Przekaż
1,5% podatku
Wpłać
darowiznę  Regulamin

  REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ „NAGLE SAMI”

  I. Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem szkoleń jest Fundacja „Nagle Sami” z siedzibą w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 1a, NIP 525 252 50 87, KRS 0000398530 (dalej Organizator).
  2. Dokument Regulamin szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację „Nagle Sami” określa zasady udziału klientów w szkoleniach otwartych.
  3. Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z opisem, warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez Fundację „Nagle Sami”, a także że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.

  II. Definicje

  1. Organizator – Fundacja „Nagle Sami”.
  2. Potwierdzenie – telefoniczne, przez wiadomość e-mail lub fax, wysłanie przez Organizatora do osoby zainteresowanej uczestnictwem w szkoleniu potwierdzenia rezerwacji miejsca na liście Uczestników szkolenia lub wpisania na listę Uczestników szkolenia jej lub delegowanych przez nią osób.
  3. Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie pisemnej informacji przez Uczestnika do Organizatora o wycofaniu z udziału w szkoleniu.
  4. Szkolenie otwarte – szkolenie, na które może zgłosić się każda osoba zainteresowana tematem szkolenia, która spełnia kryteria wskazane w opisie szkolenia.
  5. Uczestnik – osoba, która wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie i dostarczenie do Organizatora formularza zgłoszeniowego, której zgłoszenie zostało zaakceptowane przez Organizatora oraz która uiściła lub została za nią uiszczona całość opłaty za szkolenie.
  6. Zgłoszenie – podanie swoich danych w formularzu zgłoszeniowym i dostarczenie go do Organizatora.
  7. Certyfikat ukończenia szkolenia – dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Fundacji „Nagle Sami”, który otrzymuje uczestnik po zakończeniu szkolenia.
  8. Trener – osoba prowadząca szkolenie.

  III. Szkolenia

  1. Szkolenia realizowane są według programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Organizatora, a także przekazanych za pomocą innych kanałów m. in. social media, mediów i innych dostępnych kanałów informacyjnych.
  2. Termin, formuła (online lub stacjonarna) oraz czas trwania szkolenia jest każdorazowo określany w opisie danego szkolenia zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora.

  IV. Zgłoszenie uczestnictwa

  1. Uczestnik szkolenia powinien dostarczyć do Organizatora w wymaganym terminie, prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz po dokonaniu przez Organizatora akceptacji jego zgłoszenia, uiścić na rachunek bankowy Organizatora, wskazany w § 5 pkt. 3, opłatę szkoleniową w terminie do 10 dni przed datą odbywania się szkolenia.
  2. Przez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego uważa się wypełnienie wszystkich wymaganych pól oraz zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić na stronie internetowej Organizatora lub dostarczyć go do Organizatora pocztą elektroniczną na adres: info@naglesami.org.pl.
  4. Jedna osoba może uiścić opłatę za więcej niż jednego Uczestnika, przy czym przy wpłacie na rachunek bankowy, będącej stosowną wielokrotnością kwoty za udział w szkoleniu, należy w tytule przelewu podać imiona i nazwiska Uczestników, za których uiszcza się opłatę.
  5. Zgłoszenia przyjmowane są nie później niż na 5 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego mailowego lub telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem oraz po przesłaniu przez zainteresowaną osobę wypełnionego formularza zgłoszeniowego w jednej z wyżej wymienionych form.
  6. Ostateczne ustalenia dotyczące uczestnictwa zapadają nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
  7. O wpisaniu osób zainteresowanych na listę Uczestników szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. Po otrzymaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego Organizator poinformuje telefonicznie lub w przypadku pozostawienia adresu e-mail, listem elektronicznym w terminie do 5 dni roboczych o decyzji dotyczącej akceptacji lub odrzucenia zgłoszenia. W przypadku akceptacji zgłoszenia oraz potwierdzenia uiszczenia przez Uczestnika opłaty szkoleniowej, następuje zarezerwowanie miejsca na liście Uczestników szkolenia.
  8. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkolenia zostaną przekazane telefonicznie lub w przypadku pozostawienia adresu e-mail, listem elektronicznym, nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
  9. Osoby, które nie zostaną wpisane na listę Uczestników szkolenia ze względu na brak miejsc lub ich zgłoszenie z innych przyczyn zostanie odrzucone przez Organizatora, zostaną poinformowane telefonicznie lub w przypadku pozostawienia adresu e-mail, listem elektronicznym, o najbliższym terminie szkolenia z tego samego zakresu tematycznego.
  10. W przypadku braku miejsc Uczestnik może zostać wpisany na listę rezerwową i w przypadku zwolnienia się miejsca na warsztacie zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

  V. Ceny szkoleń i warunki płatności

  1. Ceny szkoleń otwartych określane są każdorazowo w ofercie szkoleniowej i obejmują udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia oraz poczęstunek (dotyczy szkoleń odbywających się stacjonarnie). Cena nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu Uczestników (dotyczy szkoleń odbywających się stacjonarnie).
  2. Ceny szkoleń są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
  3. Uczestnik szkolenia otrzyma wraz z informacją o akceptacji zgłoszenia dane niezbędne do dokonania przez niego płatności przelewem na konto Organizatora. Wpłat za udział w szkoleniu należy dokonywać na numer rachunku bankowego Organizatora: 15 1030 0019 0109 8530 0038 0190, Fundacja „Nagle Sami” , Al. Wojska Polskiego 1A, 01-524 Warszawa, tytuł: imię i nazwisko, tytuł i data wybranego szkolenia. Całości opłaty należy dokonać w terminie nie późniejszym, niż 10 dni od planowanego terminu rozpoczęcia szkolenia. Za moment uiszczenia płatności uznaje się moment uznania rachunku bankowego Organizatora. Uczestnik otrzyma fakturę VAT.
  4. Dokumenty księgowe – faktury przekazywane są uczestnikom drogą mailową w terminie 14 dni od realizacji szkolenia.
  5. Na wniosek Uczestnika Organizator może wyrazić zgodę na zmianę terminu płatności i dokonanie przez Uczestnika zapłaty za szkolenie już po jego planowanym terminie rozpoczęcia.
  6. O wnioskowanej zmianie terminu płatności za szkolenie osoba zainteresowana jest zobowiązana poinformować równocześnie z przesłaniem formularza zgłoszeniowego.

  VI. Zmiany terminu i programu szkoleń

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń lub z przyczyn losowych niezależnych od siebie. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Organizator zobowiązuje się do powiadomienia Uczestników o fakcie odwołania szkolenia nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia. W szczególnych okolicznościach niezależnych od Organizatora czas powiadomienia może zostać skrócony.
  2. W przypadkach wskazanych powyżej, po konsultacji telefonicznej lub mailowej z Uczestnikiem zostanie ustalony nowy termin szkolenia lub opłata zostanie zwrócona w całości w ciągu 7 dni od daty odwołania szkolenia. Jeżeli Organizator nie będzie dysponował numerem rachunku bankowego Uczestnika, na który należy zwrócić opłatę, Organizator skieruje do Uczestnika prośbę o podanie numeru rachunku bankowego, na który dokona zwrotu. Opłata nie zostanie zwrócona, jeżeli Uczestnik nie poda numeru rachunku bankowego na żądanie Organizatora, a Organizator nie będzie miał możliwości zwrotu opłaty w inny sposób. Organizator nie odpowiada za skutki otrzymania błędnego numeru rachunku bankowego od Uczestnika.
  3. Zamawiający nie ma prawa dochodzenia od Organizatora odszkodowania za szkody wynikające z odwołania Szkolenia.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkolenia lub zmiany trenera. Organizator jest jednak wtedy zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zmianie Uczestnika szkolenia.
  5. W przypadku odwołania szkolenia Organizator obowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zorganizować takie szkolenie w najbliższym możliwym terminie.

  VII. Rezygnacja ze szkolenia i zmiana Uczestnika

  1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie nie później niż na 10 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
  2. Organizator przesyła drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia rezygnacji. Jedynie otrzymanie takiego potwierdzenia ze strony Organizatora jest równoznaczne ze skutecznym dokonaniem rezygnacji przez osobę zainteresowaną.
  3. W przypadku późniejszej niż w terminie podanym w § 7 pkt.1 rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu Uczestnik jest obowiązany do poniesienia kosztów organizacyjnych równych 50% ceny szkolenia. W takiej sytuacji Organizator zwraca uczestnikowi na wskazany numer konta 50% dokonanej opłaty.
  4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z wybranego szkolenia w dniu jego rozpoczęcia, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Zastrzeżenie prawa zachowania opłaty za Szkolenie przez Organizatora nie niweczy prawa Organizatora do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
  5. W przypadku braku wpłaty najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem w celu potwierdzenia udziału w warsztacie. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Uczestnika w ciągu 48h, brak kontaktu traktowany jest jako rezygnacja ze szkolenia, a Organizator ma prawo oferować zwolnione miejsce kolejnym osobom.
  6. W sytuacjach wyjątkowych, o charakterze losowym, niemożliwych do przewidzenia, gdy osoba zgłaszająca udział nie będzie mogła wziąć udziału w szkoleniu, może ona wskazać do dnia poprzedzającego szkolenie inną osobę, która weźmie udział w szkoleniu. Rozliczenia w takim wypadku odbywają się pomiędzy osobą rezygnującą i wskazaną, bez udziału Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy Uczestnictwa w szkoleniu osoby zgłoszonej na zastępstwo, o której to odmowie osoba zastępowana będzie niezwłocznie powiadomiona.
  7. Powiadomienie Organizatora o planowanej zmianie powinno odbyć się przed szkoleniem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@naglesami.org.pl, wraz z podaniem danych personalnych osoby zastępującej osobę wcześniej zgłoszoną.

  VIII. Reklamacje

  1. Uczestnik szkolenia ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia szkolenia z niniejszym Regulaminem w terminie 5 dni od daty zakończenia szkolenia.
  2. Reklamacje należy kierować na adres Organizatora: Fundacja „Nagle Sami” , Al. Wojska Polskiego 1A, 01-524 Warszawa, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: info@naglesami.org.pl z dopiskiem „Reklamacja szkolenia”.
  3. Reklamacja bezwzględnie musi zawierać dane identyfikujące Uczestnika szkolenia (imię i nazwisko Uczestnika, a jeśli zgłaszającym jest przedsiębiorstwo także jego nazwę, adres podany na formularzu zgłoszeniowym, numer telefonu, adres e-mail oraz tytuł szkolenia) oraz szczegółowy opis reklamacji.
  4. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
  5. Reklamacje złożone po przekroczeniu terminu, na inny adres bądź nie zawierające wymaganych informacji pozostaną bez rozpatrzenia.
  6. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Organizatora.

  IX. Ochrona danych osobowych

  1. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom.
  2. Uczestnicy szkoleń wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją szkoleń zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  3. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może nastąpić w każdym czasie i jest możliwe po przekazaniu Organizatorowi stosownej informacji: osobiście, pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@naglesami.org.pl bądź listownie na adres: Fundacja Nagle Sami, Al. Wojska Polskiego 1A, 01-524 Warszawa.

  X. Realizacja i przebieg szkolenia

  1. Szkolenia realizowane są wg programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Organizatora.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia (w przypadku szkoleń on-line – platformy szkoleniowej), prowadzącego, a także godzin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia.
  3. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych szkoleń przez Uczestników jest zabronione.
  4. Ze względu na prezentowany podczas szkolenia materiał kliniczny i wątki interwizyjne Organizator nie nagrywa organizowanych przez siebie szkoleń.
  5. Szkolenie odbywa się z poszanowanie zasad wzajemnego zaufania i w atmosferze poufności.
  6. Szkolenie on-line odbywa się poprzez platformę internetową. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie komputer (tablet) z szybkim internetem oraz zestaw słuchawkowy z mikrofonem. Po dokonaniu płatności, na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Uczestnik otrzyma od Organizatora drogą mailową link (zaproszenie) na szkolenie on-line oraz instrukcję korzystania z platformy internetowej.
  7. Uczestnik jest zobowiązany do mailowego potwierdzenia otrzymania zaproszenia od Organizatora. W przypadku braku kontaktu ze strony Uczestnika, Organizator potwierdza wysłanie zaproszenia smsem. Brak odpowiedzi ze strony Uczestnika traktowany jest jako brak zgłaszanych trudności, a nie zalogowanie się na platformę szkoleniową w dniu szkolenia nie może być powodem do reklamacji.
  8. Po zakończeniu szkolenia, każdy Uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w warsztacie.
  9. Każdy Uczestnik wyraża zgodę na wypełnienie po zakończeniu szkolenia anonimowej ankiety obejmującej ocenę organizacji, metodyki szkolenia oraz trenerów prowadzących oraz wskazanie źródła, z którego powziął on informację na temat organizowanego szkolenia.

  XI. Postanowienia końcowe

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych przez trenerów materiałach szkoleniowych.
  2. Wszystkie materiały szkoleniowe powstałe na użytek i w trakcie szkolenia chronione są Prawem Autorskim.
  3. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia Uczestnik może przechowywać oraz drukować na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Regulamin szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację „Nagle Sami” jest ogłaszany na stronie internetowej Organizatora www.naglesami.pl i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2018 roku.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.
  6. Spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu strony będą rozstrzygały polubownie na drodze negocjacji. Jeżeli nie będzie to możliwe, strony poddadzą je pod sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
  7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  8. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień.

  Mediateka > Filmy

  Reżyser, zdobywca Złotego Globu — Ricky Gervais

  After life

  Odnośnik do strony Filmweb.pl Dziennikarz próbujący pogodzić się ze śmiercią żony zaczyna zachowywać się nieprzyjemnie, aby odepchnąć od siebie tych, […]

  reżyseria: Małgorzata Szumowska; Niemcy, Polska; 2008

  33 sceny z życia

  Prawdziwy, przejmujący, trudny, chwilami kontrowersyjny. To epitety, które wydają się być adekwatne, aby po krótce opisać „33 sceny z życia”. […]

  reżyseria: Małgorzata Szumowska, 2007

  A czego tu się bać?

  Doskonały dokument Małgorzaty Szumowskiej opowiada o śmierci oczami mieszkańców mazurskiej wsi. W spojrzeniu tych ludzi odnajdujemy coś, co nam się […]

  reżyseria: Tom Tykwer, Lana Wachowski, Andy Wachowski, USA; 2012

  Atlas chmur

  Film oparty na epopei Davida Mitchella. Opowiada o postaciach z różnych epok i zakątków świata, których decyzje i czyny mają […]

  reżyseria: Nick Cassavetes , 2009

  Bez mojej zgody

  „Bez mojej zgody” to opowieść o miłości w czasach umierania, o trudnej, lecz koniecznej akceptacji śmierci bliskiej osoby, która zapewnia […]

  reżyseria: Peter Weir ; 1993

  Bez lęku

  Max Klein, architekt wyrusza samolotem wraz z wspólnikiem Jeffem z San Francisco do Houston w celu podpisania kontraktu. Tym samym […]

  reżyseria: Sławomir Pstrong; Polska; 2010, produkcja TVN

  Cisza

  „Prawdziwe Historie” to cykl opowieści o zwykłych ludziach postawionych wobec niezwykłych wyzwań. Są to historie inspirowane życiem. Bez zbędnego patosu i […]

  reżyseria: John Madden, 2005

  Dowód

  Ten film ma wiele zalet i można go docenić za kilka ciekawych motywów. Tym jednak, co najbardziej w nim się […]

  reżyseria: Tod Williams; USA; 2004

  Drzwi w podłodze

  „Drzwi w podłodze” to na przemian tragiczna i komiczna opowieść o poznawaniu złożoności miłości w jej najjaśniejszych jak i najciemniejszych […]

  reżyseria: Tim Burton, 2003

  Duża ryba

  Tim Burton przyzwyczaił odbiorców do niesamowitych historii wypełnionych po brzegi barwnymi postaciami. Nie inaczej jest tym razem – film mieni […]

  reżyseria: Susanne Bier, 2007

  Druga szansa

  Audrey Burke (Halle Berry) po nagłej śmierci męża, zostaje sama z dwójką dzieci i masą problemów. Nie potrafiąc poradzić sobie […]

  reżyseria: Steven Spielberg; Stany Zjednoczone; 1982 (i 2002)

  E.T.

  Film głęboko poruszający wyjątkową historią przyjaźni. Samotność w wydaniu dziecięcym i… pozaziemskim. Elliot jest chłopcem żyjącym na jednym z kalifornijskich […]

  reżyseria: Michael Winterbottom; Wielka Brytania, Włochy; 2008

  Genua. Włoskie lato

  Ten brytyjsko-włoski dramat ukazuje  losy dojrzałego mężczyzny oraz jego dorastających córek. Niespodziewanie umiera  ich ukochana żona i matka. W poszukiwaniu […]

  reżyseria: Krzysztof Zanussi, Polska; 1973

  Iluminacja

  Bohater filmu na pozór jest osobą bardzo przeciętną, sporo wysiłku kosztowało go dostanie się na studia – wybrał Wydział Fizyki, […]

  reżyseria: Bogusław Linda; Polska; 2007

  Jasne błękitne okna

  Najciekawsze scenariusze pisze życie. „Jasne Błękitne Okna” to historia przyjaźni, która przetrwała i wróciła w najważniejszym momencie. Niezwykła rola Joanny […]

  reżyseria: Martin Brest; USA; 1999

  Joe Black

  Zamożny magnat prasowy przyjmuje w swoim domu młodego człowieka, który oświadcza, że jest zakochany w jego córce. Zachowanie mężczyzny sugeruje, […]

  reżyseria: Eliza Kubarska ; 2015

  K2. Dotknąć nieba

  K2. Dotknąć nieba to poruszający dokument, który stawia pytania o cenę pasji, o trudne wybory, o to, co w życiu […]

  reżyseria: Rob Minkoff, Roger Allers; Stany Zjednoczone; 1994

  Król lew

  Klasyczna bajka Disneya, która opowiada o życiu młodego lwa – Simby żyjącego w mylnym przeświadczeniu iż spowodował śmierć własnego ojca […]

  reżyseria: Cameron Crowe; Stany Zjednoczone; 2011

  Kupiliśmy zoo

  W filmie opowiedziana jest prawdziwa historia. Po śmierci żony – Benjamin, który wychowuje nastoletniego syna i kilkuletnią córką postanawia zmienić […]

  reżyseria: Enrico Casarosa; USA; 2011

  La Luna

  Śliczny film o trzech pokoleniach: dziadek, tata i synek. Mają ważne, codzienne zadanie: posprzątać… księżyc… Więcej informacji znajdziesz tutaj

  reżyseria: Luis Mandoki; USA; 1999

  List w butelce

  Dziennikarka Theresa Osborne (Robin Wright Penn) bardzo dotkliwie przeżywa swój rozwód. Aby nie popaść w depresję i nie poddać się […]

  reżyseria: John Cameron Mitchell; USA; 2010

  Między światami

  Nicole Kidman w roli kobiety, która po dramatycznym przeżyciu próbuje odnaleźć się na krawędzi dwóch światów. Niezrozumiana przez twardo stąpającego […]

  reżyseria: Michael Haneke ; 2012

  Miłość

  Film „Miłość” Michaela Hanekego został uhonorowany Złotą Palmą w Cannes. Bohaterami filmowej opowieści jest para osiemdziesięciolatków. W filmie pokazany jest moment […]

  reżyseria: Brandon Camp, Kanada, USA; 2009

  Miłość w Seattle

  Romantyczny dramat o wdowcu, którego książka o radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych zmienia go w guru od samopomocy. Podczas […]

  reżyseria: Scott Hicks; Australia; Wielka Brytania; 2009

  Moi chłopcy

  Akcja filmu dzieje się w południowej Australii. Po tym, jak jego żona umiera na raka, dziennikarz sportowy  sam musi zająć […]

  reżyseria: Gabor Csupo; USA; 2007

  Most do Terabithii

  Kres marzeń 11-letniego Jesse’ego o zostaniu najszybszym człowiekiem świata następuje z chwilą, kiedy chłopiec w szkolnym wyścigu przegrywa z klasową […]

  reżyseria: Pete Docter, Bob Peterson; Stany Zjednoczone; 2009

  Odlot

  Bajka, która powstała w wytwórni Disney/ Pixar. Jak wszystkie filmy Pixara jest nowatorska, zaskakująca, nieoczywista. Opowiada o przyjaźni wdowca – […]

  reżyseria: Nanni Moretti; Francja, Włochy; 2001

  Pokój syna

  Jak pogodzić się z utratą ukochanego syna? To pytanie zadaje sobie bohater filmu „Pokój syna” wzięty psychoterapeuta Giovanni, jego żona […]

  reżyseria: Richard LaGravenese; Stany Zjednoczone; 2007

  P.S. Kocham Cię

  Młoda wdowa w żałobie, pewnego dnia otrzymuje wiadomość od swojego zmarłego męża. Tajemnicza, wysłana anonimowo przesyłka okazuję się być początkiem […]

  reżyseria: Tom Ford; Stany Zjednoczone; 2009

  Samotny mężczyzna

  To amerykański dramat filmowy, który prawdopodobnie pozostanie w pamięci widza na długo. Fabuła, kunszt aktorski, sposób, w jaki została ukazana […]

  reżyseria: Gabriele Muccino, 2009

  Siedem dusz

  Mężczyzna przedstawiający się jako urzędnik podatkowy pojawia się w domach siedmiu śmiertelnie chorych dłużników, by sprawdzić jakimi są ludźmi. Ma […]

  reżyseria: Stephen Daldry; USA; 2011

  Strasznie głośno, niesamowicie blisko

  Niezwykle inteligentny, 9-letni Oskar traci w zamachach World Trade Centre swojego ojca. Chłopiec za wszelką cenę próbuje zatrzymać kontakt z […]

  reżyseria: Andrzej Wajda; Polska; 2009

  Tatarak

  Przejmująca rola Krystyny Jandy, która „jakby” obok fabuły opowiada o swoich prywatnych doświadczeniach z chorobą i ostatecznie śmiercią ukochanego męża. […]

  reżyseria: Sydney Pollack; USA; 2005

  Tłumaczka

  Bohaterką filmu jest tłumaczka pracująca dla ONZ, która podsłuchuje przez przypadek rozmowę płatnego mordercy, chcącego zabić pewnego afrykańskiego przywódcę. Kobieta […]

  reżyseria: Krzysztof Kieślowski, Polska, Francja, Szwajcaria; 1993

  Trzy kolory: Niebieski

  Julie traci w wypadku samochodowym męża, Patrica, wybitnego kompozytora oraz córeczkę Annę. Julie zaczyna nowe życie, anonimowe i niezależne, świadomie […]

  Fernando Meirelles, 2005

  Wierny ogrodnik

  scenariusz (na podstawie powieści Johna Le Carré’go): Jeffrey Caine Opowieść o miłości, która połączyła dwoje ludzi tak różnych, że ich […]

  reżyseria: Lawrence Kasdan; USA; 1983

  Wielki chłód

  Grupa przyjaciół z college’u spędza razem weekend. Spotkanie po latach spowodowane zostało śmiercią jednego z przyjaciół, tego którego najbardziej podziwiali. […]

  reżyseria: Grzegorz Zgliński; Polska; 2011

  Wymyk

  Historia dwóch braci – Alfreda i Jerzego – którzy w trakcie podróży kolejką podmiejską są świadkami brutalnej napaści na młodą […]

  reżyseria: Krzysztof Zanussi, Polska; 1973

  Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową

  Akcja filmu zaczyna się w średniowiecznej Francji, prawie 1000 lat temu. Przez miasteczko jedzie na ośle święty Bernard z Clairvaux […]

  Więcej