Przekaż
1,5% podatku
Wpłać
darowiznę  Regulamin

  REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ „NAGLE SAMI”

  I. Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem szkoleń jest Fundacja „Nagle Sami” z siedzibą w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 1a, NIP 525 252 50 87, KRS 0000398530 (dalej Organizator).
  2. Dokument Regulamin szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację „Nagle Sami” określa zasady udziału klientów w szkoleniach otwartych.
  3. Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z opisem, warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez Fundację „Nagle Sami”, a także że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.

  II. Definicje

  1. Organizator – Fundacja „Nagle Sami”.
  2. Potwierdzenie – telefoniczne, przez wiadomość e-mail lub fax, wysłanie przez Organizatora do osoby zainteresowanej uczestnictwem w szkoleniu potwierdzenia rezerwacji miejsca na liście Uczestników szkolenia lub wpisania na listę Uczestników szkolenia jej lub delegowanych przez nią osób.
  3. Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie pisemnej informacji przez Uczestnika do Organizatora o wycofaniu z udziału w szkoleniu.
  4. Szkolenie otwarte – szkolenie, na które może zgłosić się każda osoba zainteresowana tematem szkolenia, która spełnia kryteria wskazane w opisie szkolenia.
  5. Uczestnik – osoba, która wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie i dostarczenie do Organizatora formularza zgłoszeniowego, której zgłoszenie zostało zaakceptowane przez Organizatora oraz która uiściła lub została za nią uiszczona całość opłaty za szkolenie.
  6. Zgłoszenie – podanie swoich danych w formularzu zgłoszeniowym i dostarczenie go do Organizatora.
  7. Certyfikat ukończenia szkolenia – dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Fundacji „Nagle Sami”, który otrzymuje uczestnik po zakończeniu szkolenia.
  8. Trener – osoba prowadząca szkolenie.

  III. Szkolenia

  1. Szkolenia realizowane są według programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Organizatora, a także przekazanych za pomocą innych kanałów m. in. social media, mediów i innych dostępnych kanałów informacyjnych.
  2. Termin, formuła (online lub stacjonarna) oraz czas trwania szkolenia jest każdorazowo określany w opisie danego szkolenia zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora.

  IV. Zgłoszenie uczestnictwa

  1. Uczestnik szkolenia powinien dostarczyć do Organizatora w wymaganym terminie, prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz po dokonaniu przez Organizatora akceptacji jego zgłoszenia, uiścić na rachunek bankowy Organizatora, wskazany w § 5 pkt. 3, opłatę szkoleniową w terminie do 10 dni przed datą odbywania się szkolenia.
  2. Przez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego uważa się wypełnienie wszystkich wymaganych pól oraz zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić na stronie internetowej Organizatora lub dostarczyć go do Organizatora pocztą elektroniczną na adres: info@naglesami.org.pl.
  4. Jedna osoba może uiścić opłatę za więcej niż jednego Uczestnika, przy czym przy wpłacie na rachunek bankowy, będącej stosowną wielokrotnością kwoty za udział w szkoleniu, należy w tytule przelewu podać imiona i nazwiska Uczestników, za których uiszcza się opłatę.
  5. Zgłoszenia przyjmowane są nie później niż na 5 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego mailowego lub telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem oraz po przesłaniu przez zainteresowaną osobę wypełnionego formularza zgłoszeniowego w jednej z wyżej wymienionych form.
  6. Ostateczne ustalenia dotyczące uczestnictwa zapadają nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
  7. O wpisaniu osób zainteresowanych na listę Uczestników szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. Po otrzymaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego Organizator poinformuje telefonicznie lub w przypadku pozostawienia adresu e-mail, listem elektronicznym w terminie do 5 dni roboczych o decyzji dotyczącej akceptacji lub odrzucenia zgłoszenia. W przypadku akceptacji zgłoszenia oraz potwierdzenia uiszczenia przez Uczestnika opłaty szkoleniowej, następuje zarezerwowanie miejsca na liście Uczestników szkolenia.
  8. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkolenia zostaną przekazane telefonicznie lub w przypadku pozostawienia adresu e-mail, listem elektronicznym, nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
  9. Osoby, które nie zostaną wpisane na listę Uczestników szkolenia ze względu na brak miejsc lub ich zgłoszenie z innych przyczyn zostanie odrzucone przez Organizatora, zostaną poinformowane telefonicznie lub w przypadku pozostawienia adresu e-mail, listem elektronicznym, o najbliższym terminie szkolenia z tego samego zakresu tematycznego.
  10. W przypadku braku miejsc Uczestnik może zostać wpisany na listę rezerwową i w przypadku zwolnienia się miejsca na warsztacie zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

  V. Ceny szkoleń i warunki płatności

  1. Ceny szkoleń otwartych określane są każdorazowo w ofercie szkoleniowej i obejmują udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia oraz poczęstunek (dotyczy szkoleń odbywających się stacjonarnie). Cena nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu Uczestników (dotyczy szkoleń odbywających się stacjonarnie).
  2. Ceny szkoleń są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
  3. Uczestnik szkolenia otrzyma wraz z informacją o akceptacji zgłoszenia dane niezbędne do dokonania przez niego płatności przelewem na konto Organizatora. Wpłat za udział w szkoleniu należy dokonywać na numer rachunku bankowego Organizatora: 15 1030 0019 0109 8530 0038 0190, Fundacja „Nagle Sami” , Al. Wojska Polskiego 1A, 01-524 Warszawa, tytuł: imię i nazwisko, tytuł i data wybranego szkolenia. Całości opłaty należy dokonać w terminie nie późniejszym, niż 10 dni od planowanego terminu rozpoczęcia szkolenia. Za moment uiszczenia płatności uznaje się moment uznania rachunku bankowego Organizatora. Uczestnik otrzyma fakturę VAT.
  4. Dokumenty księgowe – faktury przekazywane są uczestnikom drogą mailową w terminie 14 dni od realizacji szkolenia.
  5. Na wniosek Uczestnika Organizator może wyrazić zgodę na zmianę terminu płatności i dokonanie przez Uczestnika zapłaty za szkolenie już po jego planowanym terminie rozpoczęcia.
  6. O wnioskowanej zmianie terminu płatności za szkolenie osoba zainteresowana jest zobowiązana poinformować równocześnie z przesłaniem formularza zgłoszeniowego.

  VI. Zmiany terminu i programu szkoleń

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń lub z przyczyn losowych niezależnych od siebie. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Organizator zobowiązuje się do powiadomienia Uczestników o fakcie odwołania szkolenia nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia. W szczególnych okolicznościach niezależnych od Organizatora czas powiadomienia może zostać skrócony.
  2. W przypadkach wskazanych powyżej, po konsultacji telefonicznej lub mailowej z Uczestnikiem zostanie ustalony nowy termin szkolenia lub opłata zostanie zwrócona w całości w ciągu 7 dni od daty odwołania szkolenia. Jeżeli Organizator nie będzie dysponował numerem rachunku bankowego Uczestnika, na który należy zwrócić opłatę, Organizator skieruje do Uczestnika prośbę o podanie numeru rachunku bankowego, na który dokona zwrotu. Opłata nie zostanie zwrócona, jeżeli Uczestnik nie poda numeru rachunku bankowego na żądanie Organizatora, a Organizator nie będzie miał możliwości zwrotu opłaty w inny sposób. Organizator nie odpowiada za skutki otrzymania błędnego numeru rachunku bankowego od Uczestnika.
  3. Zamawiający nie ma prawa dochodzenia od Organizatora odszkodowania za szkody wynikające z odwołania Szkolenia.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkolenia lub zmiany trenera. Organizator jest jednak wtedy zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zmianie Uczestnika szkolenia.
  5. W przypadku odwołania szkolenia Organizator obowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zorganizować takie szkolenie w najbliższym możliwym terminie.

  VII. Rezygnacja ze szkolenia i zmiana Uczestnika

  1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie nie później niż na 10 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
  2. Organizator przesyła drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia rezygnacji. Jedynie otrzymanie takiego potwierdzenia ze strony Organizatora jest równoznaczne ze skutecznym dokonaniem rezygnacji przez osobę zainteresowaną.
  3. W przypadku późniejszej niż w terminie podanym w § 7 pkt.1 rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu Uczestnik jest obowiązany do poniesienia kosztów organizacyjnych równych 50% ceny szkolenia. W takiej sytuacji Organizator zwraca uczestnikowi na wskazany numer konta 50% dokonanej opłaty.
  4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z wybranego szkolenia w dniu jego rozpoczęcia, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Zastrzeżenie prawa zachowania opłaty za Szkolenie przez Organizatora nie niweczy prawa Organizatora do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
  5. W przypadku braku wpłaty najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem w celu potwierdzenia udziału w warsztacie. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Uczestnika w ciągu 48h, brak kontaktu traktowany jest jako rezygnacja ze szkolenia, a Organizator ma prawo oferować zwolnione miejsce kolejnym osobom.
  6. W sytuacjach wyjątkowych, o charakterze losowym, niemożliwych do przewidzenia, gdy osoba zgłaszająca udział nie będzie mogła wziąć udziału w szkoleniu, może ona wskazać do dnia poprzedzającego szkolenie inną osobę, która weźmie udział w szkoleniu. Rozliczenia w takim wypadku odbywają się pomiędzy osobą rezygnującą i wskazaną, bez udziału Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy Uczestnictwa w szkoleniu osoby zgłoszonej na zastępstwo, o której to odmowie osoba zastępowana będzie niezwłocznie powiadomiona.
  7. Powiadomienie Organizatora o planowanej zmianie powinno odbyć się przed szkoleniem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@naglesami.org.pl, wraz z podaniem danych personalnych osoby zastępującej osobę wcześniej zgłoszoną.

  VIII. Reklamacje

  1. Uczestnik szkolenia ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia szkolenia z niniejszym Regulaminem w terminie 5 dni od daty zakończenia szkolenia.
  2. Reklamacje należy kierować na adres Organizatora: Fundacja „Nagle Sami” , Al. Wojska Polskiego 1A, 01-524 Warszawa, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: info@naglesami.org.pl z dopiskiem „Reklamacja szkolenia”.
  3. Reklamacja bezwzględnie musi zawierać dane identyfikujące Uczestnika szkolenia (imię i nazwisko Uczestnika, a jeśli zgłaszającym jest przedsiębiorstwo także jego nazwę, adres podany na formularzu zgłoszeniowym, numer telefonu, adres e-mail oraz tytuł szkolenia) oraz szczegółowy opis reklamacji.
  4. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
  5. Reklamacje złożone po przekroczeniu terminu, na inny adres bądź nie zawierające wymaganych informacji pozostaną bez rozpatrzenia.
  6. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Organizatora.

  IX. Ochrona danych osobowych

  1. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom.
  2. Uczestnicy szkoleń wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją szkoleń zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  3. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może nastąpić w każdym czasie i jest możliwe po przekazaniu Organizatorowi stosownej informacji: osobiście, pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@naglesami.org.pl bądź listownie na adres: Fundacja Nagle Sami, Al. Wojska Polskiego 1A, 01-524 Warszawa.

  X. Realizacja i przebieg szkolenia

  1. Szkolenia realizowane są wg programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Organizatora.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia (w przypadku szkoleń on-line – platformy szkoleniowej), prowadzącego, a także godzin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia.
  3. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych szkoleń przez Uczestników jest zabronione.
  4. Ze względu na prezentowany podczas szkolenia materiał kliniczny i wątki interwizyjne Organizator nie nagrywa organizowanych przez siebie szkoleń.
  5. Szkolenie odbywa się z poszanowanie zasad wzajemnego zaufania i w atmosferze poufności.
  6. Szkolenie on-line odbywa się poprzez platformę internetową. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie komputer (tablet) z szybkim internetem oraz zestaw słuchawkowy z mikrofonem. Po dokonaniu płatności, na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Uczestnik otrzyma od Organizatora drogą mailową link (zaproszenie) na szkolenie on-line oraz instrukcję korzystania z platformy internetowej.
  7. Uczestnik jest zobowiązany do mailowego potwierdzenia otrzymania zaproszenia od Organizatora. W przypadku braku kontaktu ze strony Uczestnika, Organizator potwierdza wysłanie zaproszenia smsem. Brak odpowiedzi ze strony Uczestnika traktowany jest jako brak zgłaszanych trudności, a nie zalogowanie się na platformę szkoleniową w dniu szkolenia nie może być powodem do reklamacji.
  8. Po zakończeniu szkolenia, każdy Uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w warsztacie.
  9. Każdy Uczestnik wyraża zgodę na wypełnienie po zakończeniu szkolenia anonimowej ankiety obejmującej ocenę organizacji, metodyki szkolenia oraz trenerów prowadzących oraz wskazanie źródła, z którego powziął on informację na temat organizowanego szkolenia.

  XI. Postanowienia końcowe

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych przez trenerów materiałach szkoleniowych.
  2. Wszystkie materiały szkoleniowe powstałe na użytek i w trakcie szkolenia chronione są Prawem Autorskim.
  3. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia Uczestnik może przechowywać oraz drukować na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Regulamin szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację „Nagle Sami” jest ogłaszany na stronie internetowej Organizatora www.naglesami.pl i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2018 roku.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.
  6. Spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu strony będą rozstrzygały polubownie na drodze negocjacji. Jeżeli nie będzie to możliwe, strony poddadzą je pod sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
  7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  8. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień.

  Dbajmy o zdrowie psychiczne – dziś piszemy o lęku w żałobie

  Kolejnym tematem, o którym często rozmawiamy na sesjach terapeutycznych jest lęk, ten specyficznie przeżywany w żałobie. Napisał go Marek Husak, który est psychologiem. W Fundacji wspiera osoby doświadczające kryzysów po stracie z uwzględnię pracy z doznawanym lekiem, problemami ze snem, przedłużającymi się negatywnymi myślami oraz pracą grupową z osobami w kryzysach utraty.

  Lęk w żałobie

  Utrata bliskich oraz proces przeżywania żałoby to jedno z najtrudniejszych doświadczeń w życiu każdego z nas. Takie wydarzenie wywołuje szereg intensywnych uczuć, z którymi na co dzień nie mamy kontaktu. Osoby zwracające się po pomoc do naszej fundacji często twierdzą, że w tym krytycznym momencie towarzyszyły im wszechogarniający smutek, żal, tęsknota, złość i rozgoryczenie.
  A szczególnie trudną do zniesienia emocją jest lęk często pomijany w kontekście przeżywania żałoby i mierzenia się ze śmiercią najbliższych powiązaną z długotrwałym chorowaniem i hospitalizacją . Zarówno sama śmierć, jak i poprzedzający ją czas, wywołują strach przed niepewną przyszłością, stres oraz dojmujący lęk, który ciężko jest opisać i sklasyfikować. Sam lęk jest emocją wiążącą się z sytuacjami niepewności, wieloznaczności, szczególnie takich, które wymagają od nas natychmiastowej reakcji w celu ochrony siebie przed zagrożeniem oraz podjęcia działań chroniących nas przed konsekwencjami. Sama myśl o tym, jak poradzimy sobie bez najbliższej osoby, jaka przyszłość nas czeka, i jak będziemy żyć bez bliskości, uczuć i wsparcia powoduje uczucie lęku.
  Kolejnym rodzajem lęku często towarzyszącym żałobie, ale też każdemu z nas na co dzień, jest lęk przed własną śmiercią. Lęk ten pojawia się u ludzi, którzy dowiedzieli się o śmierci dalekich znajomych, sąsiadów, kiedy czytamy o wypadkach i odejściu osób bliskich, kiedy cierpimy na nieuleczalne choroby lub gdy nasze życie jest zagrożone. Często zastanawiamy się wtedy, co będzie, kiedy nas zabraknie. Jak poradzą sobie bez nas nasi bliscy?

  Myślenie o przyszłości po stracie najbliższych

  Myślenie o przyszłości i przeszłości w życiu przed stratą wielokrotnie pozwala nam radzić sobie z wyzwaniami codzienności i sprzyja szukaniu rozwiązań. Osoby doświadczające straty najbliższych nagle stają przed koniecznością myślenia i planowania przyszłości oraz uczenia się na nowo organizowania codziennych spraw. Myślenie o tym, co jest do zrobienia w pierwszych dniach po stracie ułatwiało im zajęcie się organizacją pogrzebu, sprawami finansowymi, opieką nad dziećmi, planowaniem najbliższych dni i odpychanie od siebie myśli, że nie zobaczą już nigdy swoich bliskich. Osoby, które doświadczają nagłej straty wspominają, że z dnia nadzień musieli przejąć obowiązki, o których do tej pory nie musieli myśleć, a ich wykonaniem zajmowali się najbliżsi, których zabrakło. Liczba nowych obowiązków często bywa przytłaczająca i zaskakująca.
  Myśli typu: „Jak sobie poradzę? Czy zdołam sobie poradzić? Jakie znajdę rozwiązania? Co muszę zrobić?” często towarzyszą nam w rozmowach z bliskimi. Osoby po stracie wspominają, że skupienie się na takim myśleniu ułatwiało im przejście najtrudniejszy czas i przetrwanie okresu zarówno przed samym pogrzebem jak i w pierwszych tygodniach po. Dzięki temu można się na chwilę oderwać od samego faktu odejścia i dojmującego uczucia braku najbliższych.

  Kiedy martwienie i lęk utrudniają przejście przez żałobę.

  Inną grupą myśli towarzyszących osobom w żałobie są: Co mogłem/mogłam zrobić inaczej? Czy mogłem/mogłam temu zapobiec? Jeśli zostałem sam/sama, co się stanie w przyszłości? Jak sobie poradzę? Dlaczego oni myślą inaczej?
  Ale u wielu ludzi myśli te z czasem zaczynają pochłaniać coraz większą cześć dnia. Obejmuje ono coraz liczniejsze czynności: Czy powinnam jechać na wakacje? Czy na pewno podejmuję dobre decyzje?
  Podejmowaniu decyzji towarzyszy szukanie coraz większej liczby rozwiązań. Takie myśli w coraz większym stopniu zaczynają wypełniać całe dnie. Równocześnie pojawia się lęk, którego nie można opanować. W tej sytuacji uczuciu lęku zaczyna towarzyszyć poczucie winy, że nie można zmusić się do działania pomimo nieustannego myślenia o rozwiązaniach. Coraz trudniej przychodzi skupienie się na czynnościach niezwiązanych z martwieniem.
  Powodem zamartwiania się staje się prozaiczny rachunek, który należy opłacić w terminie, albo przedłużenie kończącej się umowy. Osoby doświadczające tego stanu wspominają o paraliżującym lęku oraz napięciu w ciele utrudniającym wykonywanie zadań. Kiedy myśli tego typu zaczynają wypełniać całe dnie, pojawiają się problemy ze snem, duża drażliwość w kontaktach z najbliższymi i z przyjaciółmi oraz brak zainteresowania sprawami zarówno zawodowymi jak i towarzyskimi.
  Wiele osób wspomina o problemach związanych z powtarzającymi się bólami głowy, nudnościami, spięciem mięśni, brakiem umiejętności odpoczynku.
  Dochodzi do tego również obwinianie się o ten stan. Uczucie lęku, które w pierwszych etapach po stracie mobilizowało działania, powoduje, że każdy kolejny dzień przynosi większą ilość negatywnych myśli powodujących przedłużające się zamartwianie.
  Równocześnie osoby te słyszą: Czemu tak dużo o tym myślisz, kiedyś umiałaś/umiałeś podejmować decyzje. I to pomimo tego, że starają się szukać rozwiązań, wspominać przeszłość i dzięki temu poradzić sobie choć na chwile z lękiem, od którego próbują się uwolnić nieustannym myśleniem.

  Należy pamiętać, że lęk i myślenie o przyszłości wielu osobom pomaga przejść przez pierwszy etap żałoby i radzić sobie z nową codziennością. Równocześnie jednak ludzie ci pamiętają głównie utknięcie w swoich myślach i uczuciu lęku niepozwalającym na nowo cieszyć się kontaktami społecznymi, wyzwaniami, z którymi spotykają się w pracy. Nie pamiętają, że poza lękiem istnieją też dobre emocje, które uniemożliwiają zakończenie żałoby i powrót do satysfakcjonującego funkcjonowania.

  Kiedy zgłosić się po pomoc.

  Jeśli wiele miesięcy po śmierci najbliższej osoby nie możesz się skupić na konkretnych zadaniach, ciągle martwisz się o przyszłość, proste czynności sprawiają Ci coraz większą trudność, a każda decyzja dotycząca finansów, kontaktów społecznych, pracy, zadań wymagających wyjścia z domu wywołuje martwienie się i niemożliwość skupienia się na niczym innym, kiedy przez martwienie się oprócz negatywnych myśli pojawia się uczucie zmęczenia, problemy z koncentracją, problemy ze snem, poczucie utknięcia we własnych myślach oraz drażliwość w kontaktach z innymi, kiedy odczuwasz lęk pojawiający się bez konkretnego powodu, skontaktuj się z naszymi specjalistami.

  Marek Husak jest psychologiem. W Fundacji wspiera osoby doświadczające kryzysów po stracie z uwzględnię pracy z doznawanym lekiem, problemami ze snem, przedłużającymi się negatywnymi myślami oraz pracą grupową z osobami w kryzysach utraty.

  Bibliografia:
  Eisma, M. C., & Stroebe, M. S. (2017). Rumination following bereavement: an overview. Bereavement Care, 36(2), 58–64.
  Lindstrõm, T. C. (1995). Anxiety and adaptation in bereavement. Anxiety, Stress & Coping: An International Journal, 8(3), 251–261.
  Shear, M. K., Skritskaya, N. A. (2012). Bereavement and anxiety. Current Psychiatry Reports, 14(3), 169–175.