzeniach. Raz wolno organizować spotkania, innym razem ograniczone, raz można opłakać stratę przy wsparciu i obecności bliskich, innym razem pozostaje nam łączność telefoniczna lub intenetowa.

  Zostajemy z pustką, ale i wraz z naszą żałobą sami. Sami w inny sposób. Nie tylko w przeżyciu, ale i fizycznie!

  Przed nami Wigilia, Święta Bożego Narodzenia. Czas rodzinnych spotkań, ciepła, bliskości, obdarowywania. Jednak w tym roku, nawet ten wyjątkowy czas trzeba zaplanować inaczej. To kolejne wyzwanie w roku covidowym, ale i w tym pierwszym, drugim, bądź piątym roku bez ukochanej osoby przy wigilijnym stole.

  Jak ten czas przetrwać?

              Nie ma uniwersalnej recepty. Każda żałoba to indywidualny proces, tym bardziej w okresie Covid czy świąt. Każdy doświadcza innych emocji. Pozwól ich sobie doświadczać!

  Nowa rzeczywistość w jakiej żyjemy, rzeczywistość covidowa potęguje niepokój, lęk, niepewność, strach, poczucie osamotnienia.  Ważne jest, by być w zgodzie ze sobą, pozwolić sobie na przeżywanie świąt w taki sposób, w jaki potrzebujemy, w jaki czujemy, że dla nas jest OK, bez czegoś co muszę, czy powinienem (-am).  Dla jednych będą to Święta w gronie osób, w którym można zapomnieć o stracie i pośmiać się, albo w którym można uzyskać wsparcie, powspominać, wypłakać się, powiedzieć, że jest ciężko. Inni zaś potrzebują zatrzymania się samemu w tych dniach, pobycia samemu ze sobą. Do tego też masz prawo! Nie zmuszaj się do wizyt, świętowania, jeśli czujesz, że to będzie ponad Twoje siły, nie czujesz tego lub zwyczajnie nie masz ochoty. Pozwól sobie przeżyć czas świąt w żałobie po swojemu.

  Czas covid to również czas wytężonej pracy z domu, łączonej z życiem domowym. Pacjenci w gabinecie często mówią o trudności jaką niesie zlanie się tych sfer. Tym trudniej znaleźć kąt lub czas na uronienie łzy, powspominanie, pomilczenie, gdy jesteśmy całą rodziną 24h w domu. To zamknięcie potęguje takie emocje jak złość, stres, niepokój. Przekłada się to także na emocje związane ze stratą. Możesz czuć w tym czasie mimo straty więcej złości niż smutku i to też jest OK! Warto być uważnym na samego siebie i w połączonej przestrzeni w domu: pracy i życia rodzinnego, pozwolić sobie na doświadczanie uczuć związanych z żałobą.

  Żałoba to proces trwający czasem wiele miesięcy. Często zahacza o okres rocznic, Świąt, ważnych wydarzeń, które większość osób celebruje, i które je cieszą. Jak cieszyć się, kiedy miesiąc temu odszedł ktoś naprawdę mi bliski?! Żałoba nieraz dotyka całą rodzinę, i wtedy, w gronie bliskich osób przeżywających podobne (choć każdy inne) emocje, łatwiej jest się odnaleźć i poczuć swobodnie. Takie święta jednoczą w inny sposób.

  Niejednokrotnie jednak zdarza nam się spędzać Święta w większym gronie, np. dalszej rodziny, rodziny partnera, męża, osób, z którymi mamy sporadyczny kontakt. Czasem nie wiedzą one nawet o naszej stracie, np. o tym, że niedawno straciliśmy wyczekiwaną ciążę, babcię czy inną ukochaną osobę.

  Niepokój związany z tymi spotkaniami jest naturalny. Czasem padają tematy rozmów, pytania łączące się w jakiś sposób z uczuciami, które przezywamy w kontekście żałoby.

  Osoby pytające często nie mają złych intencji, a są w niewiedzy. Mogą nie wiedzieć, albo też nie rozumieć jaką stratę przeżywamy, i że akurat te święta wcale nie są dla nas łatwe i miłe, bo miały wyglądać inaczej! Każdy, każdą stratę przeżywa w inny sposób, z innymi emocjami, uczuciami. Cięzko je odgadnąć, a czasem ciężko o nich mówić. Daj sobie prawo do tego, aby jeśli chcesz, milczeć.

  Niektórzy wolą uniknąć trudnych rozmów, spotkań, życzeń, inni reagują na nie agresywnie, albo płaczem i poruszeniem.

  Dlatego warto zawczasu zastanowić się: czego obawiam się podczas nadchodzących świąt? Czy chcę spotkać się z tymi, którzy mnie zapraszają, albo zapraszać? Czy chcę być w gronie osób, czy wolę być sam (-a)? Czy i co odpowiem, jeśli ktoś poruszy temat związany z moją stratą? Czy takie pytanie jest realne? Czego najbardziej obawiam się podczas tych spotkań, albo podczas czasu, który wolę spędzić sam (-a) ?

  Naturalne są wspomnienia powracające podczas świąt, rocznic, urodzin zmarłej osoby. Te pierwsze w sposób szczególny, ale i kolejne nie muszą być lekkie. Tym bardziej, gdy ukochana osoba przegrała walkę z koronawirusem, albo przez brak dostępności do pomocy/leczenia przez koronawirusa. Jeśli chcesz wspominaj, oglądaj zdjęcia, włącz tak bliską, a jednak tak już daleką osobę w przeżywanie tych świąt razem z Tobą, choć w inny już sposób.

   

   Autor: Anna Ostrowska, psycholog Fundacji NAGLE SAMI

  Brak kategorii

  07 gru 2020
  gru 07

  Brak kategorii

  Agnieszka Passendorfer – książka „13 lekcji miłości”

  „Ból jest bardzo intymny. Śmierć jest intymna. Nikt nie wie, jak to jest, dopóki sam tego nie doświadczy.” – pisze Agnieszka Passendorfer w książce […]

  „Ból jest bardzo intymny. Śmierć jest intymna. Nikt nie wie, jak to jest, dopóki sam tego nie doświadczy.” – pisze Agnieszka Passendorfer w książce „13 lekcji miłości”. „Smutek, samotność, tęsknota, miłość. Zostałam wdową. Dość nieoczekiwanie. W poniedziałek myślałam, że czeka nas jeszcze wiele lat wspólnego życia, w czwartek – że czeka nas kilka miesięcy w domu. W piątek – że spędzimy parę tygodni w hospicjum.  W sobotę okazało się, że to by było na tyle. Nie spędzimy”.

  Książka Agnieszki Passendorfer to zapis trudnych, intymnych chwil po stracie ukochanej osoby. Opowieść o miłości dwojga czterdziestolatków. Bardzo szczera, pisana w czasie rozpoczynającej się pandemii. Uczulaliśmy Was niejednokrotnie na stronach Fundacji Nagle Sami, jak trudny jest pandemiczny czas, zwłaszcza dla osób w żałobie, po stracie ukochanych. Ograniczenia, dodatkowe lęki jakie ze sobą przyniósł koronawirus potęgują i tak trudne do zniesienia uczucia i emocje.

  Książka „13 lekcji miłości” trafiła do naszej Fundacji z adnotacją, że być może komuś pomoże jej przeczytanie. Naszym zdaniem tak. Jest jakiś wewnętrzny spokój i równowaga, która bije z tej lektury. W tych niepewnych czasach to bardzo pożądana wartość.

  „Możesz zrobić tylko jeden oddech na raz, tylko jeden krok na raz, przeżyć tylko jeden dzień dziennie, więc na tym się teraz skup. Jak niepijący alkoholik – myśl o tym, że nie pijesz dzisiaj. Nie myśl o jutrze. Nie myśl o końcu świata. To trochę łagodzi lęk. Postaw sobie malutki cel, który cię nie przeraża. Myśl, że przeżyje bez Tygrysa jeszcze wiele lat, mnie przeraża. Myślę więc, że na razie jeden dzień wystarczy.”

  Polecamy. „13 lekcji miłości”, Agnieszka Passendorfer, ilustracja: Aleksandra Perec. Wydawnictwo: Pan Wydawca.

  Brak kategorii

  12 lis 2020
  lis 12

  Brak kategorii

  MAGOVOX dla Fundacji Nagle Sami

  Chcieliśmy podzielić się z Wami dobrą nowiną! Mamy stałego partnera – spółkę Magovox, która wierzy i wspiera naszą misję. W momencie, w którym wszyscy szukają oszczędności, […]

  Chcieliśmy podzielić się z Wami dobrą nowiną! Mamy stałego partnera – spółkę Magovox, która wierzy i wspiera naszą misję.

  W momencie, w którym wszyscy szukają oszczędności, panuje pandemia, zamykają się przed  nami prawie wszystkie drzwi… Pojawiają się osoby, które wiedzą i czują jak istotna jest nasza działalność. Magovox założyła Pani Małgorzata Rutkowska. Odwiedźcie stronę spółki i zobaczcie ile dobrego robią: https://magovox.pl/

  Z całego serca dziękujemy:

  Brak kategorii

  05 lis 2020
  lis 05

  Brak kategorii

  GRUPA WSPARCIA ONLINE DLA KOBIET PO PORONIENIACH I STRATACH OKOŁOPORODOWYCH

  GRUPA WSPARCIA ONLINE DLA KOBIET W ŻAŁOBIE PO PORONIENIU I STRACIE OKOŁOPORODOWEJ – TRWAJĄ ZAPISY! Zapraszamy serdecznie do udziału w grupie wsparcia dla kobiet w żałobie […]

  GRUPA WSPARCIA ONLINE DLA KOBIET W ŻAŁOBIE PO PORONIENIU I STRACIE OKOŁOPORODOWEJ – TRWAJĄ ZAPISY!

  Zapraszamy serdecznie do udziału w grupie wsparcia dla kobiet w żałobie po poronieniu i stracie okołoporodowej. Jest ona przeznaczona dla kobiet, które doświadczyły straty oraz potrzebują towarzyszenia i pomocy w przejściu tego trudnego czasu. Głównym tematem, na którym koncentruje się praca grupy, jest właśnie doświadczanie straty i różnego rodzaju trudności i emocji z tym związanych. Źródłem wsparcia są przede wszystkim inne uczestniczki grupy, które przeżywają podobną stratę i mogą w bezpiecznej przestrzeni, w obecności psychoterapeutki, dzielić się swoimi przeżyciami, uczuciami i dawać sobie nawzajem poczucie, że to czego doświadczają ma wymiar zarówno indywidualny, jak i uniwersalny i dzięki temu otrzymać zrozumienie. Co ważne, kobiety w grupie są na różnych etapach żałoby, co pozwala na zyskanie perspektywy czasowej i uzyskanie informacji zwrotnych od innych uczestniczek na temat tego, co już za nimi.

  Gdzie? W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, grupa będzie odbywała się online (ZOOM).

  Kiedy?
  Poniedziałki, godz. 10.00-12.00

  Czas trwania?
  Spotkania grupy odbywają się przez pół roku

  Od kiedy?
  Planowany start grupy, gdy uzbiera się odpowiednia liczba uczestników.

  Jak wygląda rekrutacja do grupy?
  Podstawą przyjęcia do grupy jest przyjście na dwuetapową, indywidualną konsultację online (koszt 150 zł). Uczestnictwo w konsultacji nie gwarantuje przystąpienia do grupy. Proces konsultacyjny ma na celu określenie, czy grupa wsparcia jest najlepszą na ten moment formą pomocy psychologicznej dla danej osoby, tak aby zapewnić jej optymalne wsparcie.

  Jaka jest cena?
  50 zł to koszt jednego spotkania grupy, w sumie planowanych jest 15 spotkań grupy

  Ilu jest uczestników?
  10 uczestników grupy

  Kto prowadzi grupę online?

  Marta Stec – psychoterapeutka Gestalt. Ukończyła całościowe 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, a także liczne szkolenia z zakresu pracy z osobami w żałobie, depresji oraz doświadczającymi przemocy. Doświadczenie kliniczne zdobywała w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Szpitala Bródnowskiego, Oddziale Chorób Afektywnych F7 Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”.

  Z Fundacją Nagle Sami współpracuje od 2017 r., kiedy to rozpoczęła staż w Telefonie Wsparcia dla osób w żałobie, obecnie pracuje jako psychoterapeutka z osobami dorosłymi, młodzieżą, parami, rodzicami i grupami.

  Jak się zgłosić?
  Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia na adres: gw@naglesami.org.pl i podanie w treści maila tytułu: GW dla kobiet.

  Brak kategorii

  31 paź 2020
  paź 31

  Brak kategorii

  Zostań patronem Fundacji NAGLE SAMI

  Serwis internetowy Patronite umożliwia budowanie relacji między organizacjami a ich podopiecznymi, ułatwiając jednocześnie pozyskiwanie finansowania na zasadzie subskrypcji, w oparciu o zaangażowanie Patronów. Mówiąc […]

  Serwis internetowy Patronite umożliwia budowanie relacji między organizacjami a ich podopiecznymi, ułatwiając jednocześnie pozyskiwanie finansowania na zasadzie subskrypcji, w oparciu o zaangażowanie Patronów.

  Mówiąc wprost – Patroni wspierają Fundację za pomocą comiesięcznych, regularnych wpłat, a my odwdzięczamy się, zapewniając Wam dostęp np. do naszych poradników, webinarów, książek i wiedzy.

  Dzięki Patronite możemy zbudować bardziej trwałe relacje. Wysyłać Wam informacje na jakim etapie realizacji naszych celów jesteśmy.

  Przede wszystkim ten serwis daje nam możliwość utrzymania Telefonu Wsparcia, dzięki któremu osoby w żałobie nie są pozostawione samym sobie.

  Jeżeli jesteś po stracie, wiesz jak jest trudno, a chcesz pomóc innym, którzy właśnie stracili bliskich i chcesz wspierać nasze działania – zrób to przez PATRONITE.PL/NAGLESAMI

  https://patronite.pl/naglesami

  Dzięki Tobie możemy wspólnie zbudować coś dobrego.

  Brak kategorii

  29 paź 2020
  paź 29

  Brak kategorii

  Rekrutujemy do zespołu!

  Fundacja Nagle Sami zatrudni lub nawiąże współpracę z doświadczonym psychoterapeutą. Chcemy zaprosić do Zespołu osoby, które prowadzą terapię dzieci i młodzieży oraz terapię rodzinną. […]

  Fundacja Nagle Sami zatrudni lub nawiąże współpracę z doświadczonym psychoterapeutą. Chcemy zaprosić do Zespołu osoby, które prowadzą terapię dzieci i młodzieży oraz terapię rodzinną.

  Praca w dogodnej lokalizacji – Żoliborz, metro plac Wilsona.

  Oferujemy:

  –        szkolenie wstępne

  –        superwizję

  –        elastyczne godziny pracy

  –        umawianie wizyt

  –        urządzony gabinet

  –        współpracę w oparciu o umowę współpracy, zlecenia

  Wymagamy:

  –        ukończenia kursu psychoterapeutycznego (legitymowania się dyplomem)

  –        terapii własnej

  –        odpowiedzialności

  –        zaangażowania

  –        punktualności

  –        uczestnictwa w fundacyjnych superwizjach oraz spotkaniach Zespołu

  –        gotowości do podjęcie pracy stacjonarnie

  Prosimy o kontakt osoby wyłącznie spełniające powyższe kryteria.

  Odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia.

  Prosimy o przesłanie CV na adres: info@naglesami.org.pl

  Prosimy o zawarcie w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Fundację Nagle Sami z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Nagle Sami.

  Brak kategorii

  20 paź 2020
  paź 20

  Brak kategorii

  Bajki dla dzieci na czas kwarantanny

  Dorota Bródka terapeutka Fundacji Nagle Sami napisała bajki dla dzeci na trudny czas kwarantanny. Udostępniamy je Wam do pobrania. Mamy nadzieję, że będą stanowiły dobry […]

  Dorota Bródka terapeutka Fundacji Nagle Sami napisała bajki dla dzeci na trudny czas kwarantanny. Udostępniamy je Wam do pobrania. Mamy nadzieję, że będą stanowiły dobry punkt wyjścia do rozmowy i oswajania tematu wirusa i kwarantanny.

  „Koncepcja czasu dla dziecka jest czymś abstrakcyjnym, godziny, dni, przeszłość i przyszłość są pojęciami, które tylko w konkretnym kontekście nabierają znaczenia. Ale czują, kiedy my, dorośli jesteśmy zaniepokojeni, zmartwieni i dzielą nasz niepokój na swój sposób. Warto porozmawiać…może bajka wtym pomoże? Bo opowiada o Kwarantannie, która też miała kłopoty a czasem” – tłumaczy autorka.

  Po kiknięciu w poniższe linki bajki otworzą się w formacie pdf:

  1. bajka-o-kwarantannie-i-wirusie-z-kolorem.pdf

  i

  2. dlaczego-kwarantanna-ma-dziury-w-czasie-2.pdf

  Brak kategorii

  12 paź 2020
  paź 12

  Brak kategorii

  GRUPA WSPARCIA ONLINE DLA OSÓB W ŻAŁOBIE – RUSZAJĄ ZAPISY!

  Zapraszamy serdecznie do udziału w grupie wsparcia dla osób w żałobie. Jest ona przeznaczona dla osób, które doświadczyły straty oraz potrzebują towarzyszenia i pomocy w przejściu […]

  Zapraszamy serdecznie do udziału w grupie wsparcia dla osób w żałobie. Jest ona przeznaczona dla osób, które doświadczyły straty oraz potrzebują towarzyszenia i pomocy w przejściu tego trudnego czasu. Głównym tematem, na którym koncentruje się praca grupy, jest właśnie doświadczanie straty i różnego rodzaju trudności związane ze zmianą po śmierci bliskiej osoby. Źródłem wsparcia są przede wszystkim inni uczestnicy grupy, którzy mają za sobą podobne doświadczenia i mogą w bezpiecznej przestrzeni, w obecności psychoterapeuty, dzielić się swoimi przeżyciami, uczuciami i dawać sobie nawzajem poczucie, że wiele problemów jest uniwersalnych, można je pokonać i przetrwać. Co ważne, osoby w grupie są na różnych etapach żałoby, co pozwala na zyskanie perspektywy czasowej i uzyskanie informacji zwrotnych od innych uczestników na temat tego, co już za nimi.

  Gdzie?

  W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, grupa będzie odbywała się online (ZOOM).

  Kiedy?

  Poniedziałki, godz. 18.00-20.00 

  Czas trwania?

  Spotkania grupy odbywają się przez pół roku

  Od kiedy?

  Planowany start grupy to 9 listopad

  Jak wygląda rekrutacja do grupy?

  Podstawą przyjęcia do grupy jest przejście dwuetapowej, indywidualnej konsultacji online (koszt 150 zł). Uczestnictwo w konsultacji nie gwarantuje przystąpienia do grupy. Proces konsultacyjny ma na celu określenie, czy grupa wsparcia jest najlepszą na ten moment formą pomocy psychologicznej dla danej osoby, tak aby zapewnić jej optymalne wsparcie. 

  Jaka jest cena?

  50 zł to koszt jednego spotkania grupy, w sumie planowanych jest 15 spotkań grupy

  Ilu jest uczestników?

  10 uczestników grupy

  Kto prowadzi grupę online?

  Katarzyna Czajkowska-Łukasiewicz – absolwentka studiów dziennych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Intensywny Kurs Psychologii Procesu a obecnie jest w trakcie procesu certyfikacji w Instytucie Analizy Grupowej “Rasztów”. Ukończyła szereg kursów i szkoleń dotyczących interwencji kryzysowej, pomocy psychologicznej i psychoterapii. Doświadczenie kliniczne zdobywała w Oddziale Psychiatrii, Psychotraumatologii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego, Akademickim Ośrodku Psychoterapii, Oddziale Dziennym Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego oraz Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. Z Fundacją Nagle Sami współpracuje od 2015 r., kiedy to rozpoczęła staż w Telefonie Wsparcia dla osób w żałobie.

  Jak się zgłosić?

  Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia na adres: gw@naglesami.org.pl i podanie w treści maila tytułu: GW ogólna.

  Brak kategorii

  22 sty 2020
  sty 22

  Brak kategorii

  Olga Puncewicz nominowana w konkursie Osobowość Roku 2019

  Jest nam niezwykle miło poinformować, że w konkursie Polska The Times założycielka naszej Fundacji Olga Puncewicz została nominowana do tytułu „Osobowość Roku 2019” w kategorii Działalność […]

  Jest nam niezwykle miło poinformować, że w konkursie Polska The Times założycielka naszej Fundacji Olga Puncewicz została nominowana do tytułu „Osobowość Roku 2019” w kategorii Działalność Społeczna i Charytatywna. Poniżej list od redaktora naczelnego Polska The Times:

  Brak kategorii

  07 sty 2020
  sty 07

  Brak kategorii

  Zapraszamy na konsultacje psychologiczne w Warszawie

  Osoby, chętne do skorzystania z pomocy psychologicznej w Fundacji Nagle Sami na początku zapraszamy na indywidualną konsultację z psychologiem. Takie spotkanie ma na celu określenie czy i jaka pomoc jest […]

  Osoby, chętne do skorzystania z pomocy psychologicznej w Fundacji Nagle Sami na początku zapraszamy na indywidualną konsultację z psychologiem.

  Takie spotkanie ma na celu określenie czy i jaka pomoc jest potrzebna. Najczęściej jest wstępem do dalszej pomocy psychologicznej. Pomaga ustalić jej formę – indywidualną lub grupową, zastanowić się co jest największą trudnością, czy dana osoba chce się nią zajmować, czy jest na to gotowa i czy to jest dobry moment na podjęcie terapii.

  Czasem okazuje się, że jedno spotkanie wystarcza. Gdy ktoś potrzebuje wiedzy o procesie żałoby może zadać pytania i uzyskać potrzebne odpowiedzi. Zdarza się, że już jedna rozmowa z psychoterapeutą porządkuje i pomaga rozwiać wątpliwości. Bywa też, że samo opowiedzenie swojej historii komuś spoza bliskich, kto wysłucha bez oceniania i dawania rad, przynosi ulgę.

  Zapraszamy także osoby, które nie są w żałobie, a czują, że potrzebują wsparcia profesjonalisty w związku z kryzysem jaki przechodzą.

  Jedno spotkanie trwa 50 min, a jego koszt to 120 zł w Warszawie,

  Kontakt: info@naglesami.org.pl  tel:  502 511 138

  Brak kategorii

  20 gru 2019
  gru 20

  Brak kategorii

  Havas Media Group gra dla Nagle Sami!

  Firma Havas Media Group stworzyła aplikację mobilną, która poprzez zabawę i rywalizację pozwala zbierać punkty, które następnie w finale akcji zostaną przeliczone na wsparcie […]

  Firma Havas Media Group stworzyła aplikację mobilną, która poprzez zabawę i rywalizację pozwala zbierać punkty, które następnie w finale akcji zostaną przeliczone na wsparcie finansowe dla trzech różnych Fundacji. Nagle Sami jest jedną z organizacji, którą profesjonaliści marketingu i komunikacji z Havas Media Group wybrali, jako Fundację na rzecz, której przekażą środki finansowe. Dziękujemy!

  Brak kategorii

  20 gru 2019
  gru 20

  Brak kategorii

  Święta Bożego Narodzenia a żałoba

  „Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta…” piosenkę z tym tekstem można usłyszeć w radiu już od początku grudnia. Dla osób […]

  „Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta…” piosenkę z tym tekstem można usłyszeć w radiu już od początku grudnia. Dla osób w żałobie święta też idą krok po kroku. Wraz z utworami świątecznymi, reklamami, obrazkami szczęśliwych rodzin czekających i szykujących się na ten dzień, idą wraz z rosnącym napięciem i pojawiającym się pytaniem: jak ja przetrwam te święta?

  Bo dla osób, które cierpią po stracie kogoś bliskiego te święta nie są najpiękniejsze – one często są najtrudniejsze. Bo jak sobie poradzić z pustką, która w tym czasie staje się jeszcze bardziej dojmująca? Jak przygotować barszcz, który zawsze robiła zmarła mama? Jak powiedzieć rodzinie, że nie ma się ochoty na obchodzenie świąt? Jak cieszyć się świętami gdy bliskiej osoby już nie ma? No i najważniejsze –  co zrobić, żeby przejść przez te dni?

  Niestety trudno tu o jednoznaczne odpowiedzi. Proces żałoby jest sprawą bardzo indywidualną, a myśli, emocje i potrzeby z nim związane mogą być bardzo różne, również te dotyczące dni świątecznych. Święta Bożego Narodzenia są jednak dla większości ludzi czasem wyjątkowym, rodzinnym, związanym z tradycjami, symbolami i emocjami, przez co wyjątkowo trudnym dla osób w żałobie.

  Dobrze jest w tym czasie szczególnie zadbać o siebie. To co można dla siebie zrobić to być jak najbardziej w zgodzie z sobą, ze swoimi uczuciami i potrzebami.

  Aby to było możliwe należy określić jakie one są. Zapytać siebie samego: Czego potrzebuję w tym okresie? Na co mam ochotę, a na co nie? Co jestem w stanie zrobić a czego nie?

  Święta składają się z wielu elementów, wiele z nich jest symbolicznych, mających specjalne znaczenie dla danej rodziny, wpisanych w jej zwyczaje i każdy z nich może być w jakiś sposób trudny.  Przygotowując się do świąt warto rozłożyć je na elementy i obejrzeć każdy z nich – zastanowić się i „poczuć” który jest najtrudniejszy, który warto zostawić i go kultywować, a który zmienić lub pominąć. Może się okazać, że po takiej „analizie” nie całe święta będą się jawić jako trudne do przetrwania, a niektóre ich elementy ważne i warte zachowania i celebrowania.

  O swoich przemyśleniach dobrze jest powiedzieć osobom, z którymi mamy te  święta spędzić – one też mają  swoje wyobrażenia i oczekiwania. Bywa, że nie zdają sobie sprawy z tego co może przeżywać osoba w żałobie i jaki jest jej stosunek do świąt lub ich wyobrażenie o tym jest inne niż rzeczywistość.  Dobrze jest o tym porozmawiać, bo niedopowiedziane sytuacje i domysły mogą powodować dodatkowe napięcie, którego można uniknąć.

  Ważne jest też to aby dać sobie czas na zastanowienie, pobycie z uczuciami, które pojawiają się na myśl o świętach i na podjęcie decyzji związanych ze sposobem ich spędzania. Przede wszystkim trzeba pozwolić sobie na to aby spędzić je w taki sposób, który będzie dla nas najlepszy – nie ma obowiązku, przymusu by spędzić je pod dyktando, wyobrażenia, czy oczekiwania innych. Wyrozumiałość, tolerancja i otwartość bliskich będzie wówczas najlepszym prezentem.

  Brak kategorii

  05 gru 2019
  gru 05

  Brak kategorii

  Ważna informacja o działalności Fundacji Nagle Sami – podsumowanie zbiórki

  Niedawno prosiliśmy Was o wsparcie w związku z trudną sytuacją finansową Fundacji. Udało nam się zebrać 14 451 zł przez zbiórkę na Facebooku, niektórzy darczyńcy […]

  Niedawno prosiliśmy Was o wsparcie w związku z trudną sytuacją finansową Fundacji. Udało nam się zebrać 14 451 zł przez zbiórkę na Facebooku, niektórzy darczyńcy wpłacali przez system Przelewy24 na naszej stronie i tu zebraliśmy,  do dzisiejszego dnia 3 595 zł, część wpłaciło bezpośrednio na konto Fundacji 2135 zł.

  Razem zebraliśmy: 20 181 zł

  Wszystkim darczyńcom BARDZO DZIĘKUJEMY. To dzięki Wam drzwi Fundacji są jeszcze ciągle otwarte! Suma zebrana podczas zbiórki pozwoli nam do końca maja 2020 zachować lokal na bieżące terapie i grupę wsparcia dla osób w żałobie w Warszawie. Dzięki tym pieniądzom do końca maja będzie funkcjonował też nasz bezpłatny Telefon Wsparcia 800 108 108 (od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-20.00), a także zamknięta grupa na FB, dla osób w żałobie.

  Musimy jednak ograniczyć funkcjonowanie biura Fundacji do czasu znalezienia stałego sponsora. Prosimy więc Was o kontakt mailowy info@naglesami.org.pl, a nie telefoniczny i cierpliwość gdybyśmy od razu nie odpisali. Wszystkie osoby, które są w terapii mogą być spokojne, gdyż te procesy będziemy prowadzić przynajmniej do maja 2020 r.

  Sytuacja naszej organizacji jest wciąż bardzo trudna. Ale walczymy! Wciąż szukamy sponsorów. Dziękujemy za wszystkie pozytywne słowa i Wasze wsparcie jest ono dla nas bardzo cenne.

  Brak kategorii

  21 lis 2019
  lis 21

  Brak kategorii

  Warszawa/ Zapisy do grupy wsparcia dla osób w żałobie

  Brak kategorii

  29 paź 2019
  paź 29

  Brak kategorii

  Zbiórka na rzecz FUNDACJI NAGLE SAMI

  NASZEJ FUNDACJI GROZI LIKWIDACJA! Próbując utrzymać się na powierzchni jakiś czas temu musieliśmy wprowadzić odpłatności za konsultacje psychologiczne, które przez lata funkcjonowania Fundacji Nagle […]

  NASZEJ FUNDACJI GROZI LIKWIDACJA! Próbując utrzymać się na powierzchni jakiś czas temu musieliśmy wprowadzić odpłatności za konsultacje psychologiczne, które przez lata funkcjonowania Fundacji Nagle Sami były darmowe, tak jak grupy wsparcia. Niestety, te zmiany nie wystarczyły. Nie chcieliśmy prosić o pomoc, to my zawsze byliśmy od jej dawania. Ale doszliśmy do ściany… i teraz od Waszego wsparcia zależy czy Fundacja przetrwa.

   

  Datki można przekazywać przez Facebooka jak i przelewem na konto 07 1030 0019 0109 8533 0003 9912 lub systemem przelewy24:  https://naglesami.org.pl/pomagam.html:

   

  Przez 8 lat działalności:

  – powstały 33 edycje grup wsparcia dla osób w żałobie, każda z nich trwała przynajmniej rok

  – 7 tysięcy osób skorzystało z pomocy psychologicznej: konsultacyjnej lub psychoterapeutycznej; także w ramach pracy darmowego Telefonu Wsparcia 800 108 108, telefon czynny w dni powszednie w godzinach 14:00- 20.00;

  – zespół psychologów Fundacji dokonał 350 wyjazdowych interwencji kryzysowych do rodzin z terenu całej Polski. Interwencje dotyczyły zarówno sytuacji śmierci jednego z członków rodziny, jak i ciężkich obrażeń ciała lub przewlekłej niepełnosprawności będącej skutkiem wypadku;

  – sześciokrotnie interwenci Fundacji wsparli psychologicznie rodziny poszkodowanych w sytuacji masowych katastrof i wypadków, jak na przykład wybuch w Kopalni w Mysłowicach, wypadek komunikacyjny w Kamieniu Pomorskim, czy wybuch gazu w Jankowie Przygodzkim;

  – rozdaliśmy 25 tys. egzemplarzy bezpłatnego, praktycznego poradnika dla osób w żałobie (dostępny w hospicjach, ośrodkach kryzysowych, szpitalach)

  – przeszkoliliśmy 270 osób w ramach szkoleń psychologicznych z zakresu żałoby.

   

  Przeprowadziliśmy i wciąż prowadzimy szereg zbiórek i akcji na rzecz osób w żałobie. Powołaliśmy specjalne grupy i warsztaty dedykowane dzieciom po stracie najbliższych. Prowadziliśmy także interwencje w szkołach po samobójstwach uczniów. Rozwinęliśmy pomoc psychologiczną dla kobiet po stratach okołporodowych i poronieniach.

   

  Przez lata działalności wspierało nas PZU, jednak z czasem zmieniła się forma jak i sposób finansowania pomocy udzielanej przez Fundację. Obecnie naszej działalności nie wspiera nikt, a prowadzone przez nas działania zarobkowe wystarczają na pokrycie około 1/3 kosztów. Nigdy nie zmieniła się misja Fundacji: aby osobom na najtrudniejszym etapie życia, w żałobie, pomóc stanąć na nogi.

   

  Nigdy nie prosiliśmy Was o pomoc w takiej formie, także dlatego, że pracując w fundacji codziennie stykamy się z tragediami i cierpieniem wielu osób i wiemy, jak dużo jest potrzebujących. Jednak by dalej nieść pomoc – prosimy o wsparcie.

  Chcielibyśmy dawać radę sami, jednak nie dajemy 🙁

  Brak kategorii

  08 paź 2019
  paź 08

  Brak kategorii

  Nie mów mi, że mam się wziąć w garść! – akcja FUNDACJI NAGLE SAMI

  Nie mów mi, że mam się wziąć w garść! Kiedy osoba z naszego otoczenia cierpi po stracie bliskiego, jest w żałobie, to choć zwykle mamy jak najlepsze […]

  Nie mów mi, że mam się wziąć w garść!

  Kiedy osoba z naszego otoczenia cierpi po stracie bliskiego, jest w żałobie, to choć zwykle mamy jak najlepsze intencje, to nie zawsze potrafimy odpowiednio pomóc. Co gorsza często mówimy rzeczy, których taka osoba słyszeć nie chce.

  „W okolicach Wszystkich Świętych zwykle mocniej wybrzmiewają uczucia smutku i bólu po stracie najbliższych. W Fundacji Nagle Sami mamy duże doświadczenie we wspieraniu osób w takiej sytuacji.  Wiemy, że bliscy osób w żałobie nie zawsze potrafią pomóc i nie wiedzą co powiedzieć, jak się zachować. Często zamiast pomagać, szkodzą. Dlatego postanowiliśmy podzielić się zwierzeniami, takimi krótkimi wypowiedziami osób uczestniczących w grupach wsparcia i terapii w Fundacji. By inni lepiej rozumieli osoby w żałobie. A co za tym idzie by mogli im pomóc” – mówi Olga Puncewicz założycielka Fundacji Nagle Sami.

  Te anonimowe zdania pochodzą z ust osób, które straciły bliskich, to rodzice opłakujący stratę dziecka, córki i synowie po stracie mamy lub taty, małżonkowie, którzy utracili swoje połówki:

  „Nie mów mi, że mam się wziąć w garść.”

  „Ja nie czekam z utęsknieniem na weekend.”

  „Nie chcę pytań: co słychać, jak leci? A co ma być słychać, a jak ma lecieć… Wolałabym żeby ktoś zapytał: cześć, czy mogę coś dla Ciebie zrobić? Albo: cześć, wiem że jest Ci ciężko, czy mogę Ci jakoś pomóc?”

  „Nie jest ok.”

  „Może i czas leczy rany ale nie moje.”

  „Nie mów: jesteś młoda, urodzisz sobie inne dziecko.”

   „Zadzwoń jeśli będziesz chciała. Wolę abyś to ty do mnie zadzwonił, najwyżej nie odbiorę ale będę wiedziała, że o mnie myślisz.”

  „Mówią mi, on się teraz wami tam z góry opiekuje, wolałabym jednak inną formę opieki…”

  „>>To my cię tu odwieziemy, idź do domu, odpocznij, zjedz coś, śpij długo, potrzebujesz ciszy i odpoczynku<< – a nic tak mi nie bylo potrzebne po pogrzebie, jak to by ktoś był obok, po prostu był, objął, by przy nim płakać; lęk przed pustką w domu był paraliżujący, cisza uświadamiała, że Jej już nie ma na zawsze, cisza najbardziej bolała, całe ciało bolało”

   „Nie chce słyszeć, że będzie dobrze, że życie jeszcze mi się jakoś ułoży i wszystko poukłada.”

  „Kino nie poprawi mi humoru.”

   „Nie znoszę zwrotu – Trzymaj sie!!!!”

  „Nie znosiłam tekstu >>Wyjdź do ludzi<<. Albo >>Nie płacz, Tata by tego nie chciał<<. Skąd wszyscy wiedzą, czego chciał mój Tata?”

  „Nie mów mi co mam/powinnam czuć.”

  „Nie znoszę kiedy mi mówią weź się w garść, życie toczy się dalej …moje życie to wegetacja jak mam się wziąć w garść, straciłam syna serce mi pęka z bólu i rozpaczy.”

  „Nie chcę słyszeć, że to chore, że jeżdżę ciągle na cmentarz”

  „Nie płacz, to nie zwróci mu życia! –
  A WŁAŚNIE ŻE BĘDĘ PŁAKAĆ, BO JEST MI LŻEJ, BO ZA NIM TĘSKNIĘ BO NIE ROZUMIESZ MOJEGO BÓLU!!!!”

  „To boli kiedy słyszę: nie martw się będziecie mieli kolejne dziecko.”

  „Nie przerywaj mi, gdy mowie o Mamie, nie zmieniaj tematu, nie udawaj, że to się nie stało. Ja CHCĘ o Niej mówić. CHCĘ 'rozpamiętywać,’ CHCĘ wyrzucić z siebie ból który czułam patrząc jak odchodzi ode mnie na zawsze. Zapytaj, wysłuchaj, pozwól mi o tym mówić.”

  „Daj mi czas na cierpienie i płacz, tak się żegnam. Nie mów kiedy muszę przestać”

   

  Te parenaście zdań uświadamia jak trudnym procesem jest żałoba. Jak często zupełnie nieświadomie, zamiast pomagać złościmy i niepotrzebnie dodatkowo frustrujemy osoby po stracie. Jest parę działań, które Fundacja Nagle Sami rekomenduje i warto je podjąć próbując pomóc osobie w żałobie:

  – jak najszybciej być przy osobie, która straciła kogoś bliskiego, towarzyszyć jej, być bardziej wyrozumiałym, słuchać, razem pomilczeć, nie bać się zadzwonić, namówić na spotkanie, na spacer,

  – być czujnym na potrzeby osoby w żałobie – starać się oferować pomoc adekwatną do potrzeb (pomoc w załatwieniu konkretnych spraw, rozmowa lub wspólne bycie, pomoc w zakupach czy przygotowaniu posiłków),

  – zaoferować pomoc w porządkowaniu rzeczy po zmarłej osobie

  – akceptować płacz, bo on przynosi ulgę

  – nie dawać złotych rad typu „staraj się o tym nie myśleć”, „weź się w garść”, „nie rozgrzebuj ran”, „bądź dzielna/y”, „już nie płacz,  osoba w żałobie często ma potrzebę mówienia o śmierci bliskiej osoby, co przynosi jej ulgę

  – nie mowić „wiem co czujesz” jeśli naprawdę nie mamy podobnego doświadczenia

  – pokazać możliwość szukania pomocy w specjalistycznych ośrodkach psychologicznych, grupach wsparcia

  Fundacja Nagle Sami prowadzi terapię i grupy wsparcie dla osób po stracie. Więcej informacji, także praktycznych znajdą Państwo w naszym Poradniku dla osób w żałobie, który można pobrać ze strony: https://naglesami.org.pl/poradnik-nagle-sami.html

  Brak kategorii

  11 wrz 2019
  wrz 11

  Brak kategorii

  Staż w Telefonie Wsparcia dla osób w żałobie 800 108 108

  Ruszamy z kolejnym naborem do Telefonu Wsparcia (w Warszawie)! Poszukujemy: studentów IV i V roku oraz absolwentów psychologii, osób posiadających doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy psychologicznej osób, […]

  Ruszamy z kolejnym naborem do Telefonu Wsparcia (w Warszawie)!
  Poszukujemy:

  • studentów IV i V roku oraz absolwentów psychologii,
  • osób posiadających doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy psychologicznej
  • osób, które nie boją się podejmowania trudnych tematów, takich jak śmierć, strata i żałoba

  Więcej informacji można znaleźć: https://naglesami.org.pl/wolontariat.html

  Brak kategorii

  09 wrz 2019
  wrz 09

  Brak kategorii

  Szukasz pomocy psychologa – zapraszamy do Fundacji Nagle Sami

  Rozwijamy się! Fundacja Nagle Sami zaprasza na terapię indywidualną wszystkie osoby, które szukają wsparcia w kryzysie. Oczywiście naszym flagowym statkiem pozostaje terapia […]

  Rozwijamy się! Fundacja Nagle Sami zaprasza na terapię indywidualną wszystkie osoby, które szukają wsparcia w kryzysie. Oczywiście naszym flagowym statkiem pozostaje terapia żałoby, ale osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy naszych wykwalifikowanych terapeutów i psychologów zapraszamy do naszej żoliborskiej przystani.

  Im dłużej trwa nasza praktyka w Fundacji Nagle Sami, tym bardziej odkrywamy, że życie bywa historią utrat. Rozwód, strata pracy, utrata zdrowia, wypalenie, samotność to problemy, które często wpisują się w naszą codzienną działalność terapeutyczną.

  Jeżeli chcecie skorzystać z naszej pomocy i nie być z tym sami – zapraszamy.

  Zapisy: info@naglesami.org.pl i 502 511 138

  Brak kategorii

  28 sie 2019
  sie 28

  Brak kategorii

  Zapraszamy na konsultacje psychologiczne we wrześniu

  Fundacja Nagle Sami, zaprasza wszystkich zainteresowanych terapią psychologiczną do zapisywania się na konsutacje. Konsultacje odbywają się w naszej warszawskiej siedzibie na Żoliborzu. Takie konsultacyjne […]

  Fundacja Nagle Sami, zaprasza wszystkich zainteresowanych terapią psychologiczną do zapisywania się na konsutacje.

  Konsultacje odbywają się w naszej warszawskiej siedzibie na Żoliborzu. Takie konsultacyjne spotkanie trwa 50 min. i kosztuje 120 zł.

  Zachęcamy do kontaktu – 502 511 138. (zapisy trwają między 9.30 a 16.30). Godziny konsultacji są do wyboru w godzinach 8-20.00

  Jednocześnie przypominamy, iż w Warszawie istnieje możliwość zapisania się na konsultację psychologiczną za pośrednictwem systemu rezerwacji: https://naglesami.org.pl/rezerwacja.html

  Brak kategorii

  28 sie 2019
  sie 28

  Brak kategorii

  Ruszył nabór na szkolenia psychologiczne w październiku i listopadzie

  Brak kategorii

  14 sie 2019
  sie 14

  Brak kategorii

  Działanie biura i Telefonu Wsparcia w dniach 15-16.sierpnia 2019

  Informujemy, że w dniach 15 i 16. sierpnia biuro i telefon rejestracji 502 511 138 będą NIECZYNNE! Jednocześnie przypominamy, że na konsultację psychologiczną w Warszawie można zapisać się […]

  Informujemy, że w dniach 15 i 16. sierpnia biuro i telefon rejestracji 502 511 138 będą NIECZYNNE!

  Jednocześnie przypominamy, że na konsultację psychologiczną w Warszawie można zapisać się za pośrednictwem internetowego

  Brak kategorii

  31 lip 2019
  lip 31

  Brak kategorii

  Funkcjonowanie biura w sierpniu

  Informujemy, iż w sierpniu ulegają zmianie godziny pracy biura i telefonu rejestracji 502 511 138: 01-02 sierpnia – biuro czynne w godz. 12.00-15.00 od 5 sierpnia […]

  Informujemy, iż w sierpniu ulegają zmianie godziny pracy biura i telefonu rejestracji 502 511 138:

  • 01-02 sierpnia – biuro czynne w godz. 12.00-15.00
  • od 5 sierpnia – biuro czynne w godz. 13.00-17.00

  Zapraszamy do kontaktu!

  Jednocześnie przypominamy, iż w Warszawie istnieje możliwość zapisania się na konsultację psychologiczną za pośrednictwem systemu rezerwacji: https://naglesami.org.pl/rezerwacja.html

  Brak kategorii

  11 lip 2019
  lip 11

  Brak kategorii

  Praca Fundacji w dniach 12-17 lipca

  Informujemy, że w nadchodzących dniach zmienie ulegają godziny pracy biura i telefonu rejestracji 502 511 138: piątek (12.07) – nieczynne poniedziałek (15.07) – […]

  Informujemy, że w nadchodzących dniach zmienie ulegają godziny pracy biura i telefonu rejestracji 502 511 138:

  • piątek (12.07) – nieczynne
  • poniedziałek (15.07) – czynne w godz. 13-17
  • wtorek (16.07) – czynne w godz. 13-15
  • środa (17.07) – czynne w godz. 13-17

  Jednocześnie przypominamy, iż w Warszawie istnieje możliwość zapisania się na konsultację psychologiczną za pośrednictwem systemu rezerwacji: https://naglesami.org.pl/rezerwacja.html

  Brak kategorii

  10 lip 2019
  lip 10

  Brak kategorii

  Perugia – Letnie warsztaty we Włoszech: rysunku i akwareli lub kulinarne

  We współpracy z Panią Katarzyną Jursz-Salvadori, z Fundacji AtreVita, chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na „Letnie warsztaty we Włoszech: rysunku i akwareli lub kulinarne” w klasztorze Casa Monteripido. Wszystkie […]

  We współpracy z Panią Katarzyną Jursz-Salvadori, z Fundacji AtreVita, chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na „Letnie warsztaty we Włoszech: rysunku i akwareli lub kulinarne” w klasztorze Casa Monteripido.

  Wszystkie ważne informacje znajdziecie Państwo poniżej:

   

  Brak kategorii

  06 cze 2019
  cze 06

  Brak kategorii

  System rezerwacji online

  Z radością informujemy, że od dziś na spotkanie konsultacyjne w Warszawie można umówić się online! Zapraszamy do skorzystania z tego narzędzia, które dostępne jest tu: https://naglesami.org.pl/rezerwacja.html Uwaga: […]

  Z radością informujemy, że od dziś na spotkanie konsultacyjne w Warszawie można umówić się online! Zapraszamy do skorzystania z tego narzędzia, które dostępne jest tu: https://naglesami.org.pl/rezerwacja.html

  Uwaga: system rezerwacji obejmuje tylko konsultacje dla osób dorosłych!

  Brak kategorii

  05 cze 2019
  cze 05

  Brak kategorii

  Bezpłatne konsultacje z psychoonkologiem!

  W 2019 roku Światowy Dzień Guza Mózgu przypada na 8 czerwca (sobota). Dzień ten został zainicjowany przez Niemieckie Stowarzyszenie Guza Mózgu (Deutsche Hirntumorhilfe […]

  W 2019 roku Światowy Dzień Guza Mózgu przypada na 8 czerwca (sobota).

  Dzień ten został zainicjowany przez Niemieckie Stowarzyszenie Guza Mózgu (Deutsche Hirntumorhilfe eV) w 2000 roku. Ponieważ nowotwory mózgu występują rzadziej w porównaniu z innymi nowotworami i są one mało zauważane przez społeczeństwo.

  Dlatego postanowiliśmy w dniu 12. czerwca 2019r. poprowadzić bezpłatne konsultacje psychoonkologiczne. Dla wszystkich chorych onkologicznie oraz ich rodzin.
  Zapisy przyjmujemy od 05. czerwca do wyczerpania miejsc pod numerem 502 511 138, lub na adres: info@naglesami.org.pl
  Więcej informacji o konsultacjach i pomocy psychologicznej w chorobie onkologicznej można przeczytać w artykule naszej psychoonkolog Michaeli Dłużniewskiej: http://2018.naglesami.org.pl/artykul-o-nowej-formie-pomocy-w-fundacji-nagle-sami-%E2%80%93-wsparciu-psychoonkologicznym.html

  Brak kategorii

  03 cze 2019
  cze 03

  Brak kategorii

  By móc pomagać dalej!

  By móc dalej pomagać osobom, które po śmierci bliskich zostają NAGLE SAME potrzebujemy Waszego wsparcia! W naszej Fundacji pomagamy już od ponad 7 lat. […]

  By móc dalej pomagać osobom, które po śmierci bliskich zostają NAGLE SAME potrzebujemy Waszego wsparcia!

  W naszej Fundacji pomagamy już od ponad 7 lat. W tym czasie z naszego wsparcia skorzystało kilka tysięcy osób w całej Polsce – zarówno dorosłych, jak i dzieci. To często osoby, którym po śmierci ukochanej osoby rozpadł się świat. Wielu z nich dotkliwie doświadcza pustki, rozpaczy, samotności. Niektórzy, zamknięci w czterech ścianach ze swoim cierpieniem, decydują się zadzwonić na nasz bezpłatny Telefon Wsparcia 800 108 108. Dla wielu staje się on jedynym „miejscem”, w którym mogą podzielić się swoim bólem.

  Obecnie nasza Fundacja przechodzi przez trudny czas. Aby nasza linia mogła dalej działać, potrzebujemy Waszej pomocy! Każda złotówka jest dla nas na wagę złota. Darowiznę można przekazać tutaj: https://naglesami.org.pl/pomagam.html

  Jeśli reprezentujesz organizację, która chciałaby wesprzeć nasz Telefon, czekamy na kontakt od Ciebie: 502 511 138 lub info@naglesami.org.pl

  Więcej