Przekaż
1% podatku
Wpłać
darowiznę

  Konto Fundacji: 15 1030 0019 0109 8530 0038 0190 City Handlowy
  Tytuł: nazwa szkolenia, data, imię i nazwisko uczestnika

  Wysyłając zgłoszenie oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem i go akceptuję.


  Regulamin

  REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ „NAGLE SAMI”

  I. Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem szkoleń jest Fundacja „Nagle Sami” z siedzibą w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 1a, NIP 525 252 50 87, KRS 0000398530 (dalej Organizator).
  2. Dokument Regulamin szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację „Nagle Sami” określa zasady udziału klientów w szkoleniach otwartych.
  3. Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z opisem, warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez Fundację „Nagle Sami”, a także że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.

  II. Definicje

  1. Organizator – Fundacja „Nagle Sami”.
  2. Potwierdzenie – telefoniczne, przez wiadomość e-mail lub fax, wysłanie przez Organizatora do osoby zainteresowanej uczestnictwem w szkoleniu potwierdzenia rezerwacji miejsca na liście Uczestników szkolenia lub wpisania na listę Uczestników szkolenia jej lub delegowanych przez nią osób.
  3. Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie pisemnej informacji przez Uczestnika do Organizatora o wycofaniu z udziału w szkoleniu.
  4. Szkolenie otwarte – szkolenie, na które może zgłosić się każda osoba zainteresowana tematem szkolenia, która spełnia kryteria wskazane w opisie szkolenia.
  5. Uczestnik – osoba, która wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie i dostarczenie do Organizatora formularza zgłoszeniowego, której zgłoszenie zostało zaakceptowane przez Organizatora oraz która uiściła lub została za nią uiszczona całość opłaty za szkolenie.
  6. Zgłoszenie – podanie swoich danych w formularzu zgłoszeniowym i dostarczenie go do Organizatora.
  7. Certyfikat ukończenia szkolenia – dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Fundacji „Nagle Sami”, który otrzymuje uczestnik po zakończeniu szkolenia.
  8. Trener – osoba prowadząca szkolenie.

  III. Szkolenia

  1. Szkolenia realizowane są według programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Organizatora, a także przekazanych za pomocą innych kanałów m. in. social media, mediów i innych dostępnych kanałów informacyjnych.
  2. Termin, formuła (online lub stacjonarna) oraz czas trwania szkolenia jest każdorazowo określany w opisie danego szkolenia zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora.

  IV. Zgłoszenie uczestnictwa

  1. Uczestnik szkolenia powinien dostarczyć do Organizatora w wymaganym terminie, prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz po dokonaniu przez Organizatora akceptacji jego zgłoszenia, uiścić na rachunek bankowy Organizatora, wskazany w § 5 pkt. 3, opłatę szkoleniową w terminie do 10 dni przed datą odbywania się szkolenia.
  2. Przez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego uważa się wypełnienie wszystkich wymaganych pól oraz zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić na stronie internetowej Organizatora lub dostarczyć go do Organizatora pocztą elektroniczną na adres: info@naglesami.org.pl.
  4. Jedna osoba może uiścić opłatę za więcej niż jednego Uczestnika, przy czym przy wpłacie na rachunek bankowy, będącej stosowną wielokrotnością kwoty za udział w szkoleniu, należy w tytule przelewu podać imiona i nazwiska Uczestników, za których uiszcza się opłatę.
  5. Zgłoszenia przyjmowane są nie później niż na 5 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego mailowego lub telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem oraz po przesłaniu przez zainteresowaną osobę wypełnionego formularza zgłoszeniowego w jednej z wyżej wymienionych form.
  6. Ostateczne ustalenia dotyczące uczestnictwa zapadają nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
  7. O wpisaniu osób zainteresowanych na listę Uczestników szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. Po otrzymaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego Organizator poinformuje telefonicznie lub w przypadku pozostawienia adresu e-mail, listem elektronicznym w terminie do 5 dni roboczych o decyzji dotyczącej akceptacji lub odrzucenia zgłoszenia. W przypadku akceptacji zgłoszenia oraz potwierdzenia uiszczenia przez Uczestnika opłaty szkoleniowej, następuje zarezerwowanie miejsca na liście Uczestników szkolenia.
  8. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkolenia zostaną przekazane telefonicznie lub w przypadku pozostawienia adresu e-mail, listem elektronicznym, nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
  9. Osoby, które nie zostaną wpisane na listę Uczestników szkolenia ze względu na brak miejsc lub ich zgłoszenie z innych przyczyn zostanie odrzucone przez Organizatora, zostaną poinformowane telefonicznie lub w przypadku pozostawienia adresu e-mail, listem elektronicznym, o najbliższym terminie szkolenia z tego samego zakresu tematycznego.
  10. W przypadku braku miejsc Uczestnik może zostać wpisany na listę rezerwową i w przypadku zwolnienia się miejsca na warsztacie zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

  V. Ceny szkoleń i warunki płatności

  1. Ceny szkoleń otwartych określane są każdorazowo w ofercie szkoleniowej i obejmują udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia oraz poczęstunek (dotyczy szkoleń odbywających się stacjonarnie). Cena nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu Uczestników (dotyczy szkoleń odbywających się stacjonarnie).
  2. Ceny szkoleń są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
  3. Uczestnik szkolenia otrzyma wraz z informacją o akceptacji zgłoszenia dane niezbędne do dokonania przez niego płatności przelewem na konto Organizatora. Wpłat za udział w szkoleniu należy dokonywać na numer rachunku bankowego Organizatora: 15 1030 0019 0109 8530 0038 0190, Fundacja „Nagle Sami” , Al. Wojska Polskiego 1A, 01-524 Warszawa, tytuł: imię i nazwisko, tytuł i data wybranego szkolenia. Całości opłaty należy dokonać w terminie nie późniejszym, niż 10 dni od planowanego terminu rozpoczęcia szkolenia. Za moment uiszczenia płatności uznaje się moment uznania rachunku bankowego Organizatora. Uczestnik otrzyma fakturę VAT.
  4. Dokumenty księgowe – faktury przekazywane są uczestnikom drogą mailową w terminie 14 dni od realizacji szkolenia.
  5. Na wniosek Uczestnika Organizator może wyrazić zgodę na zmianę terminu płatności i dokonanie przez Uczestnika zapłaty za szkolenie już po jego planowanym terminie rozpoczęcia.
  6. O wnioskowanej zmianie terminu płatności za szkolenie osoba zainteresowana jest zobowiązana poinformować równocześnie z przesłaniem formularza zgłoszeniowego.

  VI. Zmiany terminu i programu szkoleń

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń lub z przyczyn losowych niezależnych od siebie. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Organizator zobowiązuje się do powiadomienia Uczestników o fakcie odwołania szkolenia nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia. W szczególnych okolicznościach niezależnych od Organizatora czas powiadomienia może zostać skrócony.
  2. W przypadkach wskazanych powyżej, po konsultacji telefonicznej lub mailowej z Uczestnikiem zostanie ustalony nowy termin szkolenia lub opłata zostanie zwrócona w całości w ciągu 7 dni od daty odwołania szkolenia. Jeżeli Organizator nie będzie dysponował numerem rachunku bankowego Uczestnika, na który należy zwrócić opłatę, Organizator skieruje do Uczestnika prośbę o podanie numeru rachunku bankowego, na który dokona zwrotu. Opłata nie zostanie zwrócona, jeżeli Uczestnik nie poda numeru rachunku bankowego na żądanie Organizatora, a Organizator nie będzie miał możliwości zwrotu opłaty w inny sposób. Organizator nie odpowiada za skutki otrzymania błędnego numeru rachunku bankowego od Uczestnika.
  3. Zamawiający nie ma prawa dochodzenia od Organizatora odszkodowania za szkody wynikające z odwołania Szkolenia.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkolenia lub zmiany trenera. Organizator jest jednak wtedy zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zmianie Uczestnika szkolenia.
  5. W przypadku odwołania szkolenia Organizator obowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zorganizować takie szkolenie w najbliższym możliwym terminie.

  VII. Rezygnacja ze szkolenia i zmiana Uczestnika

  1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie nie później niż na 10 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
  2. Organizator przesyła drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia rezygnacji. Jedynie otrzymanie takiego potwierdzenia ze strony Organizatora jest równoznaczne ze skutecznym dokonaniem rezygnacji przez osobę zainteresowaną.
  3. W przypadku późniejszej niż w terminie podanym w § 7 pkt.1 rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu Uczestnik jest obowiązany do poniesienia kosztów organizacyjnych równych 50% ceny szkolenia. W takiej sytuacji Organizator zwraca uczestnikowi na wskazany numer konta 50% dokonanej opłaty.
  4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z wybranego szkolenia w dniu jego rozpoczęcia, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Zastrzeżenie prawa zachowania opłaty za Szkolenie przez Organizatora nie niweczy prawa Organizatora do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
  5. W przypadku braku wpłaty najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem w celu potwierdzenia udziału w warsztacie. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Uczestnika w ciągu 48h, brak kontaktu traktowany jest jako rezygnacja ze szkolenia, a Organizator ma prawo oferować zwolnione miejsce kolejnym osobom.
  6. W sytuacjach wyjątkowych, o charakterze losowym, niemożliwych do przewidzenia, gdy osoba zgłaszająca udział nie będzie mogła wziąć udziału w szkoleniu, może ona wskazać do dnia poprzedzającego szkolenie inną osobę, która weźmie udział w szkoleniu. Rozliczenia w takim wypadku odbywają się pomiędzy osobą rezygnującą i wskazaną, bez udziału Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy Uczestnictwa w szkoleniu osoby zgłoszonej na zastępstwo, o której to odmowie osoba zastępowana będzie niezwłocznie powiadomiona.
  7. Powiadomienie Organizatora o planowanej zmianie powinno odbyć się przed szkoleniem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@naglesami.org.pl, wraz z podaniem danych personalnych osoby zastępującej osobę wcześniej zgłoszoną.

  VIII. Reklamacje

  1. Uczestnik szkolenia ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia szkolenia z niniejszym Regulaminem w terminie 5 dni od daty zakończenia szkolenia.
  2. Reklamacje należy kierować na adres Organizatora: Fundacja „Nagle Sami” , Al. Wojska Polskiego 1A, 01-524 Warszawa, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: info@naglesami.org.pl z dopiskiem „Reklamacja szkolenia”.
  3. Reklamacja bezwzględnie musi zawierać dane identyfikujące Uczestnika szkolenia (imię i nazwisko Uczestnika, a jeśli zgłaszającym jest przedsiębiorstwo także jego nazwę, adres podany na formularzu zgłoszeniowym, numer telefonu, adres e-mail oraz tytuł szkolenia) oraz szczegółowy opis reklamacji.
  4. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
  5. Reklamacje złożone po przekroczeniu terminu, na inny adres bądź nie zawierające wymaganych informacji pozostaną bez rozpatrzenia.
  6. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Organizatora.

  IX. Ochrona danych osobowych

  1. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom.
  2. Uczestnicy szkoleń wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją szkoleń zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  3. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może nastąpić w każdym czasie i jest możliwe po przekazaniu Organizatorowi stosownej informacji: osobiście, pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@naglesami.org.pl bądź listownie na adres: Fundacja Nagle Sami, Al. Wojska Polskiego 1A, 01-524 Warszawa.

  X. Realizacja i przebieg szkolenia

  1. Szkolenia realizowane są wg programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Organizatora.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia (w przypadku szkoleń on-line – platformy szkoleniowej), prowadzącego, a także godzin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia.
  3. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych szkoleń przez Uczestników jest zabronione.
  4. Ze względu na prezentowany podczas szkolenia materiał kliniczny i wątki interwizyjne Organizator nie nagrywa organizowanych przez siebie szkoleń.
  5. Szkolenie odbywa się z poszanowanie zasad wzajemnego zaufania i w atmosferze poufności.
  6. Szkolenie on-line odbywa się poprzez platformę internetową. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie komputer (tablet) z szybkim internetem oraz zestaw słuchawkowy z mikrofonem. Po dokonaniu płatności, na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Uczestnik otrzyma od Organizatora drogą mailową link (zaproszenie) na szkolenie on-line oraz instrukcję korzystania z platformy internetowej.
  7. Uczestnik jest zobowiązany do mailowego potwierdzenia otrzymania zaproszenia od Organizatora. W przypadku braku kontaktu ze strony Uczestnika, Organizator potwierdza wysłanie zaproszenia smsem. Brak odpowiedzi ze strony Uczestnika traktowany jest jako brak zgłaszanych trudności, a nie zalogowanie się na platformę szkoleniową w dniu szkolenia nie może być powodem do reklamacji.
  8. Po zakończeniu szkolenia, każdy Uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w warsztacie.
  9. Każdy Uczestnik wyraża zgodę na wypełnienie po zakończeniu szkolenia anonimowej ankiety obejmującej ocenę organizacji, metodyki szkolenia oraz trenerów prowadzących oraz wskazanie źródła, z którego powziął on informację na temat organizowanego szkolenia.

  XI. Postanowienia końcowe

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych przez trenerów materiałach szkoleniowych.
  2. Wszystkie materiały szkoleniowe powstałe na użytek i w trakcie szkolenia chronione są Prawem Autorskim.
  3. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia Uczestnik może przechowywać oraz drukować na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Regulamin szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację „Nagle Sami” jest ogłaszany na stronie internetowej Organizatora www.naglesami.pl i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2018 roku.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.
  6. Spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu strony będą rozstrzygały polubownie na drodze negocjacji. Jeżeli nie będzie to możliwe, strony poddadzą je pod sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
  7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  8. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień.

  To odwaga - odbudować się, kiedy nie chce Ci się żyć

  Rezerwuj Wpłacam/Pomagam

  Fundacja Nagle Sami powstała z myślą o osobach, które nie radzą sobie z odejściem bliskich. My wiemy, że proces żałoby jest sprawą niezwykle indywidualną. Słuchamy, wspieramy, jesteśmy dla Was.

  Zarząd fundacji

  Olga Puncewicz

  Prezes, Fundator

  Mama piątki dzieci. Autorka książek górskich i podróżniczych.

  W kwietniu 2009 pierwszy mąż Olgi - Piotr Morawski, wspinacz i himalaista, zginął śmiercią tragiczną podczas wyprawy w Nepalu.

  W 2010 roku nakładem wydawnictwa National Geographic ukazała się książką autorstwa Olgi i Piotra Morawskich " Od początku do końca", która jest zbiorem dzienników Piotra z wypraw wysokogórskich i wspomień Olgi spisanych już po śmierci męża, rok później ukazały się "Góry na opak czyli rozmowy o czekaniu", które są zbiorem wywiadów z rodzinami himalaistów, a w 2017 «Góry na opak 2 czyli rozmowy z tymi, co zostają», wszystkie książki poświęcone są w dużej części tematyce straty. Olga jest także autorką książek podróżniczych.

  Marianna Lutomska

  Wiceprezes, Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu

  Mama bliźniaków Jerzego i Jacka. Z Nagle Sami związana od 2016 r. Jest dyrektorem zarządzającym Fundacji i jej wiceprezesem.

  Wcześniej odpowiadała za komunikację międzynarodową Łazienek Królewskich, była kierownikiem Działu Cywilizacja w Polskiej Agencji Prasowej i Dyrektorem Wydawniczym w Instytucie Monitorowania Mediów. Kontakt: marianna@naglesami.org.pl

  Rada Fundacji

  dr Piotr KiembłowskiCzłonek Rady Fundacji

  dr Piotr Kiembłowski jest absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył też szkolenie z systemowej terapii rodzin w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Psycholog, psychoterapeuta, trener biznesu, konsultant, coach i nauczyciel akademicki. Posiada ponad 15-letnią praktykę w edukacji studentów i pracowników wielu organizacji. Współpracuje z wiodącymi firmami szkoleniowymi w obszarach tematycznych związanych z usprawnieniem procesów zarządzania, zarządzaniem zmianą, konfliktem, komunikacją i asertywnością, budowaniem zespołu, coachingiem. Posiada również doświadczenie w pracy asesora przy prowadzeniu badań w ramach metodologii centrów oceny i rozwoju oraz prowadzi treningi interpersonalne.

  Anna Bajkowska (Sokołowska)Członek Rady Fundacji

  Psycholog, psychoterapeutka. Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie zrealizowała specjalizację z psychoterapii. Ukończyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie Gestalt organizowane przez Instytut Gestalt w Krakowie. Uczestniczyła także w szkoleniach z zakresu dramaterapii, dramy i psychoterapii egzystencjalnej.

  Z Fundacją Nagle Sami związana jest od 2013 roku. Prowadzi konsultacje, psychoterapię indywidualną i grupy wsparcia dla osób w żałobie, a także szkolenia dla profesjonalistów z obszaru pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej. Koordynuje działem szkoleń w Fundacji.

  Statut Fundacji

  Fundacja Nagle Sami jest organizacją pożytku publicznego. Możesz nas
  wesprzeć przekazując nam 1% podatku. Poczytaj co zrobiliśmy do tej pory:

  Statut Sprawozdania

  Wspierają nas

  Zajmujemy się żałobą, stratą, kryzysem psychicznym. Słowo śmierć pada u nas w Fundacji często. Nie jest łatwo wspierać tak trudne tematy. A jednak znalazły się firmy i instytucje, które miały odwagę, uwierzyły w nas i potrafiły dofinansować. Dziękujemy!

  Komu i jak pomaga Fundacja

  Z pomocy mogą korzystać:

  • osoby, które straciły bliskich i znajdują się na różnych etapach żałoby
  • osoby, które przechodzą przez poważny kryzys w życiu i szukają wsparcia
  • dzieci, które straciły krewnych z najbliższej rodziny
  • rodziny, przyjaciele, znajomi i współpracownicy osób owdowiałych i osieroconych
  • przedstawiciele instytucji, które z urzędu świadczą pomoc osobom po stracie
  • szkoły, które potrzebują wsparcia w związku ze śmiercią lub żałobą ucznia
  • organizacje (firmy, instyutcje) doświadczające kryzysu związanego ze stratą ( śmierć lub żałoba pracownika)

  Jak pomagamy?

  • świadczymy indywidualną pomoc psychologiczną
  • prowadzimy grupy wsparcia stacjonarnie i online
  • świadczymy pomoc dzieciom i rodzicom
  • prowadzimy zajęcia relaksacyjne i spacery
  • prowadzimy bezpłatny telefon wsparcia dla osób w żałobie 800 108 108 (pn – pt 14.00 – 20.00)
  • prowadzimy warsztaty i szkolenia dla specjalistów
  • organizujemy szkolenia dla kadry pedagogicznej i pracodawców
  • świadczymy wsparcie w formie interwencji kryzysowej i w ramach pakietów wsparciowych dla organizacji

  Aktualności

  Brak kategorii

  15 paź 2021
  paź 15

  Brak kategorii

  Dbajmy o zdrowie psychiczne – nowy cykl artykułów i aktywności w Fundacji. Zapraszamy!

  Dziś o Grupach Wsparcia, czyli takiej formie pomocy psychologicznej, która łączy uczestników doświadczających podobnej trudności. W pracy Fundacji grupy są niezwykle istotnym elementem […]

  Dziś o Grupach Wsparcia, czyli takiej formie pomocy psychologicznej, która łączy uczestników doświadczających podobnej trudności. W pracy Fundacji grupy są niezwykle istotnym elementem naszej codzienności i pisze o nich bardzo trafnie terapeutka Magda Kuśnierz.

  Właśnie ruszyliśmy z zapisami do nowo tworzonych grup, w Warszawie w formie stacjonarnej i online dla wszystkich spoza naszego miasta. Mamy nadzieję, że tekst Magdy poszerzy Wasze spojrzenie na ten aspekt pracy terapeutycznej.

  „Każdy z nas jest taki, jak wszyscy, podobny do niektórych i niepodobny do nikogo.” 

  Czyli rzecz o mocy grup wsparcia dla osób po stracie.

  Samotność po stracie

  Nagle sami. To doświadczenie, które, w jakimś momencie życia, staje się udziałem każdego z nas. To poczucie może oddawać aktualny stan ducha (osamotnienie emocjonalne) lub realny społeczny status (utrata znaczących więzi). Może zdarzyć się za sprawą śmierci kogoś nam bliskiego. Wskutek porzucenia czy bycia porzuconym – w związku, w pracy zawodowej, w relacji przyjaźni. Za przyczyną choroby – gdy zostajemy twarzą w twarz z diagnozą śmiertelności lub z powodu wypadku mierzymy się ze swoją niepełnosprawnością. A może z powodu zwykłej kolei losu, gdy przychodzi nam pożegnać dorastające dzieci albo swoją własną młodość. 

  Doświadczenie straty – jak pisze w swojej książce “To co musimy utracić” Judith Viorst jest „trwającą całe życie kondycją człowieka” (J. Viorst, 1986). To że zgodzimy się z nią w tym względzie nie oznacza jednak, że łatwo przyjdzie nam pogodzić się ze swoją stratą. I zanim stanie się ona „początkiem mądrości i rodzącej nadzieję zmiany” doznamy bólu, który może być nie do uniesienia w pojedynkę. Poczucie samotności to fenomen psychiczny, którego źródłem jest obniżenie psychicznego dobrostanu (Z. Dołęga, 2020). Paradoksem jest, że odczuwanie braku lub niedoboru ufności i więzi z innymi ludźmi zdarza się wówczas, gdy szczególnie go potrzebujemy – w sytuacjach trudnych, stresowych, kryzysowych. Kiedy coś lub kogoś tracimy.

  Ludzie potrzebują ludzi!

  Potrzeba przynależności jest silną, podstawową i przenikającą całą osobowość człowieka motywacją. Bez głębokich, pozytywnych, wzajemnych więzi interpersonalnych ani jednostki, ani gatunki nie byłyby w stanie przeżyć. Twórca teorii przywiązania Bowlby pisał, że jest ono nie tylko niezbędne do przetrwania, ono jest w nas, ludzi, wbudowane genetycznie. Ludzie potrzebują ludzi!

  Potrzeba bliskiej więzi z innymi jest dla istoty ludzkiej tak podstawowa, jak wszystkie jej potrzeby biologiczne. (Wyniki badań nie pozostawiają wątpliwości, że izolacja społeczna jest czynnikiem ryzyka wielu chorób i, odwrotnie – więzi społeczne i integracja mają pozytywny wpływ na radzenie sobie z poważnymi chorobami.)

  Jednak kiedy doświadczamy bólu psychicznego lub fizycznego możemy ulec pokusie unikania relacji w obawie, że zostaniemy niezrozumiani i odrzuceni. Powstrzymujemy się od kontaktu z bliskimi, żeby oszczędzić im widoku naszego cierpienia, nie zabierać ze sobą w otchłań własnej rozpaczy. Unikamy rozmów o tym, co boli i skrywamy prawdziwe uczucia pod maskującym grymasem uśmiechu. W rzeczywistości jednak nie szukamy samotności, ale akceptacji i krzepiącej interakcji z innymi. (I.Yalom, 2008).

  Bywa jednak i tak, że osłabienie naszych więzi z bliskimi nie jest naszym wyborem, ale kondycją naszego życia kształtowanego przez kulturę indywidualizmu. Izolowani geograficznie od swoich rodzin pochodzenia, samotni w swoim byciu „zdanym na swoje możliwości”, nie mamy z kim dzielić tego, co trudne, nawet gdybyśmy chcieli (J. Doka, 2017)

  Inni tacy jak My

  I tak, odpychając – w obawie przed byciem odepchniętymi – lub izolowani od tradycyjnych wspólnot, zamiast wśród innych, przeżywamy ból po stracie samotnie. W takich okolicznościach rolę „wspólnoty zastępczej” może odegrać grupa wsparcia. Może stać się społeczną przestrzenią tolerancji i zrozumienia. Miejscem, w którym dokona się to, co w zmaganiu ze stratą najważniejsze: nieskrępowane doświadczenie własnych uczuć, uznanie swoich reakcji i zrozumienie ich. 

  Społeczne lustro czyli normalizacja

  Wiele osób przeżywających kryzys boryka się z niepokojącą myślą, że są wyjątkowi w swym nieszczęściu, że jedynie oni mają te przerażające problemy, myśli, nastroje. Izolacja społeczna, o której wspominaliśmy, sprzyja temu poczuciu „wyjątkowości”. W grupie wsparcia (lub terapeutycznej) szybko do głosu dochodzi ta prawda, że „żadne ludzkie działanie czy myśl nie wykraczają całkowicie poza sferę doświadczenia innych ludzi” (I. Yalom, 2008). Spotkanie innych, którzy również borykają się ze stratą, może być źródłem ulgi.Doświadczeniem efektu: „Witaj wśród ludzi!”. Rozpoznanie siebie w tym, co przeżywają inne osoby jest skutecznym antidotum na poczucie odmienności. Możliwość porównania się z nimi pozwala na adekwatną samoocenę swojego stanu, leczy z poczucia odstawania od normy. 

  Nadzieja

  Bycie w grupie, w której każdy jej członek ma kontakt z osobami o podobnych problemach, to okazja by obserwować jak u innych dokonuje się poprawa. Poprawa u innych jest bardzo ważnym elementem własnego procesu zdrowienia. Tutaj mogę spotkać tych, którzy byli w tym samym miejscu, w którym i ja byłem, lecz teraz posunęli się naprzód w swoim dochodzeniu do równowagi. Są żywym przykładem, że to możliwe. Nadzieja jest ważnym czynnikiem leczącym. Nadzieja na pocieszenie, odzyskanie sensu, utworzenie więzi z innymi. 

  Tolerancja

  W grupie wsparcia można też spotkać tych, którzy w swojej żałobie, w swoim opłakiwaniu straty, byli już „dalej” a teraz zawrócili. Stadialny model żałoby dobrze opisuje różne stany, które mogą stać się udziałem osoby doświadczającej straty. Ich porządek może być jednak dla każdego nieco inny. Judith Viorst używa do opisu procesu przechodzenia przez żałobę metafory wspinania się po spiralnych schodach: „Człowiek wciąż pozostawia za sobą pewien etap, ale ten zawsze powraca. Bez końca i na okrągło. Wszystko się powtarza.”(J. Viorst, 1986)

  Słuchanie relacji tych, co mozolnie wspinają się po schodach i czasem muszą przystanąć a nawet zawrócić, może przynosić ulgę: „Nie muszę tam wbiec”, „Nie ma określonego czasu, w którym muszę znaleźć się na szczycie”. To ważne przesłanie dla osób, które z jednej strony borykają się z bólem straty, a z drugiej presją kultury opartej na efektywności. 

  Nad takimi wydarzeniami jak zwolnienie z pracy, rozwód czy samobójcza śmierć bliskiego ciąży piętno porażki – trudno o nich rozmawiać. Z badań nad żałobą wiemy, że wielokrotne opowiadanie historii straty, dzielenie się nią z innymi jest ważnym elementem akceptacji straty, bo im częściej jest opowiadana tym staje się ona mniej dotkliwa. Strach przed oceną, opresją porad, które każą wziąć się w garść blokują proces samoleczenia.

  W grupie wsparcia w ofercie jest czas i cierpliwość słuchających na opowiadanie swojej historii, podczas gdy wielu wokół nie chce już słuchać. 

  Wzajemność

  Czas, cierpliwość, obecność, zrozumienie, akceptacja, doświadczenie – wszystko to można w grupie wsparcia nie tylko dostać. Można też dać je innym. Ważnym zadaniem w żałobie jest odnalezienie utraconego sensu życia. Wiktor Frankl w swojej książce „Człowiek w poszukiwaniu sensu” definiuje sens życia jako zjawisko, które przybiera realną postać wtedy, gdy wykroczyliśmy poza siebie, gdy zapomnieliśmy o sobie i jesteśmy pochłonięci kimś poza nami”. (V. Frankl, 1946). W dawaniu można odnaleźć sens. Można dowiedzieć się, jak wiele ma się do zaoferowania innym. Poczucie bycia potrzebnym i użytecznym jest terapeutyczne. Oferowany przez grupę wsparcia wartościowy kontakt z innymi jest zatem ważnym elementem planu samoopieki, narzędziem do przywracania dobrostanu.

  Poza stratą

  Grupa wsparcia może być tym miejscem, gdzie społeczne relacje mogą się nawiązać, a ból zostać podzielony przez tych, którzy wiedzą, co to znaczy iść w cieniu osamotnienia. Kiedy rozpoczyna się podróż zwana „żałobą”, prawda, że „żyjemy dzięki temu, że coś tracimy, kogoś opuszczamy i coś zostawiamy za sobą” (J. Viorst, 1986) jest ostatnią rzeczą, w którą jesteśmy w stanie uwierzyć. Mimo to przychodzi nam mierzyć się z naszą nową realnością. Nie będzie w niej już tego, co utracone na zawsze. Może jednak stworzy się w niej miejsce na to, co nowe. Relacje, zbudowane w grupie, nawet kiedy formalnie przestanie już istnieć, mogą to miejsce zająć i wspierać nas w naszym potraumatycznym wzroście.

  Podsumowanie:

  Jest wiele sposobów wsparcia dla osób, które doświadczyły straty. Grupa wsparcia wyróżnia się spośród nich swoją zdolnością do stworzenia bezpiecznego, współczującego i wzmacniającego środowiska. Pozwala ono uczestnikom grupy stworzyć swoją indywidualną narrację o stracie, zmniejszyć poczucie izolacji, odnaleźć sens i znaczenie swojej straty. Relacje nawiązane w trakcie trwania grupy, możliwość dawania i przyjmowania wsparcia, przyczyniają się do budowania poczucia zasobności pod względem psychologicznym, duchowym i społecznym.

   

  Magda w  Fundacji „Nagle Sami” prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży oraz grupy wsparcia dla osób w kryzysie straty.

   

  Bibliografia:

  • I.Yalom, M. Leszcz „Psychoterapia Grupowa. Teoria i Praktyka” Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2006
  • Viorst „To, co musimy utracić, czyli miłość, złudzenia, zależności niemożliwe od spełnienia oczekiwania, których każdy z nas musi się wyrzec, by móc wzrastać” Wydawnictwo Zwierciadło, Warszawa 2020
  • K.J. Doka, „Żałoba jest podróżą. Jak zmagać się ze stratą”, Wydawnictwo Charaktery, Warszawa 2010
  • Dołęga, „Poczucie samotności jako moderator przebiegu kryzysów sytuacyjnych, rozwojowych i egzystencjalnych”, Psychologia rozwojowa, 2020, tom 25, nr 3, s. 89-99.
  • Frankl, „Człowiek w poszukiwaniu sensu”, Wydawnictwo Czarna Owca, 2019.
  • Hedtke, „Bereavement Support Groups. Breathing Life into Stories of the Dead”, Chagrin Falls, Ohio, 2012

  Ogólne

  04 paź 2021
  paź 04

  Ogólne

  Interwencja kryzysowa – warsztat z udzielania pomocy psychologicznej po nagłej traumie. Część II.

  23 października organizujemy DRUGĄ CZĘŚĆ szkolenia z Interwencji kryzysowej prowadzonego przez dr Piotra Kiembłowskiego. Zarys szkolenia: Doświadczenie nagłych traumatycznych zdarzeń takich jak katastrofy […]

  23 października organizujemy DRUGĄ CZĘŚĆ szkolenia z Interwencji kryzysowej prowadzonego przez dr Piotra Kiembłowskiego.

  Zarys szkolenia:

  Doświadczenie nagłych traumatycznych zdarzeń takich jak katastrofy naturalne, wypadki komunikacyjne, przemoc fizyczna mogą powodować poważne urazy psychologiczne. Każda osoba zajmująca się pomocą psychologiczną powinna mieć podstawową wiedzę oraz umiejętności dotyczące tego, co robić, gdy konieczna będzie konkretna interwencja na rzecz osób po traumie doznanej w sytuacjach wyżej wymienionych.

  Jeśli chcesz nauczyć się jak pracować z osobą po nagłej i silnej traumie, lub też byłeś w sytuacji, gdy taka sytuacja Cię zaskoczyła i doświadczyłeś niepewności, czy to co robisz, jest pomocne dla osoby, której pomagałeś, zapraszamy Cię na szkolenie, podczas którego dowiesz się jak można działać stosując specyficzne techniki i planując strategie oddziaływania zgodnie z założeniami interwencji kryzysowej oraz jak profesjonalnie wspierać osoby po doświadczeniu traumy.

  Uczestnicy:

  psycholodzy, studenci ostatnich lat psychologii, którzy byli uczestnikami I części szkolenia nt. interwencji kryzysowej.

  Cel główny:

  Rozwój praktycznych umiejętności z zakresu praktycznych udzielania pomocy osobom po traumatycznych zdarzeniach zgodnie z założeniami interwencji kryzysowej.

  Program szkolenia:

  – Krótkie przypomnienie zasad interwencji kryzysowej i zasad pracy interwentów kryzysowych.
  – Metody i techniki udzielania indywidualnej pomocy psychologicznej po doznanej traumie (zbieranie wywiadu, zawarcie kontraktu, planowanie oddziaływań terapeutycznych, sesje interwencji, zakończenie procesu udzielania pomocy).
  – Ćwiczenie technik udzielania indywidualnej pomocy psychologicznej ofiarom przemocy (psychicznej, fizycznej i seksualnej); osobom poszkodowanym na skutek klęsk żywiołowych, wypadków drogowych, zamachów terrorystycznych.
  – Metody i techniki udzielania grupowej pomocy psychologicznej ofiarom wydarzeń traumatycznych oraz praca z pracownikami służb pomocowych – defusing i debriefing.
  – Ćwiczenie udzielania pomocy psychologicznej grupom ofiar klęsk żywiołowych i innych wydarzeń angażujących większe zbiorowości oraz zespołom interwencyjnym (przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu).
  – Jak nie wyręczać i nie uzależniać od pomocy zewnętrznej – kiedy i jak aktywizować dostępne zasoby klientów.

  Prowadzący:

  dr Piotr Kiembłowski – psycholog, psychoterapeuta w nurcie systemowym. Od 2013 współpracuje z Fundacją Nagle Sami prowadząc konsultacje, psychoterapię indywidualną i grupy wsparcia dla osób w żałobie.

  Informacje organizacyjne

  Data: 23 października (sobota), godz. 9.00 – 15.30 (30 min. przerwa w trakcie szkolenia), szkolimy online przez system ZOOM

  Liczba uczestników: 8-15 osób

  Cena: 300 zł

  Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy podanie w mailu (info@naglesami.org.pl) poniższych danych:

  • imię nazwisko i nr telefonu
  • Jeżeli chcą Państwo aby wystawić fakturę, to dodatkowo:
   – dane na kogo ma zostać wystawiona faktura (firma – nazwa/osoba prywatna):
   – adres:
   – NIP:
  • i dokonanie przelewu (do 13.10.21)
  • cena: 300 zł
  • KONTO FUNDACJI:
   – City Handlowy 15 1030 0019 0109 8530 0038 0190
   – tytułem: szkolenie, data, imię i nazwisko uczestnika

  Kontakt

  e-mail: info@naglesami.org.pl
  tel. +48 22 633 54 25

   

   

  Ogólne

  09 wrz 2021
  wrz 09

  Ogólne

  Harmonogram szkoleń – edycja jesienna

  Informujemy, że mamy już harmonogram warsztatów dla profesjonalistów na jesień. Informacje o terminach i dane do zapisów znajdują się poniżej. Wrzesień: „Jak prowadzić grupy wsparcia […]

  Informujemy, że mamy już harmonogram warsztatów dla profesjonalistów na jesień.

  Informacje o terminach i dane do zapisów znajdują się poniżej.

  Wrzesień:

  • „Jak prowadzić grupy wsparcia dla osób w żałobie” (10-11.09.2021)
  • „Interwencja kryzysowa – założenia i metody udzielania pomocy psychologicznej po nagłej traumie. Szkolenie dla profesjonalistów.” (18.09.2021r.)

  Październik:

  • “Żałoba traumatyczna. Praca z klientem, który doświadczył straty osoby bliskiej w wyniku traumatycznych okoliczności”. (08.10.2021)
  • “Jak pracować z osobami, które doświadczyły poronienia lub straty okołoporodowej” (09.10.2021)
  • „Wprowadzenie do pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami w żałobie” (16.10.2021)
  • “Jak pracować z seniorem w żałobie? Pomoc psychologiczna po stracie.” (22.10.2021)

  Listopad:

  • „Strata i żałoba – jak wspierać osoby po śmierci bliskich? Szkolenie dla profesjonalistów.” (05.11.2021)
  • „Wprowadzenie do pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami w żałobie” (06.11.2021)
  • „Jak prowadzić grupy wsparcia dla osób w żałobie” (19-20.11.2021)
  • “Jak pracować z seniorem w żałobie? Pomoc psychologiczna po stracie.” (26.11.2021)
  • „Interwencja kryzysowa – założenia i metody udzielania pomocy psychologicznej po nagłej traumie. Szkolenie dla profesjonalistów.” (27.11.2021r.)

  Kontakt

  e-mail: info@naglesami.org.pl
  tel. +48 22 633 54 25

  Brak kategorii

  05 wrz 2021
  wrz 05

  Brak kategorii

  Dbajmy o zdrowie psychiczne – dziś piszemy o lęku w żałobie

  Kolejnym tematem, o którym często rozmawiamy na sesjach terapeutycznych jest lęk, ten specyficznie przeżywany w żałobie. Napisał go Marek Husak, który est psychologiem. W Fundacji wspiera […]

  Kolejnym tematem, o którym często rozmawiamy na sesjach terapeutycznych jest lęk, ten specyficznie przeżywany w żałobie. Napisał go Marek Husak, który est psychologiem. W Fundacji wspiera osoby doświadczające kryzysów po stracie z uwzględnię pracy z doznawanym lekiem, problemami ze snem, przedłużającymi się negatywnymi myślami oraz pracą grupową z osobami w kryzysach utraty.

  Lęk w żałobie

  Utrata bliskich oraz proces przeżywania żałoby to jedno z najtrudniejszych doświadczeń w życiu każdego z nas. Takie wydarzenie wywołuje szereg intensywnych uczuć, z którymi na co dzień nie mamy kontaktu. Osoby zwracające się po pomoc do naszej fundacji często twierdzą, że w tym krytycznym momencie towarzyszyły im wszechogarniający smutek, żal, tęsknota, złość i rozgoryczenie.
  A szczególnie trudną do zniesienia emocją jest lęk często pomijany w kontekście przeżywania żałoby i mierzenia się ze śmiercią najbliższych powiązaną z długotrwałym chorowaniem i hospitalizacją . Zarówno sama śmierć, jak i poprzedzający ją czas, wywołują strach przed niepewną przyszłością, stres oraz dojmujący lęk, który ciężko jest opisać i sklasyfikować. Sam lęk jest emocją wiążącą się z sytuacjami niepewności, wieloznaczności, szczególnie takich, które wymagają od nas natychmiastowej reakcji w celu ochrony siebie przed zagrożeniem oraz podjęcia działań chroniących nas przed konsekwencjami. Sama myśl o tym, jak poradzimy sobie bez najbliższej osoby, jaka przyszłość nas czeka, i jak będziemy żyć bez bliskości, uczuć i wsparcia powoduje uczucie lęku.
  Kolejnym rodzajem lęku często towarzyszącym żałobie, ale też każdemu z nas na co dzień, jest lęk przed własną śmiercią. Lęk ten pojawia się u ludzi, którzy dowiedzieli się o śmierci dalekich znajomych, sąsiadów, kiedy czytamy o wypadkach i odejściu osób bliskich, kiedy cierpimy na nieuleczalne choroby lub gdy nasze życie jest zagrożone. Często zastanawiamy się wtedy, co będzie, kiedy nas zabraknie. Jak poradzą sobie bez nas nasi bliscy?

  Myślenie o przyszłości po stracie najbliższych

  Myślenie o przyszłości i przeszłości w życiu przed stratą wielokrotnie pozwala nam radzić sobie z wyzwaniami codzienności i sprzyja szukaniu rozwiązań. Osoby doświadczające straty najbliższych nagle stają przed koniecznością myślenia i planowania przyszłości oraz uczenia się na nowo organizowania codziennych spraw. Myślenie o tym, co jest do zrobienia w pierwszych dniach po stracie ułatwiało im zajęcie się organizacją pogrzebu, sprawami finansowymi, opieką nad dziećmi, planowaniem najbliższych dni i odpychanie od siebie myśli, że nie zobaczą już nigdy swoich bliskich. Osoby, które doświadczają nagłej straty wspominają, że z dnia nadzień musieli przejąć obowiązki, o których do tej pory nie musieli myśleć, a ich wykonaniem zajmowali się najbliżsi, których zabrakło. Liczba nowych obowiązków często bywa przytłaczająca i zaskakująca.
  Myśli typu: „Jak sobie poradzę? Czy zdołam sobie poradzić? Jakie znajdę rozwiązania? Co muszę zrobić?” często towarzyszą nam w rozmowach z bliskimi. Osoby po stracie wspominają, że skupienie się na takim myśleniu ułatwiało im przejście najtrudniejszy czas i przetrwanie okresu zarówno przed samym pogrzebem jak i w pierwszych tygodniach po. Dzięki temu można się na chwilę oderwać od samego faktu odejścia i dojmującego uczucia braku najbliższych.

  Kiedy martwienie i lęk utrudniają przejście przez żałobę.

  Inną grupą myśli towarzyszących osobom w żałobie są: Co mogłem/mogłam zrobić inaczej? Czy mogłem/mogłam temu zapobiec? Jeśli zostałem sam/sama, co się stanie w przyszłości? Jak sobie poradzę? Dlaczego oni myślą inaczej?
  Ale u wielu ludzi myśli te z czasem zaczynają pochłaniać coraz większą cześć dnia. Obejmuje ono coraz liczniejsze czynności: Czy powinnam jechać na wakacje? Czy na pewno podejmuję dobre decyzje?
  Podejmowaniu decyzji towarzyszy szukanie coraz większej liczby rozwiązań. Takie myśli w coraz większym stopniu zaczynają wypełniać całe dnie. Równocześnie pojawia się lęk, którego nie można opanować. W tej sytuacji uczuciu lęku zaczyna towarzyszyć poczucie winy, że nie można zmusić się do działania pomimo nieustannego myślenia o rozwiązaniach. Coraz trudniej przychodzi skupienie się na czynnościach niezwiązanych z martwieniem.
  Powodem zamartwiania się staje się prozaiczny rachunek, który należy opłacić w terminie, albo przedłużenie kończącej się umowy. Osoby doświadczające tego stanu wspominają o paraliżującym lęku oraz napięciu w ciele utrudniającym wykonywanie zadań. Kiedy myśli tego typu zaczynają wypełniać całe dnie, pojawiają się problemy ze snem, duża drażliwość w kontaktach z najbliższymi i z przyjaciółmi oraz brak zainteresowania sprawami zarówno zawodowymi jak i towarzyskimi.
  Wiele osób wspomina o problemach związanych z powtarzającymi się bólami głowy, nudnościami, spięciem mięśni, brakiem umiejętności odpoczynku.
  Dochodzi do tego również obwinianie się o ten stan. Uczucie lęku, które w pierwszych etapach po stracie mobilizowało działania, powoduje, że każdy kolejny dzień przynosi większą ilość negatywnych myśli powodujących przedłużające się zamartwianie.
  Równocześnie osoby te słyszą: Czemu tak dużo o tym myślisz, kiedyś umiałaś/umiałeś podejmować decyzje. I to pomimo tego, że starają się szukać rozwiązań, wspominać przeszłość i dzięki temu poradzić sobie choć na chwile z lękiem, od którego próbują się uwolnić nieustannym myśleniem.

  Należy pamiętać, że lęk i myślenie o przyszłości wielu osobom pomaga przejść przez pierwszy etap żałoby i radzić sobie z nową codziennością. Równocześnie jednak ludzie ci pamiętają głównie utknięcie w swoich myślach i uczuciu lęku niepozwalającym na nowo cieszyć się kontaktami społecznymi, wyzwaniami, z którymi spotykają się w pracy. Nie pamiętają, że poza lękiem istnieją też dobre emocje, które uniemożliwiają zakończenie żałoby i powrót do satysfakcjonującego funkcjonowania.

  Kiedy zgłosić się po pomoc.

  Jeśli wiele miesięcy po śmierci najbliższej osoby nie możesz się skupić na konkretnych zadaniach, ciągle martwisz się o przyszłość, proste czynności sprawiają Ci coraz większą trudność, a każda decyzja dotycząca finansów, kontaktów społecznych, pracy, zadań wymagających wyjścia z domu wywołuje martwienie się i niemożliwość skupienia się na niczym innym, kiedy przez martwienie się oprócz negatywnych myśli pojawia się uczucie zmęczenia, problemy z koncentracją, problemy ze snem, poczucie utknięcia we własnych myślach oraz drażliwość w kontaktach z innymi, kiedy odczuwasz lęk pojawiający się bez konkretnego powodu, skontaktuj się z naszymi specjalistami.

  Marek Husak jest psychologiem. W Fundacji wspiera osoby doświadczające kryzysów po stracie z uwzględnię pracy z doznawanym lekiem, problemami ze snem, przedłużającymi się negatywnymi myślami oraz pracą grupową z osobami w kryzysach utraty.

  Bibliografia:
  Eisma, M. C., & Stroebe, M. S. (2017). Rumination following bereavement: an overview. Bereavement Care, 36(2), 58–64.
  Lindstrõm, T. C. (1995). Anxiety and adaptation in bereavement. Anxiety, Stress & Coping: An International Journal, 8(3), 251–261.
  Shear, M. K., Skritskaya, N. A. (2012). Bereavement and anxiety. Current Psychiatry Reports, 14(3), 169–175.

   

  Ogólne

  30 sie 2021
  sie 30

  Ogólne

  Webinar: “Powrót do szkoły po pandemii – jak odbudować spójność klasy?”

  Zapraszamy Was na pierwsze spotkanie z cyklu webinarów poświęconych wsparciu dzieci i młodzieży w powrocie do szkolnej społeczności po czasie nauki zdalnej i trudnych doświadczeniach związanych z pandemią. […]

  Zapraszamy Was na pierwsze spotkanie z cyklu webinarów poświęconych wsparciu dzieci i młodzieży w powrocie do szkolnej społeczności po czasie nauki zdalnej i trudnych doświadczeniach związanych z pandemią. Podczas kolejnych spotkań opowiemy Wam o tym, jak wesprzeć uczniów w odnalezieniu się w szkolnej rzeczywistości i pracować nad spoistością grupy, wspierać ucznia w żałobie i jego szkolnych kolegów w przeżyciu straty, a także jak rozmawiać o śmierci i żałobie w klasie szkolnej.

  Opis spotkania

  Nauczyciele, wychowawcy, psychologowie/pedagodzy szkolni dbają, by uczniowie po kilku miesiącach zdalnej nauki potrafili się od nowa odnaleźć w stacjonarnej szkolnej rzeczywistości szkolnej. Podczas webinaru chcemy wesprzeć w tym zakresie dorosłych pracujących z dziećmi i młodzieżą. W trakcie webinaru omówione zostaną wybrane zagadnienia z zakresu psychologii i socjologii grupy, ważne w kontekście pracy nad spoistością grupy (czyli np. klasy szkolnej). Przedstawiony zostanie także gotowy pomysł na projekt (re)integrujący klasę (a nawet całą społeczność szkolną) uwzględniający omówione zagadnienia, który uczestnicy będą mogli w całości (lub w wybranym przez siebie zakresie) włączyć do prowadzonych przez siebie działań reintegrujących klasy szkolne.

  Program spotkania

  1. Praktyczna teoria do pracy nad spoistością grupy.
  2. Projekt (re)integrujący klasę szkolną.

  Prowadząca

  Ewa Matyszewska – psycholog, trener, certyfikowany terapeuta terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i wspierającymi ich dorosłymi (rodzicami, opiekunami, nauczycielami, psychologami i pedagogami szkolnymi). W Fundacji Nagle Sami pracuje w telefonie wsparcia dla osób w żałobie, a także prowadzi terapię dla dzieci i młodzieży doświadczających żałoby oraz konsultacje dla dorosłych chcących wesprzeć dziecko w takiej sytuacji.

  Informacje organizacyjne:

  Terminarz kolejnych spotkań:

  • 27.10.2021, godz. 18.00: „Dziecko po stracie – co przeżywa? Czego potrzebuje? jak je wesprzeć?”
  • 01.12.2021, godz. 18.00: „W grupie siła – rola społeczności szkolnej we wsparciu w sytuacji żałoby.”

  Cykl webinarów organizujemy dzięku wsparciu firmy PwC.

  Brak kategorii

  29 sie 2021
  sie 29

  Brak kategorii

  Dbajmy o zdrowie psychiczne – nowy cykl artykułów i aktywności w Fundacji. Zapraszamy!

  Powoli przemija lato – tak, my również to czujemy – i z patrzenia na zewnątrz, na słońce i wodę kierujemy nasze refleksje ku sobie, na nasze przeżywanie… […]

  Powoli przemija lato – tak, my również to czujemy – i z patrzenia na zewnątrz, na słońce i wodę kierujemy nasze refleksje ku sobie, na nasze przeżywanie… Postaramy się w naszym nowym cyklu przybliżyć istotne w  dobrym funkcjonowaniu człowieka tematy, poruszymy obszary emocji, spojrzenia na świat i siebie. Pierwszym tematem będzie Asertywność, materiał przygotowała Patrycja Strzeszkowska, psycholożka i psychoterapeutka, która w Fundacji prowadzi grupę wsparcia, konsultację i warsztaty.

  Zapraszamy do dyskusji i czytania.

  CZYM JEST ASERTYWNOŚĆ?

  W ostatnim czasie zagadnienie asertywności stało się niezmiernie popularne, o czym można się przekonać po ilości dostępnych szkoleń czy treningów asertywności, a także rozmaitych publikacji na ten temat. Jednak wraz ze wzrostem zainteresowania tematem asertywności, postępuje także rozmywanie znaczenia tego terminu, a także tendencja do tego, by nazywać asertywnością zachowania, które są asertywne wyłącznie pozornie: inaczej mówiąc, wypowiadane słowa mogą pozostawać w zgodzie z modelem asertywnej wypowiedzi, jednak komunikat albo pozostaje pusty i brak jest mu mocy przekonywania, albo skrywa w sobie agresywne intencje.

  Asertywność w ujęciu humanistycznym jest czymś więcej, niż to, co mówimy. Jest ona rodzajem postawy, która wywodzi się z wewnętrznego przekonania o własnej sprawczości, ze świadomości swoich potrzeb oraz praw, a także z poczucia spójności wewnętrznej; nie ogranicza się ona do popularnego sloganu „mówienia NIE”. Oczywiście, asertywność może nam służyć do obrony, jednak przede wszystkim polega ona na wyrażaniu siebie, swoich uczuć i myśli w taki sposób, by być jak najbardziej wiernym sobie.

  Jeśli spojrzymy na zagadnienie asertywności z tej perspektywy, stanie się jasne, iż wymaga ona większych kompetencji, niż tylko zapamiętanie modelu wypowiedzi ze schematu. Po to, by być prawdziwie asertywnym, musimy dobrze poznać siebie, a także być świadomym swoich potrzeb oraz uczuć. Wiedzieć, gdzie przebiegają nasze osobiste granice. Utwierdzać się w poczuciu pewności siebie, nazywanej inaczej osobistą mocą i czerpać z niej, z zachowaniem uważności na własne intencje i granice drugiej osoby.

  Asertywność pozwala nam mówić o tym, co dla nas ważne, w sposób, który zwiększa nasz szacunek do samych siebie. Dzięki niej możemy być autentyczni w relacjach z innymi oraz ze sobą.

  Ogólne

  16 sie 2021
  sie 16

  Ogólne

  Fundacja Nagle Sami zaprasza na konsultacje psychologiczne

  W sierpniu w ośrodku Fundacji na warszawskim Żoliborzu zapraszamy chętnych na spotkania z naszymi terapeutami. Jeżeli chcielibyście Państwo skorzystać z konsultacji, zobaczyć i sprawdzić czy terapia to jest coś […]

  W sierpniu w ośrodku Fundacji na warszawskim Żoliborzu zapraszamy chętnych na spotkania z naszymi terapeutami. Jeżeli chcielibyście Państwo skorzystać z konsultacji, zobaczyć i sprawdzić czy terapia to jest coś dla Was. Zapraszamy do zapisów przez internet lub prosimy o telefon 502 511 138. Możemy porozmawiać o tym jakiej pomocy Państwo oczekują, odpowiemy na wszelkie wątpliwości.

  Brak kategorii

  20 lip 2021
  lip 20

  Brak kategorii

  Zapraszamy na urodzinowy webinar Fundacji Nagle Sami

  Webinar urodzinowy Fundacji Nagle Sami W lipcu Fundacja Nagle Sami obchodzi 10. urodziny. Chcielibyśmy zaprosić Was do wspólnego celebrowania tego wydarzenia, podczas którego opowiemy […]

  Webinar urodzinowy Fundacji Nagle Sami

  W lipcu Fundacja Nagle Sami obchodzi 10. urodziny. Chcielibyśmy zaprosić Was do wspólnego celebrowania tego wydarzenia, podczas którego opowiemy Wam o historii powstania Fundacji, o najważniejszych działaniach, jakie podejmowaliśmy na przestrzeni 10 lat, o tym, jak działamy obecnie i jakie mamy plany na przyszłość. Chętnie odpowiemy także na Wasze pytania.

  Od momentu powstania Fundacja Nagle Sami wspiera kompleksowo osoby, które doświadczyły straty bliskich.

  Fundacja udziela bezpłatnego wsparcia psychologicznego za pośrednictwem Telefonu Wsparcia 800 108 108, prowadzi ośrodek terapeutyczny na warszawskim Żoliborzu, w którym oferuje konsultacje psychologiczne, terapię indywidualną i grupy wsparcia. Szkoli profesjonalistów psychologów i terapeutów m.in. z zakresu żałoby traumatycznej, wsparcia kobiet po poronieniach i stratach okołoporodowych, wspierania osób, które straciły bliskich w wyniku samobójstwa. Prowadzi szkolenia i webinary dla firm o profilaktyce zdrowia psychicznego pracowników. Podejmuje interwencje w firmach.

  Program spotkania:

  1) “By móc żyć dalej” – krótka historia powstania Fundacji.

  2) Początki działalności i pierwsze projekty.

  3) Co udało nam się zrobić – najważniejsze działania i osiągnięcia Fundacji na przestrzeni 10 lat.

  4) Fundacja dziś – czyli jak pomagamy obecnie?

  5) Plany na kolejne lata.

  Spotkanie poprowadzą dla Was:

  Marianna Lutomska – wiceprezeska i dyrektorka zarządzająca Fundacji

  Dorota Bródka – szefowa ośrodka terapeutycznego Fundacji i psychoterapeutka

  • Udział w webinarze jest bezpłatny. Jeśli jednak mielibyście ochotę sprawić nam urodzinowy prezent, będziemy Wam bardzo wdzięczni za wsparcie działalności naszego Telefonu Wsparcia za pośrednictwem portalu Patronite: https://patronite.pl/naglesamiotwiera się w nowej karcie lub po przez dokonanie jednorazowej darowizny: https://naglesami.org.pl/pomagam.html
  • By wziąć udział w webinarze wymagana jest wcześniejsza rejestracja:
   https://fundacjanaglesami.clickmeeting.com/…/register…otwiera się w nowej karcie
  • Osoby zarejestrowane na spotkanie otrzymają wiadomość wraz z linkiem dostępu do sali webinarowej.
  • Spotkanie zostanie nagrane. Link do nagrania (dostępnego na platformie przez 7 dni) zostanie rozesłany do osób, które wcześniej zarejestrują się na webinar.

  Zapraszamy serdecznie!

  Brak kategorii

  05 lip 2021
  lip 05

  Brak kategorii

  Ruszamy ze specjalnymi dyżurami dla rodziców i nauczycieli!

  Startujemy ze specjalnym dyżurem! Nasi specjaliści na Telefonie Wsparcia 800 108 108 odpowiedzą jak wspierać dzieci, które straciły bliskich, co i jak i kiedy […]

  Startujemy ze specjalnym dyżurem! Nasi specjaliści na Telefonie Wsparcia 800 108 108 odpowiedzą jak wspierać dzieci, które straciły bliskich, co i jak i kiedy mówić? Czego lepiej unikać. Do każdego telefonu podchodzimy bardzo indywidualnie. Jesteśmy po to by wspierać, słuchać i doradzić. Nie wahajcie się dzwonić.

  W tym samym czasie dyżur naszego wsparciowego telefonu dla osób w żałobie odbywa się regularnie.

  Sponsorem dyżuru jest PwC – dziękujemy!

  Brak kategorii

  08 cze 2021
  cze 08

  Brak kategorii

  Konsultacje, terapia, grupy – na żywo lub online – zapraszamy!

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z naszej oferty psychologicznej do kontaktu: Zapisy: info@naglesami.org.pl lub tel: 502 511 138 lub rezerwacja online Oferujemy odpłatne: […]

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z naszej oferty psychologicznej do kontaktu:

  Zapisy: info@naglesami.org.pl lub tel: 502 511 138 lub rezerwacja online

  Oferujemy odpłatne:

  – indywidualne spotkania z psychologiem na miejscu  Warszawa-Żoliborz

  – grupy wsparcia na miejscu  Warszawa-Żoliborz

  – indywidualne spokania online

  – grupowe spotkania online

  – spotkania na żywo z terapeutą dziecięcym

  Nieodpłatne:

  – telefoniczne wsparcie naszych psychologów 800 108 108 (godz.14.00-20.00)

  – spacery terapeutyczne

  – poradniki i artykuły

  Brak kategorii

  08 cze 2021
  cze 08

  Brak kategorii

  Grupa wsparcia – we wrześniu – zapisy trwają!

  Zapraszamy serdecznie do udziału w grupie wsparcia dla osób w żałobie. Jest ona przeznaczona dla osób, które doświadczyły straty oraz potrzebują towarzyszenia i pomocy w przejściu […]

  Zapraszamy serdecznie do udziału w grupie wsparcia dla osób w żałobie. Jest ona przeznaczona dla osób, które doświadczyły straty oraz potrzebują towarzyszenia i pomocy w przejściu tego trudnego czasu. Głównym tematem, na którym koncentruje się praca grupy, jest właśnie doświadczanie straty i różnego rodzaju trudności związane ze zmianą po śmierci bliskiej osoby. Źródłem wsparcia są przede wszystkim inni uczestnicy grupy, którzy mają za sobą podobne doświadczenia i mogą w bezpiecznej przestrzeni, w obecności psychoterapeuty, dzielić się swoimi przeżyciami, uczuciami i dawać sobie nawzajem poczucie, że wiele problemów jest uniwersalnych, można je pokonać i przetrwać. Co ważne, osoby w grupie są na różnych etapach żałoby, co pozwala na zyskanie perspektywy czasowej i uzyskanie informacji zwrotnych od innych uczestników na temat tego, co już za nimi.

  Gdzie?

  W siedzibie Fundacji al. Wojska Polskiego 1a

  Kiedy?

  Wtorki, godz. 18.00 – 20.00

  Czas trwania?

  12 tygodni

  Od kiedy?

  Planowany start to połowa września

  Jak wygląda rekrutacja do grupy?

  Podstawą przyjęcia do grupy jest przejście indywidualnej konsultacji stacjonarnej bądź online (koszt 60 zł/ czas trwania 30 min). Uczestnictwo w konsultacji nie gwarantuje przystąpienia do grupy. Proces konsultacyjny ma na celu określenie, czy grupa wsparcia jest najlepszą na ten moment formą pomocy psychologicznej dla danej osoby, tak aby zapewnić jej optymalne wsparcie.

  Jaka jest cena?

  90 zł to koszt jednego spotkania grupy,

  Płatność w 2 ratach: pierwsza do dnia rozpoczęcia grupy, druga przed 7 spotkaniem, płatne przelewem na konto Fundacji.

  Ilu jest uczestników?

  max 14 uczestników grupy

  Kto prowadzi grupę?

  Dorota Bródka – szefowa ośrodka Fundacji Nagle Sami: Psycholog, terapeuta Gestalt, terapeuta uzależnień, mediator i coach. Absolwentka Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Poznaniu, Wielkopolskiej Szkoły Psychoterapii Gestalt, Szkoły Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień CARE w Broku. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. na Oddziale Dziennym Poradni Leczenia Uzależnień, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, jest również psychologiem w fundacji Humans for Humans, specjalizującej się w pomocy osobom dotkniętym human trafficking (handel ludźmi). Pracuje projektowo oraz indywidualnie, prowadzi szkolenia i grupy warsztatowe.

  Martyna Zagórska Psycholog, psychoterapeutka humanistyczna. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego i Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Intra w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Klubie Oparcia Społecznego Warszawskiego Towarzystwa Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi im. Rychlińskiego, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz w prywatnej przychodni lekarskiej, prowadziła też grupy warsztatowe i szkoleniowe.

  Jak się zgłosić?

  Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia na adres: gw@naglesami.org.pl i podanie w treści maila tytułu: GW ogólna.

  Brak kategorii

  13 maj 2021
  maj 13

  Brak kategorii

  Polecamy książkę “Tadzik i rak”

  Aneta Zychma, Tadzik i rak. Wydawnictwo Book Ojciec sp. z o.o., Bielsko-Biała 2020 W naszej kulturze o śmierci mówimy rzadko i niechętnie. Jest czymś, co […]

  Aneta Zychma, Tadzik i rak. Wydawnictwo Book Ojciec sp. z o.o., Bielsko-Biała 2020

  W naszej kulturze o śmierci mówimy rzadko i niechętnie. Jest czymś, co nie powinno się wydarzać. W naszej kulturze problemy znajdują swoje rozwiązanie, choroby poddają skutecznemu leczeniu, historie kończą happy endem.

  O śmierci dziecka nie chcemy nawet myśleć.

  Jakby niemówienie i niemyślenie miało moc ochronną. Nie ma.

  Książka „Tadzik i rak” łamie to kulturowe tabu. Główny bohater i jego rodzice prowadzą nas drogą, której nikt nie wybiera. To droga, na której nadzieja zamienia się stopniowo w żałobę a bezsilność w akceptację. Niewyobrażalne, prawda? Tego niewyobrażalnego podejmuje się autorka książki po to, by towarzyszyć w tej drodze tym, którzy się na niej znaleźli. Użycza słów na czas, kiedy nie wiadomo co powiedzieć. Zwłaszcza, gdy partnerem w tej rozmowie jest ktoś na początku … życia. Dziecko.

  Ta książeczka, kolorowo ilustrowana, napisana prostym językiem, będzie pomocą w łagodnym oswajaniu najmłodszych czytelników z tematem nieuleczalnej choroby, śmierci i własnej śmiertelności. Choć skierowana do dzieci, będzie pomocą również dla dorosłych – rodziców, opiekunów, wychowawców, terapeutów. Dla wszystkich, którzy stoją przed zadaniem przekazania dzieciom wiadomości, że śmierć jest.

  Książka opatrzona jest obszernym tekstem zawierającym streszczenie wiedzy na temat tego, jak dzieci – zależnie od wieku, rozumieją śmierć i przeżywają żałobę oraz wskazówki dla rodziców i opiekunów, jak im w tym pomagać. Publikację kończy bibliografia, z której skorzystać mogą dociekliwi czytelnicy, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.

  Osobiście, jako mama i terapeutka pracująca z dziećmi czuję wdzięczność do autorki za Jej odwagę by takiej ekspozycji na śmierć się poddać, by dostarczyć odbiorcom języka do mówienia o tym, co wydaje się niewypowiadalne.

  Magdalena Kuśmierz, Fundacja Nagle Sami

  Brak kategorii

  29 kw. 2021
  kw. 29

  Brak kategorii

  Zatrudnimy koordynatora ds. szkoleń i ośrodka terapeutycznego.

  Fundacja Nagle Sami organizuje i prowadzi szkolenia dla specjalistów psychologów, otwarte warsztaty dla osób w żałobie oraz szkolenia i interwencje w firmach. W związku z rozwojem […]

  Fundacja Nagle Sami organizuje i prowadzi szkolenia dla specjalistów psychologów, otwarte warsztaty dla osób w żałobie oraz szkolenia i interwencje w firmach.
  W związku z rozwojem naszej organizacji poszukujemy osoby do sprawnego zarządzania projektami szkoleniowymi, która obejmie stanowisko:
  Koordynatora/ki ds. szkoleń  i ośrodka Fundacji Nagle Sami
  Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie:
  – planowanie harmonogramu szkoleń i webinarów, wraz z szefową szkoleń
  – organizacja webinarów – tworzenie technicznego zaplecza spotkań, wsparcie dla prowadzących
  – prowadzenie działań promocyjnych dot. szkoleń i webinarów, w tym: opracowanie materiałów graficznych, publikowanie treści dot. szkoleń na stronie www i w SM Fundacji,
  – udzielanie informacji nt. szkoleń, oferty, szczegółów organizacyjnych
  – prowadzenie zapisów na szkolenia, gromadzenie danych niezbędnych do organizacji szkolenia
  – bieżący kontakt z osobami zainteresowanymi ofertą szkoleń Fundacji
  – bieżący kontakt z trenerami dot. organizacji szkoleń
  – obsługa administracyjna organizowanych wydarzeń (kontakt z księgowością, kontrola płatności, wystawianie certyfikatów)
  – prace związane z bieżącą pracą ośrodka terapeutycznego Fundacji.
  Od osoby zatrudnionej na tym stanowisku oczekujemy:
  – bardzo dobrej organizacji pracy własnej
  – skrupulatności i rzetelności w prowadzeniu kilku projektów równolegle
  – znajomości specyfiki pracy w środowisku Social Mediów
  – otwartości i gotowości do udzielania wsparcia osobom zaangażowanym w projekt
  – chęci rozwoju w organizacji społecznej niosącej pomoc osobom w kryzysie
  Oferujemy:
  – zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie (3-miesięczny okres próbny) lub b2b
  – możliwość realizacji własnych projektów pod skrzydłami Fundacji Nagle Sami
  – wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia
  – pracę w biurze (Warszawa-Żoliborz)
  Prosimy o nadsyłanie CV na adres: anna.bajkowska@naglesami.org.pl  z dopiskiem „koordynator – rekrutacja”. Termin nadsyłania zgłoszeń: 17 maja 2021.
  Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Nagle Sami zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016) r w celu przeprowadzenia rekrutacji.
  Jednocześnie wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji przez 1 rok od czasu zakończenia aktualnej rekrutacji.

  Brak kategorii

  26 kw. 2021
  kw. 26

  Brak kategorii

  STACJONARNA GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB W ŻAŁOBIE – we wrześniu!

  Zapraszamy serdecznie do udziału w grupie wsparcia dla osób w żałobie. Jest ona przeznaczona dla osób, które doświadczyły straty oraz potrzebują towarzyszenia i pomocy w przejściu […]

  Zapraszamy serdecznie do udziału w grupie wsparcia dla osób w żałobie. Jest ona przeznaczona dla osób, które doświadczyły straty oraz potrzebują towarzyszenia i pomocy w przejściu tego trudnego czasu. Głównym tematem, na którym koncentruje się praca grupy, jest właśnie doświadczanie straty i różnego rodzaju trudności związane ze zmianą po śmierci bliskiej osoby. Źródłem wsparcia są przede wszystkim inni uczestnicy grupy, którzy mają za sobą podobne doświadczenia i mogą w bezpiecznej przestrzeni, w obecności psychoterapeuty, dzielić się swoimi przeżyciami, uczuciami i dawać sobie nawzajem poczucie, że wiele problemów jest uniwersalnych, można je pokonać i przetrwać. Co ważne, osoby w grupie są na różnych etapach żałoby, co pozwala na zyskanie perspektywy czasowej i uzyskanie informacji zwrotnych od innych uczestników na temat tego, co już za nimi.

  Gdzie?

  W siedzibie Fundacji al. Wojska Polskiego 1a

  Kiedy?

  Wtorki, godz. 18.00 – 20.00

  Czas trwania?

  12 tygodni

  Od kiedy?

  Planowany start to połowa września

  Jak wygląda rekrutacja do grupy?

  Podstawą przyjęcia do grupy jest przejście indywidualnej konsultacji stacjonarnej bądź online (koszt 60 zł/ czas trwania 30 min). Uczestnictwo w konsultacji nie gwarantuje przystąpienia do grupy. Proces konsultacyjny ma na celu określenie, czy grupa wsparcia jest najlepszą na ten moment formą pomocy psychologicznej dla danej osoby, tak aby zapewnić jej optymalne wsparcie.

  Jaka jest cena?

  90 zł to koszt jednego spotkania grupy,

  Płatność w 2 ratach: pierwsza do dnia rozpoczęcia grupy, druga przed 7 spotkaniem, płatne przelewem na konto Fundacji.

  Ilu jest uczestników?

  max 14 uczestników grupy

  Kto prowadzi grupę?

  Dorota Bródka – szefowa ośrodka Fundacji Nagle Sami: Psycholog, terapeuta Gestalt, terapeuta uzależnień, mediator i coach. Absolwentka Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Poznaniu, Wielkopolskiej Szkoły Psychoterapii Gestalt, Szkoły Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień CARE w Broku. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. na Oddziale Dziennym Poradni Leczenia Uzależnień, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, jest również psychologiem w fundacji Humans for Humans, specjalizującej się w pomocy osobom dotkniętym human trafficking (handel ludźmi). Pracuje projektowo oraz indywidualnie, prowadzi szkolenia i grupy warsztatowe.

  Martyna Zagórska Psycholog, psychoterapeutka humanistyczna. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego i Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Intra w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Klubie Oparcia Społecznego Warszawskiego Towarzystwa Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi im. Rychlińskiego, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz w prywatnej przychodni lekarskiej, prowadziła też grupy warsztatowe i szkoleniowe.

  Jak się zgłosić?

  Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia na adres: gw@naglesami.org.pl i podanie w treści maila tytułu: GW ogólna.

  Brak kategorii

  17 mar 2021
  mar 17

  Brak kategorii

  Zapraszamy stażystów do Fundacji Nagle Sami

  Roczny staż psychologiczny w Telefonie Wsparcia 800 108 108 Kogo poszukujemy? Studentów IV i V roku oraz absolwentów psychologii, pedagogiki, medycyny. Osób posiadających […]

  Roczny staż psychologiczny w Telefonie Wsparcia 800 108 108

  Kogo poszukujemy?

  • Studentów IV i V roku oraz absolwentów psychologii, pedagogiki, medycyny.
  • Osób posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie pomocy psychologicznej.
  • Osób, które nie boją się podejmowania trudnych tematów, takich jak śmierć, strata i żałoba.

  Czego oczekujemy:

  • Uczestnictwa w spotkaniach zespołu oraz w superwizjach, które odbywają się raz w miesiącu.
  • Uczestnictwa w szkoleniu wprowadzającym i w szkoleniach tematycznych (raz na dwa miesiące).
  • Pełnienia dwóch 3-godzinnych dyżurów przy Telefonie Wsparcia w godzinach 14.00-17.00 lub 17.00-20.00 (w dni powszednie).
  • Pracy na rzecz organizacji w wymiarze 3-godzin tygodniowo. (opcjonalnie)
  • Empatii, zaangażowania i rzetelności.

  Co oferujemy?

  • Bezpłatny, roczny staż w oparciu o umowę wolontariacką.
  • Szkolenia rozwojowe związane z tematyką straty i żałoby, specyfiką świadczenia pomocy telefonicznej oraz pracy psychologa w trybie online.
  • Bezpłatną superwizję z certyfikowanym superwizorem.
  • Możliwość realizowania się w Fundacji w ramach innych obszarów jej działania.
  • Zaświadczenie o odbyciu stażu z uwzględnieniem zakresu obowiązków, liczby przepracowanych godzin itp.
  • Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych i zdobywania unikalnego doświadczenia.
  • Możliwość pracy w zgranym zespole, przyjazną atmosferę.
  • Dla najbardziej zaangażowanych stażystów przewidujemy możliwość kontynuowania współpracy z Fundacją na zasadach komercyjnych.

   

  Kilka słów o Telefonie Wsparcia:

  Telefon Wsparcia dla osób w żałobie 800 108 108 rozpoczął swoją działalność w październiku 2013 roku. To bezpłatna, anonimowa linia, której celem jest udzielanie wsparcia osobom, które doświadczyły straty kogoś bliskiego. Przy Telefonie dyżurują przeszkoleni wolontariusze (psychologowie i studenci ostatnich lat psychologii).

  Dyżury Telefonu Wsparcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-20.00

   

  Zgłoszenia wraz z CV prosimy słać na adres michalina.kulczykowska@naglesami.org.pl  w terminie do 23.03.2021 roku. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę rekrutacyjną.

  Osoby chętne do współpracy z Fundacją  prosimy o wysyłanie maili do koordyntora programu stażowego: michalina.kulczykowska@naglesami.org.pl

  Brak kategorii

  17 mar 2021
  mar 17

  Brak kategorii

  JAK POWIEDZIEĆ DZIECKU, ŻE ZMARŁ KTOŚ BLISKI?

  Choć badacze zajmujący się przeżywaniem żałoby wyodrębniają pewne wspólne elementy tego przeżycia, trzeba pamiętać, że w każdej rodzinie, która doświadczyła śmierci, przeżycie to może […]

  Choć badacze zajmujący się przeżywaniem żałoby wyodrębniają pewne wspólne elementy tego przeżycia, trzeba pamiętać, że w każdej rodzinie, która doświadczyła śmierci, przeżycie to może wyglądać inaczej. W każdej z tych sytuacji nieco inaczej brzmiałaby też odpowiedź na pytanie jak powiedzieć dziecku, że zmarł ktoś bliski. Pozwolę sobie jednak pokusić się o pewne podpowiedzi/wskazówki, z nadzieją, że mogą stać się punktem wyjścia do podjęcia ostatecznych decyzji jak taką informację przekazać.

  Zanim pojawią się bardziej szczegółowe wskazówki – ujmijmy rzecz najkrócej: trzeba powiedzieć prawdę prostymi słowami, w atmosferze bezpieczeństwa, nie śpiesząc się i pozostawiając czas i miejsce na reakcję i pytania. Najważniejsze dwie kwestie to czas i język.

  CZAS

  Po pierwsze nie należy z tą informacją zbytnio zwlekać. Dzieci doskonale wyczuwają, gdy w domu, w rodzinie dzieje się coś ważnego, gdy zaszła jakaś zmiana. Widzą, że jest inaczej, że dorośli zachowują się niecodziennie (pozostają w domu zamiast iść do pracy, szepczą, są rozkojarzeni, płaczą itd.). Niezrozumienie, co się dzieje, może budzić duży lęk. Warto oszczędzić dziecku dodatkowego niepokoju, konieczności domyślania się, przeżywania niezrozumiałych emocji i przekazać mu tą informację tak szybko, jak to możliwe.

  Aby to zrobić potrzebne są: podstawowe opanowanie dorosłego, który dziecku przekaże wiadomość, oraz zarezerwowany dla tej okoliczności czas. Podstawowe opanowanie oznacza tyle, że dorosły jest pewien, że nawet jeśli silnie się w nim uruchomią emocje, to będzie w stanie na tyle je opanować, by wspierać dziecko, a nie będzie sam wymagał wsparcia. Nie jest niczym złym, a nawet może budować więź, wspólny płacz i wspólne przeżywanie, jednak trzeba pamiętać, że to dorosły ma być dla dziecka oparciem w takiej sytuacji, nie odwrotnie. Z kolei czas, który należy zarezerwować jest potrzebny, by towarzyszyć dziecku w reakcji na tę wiadomość, ale też by poczekać i być w gotowości, w pobliżu dziecka jeśli będzie chciało najpierw w samotności wiadomość przetrawić i wróci do nas dopiero po chwili (czasem dłuższej) z pytaniami czy emocjami. To bycie w ciszy jest równie ważne jak bycie blisko w płaczu czy rozmowie.

  JĘZYK

  Wiadomość o śmierci bliskiej osoby należy przedstawić najprostszymi słowami. Ważne, by wprost nazywać to, co się wydarzyło mówiąc, że ktoś umarł, nie żyje.  To istotne zwłaszcza u młodszych dzieci, dla których pojęcie śmierci oraz jej nieodwracalność są jeszcze trudne do zrozumienia. Gdy takiemu dziecku powiemy, że dziadziuś odszedł, to będzie oczekiwało, że wróci, a gdy użyjemy metafory snu, mówiąc, że zasnął – będzie liczyć na to, że się obudzi. To może generować dodatkowe niepotrzebne rozczarowania i niejako – kolejną stratę.

  Informację o śmierci bliskiej osoby można powiązać z tym, co dziecko ma okazję czuć czy obserwować, mówiąc np. „Wczoraj zmarła babcia i dlatego jestem smutna, tata nie poszedł do pracy, a telefon dzwoni tak często, bo dzwonią ciocie i wujkowie”.

  Po przekazaniu tej wiadomości warto spytać dziecko, czy rozumie co to znaczy, czy chciałoby o coś spytać. Jeśli poprosi o wyjaśnienie można odwołać się do znanych bajek, filmów czy wcześniejszych doświadczeń (śmierć w rodzinie kolegi, znalezienie podczas spaceru martwego gołębia, widok żałobników podczas spaceru). Jeśli nigdy wcześniej nie było okazji, by rozmawiać z dzieckiem o śmierci, można wyjaśnić to zjawisko mówiąc, że śmierć jest wtedy jak ktoś przestaje żyć, nie rusza się, nie je, nie oddycha. To odwołanie się do znanych dziecku pojęć, do jego rozumienia życia. Jeśli nasz mały rozmówca nie będzie miał pytań, albo nie będzie chciał w danym momencie rozmawiać, ważne by zapewnić, że może w każdej chwili przyjść żeby porozmawiać, albo się przytulić, albo zrobić co tylko będzie chciał.

  CO DALEJ?

  Przekazanie dziecku informacji o śmierci kogoś bliskiego nie kończy rozmowy na ten temat, w zasadzie jest dopiero początkiem. Jaki jest możliwy ciąg dalszy? Jeśli dziecko ma przestrzeń na rozmowę i chce być blisko, można poruszyć też temat tego, czego może się w najbliższym czasie spodziewać – w najbliższym otoczeniu, ale też w sobie samym. To da mu na podstawową przewidywalność i bezpieczeństwo – bardzo ważne w tej niecodziennej sytuacji.

  I tak można porozmawiać np. o możliwych reakcjach na śmierć. Warto wspomnieć o tym, że te reakcje mogą być bardzo różne i wszystkie są ok. Że niektórzy się smucą i płaczą, a inni są zirytowani, a jeszcze inni zachowują się i wyglądają jakby nic się nie stało, co nie znaczy, że w sercu i w głowie sobie czegoś nie układają. Warto podkreślić, że każdy ma prawo przeżywać tak jak czuje, że nie ma  lepszych i gorszych na to sposobów. To dobry moment, by wspomnieć, że różne uczucia mogą się ze sobą splatać i nawet ktoś przeżywający żałobę i smutek może w różnych momentach się uśmiechać, czuć szczęście czy radość. To ważny aspekt, bo pokazuje dziecku, że cały czas ma prawo się śmiać i bawić, a zabawa jest naturalnym dziecięcym sposobem odreagowywania i układania w sobie przeżyć.

  Kolejnym wątkiem wartym poruszenia w kontekście „CO TERAZ?” jest ceremonia pogrzebowa – co to, jak wygląda, co się krok po kroku dzieje, czego można się spodziewać (np. jak mogą reagować ludzie). Sam temat uczestnictwa dziecka w pogrzebie jest tematem złożonym warto więc zdobyć bardziej szczegółowe informacje, które można znaleźć np. w artykule: „Czy brać dzieci na pogrzeb?” w dziale „Pytania i odpowiedzi”.

  Jeszcze jednym wątkiem, który może ciekawić dzieci, a który może się pojawić już podczas pierwszej rozmowy o tym, że zmarł ktoś bliski, jest to, co jest po śmierci. Możemy zacząć od zapytania dziecka, co ono o tym myśli, jak sobie to wyobraża. Jeśli jednak dziecko nas dopytuje – tu znów prawda i prostota są najlepszymi doradcami. Prawdą jest, że różne osoby – w zależności od wyznania czy światopoglądu – różnie o tym myślą i mówią. Jedni uważają, że po śmierć kończy istnienie człowieka i dalej nic nie ma, inni uważają, że dusza idzie do nieba, a jeszcze inni, że zamienia się w inną istotę i żyje od nowa, nowym życiem. Dziecko najczęściej jest zainteresowane, co na ten temat myśli bliski i ważny dla niego dorosły i pewnie możemy się spodziewać pytania „A co ty myślisz?”. I także w takiej sytuacji niech nasza odpowiedź będzie dostosowana do języka i poziomu rozumienia dziecka.

  Na koniec pozwolę sobie załączyć życzenia, by w razie konieczności przeprowadzenia takiej rozmowy i przekazania dziecku informacji o śmierci kogoś bliskiego, rozmowa ta okazała się rozwijającym i budującym więź doświadczeniem. To naprawdę możliwe! Powodzenia!

  Autor: Ewa Matyszewska, psycholog, terapeuta Fundacji Nagle Sami, prowadzi terapię dzieci i dorosłych.

  Zapisy na konsultacje: https://naglesami.org.pl/rezerwacja.html

  Brak kategorii

  16 lut 2021
  lut 16

  Brak kategorii

  Polecamy tomik Marzeny Smyk “Wciąż śnię”

  Chcieliśmy się z Wami podzielić czymś wyjątkowym. Do Fundacji Nagle Sami trafił właśnie tomik wierszy „Wciąż śnię”, Marzeny Smyk. „Pamięci Julii – […]

  Chcieliśmy się z Wami podzielić czymś wyjątkowym. Do Fundacji Nagle Sami trafił właśnie tomik wierszy „Wciąż śnię”, Marzeny Smyk. „Pamięci Julii – mojej jedynej, ukochanej córeczce, która odeszła tak młodo…” – pisze autorka. We wstępie czytamy: „Przez te wszystkie dni, które upłynęły od odejścia Julci, doświadczyłam tylu emocji, czasem tak biegunowo skrajnych, że zastanawiam się, czy jest jakiś limit, czy są granice przeżywania straty – największej z życiowych, trudnej nawet do wyobrażenia, a co dopiero do przetrwania”.

  Tomik to właściwie poetycka rozmowa z córką, wiersz „Anioł” autorstwa Julii rozpoczyna zbiór, to dla uczczenia jej pamięci i talentu został wydany. Niezwykła siła miłości matki i córki bije z każdej strony tej pozycji.

  „Zawsze będę o Tobie opowiadać i obiecuję Ci, że przynajmniej postaram się jakoś żyć – bez Ciebie tutaj, ale zawsze z Tobą w sercu. Będą wzloty i upadki, bo tęsknić będę już do końca…

  Zamykam oczy i widzą Cię jak biegniesz do mnie taka radosna, beztroska, rozwiane długie, jasne, gęste włosy.. Przytulasz się ciepło i słyszę Twój szept >>Mamuś obudź się… To był tylko koszmarny sen…<<. Wciąż śnię”.

  „Wciąż śnię” – chwyta za gardło, wzrusza, przytłacza, a przede wszystkim świadczy o sile słów i poezji Marzeny Smyk. Bardzo polecamy.

  https://wydawnictwoepisteme.pl/shop/piekna/poezja/wciaz-snie/

  Brak kategorii

  04 lut 2021
  lut 04

  Brak kategorii

  Zapisy do grupy wsparcia dla osób w żałobie (ZOOM)

  Brak kategorii

  15 sty 2021
  sty 15

  Brak kategorii

  JAK ZADBAĆ O SIEBIE W POCZĄTKU NOWEGO ROKU Z COVIDEM W TLE?

  Powitanie Nowego Roku w czasie pandemii dla większości z nas było doświadczeniem zupełnie odmiennym od tego, co znamy; tymczasem Sylwester, nawet bez koronawirusa, bez związanych […]

  Powitanie Nowego Roku w czasie pandemii dla większości z nas było doświadczeniem zupełnie odmiennym od tego, co znamy; tymczasem Sylwester, nawet bez koronawirusa, bez związanych z nim lęku i niepewności, może być momentem szczególnie trudnym dla tych, którzy przeżywają właśnie żałobę.

  Wiele osób, które ból utraty odczuwają wciąż w sposób bardzo żywy, stara się ostrożnie obchodzić ze swoim cierpieniem; nieraz obawiają się one urodzin czy imienin swoich bliskich, którzy zmarli, a także rocznic które świętowali wspólnie. Jednak oprócz tych osobistych dat, wyjątkowo niełatwe wydają się być Święto Zmarłych oraz celebrowane zazwyczaj w rodzinnym gronie Wielkanoc oraz Boże narodzenie.

  Mogłoby się wydawać, że Sylwester – z fajerwerkami, piciem szampana kojarzyć się będzie głównie z czasem spędzonym z przyjaciółmi na beztroskiej zabawie, nie z myśleniem o śmierci. Tymczasem jednak, tuż przed Sylwestrem mamy za sobą Święto Zmarłych oraz Boże Narodzenie, co samo w sobie mogło kosztować żałobnika wiele i uszczuplić jego emocjonalne zasoby. Samopoczucia nie poprawiają zimno, brzydka pogoda i zapadające szybko ciemności, a w tym roku dodatkowo musimy mierzyć się również z sytuacją epidemiologiczną, która dla wielu wiąże się z izolacją.

  Dlatego też przygotowaliśmy poradnik, jak zadbać siebie na początku roku:

  1.     PAMIĘTAJ, ŻE NICZEGO NIE MUSISZ. Ani w Święta, ani w Nowy Rok, ani w żaden inny dzień roku. Nie musisz myć okien, nie musisz ugotować dwunastu potraw, ani smażyć faworków czy kupować szampana. Nie musisz też spędzać Sylwestra w czarnym stroju oraz ciszy, ponieważ tak mogą mówić znane Ci zwyczaje. Każda żałoba jest inna i rządzi się swoimi prawami, dlatego wsłuchaj się w siebie i zobacz, czego potrzebujesz by czuć się bezpiecznie i komfortowo

  2.     PRZEDE WSZYSTKIM NIE MUSISZ MIEĆ ŻADNYCH POSTANOWIEŃ. Na pewno nie potrzebujesz takich, które nakładają na Ciebie jakąkolwiek presję, szczególnie, gdy miałyby się wiązać z narzucaniem sobie tempa przeżywania żałoby. Jeśli masz ochotę zrobić postanowienia, nie ma żadnego obowiązku, by pośród nich znalazło się przeczytanie stu książek w roku albo zdobycie Śnieżki. Postanowienie może polegać na tym, by znaleźć dla siebie więcej czasu na odpoczynek albo by zacząć piec ciasta, jeśli sprawia Ci to przyjemność. By iść na spacer w słoneczny dzień lub nie zapominać o robieniu sobie przyjemności, jak kupienie czegoś nowego albo spędzenie popołudnia z kubkiem kakao.

  3.     ZADBAJ O WSPARCIE. Nie obawiaj się poprosić innych o pomoc, czy zwykłą obecność, jeśli masz na to ochotę. Jeśli obawiasz się spotkań, możesz porozmawiać z rodziną czy przyjaciółmi przez Internet lub telefon. Paradoksalnie, ten Sylwester bez wielkich zabaw może stanowić znakomitą okazję, by obejrzeć z kimś film (nawet na odległość) albo umówić się na grę w planszówki, oczywiście, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

  4.     DOCEŃ SIEBIE. To może być pierwszy lub kolejny Nowy Rok bez bliskiej Ci osoby. Każdy z nich jest jakimś punktem w cyklu czasu, który nadchodzi po to, byś mogła czy mógł zostawić go za sobą. Na pewno trafiały Ci się lepsze i gorsze momenty, dlatego bądź dla siebie łagodny w niełatwych chwilach, a w tych dobrych doceń siebie za trud i odwagę, jakiej wymaga proces żegnania się.

  Tym, którzy doświadczyli utraty często wydaje się, że po strasznej zimie, jaką emocjonalnie jest konfrontacji ze śmiercią, nigdy nie wstanie już dla nich słońce ani nie zaśpiewają ptaki. Niektórzy pragną nawet, by tak było i przeżywają niezgodę na to, by ich cierpienie malało, mają w sobie bunt przeciwko temu, by uznać, że kolejne dni, miesiące, oraz rocznice mijają bezlitośnie, a oni coraz lepiej zdają sobie sprawę z tego, że nawet bez najdroższych osób da się jednak żyć.

  Dla tych, którym życie oszczędziło jeszcze wielkich strat, zupełnie nieoczywistym może wydawać się to, jak niełatwo jest pożegnać się z cierpieniem. Wielokrotnie podczas sesji terapeutycznych słyszałam, że rana w sercu jest jedynym odczuwalnym jeszcze znakiem obecności osoby zmarłej. Jeden z pacjentów powiedział znaczące słowa o tym, że zrezygnowanie z tego bólu byłoby tym samym, co ponowne jej odejście, a na to nie może pozwolić. Pablo Neruda pisał w jednym ze swoich wierszy: „możesz ściąć wszystkie kwiaty, lecz nie zatrzymasz wiosny”. Dlatego nadejście Nowego Roku może być szczególnie trudne: w sposób niezaprzeczalny zaznacza upływ czasu, domknięcie jakiegoś cyklu i rozpoczęcie kolejnego, bez szczególnej dla nas obecności. Ważne, by podchodzić do siebie i swoich uczuć – do smutku, żalu, lecz często również złości, zazdrości czy nienawiści – z jak największą delikatnością, jednocześnie otwierając się na to, co w tym doświadczeniu bolesne.

  I niech będzie to rodzajem słodko gorzkiej pociechy w tych niełatwych momentach: nic nie trwa wiecznie; tak, jak mają swój kres wielkie radości, tak i ogromny ból kiedyś słabnie bądź przeistacza się w inne uczucia. Nic nie będzie tak jak było; wprawdzie niekoniecznie „wszystko będzie dobrze”, jak zwykliśmy nieraz mówić dla podtrzymania kogoś na duchu, z pewnością jednak będzie inaczej, i nie jesteśmy skazani na przeżywanie wciąż i wciąż tego, co wydaje się nie do zniesienia.

  Życzymy Wam, by w tym Nowym Roku towarzyszyła Wam nadzieja. Nawet, jeśli jest na razie mała, by rosła.

  Autor: Patrycja Strzeszkowska, psycholog Fundacji Nagle Sami

  Brak kategorii

  22 gru 2020
  gru 22

  Brak kategorii

  Święta i żałoba w tym trudnym dla wszystkich roku

  Święta to szczególny czas w roku.  Przez jednych wyczekiwany, przez innych wręcz unikany. To moment kiedy musimy skonfrontowac się z inną rzeczywistością. Inną, bo bez obecności ukochanej […]

  Święta to szczególny czas w roku.  Przez jednych wyczekiwany, przez innych wręcz unikany. To moment kiedy musimy skonfrontowac się z inną rzeczywistością. Inną, bo bez obecności ukochanej osoby…

  Rok 2020 przyniósł Covid. Zmieniające się obostrzenia  nie pozwalają nam spotykać się dowolnie z najbliższymi, spędzać dowolnie czasu, celebrować wspólnie świąt, ale i korzystać ze wsparcia w momencie straty.

  Był taki czas w tym roku, kiedy nie wszyscy żałobnicy mogli osobiście uczestniczyć w pogrzebach (limit 5 osób). Liczba osób na cmentarzu była ograniczana, zaś pogrzeb transmitowano nieraz przez intenet.

  Diametralnie zmienia to sposób i możliwość pożegnania ukochanej osoby. Inny pogrzeb, inne pożegnanie, inna żałoba?

  Grudzień przynosi nowe wyzwanie w postaci świąt, nie tylko z żalem po stracie kogoś, ale także z żalem, że nie mogliśmy pożegnać się tak jak byśmy chcieli. Czasy covid spotęgowały niektóre uczucia i emocje zarówno związane z samym procesem żałoby, ale i sytuacją panującą w kraju.

  Dane statystyczne pokazują, że w listopadzie było dwukrotnie więcej zgonów niż w tym samym czasie rok temu. Równoczesnie jesteśmy informowani o nowych obostrzeniach. Raz wolno organizować spotkania, innym razem ograniczone, raz można opłakać stratę przy wsparciu i obecności bliskich, innym razem pozostaje nam łączność telefoniczna lub intenetowa.

  Zostajemy z pustką, ale i wraz z naszą żałobą sami. Sami w inny sposób. Nie tylko w przeżyciu, ale i fizycznie!

  Przed nami Wigilia, Święta Bożego Narodzenia. Czas rodzinnych spotkań, ciepła, bliskości, obdarowywania. Jednak w tym roku, nawet ten wyjątkowy czas trzeba zaplanować inaczej. To kolejne wyzwanie w roku covidowym, ale i w tym pierwszym, drugim, bądź piątym roku bez ukochanej osoby przy wigilijnym stole.

  Jak ten czas przetrwać?

              Nie ma uniwersalnej recepty. Każda żałoba to indywidualny proces, tym bardziej w okresie Covid czy świąt. Każdy doświadcza innych emocji. Pozwól ich sobie doświadczać!

  Nowa rzeczywistość w jakiej żyjemy, rzeczywistość covidowa potęguje niepokój, lęk, niepewność, strach, poczucie osamotnienia.  Ważne jest, by być w zgodzie ze sobą, pozwolić sobie na przeżywanie świąt w taki sposób, w jaki potrzebujemy, w jaki czujemy, że dla nas jest OK, bez czegoś co muszę, czy powinienem (-am).  Dla jednych będą to Święta w gronie osób, w którym można zapomnieć o stracie i pośmiać się, albo w którym można uzyskać wsparcie, powspominać, wypłakać się, powiedzieć, że jest ciężko. Inni zaś potrzebują zatrzymania się samemu w tych dniach, pobycia samemu ze sobą. Do tego też masz prawo! Nie zmuszaj się do wizyt, świętowania, jeśli czujesz, że to będzie ponad Twoje siły, nie czujesz tego lub zwyczajnie nie masz ochoty. Pozwól sobie przeżyć czas świąt w żałobie po swojemu.

  Czas covid to również czas wytężonej pracy z domu, łączonej z życiem domowym. Pacjenci w gabinecie często mówią o trudności jaką niesie zlanie się tych sfer. Tym trudniej znaleźć kąt lub czas na uronienie łzy, powspominanie, pomilczenie, gdy jesteśmy całą rodziną 24h w domu. To zamknięcie potęguje takie emocje jak złość, stres, niepokój. Przekłada się to także na emocje związane ze stratą. Możesz czuć w tym czasie mimo straty więcej złości niż smutku i to też jest OK! Warto być uważnym na samego siebie i w połączonej przestrzeni w domu: pracy i życia rodzinnego, pozwolić sobie na doświadczanie uczuć związanych z żałobą.

  Żałoba to proces trwający czasem wiele miesięcy. Często zahacza o okres rocznic, Świąt, ważnych wydarzeń, które większość osób celebruje, i które je cieszą. Jak cieszyć się, kiedy miesiąc temu odszedł ktoś naprawdę mi bliski?! Żałoba nieraz dotyka całą rodzinę, i wtedy, w gronie bliskich osób przeżywających podobne (choć każdy inne) emocje, łatwiej jest się odnaleźć i poczuć swobodnie. Takie święta jednoczą w inny sposób.

  Niejednokrotnie jednak zdarza nam się spędzać Święta w większym gronie, np. dalszej rodziny, rodziny partnera, męża, osób, z którymi mamy sporadyczny kontakt. Czasem nie wiedzą one nawet o naszej stracie, np. o tym, że niedawno straciliśmy wyczekiwaną ciążę, babcię czy inną ukochaną osobę.

  Niepokój związany z tymi spotkaniami jest naturalny. Czasem padają tematy rozmów, pytania łączące się w jakiś sposób z uczuciami, które przezywamy w kontekście żałoby.

  Osoby pytające często nie mają złych intencji, a są w niewiedzy. Mogą nie wiedzieć, albo też nie rozumieć jaką stratę przeżywamy, i że akurat te święta wcale nie są dla nas łatwe i miłe, bo miały wyglądać inaczej! Każdy, każdą stratę przeżywa w inny sposób, z innymi emocjami, uczuciami. Cięzko je odgadnąć, a czasem ciężko o nich mówić. Daj sobie prawo do tego, aby jeśli chcesz, milczeć.

  Niektórzy wolą uniknąć trudnych rozmów, spotkań, życzeń, inni reagują na nie agresywnie, albo płaczem i poruszeniem.

  Dlatego warto zawczasu zastanowić się: czego obawiam się podczas nadchodzących świąt? Czy chcę spotkać się z tymi, którzy mnie zapraszają, albo zapraszać? Czy chcę być w gronie osób, czy wolę być sam (-a)? Czy i co odpowiem, jeśli ktoś poruszy temat związany z moją stratą? Czy takie pytanie jest realne? Czego najbardziej obawiam się podczas tych spotkań, albo podczas czasu, który wolę spędzić sam (-a) ?

  Naturalne są wspomnienia powracające podczas świąt, rocznic, urodzin zmarłej osoby. Te pierwsze w sposób szczególny, ale i kolejne nie muszą być lekkie. Tym bardziej, gdy ukochana osoba przegrała walkę z koronawirusem, albo przez brak dostępności do pomocy/leczenia przez koronawirusa. Jeśli chcesz wspominaj, oglądaj zdjęcia, włącz tak bliską, a jednak tak już daleką osobę w przeżywanie tych świąt razem z Tobą, choć w inny już sposób.

   

   Autor: Anna Ostrowska, psycholog Fundacji NAGLE SAMI

  Brak kategorii

  07 gru 2020
  gru 07

  Brak kategorii

  Agnieszka Passendorfer – książka “13 lekcji miłości”

  „Ból jest bardzo intymny. Śmierć jest intymna. Nikt nie wie, jak to jest, dopóki sam tego nie doświadczy.” – pisze Agnieszka Passendorfer w książce […]

  „Ból jest bardzo intymny. Śmierć jest intymna. Nikt nie wie, jak to jest, dopóki sam tego nie doświadczy.” – pisze Agnieszka Passendorfer w książce „13 lekcji miłości”. „Smutek, samotność, tęsknota, miłość. Zostałam wdową. Dość nieoczekiwanie. W poniedziałek myślałam, że czeka nas jeszcze wiele lat wspólnego życia, w czwartek – że czeka nas kilka miesięcy w domu. W piątek – że spędzimy parę tygodni w hospicjum.  W sobotę okazało się, że to by było na tyle. Nie spędzimy”.

  Książka Agnieszki Passendorfer to zapis trudnych, intymnych chwil po stracie ukochanej osoby. Opowieść o miłości dwojga czterdziestolatków. Bardzo szczera, pisana w czasie rozpoczynającej się pandemii. Uczulaliśmy Was niejednokrotnie na stronach Fundacji Nagle Sami, jak trudny jest pandemiczny czas, zwłaszcza dla osób w żałobie, po stracie ukochanych. Ograniczenia, dodatkowe lęki jakie ze sobą przyniósł koronawirus potęgują i tak trudne do zniesienia uczucia i emocje.

  Książka „13 lekcji miłości” trafiła do naszej Fundacji z adnotacją, że być może komuś pomoże jej przeczytanie. Naszym zdaniem tak. Jest jakiś wewnętrzny spokój i równowaga, która bije z tej lektury. W tych niepewnych czasach to bardzo pożądana wartość.

  „Możesz zrobić tylko jeden oddech na raz, tylko jeden krok na raz, przeżyć tylko jeden dzień dziennie, więc na tym się teraz skup. Jak niepijący alkoholik – myśl o tym, że nie pijesz dzisiaj. Nie myśl o jutrze. Nie myśl o końcu świata. To trochę łagodzi lęk. Postaw sobie malutki cel, który cię nie przeraża. Myśl, że przeżyje bez Tygrysa jeszcze wiele lat, mnie przeraża. Myślę więc, że na razie jeden dzień wystarczy.”

  Polecamy. „13 lekcji miłości”, Agnieszka Passendorfer, ilustracja: Aleksandra Perec. Wydawnictwo: Pan Wydawca.

  Brak kategorii

  12 lis 2020
  lis 12

  Brak kategorii

  MAGOVOX dla Fundacji Nagle Sami

  Chcieliśmy podzielić się z Wami dobrą nowiną! Mamy stałego partnera – spółkę Magovox, która wierzy i wspiera naszą misję. W momencie, w którym wszyscy szukają oszczędności, […]

  Chcieliśmy podzielić się z Wami dobrą nowiną! Mamy stałego partnera – spółkę Magovox, która wierzy i wspiera naszą misję.

  W momencie, w którym wszyscy szukają oszczędności, panuje pandemia, zamykają się przed  nami prawie wszystkie drzwi… Pojawiają się osoby, które wiedzą i czują jak istotna jest nasza działalność. Magovox założyła Pani Małgorzata Rutkowska. Odwiedźcie stronę spółki i zobaczcie ile dobrego robią: https://magovox.pl/

  Z całego serca dziękujemy:

  Brak kategorii

  05 lis 2020
  lis 05

  Brak kategorii

  GRUPA WSPARCIA ONLINE DLA KOBIET PO PORONIENIACH I STRATACH OKOŁOPORODOWYCH

  GRUPA WSPARCIA ONLINE DLA KOBIET W ŻAŁOBIE PO PORONIENIU I STRACIE OKOŁOPORODOWEJ – TRWAJĄ ZAPISY! Zapraszamy serdecznie do udziału w grupie wsparcia dla kobiet w żałobie […]

  GRUPA WSPARCIA ONLINE DLA KOBIET W ŻAŁOBIE PO PORONIENIU I STRACIE OKOŁOPORODOWEJ – TRWAJĄ ZAPISY!

  Zapraszamy serdecznie do udziału w grupie wsparcia dla kobiet w żałobie po poronieniu i stracie okołoporodowej. Jest ona przeznaczona dla kobiet, które doświadczyły straty oraz potrzebują towarzyszenia i pomocy w przejściu tego trudnego czasu. Głównym tematem, na którym koncentruje się praca grupy, jest właśnie doświadczanie straty i różnego rodzaju trudności i emocji z tym związanych. Źródłem wsparcia są przede wszystkim inne uczestniczki grupy, które przeżywają podobną stratę i mogą w bezpiecznej przestrzeni, w obecności psychoterapeutki, dzielić się swoimi przeżyciami, uczuciami i dawać sobie nawzajem poczucie, że to czego doświadczają ma wymiar zarówno indywidualny, jak i uniwersalny i dzięki temu otrzymać zrozumienie. Co ważne, kobiety w grupie są na różnych etapach żałoby, co pozwala na zyskanie perspektywy czasowej i uzyskanie informacji zwrotnych od innych uczestniczek na temat tego, co już za nimi.

  Gdzie? W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, grupa będzie odbywała się online (ZOOM).

  Kiedy?
  Poniedziałki, godz. 10.00-12.00

  Czas trwania?
  Spotkania grupy odbywają się przez pół roku

  Od kiedy?
  Planowany start grupy, gdy uzbiera się odpowiednia liczba uczestników.

  Jak wygląda rekrutacja do grupy?
  Podstawą przyjęcia do grupy jest przyjście na dwuetapową, indywidualną konsultację online (koszt 150 zł). Uczestnictwo w konsultacji nie gwarantuje przystąpienia do grupy. Proces konsultacyjny ma na celu określenie, czy grupa wsparcia jest najlepszą na ten moment formą pomocy psychologicznej dla danej osoby, tak aby zapewnić jej optymalne wsparcie.

  Jaka jest cena?
  50 zł to koszt jednego spotkania grupy, w sumie planowanych jest 15 spotkań grupy

  Ilu jest uczestników?
  10 uczestników grupy

  Kto prowadzi grupę online?

  Marta Stec – psychoterapeutka Gestalt. Ukończyła całościowe 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, a także liczne szkolenia z zakresu pracy z osobami w żałobie, depresji oraz doświadczającymi przemocy. Doświadczenie kliniczne zdobywała w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Szpitala Bródnowskiego, Oddziale Chorób Afektywnych F7 Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”.

  Z Fundacją Nagle Sami współpracuje od 2017 r., kiedy to rozpoczęła staż w Telefonie Wsparcia dla osób w żałobie, obecnie pracuje jako psychoterapeutka z osobami dorosłymi, młodzieżą, parami, rodzicami i grupami.

  Jak się zgłosić?
  Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia na adres: gw@naglesami.org.pl i podanie w treści maila tytułu: GW dla kobiet.

  Brak kategorii

  31 paź 2020
  paź 31

  Brak kategorii

  Zostań patronem Fundacji NAGLE SAMI

  Serwis internetowy Patronite umożliwia budowanie relacji między organizacjami a ich podopiecznymi, ułatwiając jednocześnie pozyskiwanie finansowania na zasadzie subskrypcji, w oparciu o zaangażowanie Patronów. Mówiąc […]

  Serwis internetowy Patronite umożliwia budowanie relacji między organizacjami a ich podopiecznymi, ułatwiając jednocześnie pozyskiwanie finansowania na zasadzie subskrypcji, w oparciu o zaangażowanie Patronów.

  Mówiąc wprost – Patroni wspierają Fundację za pomocą comiesięcznych, regularnych wpłat, a my odwdzięczamy się, zapewniając Wam dostęp np. do naszych poradników, webinarów, książek i wiedzy.

  Dzięki Patronite możemy zbudować bardziej trwałe relacje. Wysyłać Wam informacje na jakim etapie realizacji naszych celów jesteśmy.

  Przede wszystkim ten serwis daje nam możliwość utrzymania Telefonu Wsparcia, dzięki któremu osoby w żałobie nie są pozostawione samym sobie.

  Jeżeli jesteś po stracie, wiesz jak jest trudno, a chcesz pomóc innym, którzy właśnie stracili bliskich i chcesz wspierać nasze działania – zrób to przez PATRONITE.PL/NAGLESAMI

  https://patronite.pl/naglesami

  Dzięki Tobie możemy wspólnie zbudować coś dobrego.

  Brak kategorii

  29 paź 2020
  paź 29

  Brak kategorii

  Rekrutujemy do zespołu!

  Fundacja Nagle Sami zatrudni lub nawiąże współpracę z doświadczonym psychoterapeutą. Chcemy zaprosić do Zespołu osoby, które prowadzą terapię dzieci i młodzieży oraz terapię rodzinną. […]

  Fundacja Nagle Sami zatrudni lub nawiąże współpracę z doświadczonym psychoterapeutą. Chcemy zaprosić do Zespołu osoby, które prowadzą terapię dzieci i młodzieży oraz terapię rodzinną.

  Praca w dogodnej lokalizacji – Żoliborz, metro plac Wilsona.

  Oferujemy:

  –        szkolenie wstępne

  –        superwizję

  –        elastyczne godziny pracy

  –        umawianie wizyt

  –        urządzony gabinet

  –        współpracę w oparciu o umowę współpracy, zlecenia

  Wymagamy:

  –        ukończenia kursu psychoterapeutycznego (legitymowania się dyplomem)

  –        terapii własnej

  –        odpowiedzialności

  –        zaangażowania

  –        punktualności

  –        uczestnictwa w fundacyjnych superwizjach oraz spotkaniach Zespołu

  –        gotowości do podjęcie pracy stacjonarnie

  Prosimy o kontakt osoby wyłącznie spełniające powyższe kryteria.

  Odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia.

  Prosimy o przesłanie CV na adres: info@naglesami.org.pl

  Prosimy o zawarcie w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Fundację Nagle Sami z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Nagle Sami.

  Brak kategorii

  20 paź 2020
  paź 20

  Brak kategorii

  Bajki dla dzieci na czas kwarantanny

  Dorota Bródka terapeutka Fundacji Nagle Sami napisała bajki dla dzeci na trudny czas kwarantanny. Udostępniamy je Wam do pobrania. Mamy nadzieję, że będą stanowiły […]

  Dorota Bródka terapeutka Fundacji Nagle Sami napisała bajki dla dzeci na trudny czas kwarantanny. Udostępniamy je Wam do pobrania. Mamy nadzieję, że będą stanowiły dobry punkt wyjścia do rozmowy i oswajania tematu wirusa i kwarantanny.

  “Koncepcja czasu dla dziecka jest czymś abstrakcyjnym, godziny, dni, przeszłość i przyszłość są pojęciami, które tylko w konkretnym kontekście nabierają znaczenia. Ale czują, kiedy my, dorośli jesteśmy zaniepokojeni, zmartwieni i dzielą nasz niepokój na swój sposób. Warto porozmawiać…może bajka wtym pomoże? Bo opowiada o Kwarantannie, która też miała kłopoty a czasem” – tłumaczy autorka.

  Po kiknięciu w poniższe linki bajki otworzą się w formacie pdf:

  1. bajka-o-kwarantannie-i-wirusie-z-kolorem.pdf

  i

  2. dlaczego-kwarantanna-ma-dziury-w-czasie-2.pdf

  Brak kategorii

  12 paź 2020
  paź 12

  Brak kategorii

  GRUPA WSPARCIA ONLINE DLA OSÓB W ŻAŁOBIE – RUSZAJĄ ZAPISY!

  Zapraszamy serdecznie do udziału w grupie wsparcia dla osób w żałobie. Jest ona przeznaczona dla osób, które doświadczyły straty oraz potrzebują towarzyszenia i pomocy w przejściu […]

  Zapraszamy serdecznie do udziału w grupie wsparcia dla osób w żałobie. Jest ona przeznaczona dla osób, które doświadczyły straty oraz potrzebują towarzyszenia i pomocy w przejściu tego trudnego czasu. Głównym tematem, na którym koncentruje się praca grupy, jest właśnie doświadczanie straty i różnego rodzaju trudności związane ze zmianą po śmierci bliskiej osoby. Źródłem wsparcia są przede wszystkim inni uczestnicy grupy, którzy mają za sobą podobne doświadczenia i mogą w bezpiecznej przestrzeni, w obecności psychoterapeuty, dzielić się swoimi przeżyciami, uczuciami i dawać sobie nawzajem poczucie, że wiele problemów jest uniwersalnych, można je pokonać i przetrwać. Co ważne, osoby w grupie są na różnych etapach żałoby, co pozwala na zyskanie perspektywy czasowej i uzyskanie informacji zwrotnych od innych uczestników na temat tego, co już za nimi.

  Gdzie?

  W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, grupa będzie odbywała się online (ZOOM).

  Kiedy?

  Poniedziałki, godz. 18.00-20.00 

  Czas trwania?

  Spotkania grupy odbywają się przez pół roku

  Od kiedy?

  Planowany start grupy to 9 listopad

  Jak wygląda rekrutacja do grupy?

  Podstawą przyjęcia do grupy jest przejście dwuetapowej, indywidualnej konsultacji online (koszt 150 zł). Uczestnictwo w konsultacji nie gwarantuje przystąpienia do grupy. Proces konsultacyjny ma na celu określenie, czy grupa wsparcia jest najlepszą na ten moment formą pomocy psychologicznej dla danej osoby, tak aby zapewnić jej optymalne wsparcie. 

  Jaka jest cena?

  50 zł to koszt jednego spotkania grupy, w sumie planowanych jest 15 spotkań grupy

  Ilu jest uczestników?

  10 uczestników grupy

  Kto prowadzi grupę online?

  Katarzyna Czajkowska-Łukasiewicz – absolwentka studiów dziennych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Intensywny Kurs Psychologii Procesu a obecnie jest w trakcie procesu certyfikacji w Instytucie Analizy Grupowej “Rasztów”. Ukończyła szereg kursów i szkoleń dotyczących interwencji kryzysowej, pomocy psychologicznej i psychoterapii. Doświadczenie kliniczne zdobywała w Oddziale Psychiatrii, Psychotraumatologii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego, Akademickim Ośrodku Psychoterapii, Oddziale Dziennym Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego oraz Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. Z Fundacją Nagle Sami współpracuje od 2015 r., kiedy to rozpoczęła staż w Telefonie Wsparcia dla osób w żałobie.

  Jak się zgłosić?

  Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia na adres: gw@naglesami.org.pl i podanie w treści maila tytułu: GW ogólna.

  Brak kategorii

  22 sty 2020
  sty 22

  Brak kategorii

  Olga Puncewicz nominowana w konkursie Osobowość Roku 2019

  Jest nam niezwykle miło poinformować, że w konkursie Polska The Times założycielka naszej Fundacji Olga Puncewicz została nominowana do tytułu “Osobowość Roku 2019” w kategorii Działalność […]

  Jest nam niezwykle miło poinformować, że w konkursie Polska The Times założycielka naszej Fundacji Olga Puncewicz została nominowana do tytułu “Osobowość Roku 2019” w kategorii Działalność Społeczna i Charytatywna. Poniżej list od redaktora naczelnego Polska The Times:

  Brak kategorii

  07 sty 2020
  sty 07

  Brak kategorii

  Zapraszamy na konsultacje psychologiczne w Warszawie

  Osoby, chętne do skorzystania z pomocy psychologicznej w Fundacji Nagle Sami na początku zapraszamy na indywidualną konsultację z psychologiem. Takie spotkanie ma na celu określenie czy i jaka pomoc […]

  Osoby, chętne do skorzystania z pomocy psychologicznej w Fundacji Nagle Sami na początku zapraszamy na indywidualną konsultację z psychologiem.

  Takie spotkanie ma na celu określenie czy i jaka pomoc jest potrzebna. Najczęściej jest wstępem do dalszej pomocy psychologicznej. Pomaga ustalić jej formę – indywidualną lub grupową, zastanowić się co jest największą trudnością, czy dana osoba chce się nią zajmować, czy jest na to gotowa i czy to jest dobry moment na podjęcie terapii.

  Czasem okazuje się, że jedno spotkanie wystarcza. Gdy ktoś potrzebuje wiedzy o procesie żałoby może zadać pytania i uzyskać potrzebne odpowiedzi. Zdarza się, że już jedna rozmowa z psychoterapeutą porządkuje i pomaga rozwiać wątpliwości. Bywa też, że samo opowiedzenie swojej historii komuś spoza bliskich, kto wysłucha bez oceniania i dawania rad, przynosi ulgę.

  Zapraszamy także osoby, które nie są w żałobie, a czują, że potrzebują wsparcia profesjonalisty w związku z kryzysem jaki przechodzą.

  Jedno spotkanie trwa 50 min, a jego koszt to 120 zł w Warszawie,

  Kontakt: info@naglesami.org.pl  tel:  502 511 138

  Brak kategorii

  20 gru 2019
  gru 20

  Brak kategorii

  Havas Media Group gra dla Nagle Sami!

  Firma Havas Media Group stworzyła aplikację mobilną, która poprzez zabawę i rywalizację pozwala zbierać punkty, które następnie w finale akcji zostaną przeliczone na wsparcie […]

  Firma Havas Media Group stworzyła aplikację mobilną, która poprzez zabawę i rywalizację pozwala zbierać punkty, które następnie w finale akcji zostaną przeliczone na wsparcie finansowe dla trzech różnych Fundacji. Nagle Sami jest jedną z organizacji, którą profesjonaliści marketingu i komunikacji z Havas Media Group wybrali, jako Fundację na rzecz, której przekażą środki finansowe. Dziękujemy!

  Brak kategorii

  20 gru 2019
  gru 20

  Brak kategorii

  Święta Bożego Narodzenia a żałoba

  „Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta…” piosenkę z tym tekstem można usłyszeć w radiu już od początku grudnia. Dla osób […]

  „Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta…” piosenkę z tym tekstem można usłyszeć w radiu już od początku grudnia. Dla osób w żałobie święta też idą krok po kroku. Wraz z utworami świątecznymi, reklamami, obrazkami szczęśliwych rodzin czekających i szykujących się na ten dzień, idą wraz z rosnącym napięciem i pojawiającym się pytaniem: jak ja przetrwam te święta?

  Bo dla osób, które cierpią po stracie kogoś bliskiego te święta nie są najpiękniejsze – one często są najtrudniejsze. Bo jak sobie poradzić z pustką, która w tym czasie staje się jeszcze bardziej dojmująca? Jak przygotować barszcz, który zawsze robiła zmarła mama? Jak powiedzieć rodzinie, że nie ma się ochoty na obchodzenie świąt? Jak cieszyć się świętami gdy bliskiej osoby już nie ma? No i najważniejsze –  co zrobić, żeby przejść przez te dni?

  Niestety trudno tu o jednoznaczne odpowiedzi. Proces żałoby jest sprawą bardzo indywidualną, a myśli, emocje i potrzeby z nim związane mogą być bardzo różne, również te dotyczące dni świątecznych. Święta Bożego Narodzenia są jednak dla większości ludzi czasem wyjątkowym, rodzinnym, związanym z tradycjami, symbolami i emocjami, przez co wyjątkowo trudnym dla osób w żałobie.

  Dobrze jest w tym czasie szczególnie zadbać o siebie. To co można dla siebie zrobić to być jak najbardziej w zgodzie z sobą, ze swoimi uczuciami i potrzebami.

  Aby to było możliwe należy określić jakie one są. Zapytać siebie samego: Czego potrzebuję w tym okresie? Na co mam ochotę, a na co nie? Co jestem w stanie zrobić a czego nie?

  Święta składają się z wielu elementów, wiele z nich jest symbolicznych, mających specjalne znaczenie dla danej rodziny, wpisanych w jej zwyczaje i każdy z nich może być w jakiś sposób trudny.  Przygotowując się do świąt warto rozłożyć je na elementy i obejrzeć każdy z nich – zastanowić się i „poczuć” który jest najtrudniejszy, który warto zostawić i go kultywować, a który zmienić lub pominąć. Może się okazać, że po takiej „analizie” nie całe święta będą się jawić jako trudne do przetrwania, a niektóre ich elementy ważne i warte zachowania i celebrowania.

  O swoich przemyśleniach dobrze jest powiedzieć osobom, z którymi mamy te  święta spędzić – one też mają  swoje wyobrażenia i oczekiwania. Bywa, że nie zdają sobie sprawy z tego co może przeżywać osoba w żałobie i jaki jest jej stosunek do świąt lub ich wyobrażenie o tym jest inne niż rzeczywistość.  Dobrze jest o tym porozmawiać, bo niedopowiedziane sytuacje i domysły mogą powodować dodatkowe napięcie, którego można uniknąć.

  Ważne jest też to aby dać sobie czas na zastanowienie, pobycie z uczuciami, które pojawiają się na myśl o świętach i na podjęcie decyzji związanych ze sposobem ich spędzania. Przede wszystkim trzeba pozwolić sobie na to aby spędzić je w taki sposób, który będzie dla nas najlepszy – nie ma obowiązku, przymusu by spędzić je pod dyktando, wyobrażenia, czy oczekiwania innych. Wyrozumiałość, tolerancja i otwartość bliskich będzie wówczas najlepszym prezentem.

  Brak kategorii

  05 gru 2019
  gru 05

  Brak kategorii

  Ważna informacja o działalności Fundacji Nagle Sami – podsumowanie zbiórki

  Niedawno prosiliśmy Was o wsparcie w związku z trudną sytuacją finansową Fundacji. Udało nam się zebrać 14 451 zł przez zbiórkę na Facebooku, niektórzy darczyńcy […]

  Niedawno prosiliśmy Was o wsparcie w związku z trudną sytuacją finansową Fundacji. Udało nam się zebrać 14 451 zł przez zbiórkę na Facebooku, niektórzy darczyńcy wpłacali przez system Przelewy24 na naszej stronie i tu zebraliśmy,  do dzisiejszego dnia 3 595 zł, część wpłaciło bezpośrednio na konto Fundacji 2135 zł.

  Razem zebraliśmy: 20 181 zł

  Wszystkim darczyńcom BARDZO DZIĘKUJEMY. To dzięki Wam drzwi Fundacji są jeszcze ciągle otwarte! Suma zebrana podczas zbiórki pozwoli nam do końca maja 2020 zachować lokal na bieżące terapie i grupę wsparcia dla osób w żałobie w Warszawie. Dzięki tym pieniądzom do końca maja będzie funkcjonował też nasz bezpłatny Telefon Wsparcia 800 108 108 (od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-20.00), a także zamknięta grupa na FB, dla osób w żałobie.

  Musimy jednak ograniczyć funkcjonowanie biura Fundacji do czasu znalezienia stałego sponsora. Prosimy więc Was o kontakt mailowy info@naglesami.org.pl, a nie telefoniczny i cierpliwość gdybyśmy od razu nie odpisali. Wszystkie osoby, które są w terapii mogą być spokojne, gdyż te procesy będziemy prowadzić przynajmniej do maja 2020 r.

  Sytuacja naszej organizacji jest wciąż bardzo trudna. Ale walczymy! Wciąż szukamy sponsorów. Dziękujemy za wszystkie pozytywne słowa i Wasze wsparcie jest ono dla nas bardzo cenne.

  Brak kategorii

  21 lis 2019
  lis 21

  Brak kategorii

  Warszawa/ Zapisy do grupy wsparcia dla osób w żałobie

  Brak kategorii

  29 paź 2019
  paź 29

  Brak kategorii

  Zbiórka na rzecz FUNDACJI NAGLE SAMI

  NASZEJ FUNDACJI GROZI LIKWIDACJA! Próbując utrzymać się na powierzchni jakiś czas temu musieliśmy wprowadzić odpłatności za konsultacje psychologiczne, które przez lata funkcjonowania Fundacji Nagle […]

  NASZEJ FUNDACJI GROZI LIKWIDACJA! Próbując utrzymać się na powierzchni jakiś czas temu musieliśmy wprowadzić odpłatności za konsultacje psychologiczne, które przez lata funkcjonowania Fundacji Nagle Sami były darmowe, tak jak grupy wsparcia. Niestety, te zmiany nie wystarczyły. Nie chcieliśmy prosić o pomoc, to my zawsze byliśmy od jej dawania. Ale doszliśmy do ściany… i teraz od Waszego wsparcia zależy czy Fundacja przetrwa.

   

  Datki można przekazywać przez Facebooka jak i przelewem na konto 07 1030 0019 0109 8533 0003 9912 lub systemem przelewy24:  https://naglesami.org.pl/pomagam.html:

   

  Przez 8 lat działalności:

  – powstały 33 edycje grup wsparcia dla osób w żałobie, każda z nich trwała przynajmniej rok

  – 7 tysięcy osób skorzystało z pomocy psychologicznej: konsultacyjnej lub psychoterapeutycznej; także w ramach pracy darmowego Telefonu Wsparcia 800 108 108, telefon czynny w dni powszednie w godzinach 14:00- 20.00;

  – zespół psychologów Fundacji dokonał 350 wyjazdowych interwencji kryzysowych do rodzin z terenu całej Polski. Interwencje dotyczyły zarówno sytuacji śmierci jednego z członków rodziny, jak i ciężkich obrażeń ciała lub przewlekłej niepełnosprawności będącej skutkiem wypadku;

  – sześciokrotnie interwenci Fundacji wsparli psychologicznie rodziny poszkodowanych w sytuacji masowych katastrof i wypadków, jak na przykład wybuch w Kopalni w Mysłowicach, wypadek komunikacyjny w Kamieniu Pomorskim, czy wybuch gazu w Jankowie Przygodzkim;

  – rozdaliśmy 25 tys. egzemplarzy bezpłatnego, praktycznego poradnika dla osób w żałobie (dostępny w hospicjach, ośrodkach kryzysowych, szpitalach)

  – przeszkoliliśmy 270 osób w ramach szkoleń psychologicznych z zakresu żałoby.

   

  Przeprowadziliśmy i wciąż prowadzimy szereg zbiórek i akcji na rzecz osób w żałobie. Powołaliśmy specjalne grupy i warsztaty dedykowane dzieciom po stracie najbliższych. Prowadziliśmy także interwencje w szkołach po samobójstwach uczniów. Rozwinęliśmy pomoc psychologiczną dla kobiet po stratach okołporodowych i poronieniach.

   

  Przez lata działalności wspierało nas PZU, jednak z czasem zmieniła się forma jak i sposób finansowania pomocy udzielanej przez Fundację. Obecnie naszej działalności nie wspiera nikt, a prowadzone przez nas działania zarobkowe wystarczają na pokrycie około 1/3 kosztów. Nigdy nie zmieniła się misja Fundacji: aby osobom na najtrudniejszym etapie życia, w żałobie, pomóc stanąć na nogi.

   

  Nigdy nie prosiliśmy Was o pomoc w takiej formie, także dlatego, że pracując w fundacji codziennie stykamy się z tragediami i cierpieniem wielu osób i wiemy, jak dużo jest potrzebujących. Jednak by dalej nieść pomoc – prosimy o wsparcie.

  Chcielibyśmy dawać radę sami, jednak nie dajemy 🙁

  Brak kategorii

  08 paź 2019
  paź 08

  Brak kategorii

  Nie mów mi, że mam się wziąć w garść! – akcja FUNDACJI NAGLE SAMI

  Nie mów mi, że mam się wziąć w garść! Kiedy osoba z naszego otoczenia cierpi po stracie bliskiego, jest w żałobie, to choć zwykle mamy jak najlepsze […]

  Nie mów mi, że mam się wziąć w garść!

  Kiedy osoba z naszego otoczenia cierpi po stracie bliskiego, jest w żałobie, to choć zwykle mamy jak najlepsze intencje, to nie zawsze potrafimy odpowiednio pomóc. Co gorsza często mówimy rzeczy, których taka osoba słyszeć nie chce.

  „W okolicach Wszystkich Świętych zwykle mocniej wybrzmiewają uczucia smutku i bólu po stracie najbliższych. W Fundacji Nagle Sami mamy duże doświadczenie we wspieraniu osób w takiej sytuacji.  Wiemy, że bliscy osób w żałobie nie zawsze potrafią pomóc i nie wiedzą co powiedzieć, jak się zachować. Często zamiast pomagać, szkodzą. Dlatego postanowiliśmy podzielić się zwierzeniami, takimi krótkimi wypowiedziami osób uczestniczących w grupach wsparcia i terapii w Fundacji. By inni lepiej rozumieli osoby w żałobie. A co za tym idzie by mogli im pomóc” – mówi Olga Puncewicz założycielka Fundacji Nagle Sami.

  Te anonimowe zdania pochodzą z ust osób, które straciły bliskich, to rodzice opłakujący stratę dziecka, córki i synowie po stracie mamy lub taty, małżonkowie, którzy utracili swoje połówki:

  „Nie mów mi, że mam się wziąć w garść.”

  „Ja nie czekam z utęsknieniem na weekend.”

  „Nie chcę pytań: co słychać, jak leci? A co ma być słychać, a jak ma lecieć… Wolałabym żeby ktoś zapytał: cześć, czy mogę coś dla Ciebie zrobić? Albo: cześć, wiem że jest Ci ciężko, czy mogę Ci jakoś pomóc?”

  „Nie jest ok.”

  „Może i czas leczy rany ale nie moje.”

  „Nie mów: jesteś młoda, urodzisz sobie inne dziecko.”

   „Zadzwoń jeśli będziesz chciała. Wolę abyś to ty do mnie zadzwonił, najwyżej nie odbiorę ale będę wiedziała, że o mnie myślisz.”

  „Mówią mi, on się teraz wami tam z góry opiekuje, wolałabym jednak inną formę opieki…”

  „>>To my cię tu odwieziemy, idź do domu, odpocznij, zjedz coś, śpij długo, potrzebujesz ciszy i odpoczynku<< – a nic tak mi nie bylo potrzebne po pogrzebie, jak to by ktoś był obok, po prostu był, objął, by przy nim płakać; lęk przed pustką w domu był paraliżujący, cisza uświadamiała, że Jej już nie ma na zawsze, cisza najbardziej bolała, całe ciało bolało”

   „Nie chce słyszeć, że będzie dobrze, że życie jeszcze mi się jakoś ułoży i wszystko poukłada.”

  „Kino nie poprawi mi humoru.”

   „Nie znoszę zwrotu – Trzymaj sie!!!!”

  „Nie znosiłam tekstu >>Wyjdź do ludzi<<. Albo >>Nie płacz, Tata by tego nie chciał<<. Skąd wszyscy wiedzą, czego chciał mój Tata?”

  „Nie mów mi co mam/powinnam czuć.”

  „Nie znoszę kiedy mi mówią weź się w garść, życie toczy się dalej …moje życie to wegetacja jak mam się wziąć w garść, straciłam syna serce mi pęka z bólu i rozpaczy.”

  „Nie chcę słyszeć, że to chore, że jeżdżę ciągle na cmentarz”

  „Nie płacz, to nie zwróci mu życia! –
  A WŁAŚNIE ŻE BĘDĘ PŁAKAĆ, BO JEST MI LŻEJ, BO ZA NIM TĘSKNIĘ BO NIE ROZUMIESZ MOJEGO BÓLU!!!!”

  „To boli kiedy słyszę: nie martw się będziecie mieli kolejne dziecko.”

  „Nie przerywaj mi, gdy mowie o Mamie, nie zmieniaj tematu, nie udawaj, że to się nie stało. Ja CHCĘ o Niej mówić. CHCĘ ‘rozpamiętywać,’ CHCĘ wyrzucić z siebie ból który czułam patrząc jak odchodzi ode mnie na zawsze. Zapytaj, wysłuchaj, pozwól mi o tym mówić.”

  „Daj mi czas na cierpienie i płacz, tak się żegnam. Nie mów kiedy muszę przestać”

   

  Te parenaście zdań uświadamia jak trudnym procesem jest żałoba. Jak często zupełnie nieświadomie, zamiast pomagać złościmy i niepotrzebnie dodatkowo frustrujemy osoby po stracie. Jest parę działań, które Fundacja Nagle Sami rekomenduje i warto je podjąć próbując pomóc osobie w żałobie:

  – jak najszybciej być przy osobie, która straciła kogoś bliskiego, towarzyszyć jej, być bardziej wyrozumiałym, słuchać, razem pomilczeć, nie bać się zadzwonić, namówić na spotkanie, na spacer,

  – być czujnym na potrzeby osoby w żałobie – starać się oferować pomoc adekwatną do potrzeb (pomoc w załatwieniu konkretnych spraw, rozmowa lub wspólne bycie, pomoc w zakupach czy przygotowaniu posiłków),

  – zaoferować pomoc w porządkowaniu rzeczy po zmarłej osobie

  – akceptować płacz, bo on przynosi ulgę

  – nie dawać złotych rad typu „staraj się o tym nie myśleć”, „weź się w garść”, „nie rozgrzebuj ran”, „bądź dzielna/y”, „już nie płacz,  osoba w żałobie często ma potrzebę mówienia o śmierci bliskiej osoby, co przynosi jej ulgę

  – nie mowić „wiem co czujesz” jeśli naprawdę nie mamy podobnego doświadczenia

  – pokazać możliwość szukania pomocy w specjalistycznych ośrodkach psychologicznych, grupach wsparcia

  Fundacja Nagle Sami prowadzi terapię i grupy wsparcie dla osób po stracie. Więcej informacji, także praktycznych znajdą Państwo w naszym Poradniku dla osób w żałobie, który można pobrać ze strony: https://naglesami.org.pl/poradnik-nagle-sami.html

  Brak kategorii

  11 wrz 2019
  wrz 11

  Brak kategorii

  Staż w Telefonie Wsparcia dla osób w żałobie 800 108 108

  Ruszamy z kolejnym naborem do Telefonu Wsparcia (w Warszawie)! Poszukujemy: studentów IV i V roku oraz absolwentów psychologii, osób posiadających doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy psychologicznej […]

  Ruszamy z kolejnym naborem do Telefonu Wsparcia (w Warszawie)!
  Poszukujemy:

  • studentów IV i V roku oraz absolwentów psychologii,
  • osób posiadających doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy psychologicznej
  • osób, które nie boją się podejmowania trudnych tematów, takich jak śmierć, strata i żałoba

  Więcej informacji można znaleźć: https://naglesami.org.pl/wolontariat.html

  Brak kategorii

  09 wrz 2019
  wrz 09

  Brak kategorii

  Szukasz pomocy psychologa – zapraszamy do Fundacji Nagle Sami

  Rozwijamy się! Fundacja Nagle Sami zaprasza na terapię indywidualną wszystkie osoby, które szukają wsparcia w kryzysie. Oczywiście naszym flagowym statkiem pozostaje terapia […]

  Rozwijamy się! Fundacja Nagle Sami zaprasza na terapię indywidualną wszystkie osoby, które szukają wsparcia w kryzysie. Oczywiście naszym flagowym statkiem pozostaje terapia żałoby, ale osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy naszych wykwalifikowanych terapeutów i psychologów zapraszamy do naszej żoliborskiej przystani.

  Im dłużej trwa nasza praktyka w Fundacji Nagle Sami, tym bardziej odkrywamy, że życie bywa historią utrat. Rozwód, strata pracy, utrata zdrowia, wypalenie, samotność to problemy, które często wpisują się w naszą codzienną działalność terapeutyczną.

  Jeżeli chcecie skorzystać z naszej pomocy i nie być z tym sami – zapraszamy.

  Zapisy: info@naglesami.org.pl i 502 511 138

  Brak kategorii

  28 sie 2019
  sie 28

  Brak kategorii

  Zapraszamy na konsultacje psychologiczne we wrześniu

  Fundacja Nagle Sami, zaprasza wszystkich zainteresowanych terapią psychologiczną do zapisywania się na konsutacje. Konsultacje odbywają się w naszej warszawskiej siedzibie na Żoliborzu. Takie konsultacyjne […]

  Fundacja Nagle Sami, zaprasza wszystkich zainteresowanych terapią psychologiczną do zapisywania się na konsutacje.

  Konsultacje odbywają się w naszej warszawskiej siedzibie na Żoliborzu. Takie konsultacyjne spotkanie trwa 50 min. i kosztuje 120 zł.

  Zachęcamy do kontaktu – 502 511 138. (zapisy trwają między 9.30 a 16.30). Godziny konsultacji są do wyboru w godzinach 8-20.00

  Jednocześnie przypominamy, iż w Warszawie istnieje możliwość zapisania się na konsultację psychologiczną za pośrednictwem systemu rezerwacji: https://naglesami.org.pl/rezerwacja.html

  Brak kategorii

  28 sie 2019
  sie 28

  Brak kategorii

  Ruszył nabór na szkolenia psychologiczne w październiku i listopadzie

  Brak kategorii

  14 sie 2019
  sie 14

  Brak kategorii

  Działanie biura i Telefonu Wsparcia w dniach 15-16.sierpnia 2019

  Informujemy, że w dniach 15 i 16. sierpnia biuro i telefon rejestracji 502 511 138 będą NIECZYNNE! Jednocześnie przypominamy, że na konsultację psychologiczną w Warszawie można zapisać się […]

  Informujemy, że w dniach 15 i 16. sierpnia biuro i telefon rejestracji 502 511 138 będą NIECZYNNE!

  Jednocześnie przypominamy, że na konsultację psychologiczną w Warszawie można zapisać się za pośrednictwem internetowego

  Brak kategorii

  31 lip 2019
  lip 31

  Brak kategorii

  Funkcjonowanie biura w sierpniu

  Informujemy, iż w sierpniu ulegają zmianie godziny pracy biura i telefonu rejestracji 502 511 138: 01-02 sierpnia – biuro czynne w godz. 12.00-15.00 od 5 […]

  Informujemy, iż w sierpniu ulegają zmianie godziny pracy biura i telefonu rejestracji 502 511 138:

  • 01-02 sierpnia – biuro czynne w godz. 12.00-15.00
  • od 5 sierpnia – biuro czynne w godz. 13.00-17.00

  Zapraszamy do kontaktu!

  Jednocześnie przypominamy, iż w Warszawie istnieje możliwość zapisania się na konsultację psychologiczną za pośrednictwem systemu rezerwacji: https://naglesami.org.pl/rezerwacja.html

  Brak kategorii

  11 lip 2019
  lip 11

  Brak kategorii

  Praca Fundacji w dniach 12-17 lipca

  Informujemy, że w nadchodzących dniach zmienie ulegają godziny pracy biura i telefonu rejestracji 502 511 138: piątek (12.07) – nieczynne poniedziałek (15.07) – […]

  Informujemy, że w nadchodzących dniach zmienie ulegają godziny pracy biura i telefonu rejestracji 502 511 138:

  • piątek (12.07) – nieczynne
  • poniedziałek (15.07) – czynne w godz. 13-17
  • wtorek (16.07) – czynne w godz. 13-15
  • środa (17.07) – czynne w godz. 13-17

  Jednocześnie przypominamy, iż w Warszawie istnieje możliwość zapisania się na konsultację psychologiczną za pośrednictwem systemu rezerwacji: https://naglesami.org.pl/rezerwacja.html

  Brak kategorii

  10 lip 2019
  lip 10

  Brak kategorii

  Perugia – Letnie warsztaty we Włoszech: rysunku i akwareli lub kulinarne

  We współpracy z Panią Katarzyną Jursz-Salvadori, z Fundacji AtreVita, chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na “Letnie warsztaty we Włoszech: rysunku i akwareli lub kulinarne” w klasztorze Casa Monteripido. Wszystkie […]

  We współpracy z Panią Katarzyną Jursz-Salvadori, z Fundacji AtreVita, chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na “Letnie warsztaty we Włoszech: rysunku i akwareli lub kulinarne” w klasztorze Casa Monteripido.

  Wszystkie ważne informacje znajdziecie Państwo poniżej:

   

  Brak kategorii

  06 cze 2019
  cze 06

  Brak kategorii

  System rezerwacji online

  Z radością informujemy, że od dziś na spotkanie konsultacyjne w Warszawie można umówić się online! Zapraszamy do skorzystania z tego narzędzia, które dostępne jest tu: https://naglesami.org.pl/rezerwacja.html Uwaga: […]

  Z radością informujemy, że od dziś na spotkanie konsultacyjne w Warszawie można umówić się online! Zapraszamy do skorzystania z tego narzędzia, które dostępne jest tu: https://naglesami.org.pl/rezerwacja.html

  Uwaga: system rezerwacji obejmuje tylko konsultacje dla osób dorosłych!

  Brak kategorii

  05 cze 2019
  cze 05

  Brak kategorii

  Bezpłatne konsultacje z psychoonkologiem!

  W 2019 roku Światowy Dzień Guza Mózgu przypada na 8 czerwca (sobota). Dzień ten został zainicjowany przez Niemieckie Stowarzyszenie Guza Mózgu (Deutsche Hirntumorhilfe […]

  W 2019 roku Światowy Dzień Guza Mózgu przypada na 8 czerwca (sobota).

  Dzień ten został zainicjowany przez Niemieckie Stowarzyszenie Guza Mózgu (Deutsche Hirntumorhilfe eV) w 2000 roku. Ponieważ nowotwory mózgu występują rzadziej w porównaniu z innymi nowotworami i są one mało zauważane przez społeczeństwo.

  Dlatego postanowiliśmy w dniu 12. czerwca 2019r. poprowadzić bezpłatne konsultacje psychoonkologiczne. Dla wszystkich chorych onkologicznie oraz ich rodzin.
  Zapisy przyjmujemy od 05. czerwca do wyczerpania miejsc pod numerem 502 511 138, lub na adres: info@naglesami.org.pl
  Więcej informacji o konsultacjach i pomocy psychologicznej w chorobie onkologicznej można przeczytać w artykule naszej psychoonkolog Michaeli Dłużniewskiej: http://2018.naglesami.org.pl/artykul-o-nowej-formie-pomocy-w-fundacji-nagle-sami-%E2%80%93-wsparciu-psychoonkologicznym.html

  Brak kategorii

  03 cze 2019
  cze 03

  Brak kategorii

  By móc pomagać dalej!

  By móc dalej pomagać osobom, które po śmierci bliskich zostają NAGLE SAME potrzebujemy Waszego wsparcia! W naszej Fundacji pomagamy już od ponad 7 lat. […]

  By móc dalej pomagać osobom, które po śmierci bliskich zostają NAGLE SAME potrzebujemy Waszego wsparcia!

  W naszej Fundacji pomagamy już od ponad 7 lat. W tym czasie z naszego wsparcia skorzystało kilka tysięcy osób w całej Polsce – zarówno dorosłych, jak i dzieci. To często osoby, którym po śmierci ukochanej osoby rozpadł się świat. Wielu z nich dotkliwie doświadcza pustki, rozpaczy, samotności. Niektórzy, zamknięci w czterech ścianach ze swoim cierpieniem, decydują się zadzwonić na nasz bezpłatny Telefon Wsparcia 800 108 108. Dla wielu staje się on jedynym „miejscem”, w którym mogą podzielić się swoim bólem.

  Obecnie nasza Fundacja przechodzi przez trudny czas. Aby nasza linia mogła dalej działać, potrzebujemy Waszej pomocy! Każda złotówka jest dla nas na wagę złota. Darowiznę można przekazać tutaj: https://naglesami.org.pl/pomagam.html

  Jeśli reprezentujesz organizację, która chciałaby wesprzeć nasz Telefon, czekamy na kontakt od Ciebie: 502 511 138 lub info@naglesami.org.pl

  Więcej