Przekaż
1,5% podatku
Wpłać
darowiznę  Regulamin

  REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ „NAGLE SAMI”

  I. Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem szkoleń jest Fundacja „Nagle Sami” z siedzibą w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 1a, NIP 525 252 50 87, KRS 0000398530 (dalej Organizator).
  2. Dokument Regulamin szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację „Nagle Sami” określa zasady udziału klientów w szkoleniach otwartych.
  3. Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z opisem, warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez Fundację „Nagle Sami”, a także że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.

  II. Definicje

  1. Organizator – Fundacja „Nagle Sami”.
  2. Potwierdzenie – telefoniczne, przez wiadomość e-mail lub fax, wysłanie przez Organizatora do osoby zainteresowanej uczestnictwem w szkoleniu potwierdzenia rezerwacji miejsca na liście Uczestników szkolenia lub wpisania na listę Uczestników szkolenia jej lub delegowanych przez nią osób.
  3. Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie pisemnej informacji przez Uczestnika do Organizatora o wycofaniu z udziału w szkoleniu.
  4. Szkolenie otwarte – szkolenie, na które może zgłosić się każda osoba zainteresowana tematem szkolenia, która spełnia kryteria wskazane w opisie szkolenia.
  5. Uczestnik – osoba, która wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie i dostarczenie do Organizatora formularza zgłoszeniowego, której zgłoszenie zostało zaakceptowane przez Organizatora oraz która uiściła lub została za nią uiszczona całość opłaty za szkolenie.
  6. Zgłoszenie – podanie swoich danych w formularzu zgłoszeniowym i dostarczenie go do Organizatora.
  7. Certyfikat ukończenia szkolenia – dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Fundacji „Nagle Sami”, który otrzymuje uczestnik po zakończeniu szkolenia.
  8. Trener – osoba prowadząca szkolenie.

  III. Szkolenia

  1. Szkolenia realizowane są według programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Organizatora, a także przekazanych za pomocą innych kanałów m. in. social media, mediów i innych dostępnych kanałów informacyjnych.
  2. Termin, formuła (online lub stacjonarna) oraz czas trwania szkolenia jest każdorazowo określany w opisie danego szkolenia zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora.

  IV. Zgłoszenie uczestnictwa

  1. Uczestnik szkolenia powinien dostarczyć do Organizatora w wymaganym terminie, prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz po dokonaniu przez Organizatora akceptacji jego zgłoszenia, uiścić na rachunek bankowy Organizatora, wskazany w § 5 pkt. 3, opłatę szkoleniową w terminie do 10 dni przed datą odbywania się szkolenia.
  2. Przez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego uważa się wypełnienie wszystkich wymaganych pól oraz zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić na stronie internetowej Organizatora lub dostarczyć go do Organizatora pocztą elektroniczną na adres: info@naglesami.org.pl.
  4. Jedna osoba może uiścić opłatę za więcej niż jednego Uczestnika, przy czym przy wpłacie na rachunek bankowy, będącej stosowną wielokrotnością kwoty za udział w szkoleniu, należy w tytule przelewu podać imiona i nazwiska Uczestników, za których uiszcza się opłatę.
  5. Zgłoszenia przyjmowane są nie później niż na 5 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego mailowego lub telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem oraz po przesłaniu przez zainteresowaną osobę wypełnionego formularza zgłoszeniowego w jednej z wyżej wymienionych form.
  6. Ostateczne ustalenia dotyczące uczestnictwa zapadają nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
  7. O wpisaniu osób zainteresowanych na listę Uczestników szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. Po otrzymaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego Organizator poinformuje telefonicznie lub w przypadku pozostawienia adresu e-mail, listem elektronicznym w terminie do 5 dni roboczych o decyzji dotyczącej akceptacji lub odrzucenia zgłoszenia. W przypadku akceptacji zgłoszenia oraz potwierdzenia uiszczenia przez Uczestnika opłaty szkoleniowej, następuje zarezerwowanie miejsca na liście Uczestników szkolenia.
  8. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkolenia zostaną przekazane telefonicznie lub w przypadku pozostawienia adresu e-mail, listem elektronicznym, nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
  9. Osoby, które nie zostaną wpisane na listę Uczestników szkolenia ze względu na brak miejsc lub ich zgłoszenie z innych przyczyn zostanie odrzucone przez Organizatora, zostaną poinformowane telefonicznie lub w przypadku pozostawienia adresu e-mail, listem elektronicznym, o najbliższym terminie szkolenia z tego samego zakresu tematycznego.
  10. W przypadku braku miejsc Uczestnik może zostać wpisany na listę rezerwową i w przypadku zwolnienia się miejsca na warsztacie zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

  V. Ceny szkoleń i warunki płatności

  1. Ceny szkoleń otwartych określane są każdorazowo w ofercie szkoleniowej i obejmują udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia oraz poczęstunek (dotyczy szkoleń odbywających się stacjonarnie). Cena nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu Uczestników (dotyczy szkoleń odbywających się stacjonarnie).
  2. Ceny szkoleń są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
  3. Uczestnik szkolenia otrzyma wraz z informacją o akceptacji zgłoszenia dane niezbędne do dokonania przez niego płatności przelewem na konto Organizatora. Wpłat za udział w szkoleniu należy dokonywać na numer rachunku bankowego Organizatora: 15 1030 0019 0109 8530 0038 0190, Fundacja „Nagle Sami” , Al. Wojska Polskiego 1A, 01-524 Warszawa, tytuł: imię i nazwisko, tytuł i data wybranego szkolenia. Całości opłaty należy dokonać w terminie nie późniejszym, niż 10 dni od planowanego terminu rozpoczęcia szkolenia. Za moment uiszczenia płatności uznaje się moment uznania rachunku bankowego Organizatora. Uczestnik otrzyma fakturę VAT.
  4. Dokumenty księgowe – faktury przekazywane są uczestnikom drogą mailową w terminie 14 dni od realizacji szkolenia.
  5. Na wniosek Uczestnika Organizator może wyrazić zgodę na zmianę terminu płatności i dokonanie przez Uczestnika zapłaty za szkolenie już po jego planowanym terminie rozpoczęcia.
  6. O wnioskowanej zmianie terminu płatności za szkolenie osoba zainteresowana jest zobowiązana poinformować równocześnie z przesłaniem formularza zgłoszeniowego.

  VI. Zmiany terminu i programu szkoleń

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń lub z przyczyn losowych niezależnych od siebie. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Organizator zobowiązuje się do powiadomienia Uczestników o fakcie odwołania szkolenia nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia. W szczególnych okolicznościach niezależnych od Organizatora czas powiadomienia może zostać skrócony.
  2. W przypadkach wskazanych powyżej, po konsultacji telefonicznej lub mailowej z Uczestnikiem zostanie ustalony nowy termin szkolenia lub opłata zostanie zwrócona w całości w ciągu 7 dni od daty odwołania szkolenia. Jeżeli Organizator nie będzie dysponował numerem rachunku bankowego Uczestnika, na który należy zwrócić opłatę, Organizator skieruje do Uczestnika prośbę o podanie numeru rachunku bankowego, na który dokona zwrotu. Opłata nie zostanie zwrócona, jeżeli Uczestnik nie poda numeru rachunku bankowego na żądanie Organizatora, a Organizator nie będzie miał możliwości zwrotu opłaty w inny sposób. Organizator nie odpowiada za skutki otrzymania błędnego numeru rachunku bankowego od Uczestnika.
  3. Zamawiający nie ma prawa dochodzenia od Organizatora odszkodowania za szkody wynikające z odwołania Szkolenia.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkolenia lub zmiany trenera. Organizator jest jednak wtedy zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zmianie Uczestnika szkolenia.
  5. W przypadku odwołania szkolenia Organizator obowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zorganizować takie szkolenie w najbliższym możliwym terminie.

  VII. Rezygnacja ze szkolenia i zmiana Uczestnika

  1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie nie później niż na 10 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
  2. Organizator przesyła drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia rezygnacji. Jedynie otrzymanie takiego potwierdzenia ze strony Organizatora jest równoznaczne ze skutecznym dokonaniem rezygnacji przez osobę zainteresowaną.
  3. W przypadku późniejszej niż w terminie podanym w § 7 pkt.1 rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu Uczestnik jest obowiązany do poniesienia kosztów organizacyjnych równych 50% ceny szkolenia. W takiej sytuacji Organizator zwraca uczestnikowi na wskazany numer konta 50% dokonanej opłaty.
  4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z wybranego szkolenia w dniu jego rozpoczęcia, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Zastrzeżenie prawa zachowania opłaty za Szkolenie przez Organizatora nie niweczy prawa Organizatora do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
  5. W przypadku braku wpłaty najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem w celu potwierdzenia udziału w warsztacie. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Uczestnika w ciągu 48h, brak kontaktu traktowany jest jako rezygnacja ze szkolenia, a Organizator ma prawo oferować zwolnione miejsce kolejnym osobom.
  6. W sytuacjach wyjątkowych, o charakterze losowym, niemożliwych do przewidzenia, gdy osoba zgłaszająca udział nie będzie mogła wziąć udziału w szkoleniu, może ona wskazać do dnia poprzedzającego szkolenie inną osobę, która weźmie udział w szkoleniu. Rozliczenia w takim wypadku odbywają się pomiędzy osobą rezygnującą i wskazaną, bez udziału Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy Uczestnictwa w szkoleniu osoby zgłoszonej na zastępstwo, o której to odmowie osoba zastępowana będzie niezwłocznie powiadomiona.
  7. Powiadomienie Organizatora o planowanej zmianie powinno odbyć się przed szkoleniem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@naglesami.org.pl, wraz z podaniem danych personalnych osoby zastępującej osobę wcześniej zgłoszoną.

  VIII. Reklamacje

  1. Uczestnik szkolenia ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia szkolenia z niniejszym Regulaminem w terminie 5 dni od daty zakończenia szkolenia.
  2. Reklamacje należy kierować na adres Organizatora: Fundacja „Nagle Sami” , Al. Wojska Polskiego 1A, 01-524 Warszawa, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: info@naglesami.org.pl z dopiskiem „Reklamacja szkolenia”.
  3. Reklamacja bezwzględnie musi zawierać dane identyfikujące Uczestnika szkolenia (imię i nazwisko Uczestnika, a jeśli zgłaszającym jest przedsiębiorstwo także jego nazwę, adres podany na formularzu zgłoszeniowym, numer telefonu, adres e-mail oraz tytuł szkolenia) oraz szczegółowy opis reklamacji.
  4. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
  5. Reklamacje złożone po przekroczeniu terminu, na inny adres bądź nie zawierające wymaganych informacji pozostaną bez rozpatrzenia.
  6. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Organizatora.

  IX. Ochrona danych osobowych

  1. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom.
  2. Uczestnicy szkoleń wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją szkoleń zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  3. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może nastąpić w każdym czasie i jest możliwe po przekazaniu Organizatorowi stosownej informacji: osobiście, pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@naglesami.org.pl bądź listownie na adres: Fundacja Nagle Sami, Al. Wojska Polskiego 1A, 01-524 Warszawa.

  X. Realizacja i przebieg szkolenia

  1. Szkolenia realizowane są wg programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Organizatora.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia (w przypadku szkoleń on-line – platformy szkoleniowej), prowadzącego, a także godzin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia.
  3. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych szkoleń przez Uczestników jest zabronione.
  4. Ze względu na prezentowany podczas szkolenia materiał kliniczny i wątki interwizyjne Organizator nie nagrywa organizowanych przez siebie szkoleń.
  5. Szkolenie odbywa się z poszanowanie zasad wzajemnego zaufania i w atmosferze poufności.
  6. Szkolenie on-line odbywa się poprzez platformę internetową. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie komputer (tablet) z szybkim internetem oraz zestaw słuchawkowy z mikrofonem. Po dokonaniu płatności, na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Uczestnik otrzyma od Organizatora drogą mailową link (zaproszenie) na szkolenie on-line oraz instrukcję korzystania z platformy internetowej.
  7. Uczestnik jest zobowiązany do mailowego potwierdzenia otrzymania zaproszenia od Organizatora. W przypadku braku kontaktu ze strony Uczestnika, Organizator potwierdza wysłanie zaproszenia smsem. Brak odpowiedzi ze strony Uczestnika traktowany jest jako brak zgłaszanych trudności, a nie zalogowanie się na platformę szkoleniową w dniu szkolenia nie może być powodem do reklamacji.
  8. Po zakończeniu szkolenia, każdy Uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w warsztacie.
  9. Każdy Uczestnik wyraża zgodę na wypełnienie po zakończeniu szkolenia anonimowej ankiety obejmującej ocenę organizacji, metodyki szkolenia oraz trenerów prowadzących oraz wskazanie źródła, z którego powziął on informację na temat organizowanego szkolenia.

  XI. Postanowienia końcowe

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych przez trenerów materiałach szkoleniowych.
  2. Wszystkie materiały szkoleniowe powstałe na użytek i w trakcie szkolenia chronione są Prawem Autorskim.
  3. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia Uczestnik może przechowywać oraz drukować na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Regulamin szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację „Nagle Sami” jest ogłaszany na stronie internetowej Organizatora www.naglesami.pl i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2018 roku.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.
  6. Spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu strony będą rozstrzygały polubownie na drodze negocjacji. Jeżeli nie będzie to możliwe, strony poddadzą je pod sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
  7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  8. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień.

  Dbajmy o zdrowie psychiczne – nowy cykl artykułów i aktywności w Fundacji. Zapraszamy!

  Dziś o Grupach Wsparcia, czyli takiej formie pomocy psychologicznej, która łączy uczestników doświadczających podobnej trudności. W pracy Fundacji grupy są niezwykle istotnym elementem naszej codzienności i pisze o nich bardzo trafnie terapeutka Magda Kuśnierz.

  Właśnie ruszyliśmy z zapisami do nowo tworzonych grup, w Warszawie w formie stacjonarnej i online dla wszystkich spoza naszego miasta. Mamy nadzieję, że tekst Magdy poszerzy Wasze spojrzenie na ten aspekt pracy terapeutycznej.

  „Każdy z nas jest taki, jak wszyscy, podobny do niektórych i niepodobny do nikogo.” 

  Czyli rzecz o mocy grup wsparcia dla osób po stracie.

  Samotność po stracie

  Nagle sami. To doświadczenie, które, w jakimś momencie życia, staje się udziałem każdego z nas. To poczucie może oddawać aktualny stan ducha (osamotnienie emocjonalne) lub realny społeczny status (utrata znaczących więzi). Może zdarzyć się za sprawą śmierci kogoś nam bliskiego. Wskutek porzucenia czy bycia porzuconym – w związku, w pracy zawodowej, w relacji przyjaźni. Za przyczyną choroby – gdy zostajemy twarzą w twarz z diagnozą śmiertelności lub z powodu wypadku mierzymy się ze swoją niepełnosprawnością. A może z powodu zwykłej kolei losu, gdy przychodzi nam pożegnać dorastające dzieci albo swoją własną młodość. 

  Doświadczenie straty – jak pisze w swojej książce “To co musimy utracić” Judith Viorst jest „trwającą całe życie kondycją człowieka” (J. Viorst, 1986). To że zgodzimy się z nią w tym względzie nie oznacza jednak, że łatwo przyjdzie nam pogodzić się ze swoją stratą. I zanim stanie się ona „początkiem mądrości i rodzącej nadzieję zmiany” doznamy bólu, który może być nie do uniesienia w pojedynkę. Poczucie samotności to fenomen psychiczny, którego źródłem jest obniżenie psychicznego dobrostanu (Z. Dołęga, 2020). Paradoksem jest, że odczuwanie braku lub niedoboru ufności i więzi z innymi ludźmi zdarza się wówczas, gdy szczególnie go potrzebujemy – w sytuacjach trudnych, stresowych, kryzysowych. Kiedy coś lub kogoś tracimy.

  Ludzie potrzebują ludzi!

  Potrzeba przynależności jest silną, podstawową i przenikającą całą osobowość człowieka motywacją. Bez głębokich, pozytywnych, wzajemnych więzi interpersonalnych ani jednostki, ani gatunki nie byłyby w stanie przeżyć. Twórca teorii przywiązania Bowlby pisał, że jest ono nie tylko niezbędne do przetrwania, ono jest w nas, ludzi, wbudowane genetycznie. Ludzie potrzebują ludzi!

  Potrzeba bliskiej więzi z innymi jest dla istoty ludzkiej tak podstawowa, jak wszystkie jej potrzeby biologiczne. (Wyniki badań nie pozostawiają wątpliwości, że izolacja społeczna jest czynnikiem ryzyka wielu chorób i, odwrotnie – więzi społeczne i integracja mają pozytywny wpływ na radzenie sobie z poważnymi chorobami.)

  Jednak kiedy doświadczamy bólu psychicznego lub fizycznego możemy ulec pokusie unikania relacji w obawie, że zostaniemy niezrozumiani i odrzuceni. Powstrzymujemy się od kontaktu z bliskimi, żeby oszczędzić im widoku naszego cierpienia, nie zabierać ze sobą w otchłań własnej rozpaczy. Unikamy rozmów o tym, co boli i skrywamy prawdziwe uczucia pod maskującym grymasem uśmiechu. W rzeczywistości jednak nie szukamy samotności, ale akceptacji i krzepiącej interakcji z innymi. (I.Yalom, 2008).

  Bywa jednak i tak, że osłabienie naszych więzi z bliskimi nie jest naszym wyborem, ale kondycją naszego życia kształtowanego przez kulturę indywidualizmu. Izolowani geograficznie od swoich rodzin pochodzenia, samotni w swoim byciu „zdanym na swoje możliwości”, nie mamy z kim dzielić tego, co trudne, nawet gdybyśmy chcieli (J. Doka, 2017)

  Inni tacy jak My

  I tak, odpychając – w obawie przed byciem odepchniętymi – lub izolowani od tradycyjnych wspólnot, zamiast wśród innych, przeżywamy ból po stracie samotnie. W takich okolicznościach rolę „wspólnoty zastępczej” może odegrać grupa wsparcia. Może stać się społeczną przestrzenią tolerancji i zrozumienia. Miejscem, w którym dokona się to, co w zmaganiu ze stratą najważniejsze: nieskrępowane doświadczenie własnych uczuć, uznanie swoich reakcji i zrozumienie ich. 

  Społeczne lustro czyli normalizacja

  Wiele osób przeżywających kryzys boryka się z niepokojącą myślą, że są wyjątkowi w swym nieszczęściu, że jedynie oni mają te przerażające problemy, myśli, nastroje. Izolacja społeczna, o której wspominaliśmy, sprzyja temu poczuciu „wyjątkowości”. W grupie wsparcia (lub terapeutycznej) szybko do głosu dochodzi ta prawda, że „żadne ludzkie działanie czy myśl nie wykraczają całkowicie poza sferę doświadczenia innych ludzi” (I. Yalom, 2008). Spotkanie innych, którzy również borykają się ze stratą, może być źródłem ulgi.Doświadczeniem efektu: „Witaj wśród ludzi!”. Rozpoznanie siebie w tym, co przeżywają inne osoby jest skutecznym antidotum na poczucie odmienności. Możliwość porównania się z nimi pozwala na adekwatną samoocenę swojego stanu, leczy z poczucia odstawania od normy. 

  Nadzieja

  Bycie w grupie, w której każdy jej członek ma kontakt z osobami o podobnych problemach, to okazja by obserwować jak u innych dokonuje się poprawa. Poprawa u innych jest bardzo ważnym elementem własnego procesu zdrowienia. Tutaj mogę spotkać tych, którzy byli w tym samym miejscu, w którym i ja byłem, lecz teraz posunęli się naprzód w swoim dochodzeniu do równowagi. Są żywym przykładem, że to możliwe. Nadzieja jest ważnym czynnikiem leczącym. Nadzieja na pocieszenie, odzyskanie sensu, utworzenie więzi z innymi. 

  Tolerancja

  W grupie wsparcia można też spotkać tych, którzy w swojej żałobie, w swoim opłakiwaniu straty, byli już „dalej” a teraz zawrócili. Stadialny model żałoby dobrze opisuje różne stany, które mogą stać się udziałem osoby doświadczającej straty. Ich porządek może być jednak dla każdego nieco inny. Judith Viorst używa do opisu procesu przechodzenia przez żałobę metafory wspinania się po spiralnych schodach: „Człowiek wciąż pozostawia za sobą pewien etap, ale ten zawsze powraca. Bez końca i na okrągło. Wszystko się powtarza.”(J. Viorst, 1986)

  Słuchanie relacji tych, co mozolnie wspinają się po schodach i czasem muszą przystanąć a nawet zawrócić, może przynosić ulgę: „Nie muszę tam wbiec”, „Nie ma określonego czasu, w którym muszę znaleźć się na szczycie”. To ważne przesłanie dla osób, które z jednej strony borykają się z bólem straty, a z drugiej presją kultury opartej na efektywności. 

  Nad takimi wydarzeniami jak zwolnienie z pracy, rozwód czy samobójcza śmierć bliskiego ciąży piętno porażki – trudno o nich rozmawiać. Z badań nad żałobą wiemy, że wielokrotne opowiadanie historii straty, dzielenie się nią z innymi jest ważnym elementem akceptacji straty, bo im częściej jest opowiadana tym staje się ona mniej dotkliwa. Strach przed oceną, opresją porad, które każą wziąć się w garść blokują proces samoleczenia.

  W grupie wsparcia w ofercie jest czas i cierpliwość słuchających na opowiadanie swojej historii, podczas gdy wielu wokół nie chce już słuchać. 

  Wzajemność

  Czas, cierpliwość, obecność, zrozumienie, akceptacja, doświadczenie – wszystko to można w grupie wsparcia nie tylko dostać. Można też dać je innym. Ważnym zadaniem w żałobie jest odnalezienie utraconego sensu życia. Wiktor Frankl w swojej książce „Człowiek w poszukiwaniu sensu” definiuje sens życia jako zjawisko, które przybiera realną postać wtedy, gdy wykroczyliśmy poza siebie, gdy zapomnieliśmy o sobie i jesteśmy pochłonięci kimś poza nami”. (V. Frankl, 1946). W dawaniu można odnaleźć sens. Można dowiedzieć się, jak wiele ma się do zaoferowania innym. Poczucie bycia potrzebnym i użytecznym jest terapeutyczne. Oferowany przez grupę wsparcia wartościowy kontakt z innymi jest zatem ważnym elementem planu samoopieki, narzędziem do przywracania dobrostanu.

  Poza stratą

  Grupa wsparcia może być tym miejscem, gdzie społeczne relacje mogą się nawiązać, a ból zostać podzielony przez tych, którzy wiedzą, co to znaczy iść w cieniu osamotnienia. Kiedy rozpoczyna się podróż zwana „żałobą”, prawda, że „żyjemy dzięki temu, że coś tracimy, kogoś opuszczamy i coś zostawiamy za sobą” (J. Viorst, 1986) jest ostatnią rzeczą, w którą jesteśmy w stanie uwierzyć. Mimo to przychodzi nam mierzyć się z naszą nową realnością. Nie będzie w niej już tego, co utracone na zawsze. Może jednak stworzy się w niej miejsce na to, co nowe. Relacje, zbudowane w grupie, nawet kiedy formalnie przestanie już istnieć, mogą to miejsce zająć i wspierać nas w naszym potraumatycznym wzroście.

  Podsumowanie:

  Jest wiele sposobów wsparcia dla osób, które doświadczyły straty. Grupa wsparcia wyróżnia się spośród nich swoją zdolnością do stworzenia bezpiecznego, współczującego i wzmacniającego środowiska. Pozwala ono uczestnikom grupy stworzyć swoją indywidualną narrację o stracie, zmniejszyć poczucie izolacji, odnaleźć sens i znaczenie swojej straty. Relacje nawiązane w trakcie trwania grupy, możliwość dawania i przyjmowania wsparcia, przyczyniają się do budowania poczucia zasobności pod względem psychologicznym, duchowym i społecznym.

   

  Magda w  Fundacji „Nagle Sami” prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży oraz grupy wsparcia dla osób w kryzysie straty.

   

  Bibliografia: