Przekaż
1,5% podatku
Wpłać
darowiznę  Regulamin

  REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ „NAGLE SAMI”

  I. Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem szkoleń jest Fundacja „Nagle Sami” z siedzibą w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 1a, NIP 525 252 50 87, KRS 0000398530 (dalej Organizator).
  2. Dokument Regulamin szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację „Nagle Sami” określa zasady udziału klientów w szkoleniach otwartych.
  3. Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z opisem, warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez Fundację „Nagle Sami”, a także że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.

  II. Definicje

  1. Organizator – Fundacja „Nagle Sami”.
  2. Potwierdzenie – telefoniczne, przez wiadomość e-mail lub fax, wysłanie przez Organizatora do osoby zainteresowanej uczestnictwem w szkoleniu potwierdzenia rezerwacji miejsca na liście Uczestników szkolenia lub wpisania na listę Uczestników szkolenia jej lub delegowanych przez nią osób.
  3. Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie pisemnej informacji przez Uczestnika do Organizatora o wycofaniu z udziału w szkoleniu.
  4. Szkolenie otwarte – szkolenie, na które może zgłosić się każda osoba zainteresowana tematem szkolenia, która spełnia kryteria wskazane w opisie szkolenia.
  5. Uczestnik – osoba, która wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie i dostarczenie do Organizatora formularza zgłoszeniowego, której zgłoszenie zostało zaakceptowane przez Organizatora oraz która uiściła lub została za nią uiszczona całość opłaty za szkolenie.
  6. Zgłoszenie – podanie swoich danych w formularzu zgłoszeniowym i dostarczenie go do Organizatora.
  7. Certyfikat ukończenia szkolenia – dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Fundacji „Nagle Sami”, który otrzymuje uczestnik po zakończeniu szkolenia.
  8. Trener – osoba prowadząca szkolenie.

  III. Szkolenia

  1. Szkolenia realizowane są według programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Organizatora, a także przekazanych za pomocą innych kanałów m. in. social media, mediów i innych dostępnych kanałów informacyjnych.
  2. Termin, formuła (online lub stacjonarna) oraz czas trwania szkolenia jest każdorazowo określany w opisie danego szkolenia zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora.

  IV. Zgłoszenie uczestnictwa

  1. Uczestnik szkolenia powinien dostarczyć do Organizatora w wymaganym terminie, prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz po dokonaniu przez Organizatora akceptacji jego zgłoszenia, uiścić na rachunek bankowy Organizatora, wskazany w § 5 pkt. 3, opłatę szkoleniową w terminie do 10 dni przed datą odbywania się szkolenia.
  2. Przez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego uważa się wypełnienie wszystkich wymaganych pól oraz zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić na stronie internetowej Organizatora lub dostarczyć go do Organizatora pocztą elektroniczną na adres: info@naglesami.org.pl.
  4. Jedna osoba może uiścić opłatę za więcej niż jednego Uczestnika, przy czym przy wpłacie na rachunek bankowy, będącej stosowną wielokrotnością kwoty za udział w szkoleniu, należy w tytule przelewu podać imiona i nazwiska Uczestników, za których uiszcza się opłatę.
  5. Zgłoszenia przyjmowane są nie później niż na 5 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego mailowego lub telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem oraz po przesłaniu przez zainteresowaną osobę wypełnionego formularza zgłoszeniowego w jednej z wyżej wymienionych form.
  6. Ostateczne ustalenia dotyczące uczestnictwa zapadają nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
  7. O wpisaniu osób zainteresowanych na listę Uczestników szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. Po otrzymaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego Organizator poinformuje telefonicznie lub w przypadku pozostawienia adresu e-mail, listem elektronicznym w terminie do 5 dni roboczych o decyzji dotyczącej akceptacji lub odrzucenia zgłoszenia. W przypadku akceptacji zgłoszenia oraz potwierdzenia uiszczenia przez Uczestnika opłaty szkoleniowej, następuje zarezerwowanie miejsca na liście Uczestników szkolenia.
  8. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkolenia zostaną przekazane telefonicznie lub w przypadku pozostawienia adresu e-mail, listem elektronicznym, nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
  9. Osoby, które nie zostaną wpisane na listę Uczestników szkolenia ze względu na brak miejsc lub ich zgłoszenie z innych przyczyn zostanie odrzucone przez Organizatora, zostaną poinformowane telefonicznie lub w przypadku pozostawienia adresu e-mail, listem elektronicznym, o najbliższym terminie szkolenia z tego samego zakresu tematycznego.
  10. W przypadku braku miejsc Uczestnik może zostać wpisany na listę rezerwową i w przypadku zwolnienia się miejsca na warsztacie zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

  V. Ceny szkoleń i warunki płatności

  1. Ceny szkoleń otwartych określane są każdorazowo w ofercie szkoleniowej i obejmują udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia oraz poczęstunek (dotyczy szkoleń odbywających się stacjonarnie). Cena nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu Uczestników (dotyczy szkoleń odbywających się stacjonarnie).
  2. Ceny szkoleń są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
  3. Uczestnik szkolenia otrzyma wraz z informacją o akceptacji zgłoszenia dane niezbędne do dokonania przez niego płatności przelewem na konto Organizatora. Wpłat za udział w szkoleniu należy dokonywać na numer rachunku bankowego Organizatora: 15 1030 0019 0109 8530 0038 0190, Fundacja „Nagle Sami” , Al. Wojska Polskiego 1A, 01-524 Warszawa, tytuł: imię i nazwisko, tytuł i data wybranego szkolenia. Całości opłaty należy dokonać w terminie nie późniejszym, niż 10 dni od planowanego terminu rozpoczęcia szkolenia. Za moment uiszczenia płatności uznaje się moment uznania rachunku bankowego Organizatora. Uczestnik otrzyma fakturę VAT.
  4. Dokumenty księgowe – faktury przekazywane są uczestnikom drogą mailową w terminie 14 dni od realizacji szkolenia.
  5. Na wniosek Uczestnika Organizator może wyrazić zgodę na zmianę terminu płatności i dokonanie przez Uczestnika zapłaty za szkolenie już po jego planowanym terminie rozpoczęcia.
  6. O wnioskowanej zmianie terminu płatności za szkolenie osoba zainteresowana jest zobowiązana poinformować równocześnie z przesłaniem formularza zgłoszeniowego.

  VI. Zmiany terminu i programu szkoleń

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń lub z przyczyn losowych niezależnych od siebie. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Organizator zobowiązuje się do powiadomienia Uczestników o fakcie odwołania szkolenia nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia. W szczególnych okolicznościach niezależnych od Organizatora czas powiadomienia może zostać skrócony.
  2. W przypadkach wskazanych powyżej, po konsultacji telefonicznej lub mailowej z Uczestnikiem zostanie ustalony nowy termin szkolenia lub opłata zostanie zwrócona w całości w ciągu 7 dni od daty odwołania szkolenia. Jeżeli Organizator nie będzie dysponował numerem rachunku bankowego Uczestnika, na który należy zwrócić opłatę, Organizator skieruje do Uczestnika prośbę o podanie numeru rachunku bankowego, na który dokona zwrotu. Opłata nie zostanie zwrócona, jeżeli Uczestnik nie poda numeru rachunku bankowego na żądanie Organizatora, a Organizator nie będzie miał możliwości zwrotu opłaty w inny sposób. Organizator nie odpowiada za skutki otrzymania błędnego numeru rachunku bankowego od Uczestnika.
  3. Zamawiający nie ma prawa dochodzenia od Organizatora odszkodowania za szkody wynikające z odwołania Szkolenia.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkolenia lub zmiany trenera. Organizator jest jednak wtedy zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zmianie Uczestnika szkolenia.
  5. W przypadku odwołania szkolenia Organizator obowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zorganizować takie szkolenie w najbliższym możliwym terminie.

  VII. Rezygnacja ze szkolenia i zmiana Uczestnika

  1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie nie później niż na 10 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
  2. Organizator przesyła drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia rezygnacji. Jedynie otrzymanie takiego potwierdzenia ze strony Organizatora jest równoznaczne ze skutecznym dokonaniem rezygnacji przez osobę zainteresowaną.
  3. W przypadku późniejszej niż w terminie podanym w § 7 pkt.1 rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu Uczestnik jest obowiązany do poniesienia kosztów organizacyjnych równych 50% ceny szkolenia. W takiej sytuacji Organizator zwraca uczestnikowi na wskazany numer konta 50% dokonanej opłaty.
  4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z wybranego szkolenia w dniu jego rozpoczęcia, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Zastrzeżenie prawa zachowania opłaty za Szkolenie przez Organizatora nie niweczy prawa Organizatora do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
  5. W przypadku braku wpłaty najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem w celu potwierdzenia udziału w warsztacie. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Uczestnika w ciągu 48h, brak kontaktu traktowany jest jako rezygnacja ze szkolenia, a Organizator ma prawo oferować zwolnione miejsce kolejnym osobom.
  6. W sytuacjach wyjątkowych, o charakterze losowym, niemożliwych do przewidzenia, gdy osoba zgłaszająca udział nie będzie mogła wziąć udziału w szkoleniu, może ona wskazać do dnia poprzedzającego szkolenie inną osobę, która weźmie udział w szkoleniu. Rozliczenia w takim wypadku odbywają się pomiędzy osobą rezygnującą i wskazaną, bez udziału Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy Uczestnictwa w szkoleniu osoby zgłoszonej na zastępstwo, o której to odmowie osoba zastępowana będzie niezwłocznie powiadomiona.
  7. Powiadomienie Organizatora o planowanej zmianie powinno odbyć się przed szkoleniem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@naglesami.org.pl, wraz z podaniem danych personalnych osoby zastępującej osobę wcześniej zgłoszoną.

  VIII. Reklamacje

  1. Uczestnik szkolenia ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia szkolenia z niniejszym Regulaminem w terminie 5 dni od daty zakończenia szkolenia.
  2. Reklamacje należy kierować na adres Organizatora: Fundacja „Nagle Sami” , Al. Wojska Polskiego 1A, 01-524 Warszawa, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: info@naglesami.org.pl z dopiskiem „Reklamacja szkolenia”.
  3. Reklamacja bezwzględnie musi zawierać dane identyfikujące Uczestnika szkolenia (imię i nazwisko Uczestnika, a jeśli zgłaszającym jest przedsiębiorstwo także jego nazwę, adres podany na formularzu zgłoszeniowym, numer telefonu, adres e-mail oraz tytuł szkolenia) oraz szczegółowy opis reklamacji.
  4. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
  5. Reklamacje złożone po przekroczeniu terminu, na inny adres bądź nie zawierające wymaganych informacji pozostaną bez rozpatrzenia.
  6. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Organizatora.

  IX. Ochrona danych osobowych

  1. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom.
  2. Uczestnicy szkoleń wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją szkoleń zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  3. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może nastąpić w każdym czasie i jest możliwe po przekazaniu Organizatorowi stosownej informacji: osobiście, pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@naglesami.org.pl bądź listownie na adres: Fundacja Nagle Sami, Al. Wojska Polskiego 1A, 01-524 Warszawa.

  X. Realizacja i przebieg szkolenia

  1. Szkolenia realizowane są wg programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Organizatora.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia (w przypadku szkoleń on-line – platformy szkoleniowej), prowadzącego, a także godzin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia.
  3. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych szkoleń przez Uczestników jest zabronione.
  4. Ze względu na prezentowany podczas szkolenia materiał kliniczny i wątki interwizyjne Organizator nie nagrywa organizowanych przez siebie szkoleń.
  5. Szkolenie odbywa się z poszanowanie zasad wzajemnego zaufania i w atmosferze poufności.
  6. Szkolenie on-line odbywa się poprzez platformę internetową. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie komputer (tablet) z szybkim internetem oraz zestaw słuchawkowy z mikrofonem. Po dokonaniu płatności, na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Uczestnik otrzyma od Organizatora drogą mailową link (zaproszenie) na szkolenie on-line oraz instrukcję korzystania z platformy internetowej.
  7. Uczestnik jest zobowiązany do mailowego potwierdzenia otrzymania zaproszenia od Organizatora. W przypadku braku kontaktu ze strony Uczestnika, Organizator potwierdza wysłanie zaproszenia smsem. Brak odpowiedzi ze strony Uczestnika traktowany jest jako brak zgłaszanych trudności, a nie zalogowanie się na platformę szkoleniową w dniu szkolenia nie może być powodem do reklamacji.
  8. Po zakończeniu szkolenia, każdy Uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w warsztacie.
  9. Każdy Uczestnik wyraża zgodę na wypełnienie po zakończeniu szkolenia anonimowej ankiety obejmującej ocenę organizacji, metodyki szkolenia oraz trenerów prowadzących oraz wskazanie źródła, z którego powziął on informację na temat organizowanego szkolenia.

  XI. Postanowienia końcowe

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych przez trenerów materiałach szkoleniowych.
  2. Wszystkie materiały szkoleniowe powstałe na użytek i w trakcie szkolenia chronione są Prawem Autorskim.
  3. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia Uczestnik może przechowywać oraz drukować na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Regulamin szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację „Nagle Sami” jest ogłaszany na stronie internetowej Organizatora www.naglesami.pl i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2018 roku.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.
  6. Spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu strony będą rozstrzygały polubownie na drodze negocjacji. Jeżeli nie będzie to możliwe, strony poddadzą je pod sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
  7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  8. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień.

  Współbycie w żałobie

  Jeśli umiera ci bliska osoba możesz pozostać niepogodzony z tym faktem już na zawsze. Możesz próbować żyć jakby „to się nigdy nie stało”, możesz na różne sposoby utrzymywać zmarłego „przy życiu” lub zadecydować do jakiego stopnia chcesz „dać się pochować” wraz z nim, a do jakiego stopnia przejść drogę rozwiązania relacji. Bo choć ta relacja ustała, rozstanie jest ostateczne i nieodwracalne, ty żyjesz dalej, a żyjąc dalej możesz mieć w jakimś sensie wpływ na to, co zrobisz z tym doświadczeniem, i dokąd cię ono zaprowadzi. Pod jednym jednak warunkiem – jeśli pozwolisz sobie na przejście w pełni żałoby.

  Ten pierwszy szok związany z otrzymaniem wiadomości o nagłej śmierci bliskiego czy odkrycie go martwego jest tak duży, że aż zapiera dech! Zaprzecza się temu pozostając w złudzeniu, że to nie dzieje się naprawdę, to tylko koszmarny sen, z którego zaraz się człowiek obudzi i będzie jak dawniej.

  Do jakiego stopnia nie daje się wiary tej rzeczywistości, z którą stanęło się oko w oko i która diametralnie wywraca cały dotychczasowy świat o sto osiemdziesiąt stopni, że aż w pierwszym odruchu zmusza do zakłamania tego w sobie? W takich sytuacjach nikt nie spodziewa się wcześniej tego, co następuje potem. Śmierć nie istnieje, dopóki nie otrzemy się o namacalne dowody jej istnienia, a to jeden z tych niezbitych dowodów, kiedy ktoś umiera w rodzinie. Przygotowanie się na przyjęcie śmierci, szczególnie gdy zaszła w nieprzewidzianych i tragicznych okolicznościach, jest niemożliwe. A osoba w żałobie musi wręcz oddzielić się od własnych uczuć, bo inaczej zwariuje, więc na początku jest niczym umarły, błądzi w zaświatach myślami i nagromadzonymi emocjami. Na długo też pozostanie psychicznie „odosobniona” od życia jako takiego, w takim specjalnym „kokonie”, w cichej rozpaczy, jakby w ogóle przestała istnieć. I tylko nagły lament wezbranych uczuć przerywa ten stan melancholii w niej. Emocje, które wciąż są żywe pod powierzchnią, przypominają o znaczeniu utraconej osoby. Niczym lawa wydobywa się z najgłębszych pokładów duszy, cała pamięć minionych chwil, wspomnień, szloch, po którym zaraz potem zastyga się. Nie wierzysz, że to ty i twoje życie, jakby nagle stanęło przed tobą „nie do pary”. Potrzebujesz obecności innych w tym pochłaniającym cię przeżyciu, aby w swoim czasie żywi wydobyli cię stamtąd, gdzie wszystko nagle zamiera i gdzie czas stanął w miejscu, ten stan bez którego nie przeżyłoby się ani jednej chwili następnej, na przemian dopada cię i opuszcza.

  Kondycja psychiczna żałobnika wskazuje na utrudniony kontakt z innymi, bezradność odziera ze wszystkich warstw, w pierwszych momentach zostawia go niczym nie osłoniętym i tak bezbronnym i kruchym, że nie starcza mu sił na to, aby dotrzymywać kroku innym. W wewnętrznym świecie takiej osoby, coś się przed czymś broni, aby nie podążać za innymi tak jak to było do tej pory, lecz by pozostać „przy sobie”. Być może tej właśnie siły psychicznej, która zatrzymuje nas i koncentruje na świecie wewnętrznym, potrzebujemy najbardziej, by odbyć żałobę. Pracę na poziomie emocjonalnym i mentalnym, która staje się pomocna w przechodzeniu najtrudniejszej z życiowych separacji. Dopiero powolne odtajanie, oddawanie bólu w obecności osoby zdolnej odebrać to cierpienie, daje ukojenie i przywraca nadzieję na odzyskanie życia w sobie nawet, jeśli jakąś „częścią siebie” bezpowrotnie odeszło się wraz z umarłym. Rozmowa w odpowiednich warunkach, z zaufaną osobą, która wysłucha, zrozumie, jest powolnym odzyskiwaniem tej części siebie, która całkowicie należy do zmarłej postaci.

  Mówi się, że „czas leczy rany”, a jeśli nie, to co wtedy? W momencie, gdy poczuje się „dotyk śmierci” w postaci utraty ukochanej osoby, poznaje się smak własnej przemijalności. Śmierć boli tego, kto zostaje przy życiu. Jest to jedyny moment, aby zrozumieć, że nie tyle upływ czasu, co stworzenie miejsca w nim na doświadczanie „utraconego” działa leczniczo. Często wypowiadane zdanie przez osoby, które tracą najbliższych brzmi: „dlaczego on, nie ja”. Chcielibyśmy móc skontrolować jakiś rodzaj przeżyć wobec zmarłego, stąd ta deklaracja zamiany. Jednak ten heroizm ma też swoje drugie dno. Przeżywanie uczuć związanych ze śmiercią najbliższych często przekracza granice ludzkiej wytrzymałości, bywa wręcz nie do zniesienia, ponieważ są w nich zawarte różnego rodzaju życzenia za życia skierowane w złości, żalu, czy w rywalizacji do zmarłego, które miały tylko coś wyrazić, a wypełnienie ich przez śmierć w jakimś sensie potwierdza i udaremnia naprawę czegokolwiek. Tej nieodwracalności nie jest w stanie sobie wybaczyć zostająca przy życiu osoba permanentnie obwiniająca siebie za wszystko i podążająca śladami zmarłego. Jakby nie dawała wiary w istnienie równie silnych uczuć miłosnych, a tym samym złożoności swoich emocji, które może teraz poczuć, wypowiedzieć i symbolicznie zadedykować zmarłemu. Nie sposób nie zetknąć się z tymi bardzo silnymi impulsami, uczuciami, i życzeniami w przebiegu życia.

  Od samego początku posiadamy zdolność wiązania się z innymi z silnie zaznaczającą się ambiwalencją, jaka wpisuje się w te relacje, ale w momencie, gdy bliski odbiera sobie życie szczególnie przybiera ona na sile i atakuje zdolność dobrego pożegnania się z nim.

  Czas żałoby sam w sobie jest bardzo trudnym procesem psychicznego godzenia się z utratą relacji. W śmierci samobójczej jest dodatkowa trudność dla bliskich w przejściu tego procesu polegająca na tym, że samobójca decyduje się odebrać sobie życie bez informowania o tym najbliższych, wyłącza ich ze swojego świata. Dlatego zrozumienie motywów i uczuć stających za tym wydaje się być wręcz uniemożliwione życzeniem zmarłego, aby bliscy nie mogli się z nim pożegnać normalnie i godnie i być może w inny sposób niż on to zaaranżował. W śmierci samobójczej nie istnieje dobra separacja, lecz wpisana w nią nienawiść i kara dokonana na bliskich w postaci egzekucji na sobie. Desperacka forma skończenia z tym wszystkim wydaje się być jedyną pozostającą z możliwych manifestacją odżegnania się od relacji, jakichkolwiek związków. A przecież to jest wyraz najgłębszego załamania psychicznego jednostki decydującej się na tak drastyczne posunięcie.

  Osoby, które straciły bliskiego w wyniku śmierci samobójczej mogą znaleźć się w podobnym położeniu co ich bliski, nie mogąc wyjść z matni zadręczania siebie poczuciem winy i rozczarowaniem, nie torują sobie właściwej drogi do innych. Pozostają nierzadko w totalnym odosobnieniu i poczuciu, że zrozumienie ich sytuacji nie jest osiągalne. Właśnie w tym momencie i będąc w takim stanie, tego zrozumienia i bycia przy nich ze strony innych potrzebują najbardziej.

  Badania wykazują, że śmierć dziecka czy współmałżonka jest takim rodzajem intensywnego żalu, bólu, który w mózgu zostawia realny ślad, czego wynikiem są rożne objawy somatyczne.  Zdarza się, że ból po stracie ukochanej osoby jest tak wielki, że trudno sobie z nim samemu poradzić. Dlatego tak ważne jest wsparcie rodziny i przyjaciół. Dla osób udzielających wsparcia osobie będącej w żałobie najważniejsze jest, aby:

  – być jak najszybciej przy osobie w żałobie, towarzyszyć jej, być bardziej troskliwym, wyrozumiałym, słuchać  nie dyskutować, razem pomilczeć,  nie bać się zadzwonić, namówić na spotkanie, na spacer ,z czasem zaproponować jakieś atrakcyjne zajęcie

  – być czujnym na potrzeby osoby w żałobie- starać się dawać jej to, czego potrzebuje (rozmowa, pomoc w załatwieniu konkretnych spraw lub wspólne pomilczenie), nie zaś to, co nam wydaje się dla niej najlepsze

  – pomóc w organizacji pogrzebu, w codziennych prostych rzeczach jak zakupy czy przygotowanie obiadu, pomóc w porządkowaniu rzeczy po zmarłej osobie czy przemeblowaniu domu

  – mówić „płacz- to przyniesie ci ulgę”

  –  nie dawać złotych rad typu „staraj się o tym nie myśleć”, „weź się w garść”, „nie rozgrzebuj ran”, „bądź dzielna/y”, „już nie płacz”,  osoba w żałobie często ma potrzebę mówienia o śmierci bliskiej osoby, co przynosi jej ulgę

  – pokazać możliwość szukania pomocy w specjalistycznych ośrodkach psychologicznych, grupach wsparcia

  – pomóc przeprowadzić rytuał pożegnania i dokończyć niedokończone sprawy, symbolicznie pożegnanie np. napisanie listu do zmarłej osoby, odwiedzenie jakiegoś szczególnego miejsca.

  ANETA NIEZNAŃSKA

  Przeczytaj także

  Nadchodzące szkolenia