z dnia 29 października 2020 roku
(tekst jednolity)


Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1
Fundacja „Nagle Sami”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
Fundacjazostała ustanowiona przez Olgę Morawską zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Tomasza Bąbkę w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 7/9 lok. 24, w dniu 8 lipca 2011 roku.

§ 2
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3
Fundacja posiada osobowość prawną.
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego.

§ 4
Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 5
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6
Celem Fundacji jest działalność mająca na celu wspieranie osób, które znalazły się w trudnym położeniu życiowym w związku ze śmiercią współmałżonka, oraz ich rodzin.

§ 7

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  a. Zapewnienie pomocy dla wdów i wdowców oraz ich rodzin, w tym przede wszystkim pomocy psychologicznej, prawnej i finansowej.
  b. organizowanie i udział w imprezach pokazujących problem samotności i problem wdowieństwa w społeczeństwie,
  c. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
  d. fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem wdowieństwa,
  e. organizowanie grup wsparcia dla wdów, wdowców oraz ich rodzin,
  f. organizacja i prowadzenie programów mających na celu przywrócenie osób dotkniętych problemem wdowieństwa oraz ich rodzin do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie,
  g. edukacja społeczna dotycząca żałoby, samotności i wdowieństwa.
 2. Działalność Fundacji opisana w pkt 1 prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego, jako działalność nieodpłatna, jak i odpłatna.

§7a

 1. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:
  1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
  życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
  zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  3) działalności charytatywnej;
  4) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy
  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i
  567);
  5) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  6) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
  7) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  8) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
  9)udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej
  społeczeństwa;
  10) promocji i organizacji wolontariatu;
  11) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
  i ochrony praw dziecka;
  12) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
  13) prowadzenie i rozwijanie działalności pożytku publicznego, z której dochody będą przeznaczane wyłącznie na realizację zadań należących do sfery zadań publicznych w ramach realizacji celów statutowych.
 2. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadzie norm przepisanych.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 8
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych),
przy czym 1000 złotych ( jeden tysiąc złotych) przeznaczone jest na rzecz działalności gospodarczej fundacji, oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
  darowizn, spadków, zapisów,
  instytucji odpisu jednego procenta podatku dochodowego od osób fizycznych,
  dotacji i subwencji osób prawnych,
  dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  dochodów z majątku fundacji,
  odsetek bankowych.
  działalności gospodarczej fundacji
 2. Fundacja przeznacza cały dochód, tj. nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność statutową, w tym działalność pożytku publicznego.

§ 9a

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadzie norm przepisanych.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą tylko w zakresie realizacji jej celów statutowych.
 3. Nadwyżka przychodów uzyskanych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej nad kosztami tej działalności przeznaczana może być wyłącznie na realizację statutowych zadań Fundacji ze sfery działalności pożytku publicznego.
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
  58.11.Z Wydawanie książek
  58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
  58.13.Z Wydawanie gazet
  58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
  58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
  58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
  58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
  59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo
  i programów telewizyjnych
  59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i
  programami telewizyjnymi
  59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo
  i programów telewizyjnych
  59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
  59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
  62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
  62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
  62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
  62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
  komputerowych
  63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i
  podobna działalność
  63.12.Z Działalność portali internetowych
  Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
  63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
  63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
  niesklasyfikowana
  66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,
  z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
  66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia
  i fundusze emerytalne
  69.10.Z Działalność prawnicza
  69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
  70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
  70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
  zarządzania
  72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
  humanistycznych
  74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
  74.20.Z Działalność fotograficzna
  74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
  74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
  niesklasyfikowana
  78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy
  i pozyskiwaniem pracowników
  78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
  78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
  85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
  i rekreacyjnych
  85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
  85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
  85.59.A Nauka języków obcych
  85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
  86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
  86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
  niesklasyfikowana
  88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
  niesklasyfikowana
  90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
  90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
  90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
  90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

§ 9b
Fundacja nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywać majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 10
1 .Organami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
b) Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

 1. Powołania pierwszych organów władz Fundacji dokonuje Fundator.
 2. O ile Statut nie stanowi inaczej, decyzje oraz uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą
  większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków danego organu.
  W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego lub Prezesa organu.

Zarząd Fundacji
§ 11
Zarząd Fundacji składa się z 2 do 3 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji.
Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
W skład Zarządu Fundacji może wchodzić Fundator.
Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
b. odwołania przez Fundatora,
c. śmierci członka Zarządu.

 1. Członek Zarządu Fundacji nie może być skazany wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. Zarząd składa się z członków powoływanych przez Radę, w liczbie nie większej niż 3, których funkcjonowanie jest oparte na zatrudnieniu w dowolnej, ustalonej przez Radę, formie prawnej.
 3. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany, w szczególności z powodu naruszenia przepisów Statutu, podjęcia działalności sprzecznej z celami Fundacji, zaniedbywania swoich obowiązków lub z innych ważnych powodów. Decyzję w tym zakresie podejmuje Rada w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady.

§ 12
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do kompetencji Zarządu należy:
kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
realizacja celów statutowych,
sporządzanie planów pracy i budżetu,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.
Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 13

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną wszystkim członkom Zarządu.
 3. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
  Rada Fundacji
  § 13a
 4. W skład Rady wchodzą powołane osoby fizyczne w liczbie nie większej niż 5.
 5. Członkiem Rady może zostać w szczególności osoba zasłużona dla realizacji celów Fundacji lub osoba, która swoją ofiarnością przyczyniła się do pomnożenia mienia Fundacji.
 6. Radę drugiej i kolejnych kadencji powołuje Fundator, określając funkcje powołanych osób w Radzie
 7. Kadencja Członków Rady, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu trwa 4 lata i rozpoczyna się od chwili powołania jej pierwszych Członków.
 8. Członkowie Rady nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w
  związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa powinowactwa lub
  podległości służbowej, z wyjątkiem opisanym w pkt 11.
 9. Członkami Rady nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za
  przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 10. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w organie zwrot
  uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 11. Rada może wyznaczyć jednego lub więcej Członków ze swojego składu do pełnienia funkcji w Zarządzie. W takim przypadku Rada odwołuje ich ze swego składu na czas sprawowania funkcji w Zarządzie.
  § 13b
 12. Członkostwo w Radzie wygasa :
  1) z chwilą śmierci Członka Rady
  2) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę utraty praw publicznych, obywatelskich lub praw honorowych, albo skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo popełnione z niskich pobudek lub chęci zysku.
  3) w razie rezygnacji Członka Rady.

§13c

 1. Odwołanie Członka Rady może nastąpić w drodze uchwały Rady podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady z wyłączeniem osoby, której głosowanie dotyczy. Odwołanie może nastąpić na wniosek Członka Rady, którego odwołanie dotyczy, z inicjatywy co najmniej dwóch innych członków Rady, po przedłożeniu przez nich pisemnie umotywowanego wniosku. Wniosek taki inicjatorzy przekazują wszystkim pozostałym Członkom Rady wskazując proponowany termin posiedzenia w tej sprawie.
 2. Odwołanie Członka Rady Fundacji może nastąpić także poprzez postanowienie Fundatora fundacji, w razie stwierdzenia zaniechania działania Członka Rady na rzecz Fundacji, podejmowania działania na niekorzyść Fundacji, nie dopełniania lub przekraczania powierzonych obowiązków i kompetencji, a także w razie stwierdzenia uzasadnionych przesłanek, co do narażenia Fundacji na utratę dobrego imienia i zaufania publicznego, ze względu na zasiadanie Członka w Radzie Fundacji.

§ 13d

 1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Fundator.
 2. Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 3. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek dwóch
  Członków Rady lub na wniosek Zarządu.
 4. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć Zarząd, bez prawa głosu.
 5. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zapraszane z głosem doradczym osoby, które reprezentują organizacje o działalności zbieżnej z celami Fundacji.
 6. Uchwała Rady jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu, co najmniej na 5 dni przed jego terminem. Przez prawidłowe zawiadomienie rozumie się zawiadomienie przekazane pocztą elektroniczną lub pisemne zawiadomienie wręczone Członkowi Rady bezpośrednio lub przekazane na wskazany przez niego adres, przy czym zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez tegoż Członka zmiany adresu lub jego nieobecności pod tymże adresem ma moc prawną doręczenia.
  § 13e
  Do zadań Rady należy w szczególności:
  1) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
  2) zatwierdzanie Regulaminu i struktury organizacyjnej Fundacji,
  3) nadzór nad działalnością Zarządu
  4) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji, przygotowanych przez Zarząd oraz zatwierdzanie sprawozdania finansowego Zarządu,
  5) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, w tym Prezesa
  6) ustalanie wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu,
  7) udzielanie Zarządowi absolutorium,
  8) zawieszanie wykonania uchwał Zarządu w sytuacjach uzasadnionych interesem Fundacji,
  9) podział i przeznaczenie majątku oraz wydzielanie funduszy na cele statutowe,
  10) kontrolowanie gospodarki finansowej Fundacji,
  11) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości,
  12) podejmowanie decyzji w sprawie udziału w spółce prawa handlowego,
  13) wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

Rozdział V
Sposób reprezentacji

§ 14
Oświadczenia woli w imieniu fundacji, w tym w sprawach majątkowych w wartości do 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), składać może każdy członek zarządu samodzielnie, w pozostałych sprawach, w tym w sprawach majątkowych przekraczających wartość 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), oświadczenia woli w imieniu fundacji składać może prezes zarządu.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 15

 1. Zmiana Statutu Fundacji wymaga uchwały Rady.
 2. Uchwała o zmianie Statutu podejmowana jest większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady.
 3. Zmiana statutowego celu Fundacji wymaga uchwały podjętej jednomyślnie w obecności pełnego składu Rady.
  § 16
 4. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 5. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Fundator

§ 17

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku lub w przypadkach wskazanych w ustawie.
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada w drodze jednomyślnej uchwały w obecności pełnego składu Rady.
 3. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator wyznaczony przez Radę.
 4. Do podstawowych zadań likwidatora należy:
  1) zawiadomienie właściwego ministra i sądu rejestrowego o otwarciu likwidacji,
  2) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji,
  3) zakończenie bieżących spraw Fundacji,
  4) ściąganie wierzytelności i wypełnienie zobowiązań Fundacji,
  5) zawiadomienie właściwego ministra oraz sądu rejestrowego o zakończeniu likwidacji.
 5. Szczegółowe przeznaczenie składników majątku pozostałego po likwidacji Fundacji określa Rada w uchwale, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Składniki te będą przekazane innym organizacjom pozarządowym o podobnym profilu działalności, działającym w sferze pożytku publicznego.
 6. O stwierdzeniu likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku zawiadamia się właściwego ministra.

Statut został przyjęty w miejsce poprzedniego Statutu w dniu 14 października 2020 roku postanowieniem Fundatora.

Podpisano:

Olga Puncewicz
Fundator