Przekaż
1,5% podatku
Wpłać
darowiznę  Regulamin

  REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ „NAGLE SAMI”

  I. Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem szkoleń jest Fundacja „Nagle Sami” z siedzibą w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 1a, NIP 525 252 50 87, KRS 0000398530 (dalej Organizator).
  2. Dokument Regulamin szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację „Nagle Sami” określa zasady udziału klientów w szkoleniach otwartych.
  3. Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z opisem, warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez Fundację „Nagle Sami”, a także że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.

  II. Definicje

  1. Organizator – Fundacja „Nagle Sami”.
  2. Potwierdzenie – telefoniczne, przez wiadomość e-mail lub fax, wysłanie przez Organizatora do osoby zainteresowanej uczestnictwem w szkoleniu potwierdzenia rezerwacji miejsca na liście Uczestników szkolenia lub wpisania na listę Uczestników szkolenia jej lub delegowanych przez nią osób.
  3. Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie pisemnej informacji przez Uczestnika do Organizatora o wycofaniu z udziału w szkoleniu.
  4. Szkolenie otwarte – szkolenie, na które może zgłosić się każda osoba zainteresowana tematem szkolenia, która spełnia kryteria wskazane w opisie szkolenia.
  5. Uczestnik – osoba, która wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie i dostarczenie do Organizatora formularza zgłoszeniowego, której zgłoszenie zostało zaakceptowane przez Organizatora oraz która uiściła lub została za nią uiszczona całość opłaty za szkolenie.
  6. Zgłoszenie – podanie swoich danych w formularzu zgłoszeniowym i dostarczenie go do Organizatora.
  7. Certyfikat ukończenia szkolenia – dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Fundacji „Nagle Sami”, który otrzymuje uczestnik po zakończeniu szkolenia.
  8. Trener – osoba prowadząca szkolenie.

  III. Szkolenia

  1. Szkolenia realizowane są według programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Organizatora, a także przekazanych za pomocą innych kanałów m. in. social media, mediów i innych dostępnych kanałów informacyjnych.
  2. Termin, formuła (online lub stacjonarna) oraz czas trwania szkolenia jest każdorazowo określany w opisie danego szkolenia zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora.

  IV. Zgłoszenie uczestnictwa

  1. Uczestnik szkolenia powinien dostarczyć do Organizatora w wymaganym terminie, prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz po dokonaniu przez Organizatora akceptacji jego zgłoszenia, uiścić na rachunek bankowy Organizatora, wskazany w § 5 pkt. 3, opłatę szkoleniową w terminie do 10 dni przed datą odbywania się szkolenia.
  2. Przez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego uważa się wypełnienie wszystkich wymaganych pól oraz zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić na stronie internetowej Organizatora lub dostarczyć go do Organizatora pocztą elektroniczną na adres: info@naglesami.org.pl.
  4. Jedna osoba może uiścić opłatę za więcej niż jednego Uczestnika, przy czym przy wpłacie na rachunek bankowy, będącej stosowną wielokrotnością kwoty za udział w szkoleniu, należy w tytule przelewu podać imiona i nazwiska Uczestników, za których uiszcza się opłatę.
  5. Zgłoszenia przyjmowane są nie później niż na 5 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego mailowego lub telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem oraz po przesłaniu przez zainteresowaną osobę wypełnionego formularza zgłoszeniowego w jednej z wyżej wymienionych form.
  6. Ostateczne ustalenia dotyczące uczestnictwa zapadają nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
  7. O wpisaniu osób zainteresowanych na listę Uczestników szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. Po otrzymaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego Organizator poinformuje telefonicznie lub w przypadku pozostawienia adresu e-mail, listem elektronicznym w terminie do 5 dni roboczych o decyzji dotyczącej akceptacji lub odrzucenia zgłoszenia. W przypadku akceptacji zgłoszenia oraz potwierdzenia uiszczenia przez Uczestnika opłaty szkoleniowej, następuje zarezerwowanie miejsca na liście Uczestników szkolenia.
  8. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkolenia zostaną przekazane telefonicznie lub w przypadku pozostawienia adresu e-mail, listem elektronicznym, nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
  9. Osoby, które nie zostaną wpisane na listę Uczestników szkolenia ze względu na brak miejsc lub ich zgłoszenie z innych przyczyn zostanie odrzucone przez Organizatora, zostaną poinformowane telefonicznie lub w przypadku pozostawienia adresu e-mail, listem elektronicznym, o najbliższym terminie szkolenia z tego samego zakresu tematycznego.
  10. W przypadku braku miejsc Uczestnik może zostać wpisany na listę rezerwową i w przypadku zwolnienia się miejsca na warsztacie zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

  V. Ceny szkoleń i warunki płatności

  1. Ceny szkoleń otwartych określane są każdorazowo w ofercie szkoleniowej i obejmują udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia oraz poczęstunek (dotyczy szkoleń odbywających się stacjonarnie). Cena nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu Uczestników (dotyczy szkoleń odbywających się stacjonarnie).
  2. Ceny szkoleń są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
  3. Uczestnik szkolenia otrzyma wraz z informacją o akceptacji zgłoszenia dane niezbędne do dokonania przez niego płatności przelewem na konto Organizatora. Wpłat za udział w szkoleniu należy dokonywać na numer rachunku bankowego Organizatora: 15 1030 0019 0109 8530 0038 0190, Fundacja „Nagle Sami” , Al. Wojska Polskiego 1A, 01-524 Warszawa, tytuł: imię i nazwisko, tytuł i data wybranego szkolenia. Całości opłaty należy dokonać w terminie nie późniejszym, niż 10 dni od planowanego terminu rozpoczęcia szkolenia. Za moment uiszczenia płatności uznaje się moment uznania rachunku bankowego Organizatora. Uczestnik otrzyma fakturę VAT.
  4. Dokumenty księgowe – faktury przekazywane są uczestnikom drogą mailową w terminie 14 dni od realizacji szkolenia.
  5. Na wniosek Uczestnika Organizator może wyrazić zgodę na zmianę terminu płatności i dokonanie przez Uczestnika zapłaty za szkolenie już po jego planowanym terminie rozpoczęcia.
  6. O wnioskowanej zmianie terminu płatności za szkolenie osoba zainteresowana jest zobowiązana poinformować równocześnie z przesłaniem formularza zgłoszeniowego.

  VI. Zmiany terminu i programu szkoleń

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń lub z przyczyn losowych niezależnych od siebie. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Organizator zobowiązuje się do powiadomienia Uczestników o fakcie odwołania szkolenia nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia. W szczególnych okolicznościach niezależnych od Organizatora czas powiadomienia może zostać skrócony.
  2. W przypadkach wskazanych powyżej, po konsultacji telefonicznej lub mailowej z Uczestnikiem zostanie ustalony nowy termin szkolenia lub opłata zostanie zwrócona w całości w ciągu 7 dni od daty odwołania szkolenia. Jeżeli Organizator nie będzie dysponował numerem rachunku bankowego Uczestnika, na który należy zwrócić opłatę, Organizator skieruje do Uczestnika prośbę o podanie numeru rachunku bankowego, na który dokona zwrotu. Opłata nie zostanie zwrócona, jeżeli Uczestnik nie poda numeru rachunku bankowego na żądanie Organizatora, a Organizator nie będzie miał możliwości zwrotu opłaty w inny sposób. Organizator nie odpowiada za skutki otrzymania błędnego numeru rachunku bankowego od Uczestnika.
  3. Zamawiający nie ma prawa dochodzenia od Organizatora odszkodowania za szkody wynikające z odwołania Szkolenia.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkolenia lub zmiany trenera. Organizator jest jednak wtedy zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zmianie Uczestnika szkolenia.
  5. W przypadku odwołania szkolenia Organizator obowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zorganizować takie szkolenie w najbliższym możliwym terminie.

  VII. Rezygnacja ze szkolenia i zmiana Uczestnika

  1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie nie później niż na 10 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
  2. Organizator przesyła drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia rezygnacji. Jedynie otrzymanie takiego potwierdzenia ze strony Organizatora jest równoznaczne ze skutecznym dokonaniem rezygnacji przez osobę zainteresowaną.
  3. W przypadku późniejszej niż w terminie podanym w § 7 pkt.1 rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu Uczestnik jest obowiązany do poniesienia kosztów organizacyjnych równych 50% ceny szkolenia. W takiej sytuacji Organizator zwraca uczestnikowi na wskazany numer konta 50% dokonanej opłaty.
  4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z wybranego szkolenia w dniu jego rozpoczęcia, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Zastrzeżenie prawa zachowania opłaty za Szkolenie przez Organizatora nie niweczy prawa Organizatora do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
  5. W przypadku braku wpłaty najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem w celu potwierdzenia udziału w warsztacie. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Uczestnika w ciągu 48h, brak kontaktu traktowany jest jako rezygnacja ze szkolenia, a Organizator ma prawo oferować zwolnione miejsce kolejnym osobom.
  6. W sytuacjach wyjątkowych, o charakterze losowym, niemożliwych do przewidzenia, gdy osoba zgłaszająca udział nie będzie mogła wziąć udziału w szkoleniu, może ona wskazać do dnia poprzedzającego szkolenie inną osobę, która weźmie udział w szkoleniu. Rozliczenia w takim wypadku odbywają się pomiędzy osobą rezygnującą i wskazaną, bez udziału Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy Uczestnictwa w szkoleniu osoby zgłoszonej na zastępstwo, o której to odmowie osoba zastępowana będzie niezwłocznie powiadomiona.
  7. Powiadomienie Organizatora o planowanej zmianie powinno odbyć się przed szkoleniem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@naglesami.org.pl, wraz z podaniem danych personalnych osoby zastępującej osobę wcześniej zgłoszoną.

  VIII. Reklamacje

  1. Uczestnik szkolenia ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia szkolenia z niniejszym Regulaminem w terminie 5 dni od daty zakończenia szkolenia.
  2. Reklamacje należy kierować na adres Organizatora: Fundacja „Nagle Sami” , Al. Wojska Polskiego 1A, 01-524 Warszawa, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: info@naglesami.org.pl z dopiskiem „Reklamacja szkolenia”.
  3. Reklamacja bezwzględnie musi zawierać dane identyfikujące Uczestnika szkolenia (imię i nazwisko Uczestnika, a jeśli zgłaszającym jest przedsiębiorstwo także jego nazwę, adres podany na formularzu zgłoszeniowym, numer telefonu, adres e-mail oraz tytuł szkolenia) oraz szczegółowy opis reklamacji.
  4. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
  5. Reklamacje złożone po przekroczeniu terminu, na inny adres bądź nie zawierające wymaganych informacji pozostaną bez rozpatrzenia.
  6. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Organizatora.

  IX. Ochrona danych osobowych

  1. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom.
  2. Uczestnicy szkoleń wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją szkoleń zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  3. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może nastąpić w każdym czasie i jest możliwe po przekazaniu Organizatorowi stosownej informacji: osobiście, pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@naglesami.org.pl bądź listownie na adres: Fundacja Nagle Sami, Al. Wojska Polskiego 1A, 01-524 Warszawa.

  X. Realizacja i przebieg szkolenia

  1. Szkolenia realizowane są wg programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Organizatora.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia (w przypadku szkoleń on-line – platformy szkoleniowej), prowadzącego, a także godzin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia.
  3. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych szkoleń przez Uczestników jest zabronione.
  4. Ze względu na prezentowany podczas szkolenia materiał kliniczny i wątki interwizyjne Organizator nie nagrywa organizowanych przez siebie szkoleń.
  5. Szkolenie odbywa się z poszanowanie zasad wzajemnego zaufania i w atmosferze poufności.
  6. Szkolenie on-line odbywa się poprzez platformę internetową. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie komputer (tablet) z szybkim internetem oraz zestaw słuchawkowy z mikrofonem. Po dokonaniu płatności, na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Uczestnik otrzyma od Organizatora drogą mailową link (zaproszenie) na szkolenie on-line oraz instrukcję korzystania z platformy internetowej.
  7. Uczestnik jest zobowiązany do mailowego potwierdzenia otrzymania zaproszenia od Organizatora. W przypadku braku kontaktu ze strony Uczestnika, Organizator potwierdza wysłanie zaproszenia smsem. Brak odpowiedzi ze strony Uczestnika traktowany jest jako brak zgłaszanych trudności, a nie zalogowanie się na platformę szkoleniową w dniu szkolenia nie może być powodem do reklamacji.
  8. Po zakończeniu szkolenia, każdy Uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w warsztacie.
  9. Każdy Uczestnik wyraża zgodę na wypełnienie po zakończeniu szkolenia anonimowej ankiety obejmującej ocenę organizacji, metodyki szkolenia oraz trenerów prowadzących oraz wskazanie źródła, z którego powziął on informację na temat organizowanego szkolenia.

  XI. Postanowienia końcowe

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych przez trenerów materiałach szkoleniowych.
  2. Wszystkie materiały szkoleniowe powstałe na użytek i w trakcie szkolenia chronione są Prawem Autorskim.
  3. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia Uczestnik może przechowywać oraz drukować na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Regulamin szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację „Nagle Sami” jest ogłaszany na stronie internetowej Organizatora www.naglesami.pl i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2018 roku.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.
  6. Spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu strony będą rozstrzygały polubownie na drodze negocjacji. Jeżeli nie będzie to możliwe, strony poddadzą je pod sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
  7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  8. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień.

  Statut Fundacji „Nagle Sami”

  z dnia 29 października 2020 roku
  (tekst jednolity)


  Rozdział I. Postanowienia ogólne
  § 1
  Fundacja „Nagle Sami”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
  Fundacjazostała ustanowiona przez Olgę Morawską zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Tomasza Bąbkę w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 7/9 lok. 24, w dniu 8 lipca 2011 roku.

  § 2
  Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
  Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
  Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

  § 3
  Fundacja posiada osobowość prawną.
  Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego.

  § 4
  Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

  § 5
  Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

  Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

  § 6
  Celem Fundacji jest działalność mająca na celu wspieranie osób, które znalazły się w trudnym położeniu życiowym w związku ze śmiercią współmałżonka, oraz ich rodzin.

  § 7

  1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
   a. Zapewnienie pomocy dla wdów i wdowców oraz ich rodzin, w tym przede wszystkim pomocy psychologicznej, prawnej i finansowej.
   b. organizowanie i udział w imprezach pokazujących problem samotności i problem wdowieństwa w społeczeństwie,
   c. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
   d. fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem wdowieństwa,
   e. organizowanie grup wsparcia dla wdów, wdowców oraz ich rodzin,
   f. organizacja i prowadzenie programów mających na celu przywrócenie osób dotkniętych problemem wdowieństwa oraz ich rodzin do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie,
   g. edukacja społeczna dotycząca żałoby, samotności i wdowieństwa.
  2. Działalność Fundacji opisana w pkt 1 prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego, jako działalność nieodpłatna, jak i odpłatna.

  §7a

  1. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:
   1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
   życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
   2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
   zagrożonych wykluczeniem społecznym;
   3) działalności charytatywnej;
   4) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy
   z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i
   567);
   5) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
   6) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
   7) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
   8) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
   9)udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej
   społeczeństwa;
   10) promocji i organizacji wolontariatu;
   11) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
   i ochrony praw dziecka;
   12) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
   13) prowadzenie i rozwijanie działalności pożytku publicznego, z której dochody będą przeznaczane wyłącznie na realizację zadań należących do sfery zadań publicznych w ramach realizacji celów statutowych.
  2. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadzie norm przepisanych.

  Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

  § 8
  Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych),
  przy czym 1000 złotych ( jeden tysiąc złotych) przeznaczone jest na rzecz działalności gospodarczej fundacji, oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

  § 9

  1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
   darowizn, spadków, zapisów,
   instytucji odpisu jednego procenta podatku dochodowego od osób fizycznych,
   dotacji i subwencji osób prawnych,
   dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
   dochodów z majątku fundacji,
   odsetek bankowych.
   działalności gospodarczej fundacji
  2. Fundacja przeznacza cały dochód, tj. nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność statutową, w tym działalność pożytku publicznego.

  § 9a

  1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadzie norm przepisanych.
  2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą tylko w zakresie realizacji jej celów statutowych.
  3. Nadwyżka przychodów uzyskanych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej nad kosztami tej działalności przeznaczana może być wyłącznie na realizację statutowych zadań Fundacji ze sfery działalności pożytku publicznego.
  4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
   58.11.Z Wydawanie książek
   58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
   58.13.Z Wydawanie gazet
   58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
   58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
   58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
   58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
   59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo
   i programów telewizyjnych
   59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i
   programami telewizyjnymi
   59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo
   i programów telewizyjnych
   59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
   59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
   62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
   62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
   62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
   62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
   komputerowych
   63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i
   podobna działalność
   63.12.Z Działalność portali internetowych
   Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
   63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
   63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
   niesklasyfikowana
   66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,
   z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
   66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia
   i fundusze emerytalne
   69.10.Z Działalność prawnicza
   69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
   70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
   70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
   zarządzania
   72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
   humanistycznych
   74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
   74.20.Z Działalność fotograficzna
   74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
   74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
   niesklasyfikowana
   78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy
   i pozyskiwaniem pracowników
   78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
   78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
   85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
   i rekreacyjnych
   85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
   85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
   85.59.A Nauka języków obcych
   85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
   85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
   86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
   86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
   niesklasyfikowana
   88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
   niesklasyfikowana
   90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
   90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
   90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
   90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

  § 9b
  Fundacja nie może:

  1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywać majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  4. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

  Rozdział IV. Władze Fundacji

  § 10
  1 .Organami Fundacji są:
  a) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
  b) Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

  1. Powołania pierwszych organów władz Fundacji dokonuje Fundator.
  2. O ile Statut nie stanowi inaczej, decyzje oraz uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą
   większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków danego organu.
   W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego lub Prezesa organu.

  Zarząd Fundacji
  § 11
  Zarząd Fundacji składa się z 2 do 3 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji.
  Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
  W skład Zarządu Fundacji może wchodzić Fundator.
  Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
  b. odwołania przez Fundatora,
  c. śmierci członka Zarządu.

  1. Członek Zarządu Fundacji nie może być skazany wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  2. Zarząd składa się z członków powoływanych przez Radę, w liczbie nie większej niż 3, których funkcjonowanie jest oparte na zatrudnieniu w dowolnej, ustalonej przez Radę, formie prawnej.
  3. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany, w szczególności z powodu naruszenia przepisów Statutu, podjęcia działalności sprzecznej z celami Fundacji, zaniedbywania swoich obowiązków lub z innych ważnych powodów. Decyzję w tym zakresie podejmuje Rada w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady.

  § 12
  Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
  Do kompetencji Zarządu należy:
  kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  realizacja celów statutowych,
  sporządzanie planów pracy i budżetu,
  sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
  wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.
  Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

  § 13

  1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
  2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną wszystkim członkom Zarządu.
  3. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
   Rada Fundacji
   § 13a
  4. W skład Rady wchodzą powołane osoby fizyczne w liczbie nie większej niż 5.
  5. Członkiem Rady może zostać w szczególności osoba zasłużona dla realizacji celów Fundacji lub osoba, która swoją ofiarnością przyczyniła się do pomnożenia mienia Fundacji.
  6. Radę drugiej i kolejnych kadencji powołuje Fundator, określając funkcje powołanych osób w Radzie
  7. Kadencja Członków Rady, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu trwa 4 lata i rozpoczyna się od chwili powołania jej pierwszych Członków.
  8. Członkowie Rady nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w
   związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa powinowactwa lub
   podległości służbowej, z wyjątkiem opisanym w pkt 11.
  9. Członkami Rady nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za
   przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  10. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w organie zwrot
   uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
  11. Rada może wyznaczyć jednego lub więcej Członków ze swojego składu do pełnienia funkcji w Zarządzie. W takim przypadku Rada odwołuje ich ze swego składu na czas sprawowania funkcji w Zarządzie.
   § 13b
  12. Członkostwo w Radzie wygasa :
   1) z chwilą śmierci Członka Rady
   2) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę utraty praw publicznych, obywatelskich lub praw honorowych, albo skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo popełnione z niskich pobudek lub chęci zysku.
   3) w razie rezygnacji Członka Rady.

  §13c

  1. Odwołanie Członka Rady może nastąpić w drodze uchwały Rady podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady z wyłączeniem osoby, której głosowanie dotyczy. Odwołanie może nastąpić na wniosek Członka Rady, którego odwołanie dotyczy, z inicjatywy co najmniej dwóch innych członków Rady, po przedłożeniu przez nich pisemnie umotywowanego wniosku. Wniosek taki inicjatorzy przekazują wszystkim pozostałym Członkom Rady wskazując proponowany termin posiedzenia w tej sprawie.
  2. Odwołanie Członka Rady Fundacji może nastąpić także poprzez postanowienie Fundatora fundacji, w razie stwierdzenia zaniechania działania Członka Rady na rzecz Fundacji, podejmowania działania na niekorzyść Fundacji, nie dopełniania lub przekraczania powierzonych obowiązków i kompetencji, a także w razie stwierdzenia uzasadnionych przesłanek, co do narażenia Fundacji na utratę dobrego imienia i zaufania publicznego, ze względu na zasiadanie Członka w Radzie Fundacji.

  § 13d

  1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Fundator.
  2. Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
  3. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek dwóch
   Członków Rady lub na wniosek Zarządu.
  4. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć Zarząd, bez prawa głosu.
  5. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zapraszane z głosem doradczym osoby, które reprezentują organizacje o działalności zbieżnej z celami Fundacji.
  6. Uchwała Rady jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu, co najmniej na 5 dni przed jego terminem. Przez prawidłowe zawiadomienie rozumie się zawiadomienie przekazane pocztą elektroniczną lub pisemne zawiadomienie wręczone Członkowi Rady bezpośrednio lub przekazane na wskazany przez niego adres, przy czym zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez tegoż Członka zmiany adresu lub jego nieobecności pod tymże adresem ma moc prawną doręczenia.
   § 13e
   Do zadań Rady należy w szczególności:
   1) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
   2) zatwierdzanie Regulaminu i struktury organizacyjnej Fundacji,
   3) nadzór nad działalnością Zarządu
   4) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji, przygotowanych przez Zarząd oraz zatwierdzanie sprawozdania finansowego Zarządu,
   5) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, w tym Prezesa
   6) ustalanie wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu,
   7) udzielanie Zarządowi absolutorium,
   8) zawieszanie wykonania uchwał Zarządu w sytuacjach uzasadnionych interesem Fundacji,
   9) podział i przeznaczenie majątku oraz wydzielanie funduszy na cele statutowe,
   10) kontrolowanie gospodarki finansowej Fundacji,
   11) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości,
   12) podejmowanie decyzji w sprawie udziału w spółce prawa handlowego,
   13) wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

  Rozdział V
  Sposób reprezentacji

  § 14
  Oświadczenia woli w imieniu fundacji, w tym w sprawach majątkowych w wartości do 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), składać może każdy członek zarządu samodzielnie, w pozostałych sprawach, w tym w sprawach majątkowych przekraczających wartość 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), oświadczenia woli w imieniu fundacji składać może prezes zarządu.

  Rozdział. V. Postanowienia końcowe

  § 15

  1. Zmiana Statutu Fundacji wymaga uchwały Rady.
  2. Uchwała o zmianie Statutu podejmowana jest większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady.
  3. Zmiana statutowego celu Fundacji wymaga uchwały podjętej jednomyślnie w obecności pełnego składu Rady.
   § 16
  4. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
  5. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Fundator

  § 17

  1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku lub w przypadkach wskazanych w ustawie.
  2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada w drodze jednomyślnej uchwały w obecności pełnego składu Rady.
  3. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator wyznaczony przez Radę.
  4. Do podstawowych zadań likwidatora należy:
   1) zawiadomienie właściwego ministra i sądu rejestrowego o otwarciu likwidacji,
   2) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji,
   3) zakończenie bieżących spraw Fundacji,
   4) ściąganie wierzytelności i wypełnienie zobowiązań Fundacji,
   5) zawiadomienie właściwego ministra oraz sądu rejestrowego o zakończeniu likwidacji.
  5. Szczegółowe przeznaczenie składników majątku pozostałego po likwidacji Fundacji określa Rada w uchwale, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Składniki te będą przekazane innym organizacjom pozarządowym o podobnym profilu działalności, działającym w sferze pożytku publicznego.
  6. O stwierdzeniu likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku zawiadamia się właściwego ministra.

  Statut został przyjęty w miejsce poprzedniego Statutu w dniu 14 października 2020 roku postanowieniem Fundatora.

  Podpisano:

  Olga Puncewicz
  Fundator