Przekaż
1,5% podatku
Wpłać
darowiznę  Regulamin

  REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ „NAGLE SAMI”

  I. Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem szkoleń jest Fundacja „Nagle Sami” z siedzibą w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 1a, NIP 525 252 50 87, KRS 0000398530 (dalej Organizator).
  2. Dokument Regulamin szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację „Nagle Sami” określa zasady udziału klientów w szkoleniach otwartych.
  3. Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z opisem, warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez Fundację „Nagle Sami”, a także że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.

  II. Definicje

  1. Organizator – Fundacja „Nagle Sami”.
  2. Potwierdzenie – telefoniczne, przez wiadomość e-mail lub fax, wysłanie przez Organizatora do osoby zainteresowanej uczestnictwem w szkoleniu potwierdzenia rezerwacji miejsca na liście Uczestników szkolenia lub wpisania na listę Uczestników szkolenia jej lub delegowanych przez nią osób.
  3. Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie pisemnej informacji przez Uczestnika do Organizatora o wycofaniu z udziału w szkoleniu.
  4. Szkolenie otwarte – szkolenie, na które może zgłosić się każda osoba zainteresowana tematem szkolenia, która spełnia kryteria wskazane w opisie szkolenia.
  5. Uczestnik – osoba, która wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie i dostarczenie do Organizatora formularza zgłoszeniowego, której zgłoszenie zostało zaakceptowane przez Organizatora oraz która uiściła lub została za nią uiszczona całość opłaty za szkolenie.
  6. Zgłoszenie – podanie swoich danych w formularzu zgłoszeniowym i dostarczenie go do Organizatora.
  7. Certyfikat ukończenia szkolenia – dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Fundacji „Nagle Sami”, który otrzymuje uczestnik po zakończeniu szkolenia.
  8. Trener – osoba prowadząca szkolenie.

  III. Szkolenia

  1. Szkolenia realizowane są według programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Organizatora, a także przekazanych za pomocą innych kanałów m. in. social media, mediów i innych dostępnych kanałów informacyjnych.
  2. Termin, formuła (online lub stacjonarna) oraz czas trwania szkolenia jest każdorazowo określany w opisie danego szkolenia zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora.

  IV. Zgłoszenie uczestnictwa

  1. Uczestnik szkolenia powinien dostarczyć do Organizatora w wymaganym terminie, prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz po dokonaniu przez Organizatora akceptacji jego zgłoszenia, uiścić na rachunek bankowy Organizatora, wskazany w § 5 pkt. 3, opłatę szkoleniową w terminie do 10 dni przed datą odbywania się szkolenia.
  2. Przez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego uważa się wypełnienie wszystkich wymaganych pól oraz zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić na stronie internetowej Organizatora lub dostarczyć go do Organizatora pocztą elektroniczną na adres: info@naglesami.org.pl.
  4. Jedna osoba może uiścić opłatę za więcej niż jednego Uczestnika, przy czym przy wpłacie na rachunek bankowy, będącej stosowną wielokrotnością kwoty za udział w szkoleniu, należy w tytule przelewu podać imiona i nazwiska Uczestników, za których uiszcza się opłatę.
  5. Zgłoszenia przyjmowane są nie później niż na 5 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego mailowego lub telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem oraz po przesłaniu przez zainteresowaną osobę wypełnionego formularza zgłoszeniowego w jednej z wyżej wymienionych form.
  6. Ostateczne ustalenia dotyczące uczestnictwa zapadają nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
  7. O wpisaniu osób zainteresowanych na listę Uczestników szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. Po otrzymaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego Organizator poinformuje telefonicznie lub w przypadku pozostawienia adresu e-mail, listem elektronicznym w terminie do 5 dni roboczych o decyzji dotyczącej akceptacji lub odrzucenia zgłoszenia. W przypadku akceptacji zgłoszenia oraz potwierdzenia uiszczenia przez Uczestnika opłaty szkoleniowej, następuje zarezerwowanie miejsca na liście Uczestników szkolenia.
  8. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkolenia zostaną przekazane telefonicznie lub w przypadku pozostawienia adresu e-mail, listem elektronicznym, nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
  9. Osoby, które nie zostaną wpisane na listę Uczestników szkolenia ze względu na brak miejsc lub ich zgłoszenie z innych przyczyn zostanie odrzucone przez Organizatora, zostaną poinformowane telefonicznie lub w przypadku pozostawienia adresu e-mail, listem elektronicznym, o najbliższym terminie szkolenia z tego samego zakresu tematycznego.
  10. W przypadku braku miejsc Uczestnik może zostać wpisany na listę rezerwową i w przypadku zwolnienia się miejsca na warsztacie zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

  V. Ceny szkoleń i warunki płatności

  1. Ceny szkoleń otwartych określane są każdorazowo w ofercie szkoleniowej i obejmują udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia oraz poczęstunek (dotyczy szkoleń odbywających się stacjonarnie). Cena nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu Uczestników (dotyczy szkoleń odbywających się stacjonarnie).
  2. Ceny szkoleń są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
  3. Uczestnik szkolenia otrzyma wraz z informacją o akceptacji zgłoszenia dane niezbędne do dokonania przez niego płatności przelewem na konto Organizatora. Wpłat za udział w szkoleniu należy dokonywać na numer rachunku bankowego Organizatora: 15 1030 0019 0109 8530 0038 0190, Fundacja „Nagle Sami” , Al. Wojska Polskiego 1A, 01-524 Warszawa, tytuł: imię i nazwisko, tytuł i data wybranego szkolenia. Całości opłaty należy dokonać w terminie nie późniejszym, niż 10 dni od planowanego terminu rozpoczęcia szkolenia. Za moment uiszczenia płatności uznaje się moment uznania rachunku bankowego Organizatora. Uczestnik otrzyma fakturę VAT.
  4. Dokumenty księgowe – faktury przekazywane są uczestnikom drogą mailową w terminie 14 dni od realizacji szkolenia.
  5. Na wniosek Uczestnika Organizator może wyrazić zgodę na zmianę terminu płatności i dokonanie przez Uczestnika zapłaty za szkolenie już po jego planowanym terminie rozpoczęcia.
  6. O wnioskowanej zmianie terminu płatności za szkolenie osoba zainteresowana jest zobowiązana poinformować równocześnie z przesłaniem formularza zgłoszeniowego.

  VI. Zmiany terminu i programu szkoleń

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń lub z przyczyn losowych niezależnych od siebie. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Organizator zobowiązuje się do powiadomienia Uczestników o fakcie odwołania szkolenia nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia. W szczególnych okolicznościach niezależnych od Organizatora czas powiadomienia może zostać skrócony.
  2. W przypadkach wskazanych powyżej, po konsultacji telefonicznej lub mailowej z Uczestnikiem zostanie ustalony nowy termin szkolenia lub opłata zostanie zwrócona w całości w ciągu 7 dni od daty odwołania szkolenia. Jeżeli Organizator nie będzie dysponował numerem rachunku bankowego Uczestnika, na który należy zwrócić opłatę, Organizator skieruje do Uczestnika prośbę o podanie numeru rachunku bankowego, na który dokona zwrotu. Opłata nie zostanie zwrócona, jeżeli Uczestnik nie poda numeru rachunku bankowego na żądanie Organizatora, a Organizator nie będzie miał możliwości zwrotu opłaty w inny sposób. Organizator nie odpowiada za skutki otrzymania błędnego numeru rachunku bankowego od Uczestnika.
  3. Zamawiający nie ma prawa dochodzenia od Organizatora odszkodowania za szkody wynikające z odwołania Szkolenia.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkolenia lub zmiany trenera. Organizator jest jednak wtedy zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zmianie Uczestnika szkolenia.
  5. W przypadku odwołania szkolenia Organizator obowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zorganizować takie szkolenie w najbliższym możliwym terminie.

  VII. Rezygnacja ze szkolenia i zmiana Uczestnika

  1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie nie później niż na 10 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
  2. Organizator przesyła drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia rezygnacji. Jedynie otrzymanie takiego potwierdzenia ze strony Organizatora jest równoznaczne ze skutecznym dokonaniem rezygnacji przez osobę zainteresowaną.
  3. W przypadku późniejszej niż w terminie podanym w § 7 pkt.1 rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu Uczestnik jest obowiązany do poniesienia kosztów organizacyjnych równych 50% ceny szkolenia. W takiej sytuacji Organizator zwraca uczestnikowi na wskazany numer konta 50% dokonanej opłaty.
  4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z wybranego szkolenia w dniu jego rozpoczęcia, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Zastrzeżenie prawa zachowania opłaty za Szkolenie przez Organizatora nie niweczy prawa Organizatora do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
  5. W przypadku braku wpłaty najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem w celu potwierdzenia udziału w warsztacie. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Uczestnika w ciągu 48h, brak kontaktu traktowany jest jako rezygnacja ze szkolenia, a Organizator ma prawo oferować zwolnione miejsce kolejnym osobom.
  6. W sytuacjach wyjątkowych, o charakterze losowym, niemożliwych do przewidzenia, gdy osoba zgłaszająca udział nie będzie mogła wziąć udziału w szkoleniu, może ona wskazać do dnia poprzedzającego szkolenie inną osobę, która weźmie udział w szkoleniu. Rozliczenia w takim wypadku odbywają się pomiędzy osobą rezygnującą i wskazaną, bez udziału Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy Uczestnictwa w szkoleniu osoby zgłoszonej na zastępstwo, o której to odmowie osoba zastępowana będzie niezwłocznie powiadomiona.
  7. Powiadomienie Organizatora o planowanej zmianie powinno odbyć się przed szkoleniem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@naglesami.org.pl, wraz z podaniem danych personalnych osoby zastępującej osobę wcześniej zgłoszoną.

  VIII. Reklamacje

  1. Uczestnik szkolenia ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia szkolenia z niniejszym Regulaminem w terminie 5 dni od daty zakończenia szkolenia.
  2. Reklamacje należy kierować na adres Organizatora: Fundacja „Nagle Sami” , Al. Wojska Polskiego 1A, 01-524 Warszawa, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: info@naglesami.org.pl z dopiskiem „Reklamacja szkolenia”.
  3. Reklamacja bezwzględnie musi zawierać dane identyfikujące Uczestnika szkolenia (imię i nazwisko Uczestnika, a jeśli zgłaszającym jest przedsiębiorstwo także jego nazwę, adres podany na formularzu zgłoszeniowym, numer telefonu, adres e-mail oraz tytuł szkolenia) oraz szczegółowy opis reklamacji.
  4. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
  5. Reklamacje złożone po przekroczeniu terminu, na inny adres bądź nie zawierające wymaganych informacji pozostaną bez rozpatrzenia.
  6. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Organizatora.

  IX. Ochrona danych osobowych

  1. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom.
  2. Uczestnicy szkoleń wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją szkoleń zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  3. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może nastąpić w każdym czasie i jest możliwe po przekazaniu Organizatorowi stosownej informacji: osobiście, pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@naglesami.org.pl bądź listownie na adres: Fundacja Nagle Sami, Al. Wojska Polskiego 1A, 01-524 Warszawa.

  X. Realizacja i przebieg szkolenia

  1. Szkolenia realizowane są wg programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Organizatora.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia (w przypadku szkoleń on-line – platformy szkoleniowej), prowadzącego, a także godzin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia.
  3. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych szkoleń przez Uczestników jest zabronione.
  4. Ze względu na prezentowany podczas szkolenia materiał kliniczny i wątki interwizyjne Organizator nie nagrywa organizowanych przez siebie szkoleń.
  5. Szkolenie odbywa się z poszanowanie zasad wzajemnego zaufania i w atmosferze poufności.
  6. Szkolenie on-line odbywa się poprzez platformę internetową. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie komputer (tablet) z szybkim internetem oraz zestaw słuchawkowy z mikrofonem. Po dokonaniu płatności, na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Uczestnik otrzyma od Organizatora drogą mailową link (zaproszenie) na szkolenie on-line oraz instrukcję korzystania z platformy internetowej.
  7. Uczestnik jest zobowiązany do mailowego potwierdzenia otrzymania zaproszenia od Organizatora. W przypadku braku kontaktu ze strony Uczestnika, Organizator potwierdza wysłanie zaproszenia smsem. Brak odpowiedzi ze strony Uczestnika traktowany jest jako brak zgłaszanych trudności, a nie zalogowanie się na platformę szkoleniową w dniu szkolenia nie może być powodem do reklamacji.
  8. Po zakończeniu szkolenia, każdy Uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w warsztacie.
  9. Każdy Uczestnik wyraża zgodę na wypełnienie po zakończeniu szkolenia anonimowej ankiety obejmującej ocenę organizacji, metodyki szkolenia oraz trenerów prowadzących oraz wskazanie źródła, z którego powziął on informację na temat organizowanego szkolenia.

  XI. Postanowienia końcowe

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych przez trenerów materiałach szkoleniowych.
  2. Wszystkie materiały szkoleniowe powstałe na użytek i w trakcie szkolenia chronione są Prawem Autorskim.
  3. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia Uczestnik może przechowywać oraz drukować na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Regulamin szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację „Nagle Sami” jest ogłaszany na stronie internetowej Organizatora www.naglesami.pl i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2018 roku.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.
  6. Spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu strony będą rozstrzygały polubownie na drodze negocjacji. Jeżeli nie będzie to możliwe, strony poddadzą je pod sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
  7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  8. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień.

  Rezerwuj Wpłacam/Pomagam

  Zespół terapeutyczny

  AllJęzyk angielski
  Anna Bogdańska Fundacja Nagle Sami, terapia psychologiczna w stracie i żałobie

  Anna Bogdańska

  Psycholożka, psychoterapeutka
  Kinga Czechowicz-Drewniak Psycholożka, psychoonkolożka Fundacja Nagle Sami

  Kinga Czechowicz-Drewniak

  Psycholożka, psychoonkolożka
  Piotr Czyrka, terapia psychologiczna

  Piotr Czyrka

  Psycholog, psychoterapeuta
  Marek Husak - psycholog, terapeuta Fundacja Nagle Sami

  Marek Husak

  Psycholog, terapeuta
  Agata Jóźwik - Fundacja Nagle Sami, Terapeutka EMDR. Pracuje w podejściu poznawczo – behawioralnym obejmującym również trzecią falę w tym najbliższą związaną z uważnością

  Agata Jóźwik

  Psycholożka, psychoterapeutka
  Monika Kaczmarczyk - Fundacja Nagle Sami, terapia w żałobie i po stracie

  Monika Kaczmarczyk

  Psycholożka, psychoterapeutka
  Magdalena Kuśmierz terapeutka Fundacja Nagle Sami

  Magdalena Kuśmierz

  Terapeutka, psychoterapeutka
  Ewa Matyszewska Fundacja Nagle sami, terapia

  Ewa Matyszewska

  Psycholożka i terapeutka
  Agnieszka Nowacka, psychoterapeutka Fundacja Nagle Sami

  Agnieszka Nowacka

  Psychoterapeutka, psycholożka
  Marta Plachy - filozofka, psychoterapeutka egzystencjalna Fundacja Nagle Sami

  Marta Plachy

  Filozofka, psychoterapeutka egzystencjalna
  Malwina Racka-Pluta - Psycholożka oraz psychoterapeutka - Fundacja Nagle Sami

  Malwina Racka-Pluta

  Psycholożka, psychoterapeutka
  Agnieszka Romanek-Wdowicz Fundacja Nagle Sami, terapia psychologiczna w stracie i żałobie

  Agnieszka Romanek-Wdowicz

  Psycholożka, psychoterapeutka Gestalt
  Joanna Gieldarska - Fundacja Nagle Sami

  Joanna Gieldarska

  psycholożka, coacherka zdrowia, psychoterapeutka
  Marta Rouba - Fundacja Nagle Sami

  Marta Rouba

  psycholożka, managerka Ośrodka Terapeutycznego Fundacji
  Piotr Kiembłowski Fundacja Nagle Sami

  dr Piotr Kiembłowski

  Psycholog, psychoterapeuta, trener biznesu, nauczyciel akademicki, Członek Rady Fundacji

  Anna Bogdańska

  • Psycholożka, psychoterapeutka. Absolwentka Wydziału Profilaktyki, Resocjalizacji i Problemów Społecznych UW i Psychologii na SWPS w Warszawie (spec. psychologia kliniczna i zdrowia), psychoterapeutka szkoląca się w Polskim Instytucie Ericksonowskim (akredytacja PTP).
  • Doświadczenie zawodowe zdobywała na oddziale dzienny psychiatryczny Szpitala Bielańskiego, w Klinice Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Szpitala Zakaźnego w Warszawie (praca z pacjentami zakażonymi HIV), praca  w fundacjach Vital i Zdrowie (praca z pacjentami przewlekle chorującymi psychicznie).

  Kinga Czechowicz-Drewniak

  • Absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
  • Psychoterapeutka w trakcie Całościowego Kursu Psychoterapii pod kierownictwem dr hab. Andrzeja Cechnickiego atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Realizuje specjalizację z Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży w Collegium Medicum UJ. 
  • Pracuje w Klinice Transplantacji Szpiku Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie oraz w Hospicjum dla Dorosłych i Dzieci. Od 2014 roku związana z pediatryczną opieką paliatywno-hospicyjną. Na co dzień wspiera dzieci i młodzież z doświadczeniem choroby nowotworowej. Pracuje z Rodzicami, którzy zmagają się z przewlekłą, terminalną chorobą Dziecka. W ramach Hospicjum Perinatalnego wspiera Rodziców z diagnozą letalnej wady u dziecka. 
  • W Fundacji Nagle Sami będzie wspierać osoby dorosłe, rodziców oraz młodzież poprzez udzielanie konsultacji i psychoterapii online.

  Piotr Czyrka

  • Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia w nurcie systemowym.
  • Absolwent psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz ratownictwa medycznego na CMUJ. Ukończył Studium z Interwencji Kryzysowej (ARCAN). Posiada uprawnienia pedagogiczne. Jest w trakcie pięcioletniego kursu psychoterapii Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku w Krakowie w nurcie systemowym.
  • Stale poszerze swoje doświadczenie zawodowe, uczestnicząc w licznych stażach i wolontariatach (m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, czy w Fundacji Nagle Sami jako konsultant Telefonu Wsparcia dla osób w żałobie) oraz pracy w Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Swoją pracę rozumie przede wszystkim jako budowanie bezpiecznej, autentycznej i podmiotowej relacji z drugim człowiekiem.

  Marek Husak

  • Psycholog, w trakcie szkolenia terapeutycznego Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Akademii Inter Ego. Absolwent Psychologii Uniwersytetu SWPS.  Na stałe związany z Instytutem Psychiatrii i Neurologii z oddziałem Chorób Afektywnych F7 oraz Fundacją Savant). Stale poszerza swoje doświadczenie zawodowe. W swojej pracy wykorzystuje metody Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. 
  • Doświadczenie zdobywał w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Oddziale Dziennym Neuropsychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie, Telefonie Wsparcia Fundacji Nagle Sami (konsultant w telefonie wsparcia Fundacji Nagle Sami).
  • Swoją pracę rozumie jako spotkanie z drugim człowiekiem oraz tworzenie przestrzeni dla rozwoju i zmiany w ramach relacji opartej na podmiotowości, pełnym zrozumieniu oraz akceptacji.
  • W fundacji zajmuje się prowadzeniem sesji indywidualnych i grupowych, z uwzględnieniem pracy z osobami LGBTQIA +, młodymi dorosłymi oraz dorosłymi w spektrum autyzmu.

  Agata Jóźwik

  • Terapeutka EMDR. Pracuje w podejściu poznawczo – behawioralnym obejmującym również trzecią falę w tym najbliższą związaną z uważnością. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów. Członkini Polskiego Towarzystwa Poznawczo-Behawioralnego oraz Polskiego Towarzystwa EMDR.
  • Nieustannie szkoli się, podnosi swoje umiejętności i kompetencje, biorze udział w szkoleniach, treningach i konferencjach. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku. Odbyła staż kliniczny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Klinika Nerwic, Zaburzeń osobowości i Odżywiania w Oddziale Dzienny w Warszawie oraz w Klinicznym Oddziale Psychiatryczny CMKP w Szpitalu Bielańskim.
  • Udzielała pomocy psychologicznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomiankach, uczestniczyła w grupie roboczej dotyczącej procedury Niebieskiej Karty, pracowała z kobietami doznającymi przemocy. 
  • Aktualnie pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Bielańskim. 
  • Prowadzi psychoterapię oraz treningi uważności dla osób z zaburzeniami depresyjno-lękowymi.
  • Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi doświadczającymi trudności w życiu codziennym, trudnościami w związku, zmianami sytuacji życiowej, stratami. Przyjmuję pacjentów cierpiących na zaburzenia depresyjne, lękowe, zaburzenia adaptacyjne, ataki paniki, zaburzenia osobowości.

  Monika Kaczmarczyk

  • Psycholożka, psychoterapeutka w trakcie szkolenia. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończyła specjalizację z psychoterapii. Całościowe szkolenie psychoterapeutyczne realizuje w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”.
  • Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym ZLO Praga Południe, w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego oraz w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, gdzie pracowała z młodzieżą po kryzysach psychicznych. Zarówno w trakcie studiów, jak i obecnie, związana z Akademickim Ośrodkiem Psychoterapii. Wiele zawdzięcza także 2-letniemu wolontariatowi w hospicjum oraz doświadczeniu pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi.
  • W Fundacji Nagle Sami prowadzi psychoterapię indywidualną, konsultacje i psychoterapię dla dzieci oraz jest konsultantką Telefonu Wsparcia dla osób w żałobie.

  „Psychoterapię postrzegam jako przestrzeń, w której we wspierającej obecności drugiej osoby można stopniowo „oswajać” myśli, emocje i doświadczenia, które trudno oswoić w pojedynkę. To wspólne poszukiwanie zrozumienia dla tego, co daje się zrozumieć, i bycie z tym, co wymyka się rozumieniu. Zarówno w pracy z dorosłymi, jak i z dziećmi, staram się tworzyć bezpieczne warunki, by oswajając to, co trudne, móc zbliżać się do samego siebie i innych.”

  Magdalena Kuśmierz

  • Terapeutka motywująca (certyfikat nr 134 Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej), psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie 4-letniego szkolenia prowadzącego do uzyskania Certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, dyplomowany coach.
  • Ukończyła Wydział Socjologii UW i studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych IFiS Polskiej Akademii Nauk oraz podyplomowe studia „Coaching Profesjonalny” w Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie. Stypendystka Uniwersytetu Rutgers i Fundacji Batorego. 
  • Trenerka Dialogu Motywującego. Członkini MINT – międzynarodowej organizacji zrzeszającej trenerów motywujących), PTTM oraz PTTPB.
  • Certyfikowaną trenerka FRIS® – narzędzia rozwojowego diagnozującego style poznawcze. W oparciu o wiedzę płynącą z tego modelu, prowadzi warsztaty i szkolenia dla młodzieży oraz dorosłych (rodziców oraz zespołów pedagogicznych) oraz sesje indywidualne.
  • Swoje doświadczenia w obszarze psychoterapii buduje pracując z dziećmi i dorosłymi osobami w spektrum autyzmu w Fundacji SAVANT, z którą od kilku lat jest związana na stałe oraz jako stażystka w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (Oddział Dzienny, III Klinika Psychiatryczna). 
  • W Fundacji Nagle Sami prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży oraz grupę wsparcia dla osób w kryzysie straty.

  „Swoją pracę traktuję jako przywilej szczególnego spotkania z drugim człowiekiem i zaproszenie do jego świata. Na każde z tych spotkań zabieram ze sobą szacunek, akceptację oraz przekonanie, że każdy jest ekspertem od własnego życia.”

  Ewa Matyszewska

  • Psycholożka (specjalność: psychologia zdrowia i choroby), terapeutka w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach (certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach), praktyczka Metody Kids’ Skills – Dam Radę! trener treningu i warsztatu psychologicznego (szkolenie w Ośrodku INTRA), arteterapeutka (szkolenie w Polskim Instytucie Ericksonowskim), specjalistka Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom (szkolenie w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę).
  • Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą oraz wspierającymi ich dorosłymi (rodzicami i nauczycielami). Najczęściej pracuje terapeutycznie indywidualnie oraz w triadzie rodzic – dziecko, a także z grupami. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
  • W Fundacji Nagle Sami jestem wolontariuszką Telefonu Wsparcia dla osób w żałobie oraz prowadzi terapię dzieci i młodzieży, a także konsultacje dla rodziców.

  Agnieszka Nowacka

  • Psychoterapeutka w trakcie certyfikacji oraz psycholożka w trakcie szkolenia (psychologia kliniczna). 
  • Ukończyła całościowy kurs psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. 
  • Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów PTP.
  • Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych, młodzieży, par oraz konsultacje dla rodziców. W trakcie szkolenia całościowego z psychotraumatologii.

  Marta Plachy

  • Absolwentka filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, psychoterapeutka w trakcie całościowego szkolenia realizowanego przez Stowarzyszenie Psychoterapii Egzystencjalnej – GLE Polska należące do International Society for Logotherapy and Existential Analysis – Vienna. Uzyskała certyfikat Amerykańskiego Stowarzyszenia Filozofów Praktyków (American Philosophical Practitioners Association – APPA) w zakresie poradnictwa filozoficznego. Dodatkowo poszerza swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniu moderatorów dialogu sokratejskiego.
  • W pracy terapeutycznej towarzyszy osobom na drodze do spełnionego życia –życia wypełnionego sensem, dającego poczucie pełnej obecności i otwartości na doświadczanie siebie i świata. Wspiera osoby w podejmowaniu zgodnych ze sobą decyzji i odkrywaniu w pełni odpowiedzialnego sposobu radzenia sobie ze sobą i ze światem.
  • Prowadzi psychoterapię osób dorosłych doświadczających straty, żałoby, kryzysu, utraty poczucia sensu i życiowej orientacji, konfliktów wartości, braku akceptacji, osamotnienia, niskiej samooceny, trudności w odkrywaniu swojej tożsamości i autentyczności. Zaprasza osoby zmagające się z lękami, depresją, chorobami przewlekłymi, trudnościami w bliskich relacjach i problemami osobowościowymi.

  ——————————————————————————–

  EXISTENTIAL PSYCHOTHERAPIST, PHILOSOPHICAL PRACTITIONER

  I hold an M.A. in philosophy from the University of Warsaw. I’m a psychotherapist in the proces of training with the Polish branch of the International Society for Logotherapy and Existential Analysis – Vienna. I was awarded a certificate in philosophical counselling by the American Philosophical Practotioners Association – APPA. I develop my competences by participating in the APPA training program for Socratic dialogue facilitators.

  My aim as a psychotherapist is to guide individuals towards leading their life with greater freedom and awareness, towards coming to terms with their own emotions and behaviors while living more in line with their ‘inner consent’. I support them in finding meaning and fulfilment, living in harmony with their values, making authentic decisions and dealing with life and the world in a truly responsible way.

  I work with adults suffering from mood disorders, anxiety disorders, chronic conditions, interpersonal difficulties and crises caused by major changes in life, i.a. adjusting to a new living environment, language, culture. I welcome individuals experiencing problems related to conflicting values, loss of meaning and direction in life, feeling of loneliness and isolation, low self-esteem and difficulty in discovering their identity and authenticity.

  Malwina Racka-Pluta

  • Psycholożka oraz psychoterapeutka w trakcie szkolenia w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. 
  • Swoje doświadczenie zdobywała na oddziałach Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, organizacjach pozarządowych oraz w prywatnej praktyce. 
  • Ukończyła szkolenia m.in. z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz z interwencji kryzysowej w sytuacji zagrożenia życia. 
  • Pracuje w nurcie psychodynamicznym, pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów PTP. 
  • Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych, młodzieży oraz konsultacje dla rodziców.

  Agnieszka Romanek-Wdowicz

  • Psycholożka, psychoterapeutka Gestalt w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie. Przygotowuje się do uzyskania europejskiego certyfikatu EAGT (European Certificate of Gestalt Psychotherapy). 
  • Pracuje pod regularną superwizją, zgodnie z Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. 
  • Swoje doświadczenie, w zakresie wsparcia psychologicznego, zdobywała pracując z dziećmi z trudnościami w rozwoju oraz ich rodzicami. Współpracowała z przedszkolami oraz poradniami w zakresie opiniowania i diagnozy dzieci. 
  • Ukończyła Szkołę Konsultacji Rodzicielskich w oparciu o rodzicielstwo bliskości. 
  • Prowadzi psychoterapię osób dorosłych. Psychoterapia jest dla niej bliskim spotkaniem dwojga ludzie, pełnym akceptacji, zrozumienia i bezpieczeństwa.

  Joanna Gieldarska

  • Na co dzień pomaga innym wieść pełniejsze i bogatsze życie w oparciu o ich wartości.
  • Wspiera w akceptacji tego, co jest poza kontrolą i zaangażowaniu w działanie, które wzbogaca życie.
  • Pracuje w podejściu poznawczo – behawioralnym.
  • Wspiera osoby zmagające się z trudnościami emocjonalnymi: obniżonym nastrojem, lękami, depresją, dystymią, niską samooceną, brakiem energii oraz kryzysami życiowymi (np. żałoba, rozstanie, zmiana pracy, choroba itp.).
  • Wspiera też dorosłe osoby z ADHD. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla klientów indywidualnych oraz organizacji. Pomaga w zarządzaniu stresem, radzeniu sobie z emocjami, utrzymaniu równowagi między ważnymi obszarami życia, skutecznym komunikowaniu się, profilaktyką wypalenia.

   

  Marta Rouba

  • Z Fundacją Nagle Sami związana jest od marca 2022 roku.
  • Dyżuruje także jako psycholożka w Telefonie Wsparcia 800 108 108.
  • Ukończyła studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, jest w trakcie 4-letniego całościowego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Instytucie Poznawczym.
  • Posiada także certyfikat 1 stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach uzyskany w Integri TSR.

  dr Piotr Kiembłowski

  •  Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz szkolenia z systemowej terapii rodzin w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
  • Ma ponad 15-letnią praktykę w edukacji studentów i pracowników wielu organizacji.
  • Współpracuje z wiodącymi firmami szkoleniowymi w obszarach tematycznych związanych z usprawnieniem procesów zarządzania, zarządzaniem zmianą, konfliktem, komunikacją i asertywnością, budowaniem zespołu, coachingiem. 
  • Ma również doświadczenie w pracy asesora przy prowadzeniu badań w ramach metodologii centrów oceny i rozwoju oraz prowadzi treningi interpersonalne.

  :email@

  Zespół szkoleniowy

  Olga Puncewicz - fundatorka, prezeska Fundacji Nagle Sami

  Olga Puncewicz

  fundatorka, prezeska Fundacji Nagle Sami
  Marianna Lutomska wiceprezeska, dyrektorka Zarządzająca, Członkini Zarządu Fundacji Nagle Sami

  Marianna Lutomska

  Wiceprezeska, dyrektorka Zarządzająca, Członkini Zarządu Fundacji Nagle Sami
  Anna Bajkowska Nagle Sami

  Anna Bajkowska

  psycholożka i psychoterapeutka Gestalt, Członkini Rady Fundacji
  Piotr Kiembłowski Fundacja Nagle Sami

  dr Piotr Kiembłowski

  Psycholog, psychoterapeuta, trener biznesu, nauczyciel akademicki, Członek Rady Fundacji

  Olga Puncewicz

  Autorka książek górskich i podróżniczych. Mama piątki dzieci.

  W kwietniu 2009 pierwszy mąż Olgi – Piotr Morawski, wspinacz i himalaista, zginął śmiercią tragiczną podczas wyprawy w Nepalu.

  W 2010 roku nakładem wydawnictwa National Geographic ukazała się książką autorstwa Olgi i Piotra Morawskich „Od początku do końca”, która jest zbiorem dzienników Piotra z wypraw wysokogórskich i wspomnień Olgi spisanych już po śmierci męża. Rok później ukazały się „Góry na opak czyli rozmowy o czekaniu”, które są zbiorem wywiadów z rodzinami himalaistów, a w 2017 „Góry na opak 2, czyli rozmowy z tymi, co zostają”, wszystkie książki poświęcone są w dużej części tematyce straty.

  Marianna Lutomska

  • Z Nagle Sami związana od 2016 r. Mama bliźniaków Jerzego i Jacka.
  • Wcześniej odpowiadała za komunikację międzynarodową Łazienek Królewskich, była kierowniczką Działu Cywilizacja w Polskiej Agencji Prasowej i Dyrektorem Wydawniczym w Instytucie Monitorowania Mediów.

  Anna Bajkowska

  • Specjalizuje się w pomocy osobom cierpiącym z powodu kryzysów osobistych oraz trudności w bliskich relacjach.
  • Ważny obszar jej terapeutycznej praktyki stanowi psychoterapia okołoporodowa, w tym wsparcie kobiet i par z doświadczeniem poronienia i straty okołoporodowej.
  • Od 2013 roku związana z Fundacją Nagle Sami.
  • Prowadzi webinary i warsztaty z tematyki pomocy psychologicznej w obliczu straty, psychoterapii okołoporodowej i profilaktyki zdrowia psychicznego. Zasiada w Radzie Fundacji.

  dr Piotr Kiembłowski

  •  Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz szkolenia z systemowej terapii rodzin w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
  • Ma ponad 15-letnią praktykę w edukacji studentów i pracowników wielu organizacji.
  • Współpracuje z wiodącymi firmami szkoleniowymi w obszarach tematycznych związanych z usprawnieniem procesów zarządzania, zarządzaniem zmianą, konfliktem, komunikacją i asertywnością, budowaniem zespołu, coachingiem. 
  • Ma również doświadczenie w pracy asesora przy prowadzeniu badań w ramach metodologii centrów oceny i rozwoju oraz prowadzi treningi interpersonalne.

  :email@

  Zespół fundacji

  Patrycja Strzeszkowska psycholożka, psychoterapeutka - Fundacja Nagle Sami

  Patrycja Strzeszkowska

  psycholożka, psychoterapeutka
  Marta Rouba - Fundacja Nagle Sami

  Marta Rouba

  psycholożka, managerka Ośrodka Terapeutycznego Fundacji
  Kamila Kamińska Fundacja Nagle Sami

  Kamila Kamińska

  psycholożka, interwentka kryzysowa
  Piotr Kiembłowski Fundacja Nagle Sami

  dr Piotr Kiembłowski

  Psycholog, psychoterapeuta, trener biznesu, nauczyciel akademicki, Członek Rady Fundacji
  Agnieszka Romanek-Wdowicz Fundacja Nagle Sami, terapia psychologiczna w stracie i żałobie

  Agnieszka Romanek-Wdowicz

  Psycholożka, psychoterapeutka Gestalt

  Patrycja Strzeszkowska

  • Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS, na kierunku Psychology in English oraz całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w szkole psychoterapii Intra.
  • Obecnie Kontynuuje swoją edukację w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów.

  Marta Rouba

  • Z Fundacją Nagle Sami związana jest od marca 2022 roku.
  • Dyżuruje także jako psycholożka w Telefonie Wsparcia 800 108 108.
  • Ukończyła studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, jest w trakcie 4-letniego całościowego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Instytucie Poznawczym.
  • Posiada także certyfikat 1 stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach uzyskany w Integri TSR.

  Kamila Kamińska

  • Na co dzień wspiera osoby doświadczające kryzysów i trudności emocjonalnych.
  • Prowadzi warsztaty dla liderów i managerów z zakresu zarządzania zdrowiem psychicznym w organizacji. Jest również wykładowcą akademickim w obszarze psychologii i zarządzania.
  • Pomaga swoim klientom w lepszym zrozumieniu siebie oraz swoich mechanizmów zachowania, co przekłada się na podnoszenie jakości codziennego życia.

  dr Piotr Kiembłowski

  •  Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz szkolenia z systemowej terapii rodzin w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
  • Ma ponad 15-letnią praktykę w edukacji studentów i pracowników wielu organizacji.
  • Współpracuje z wiodącymi firmami szkoleniowymi w obszarach tematycznych związanych z usprawnieniem procesów zarządzania, zarządzaniem zmianą, konfliktem, komunikacją i asertywnością, budowaniem zespołu, coachingiem. 
  • Ma również doświadczenie w pracy asesora przy prowadzeniu badań w ramach metodologii centrów oceny i rozwoju oraz prowadzi treningi interpersonalne.

  :email@

  Agnieszka Romanek-Wdowicz

  • Psycholożka, psychoterapeutka Gestalt w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie. Przygotowuje się do uzyskania europejskiego certyfikatu EAGT (European Certificate of Gestalt Psychotherapy). 
  • Pracuje pod regularną superwizją, zgodnie z Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. 
  • Swoje doświadczenie, w zakresie wsparcia psychologicznego, zdobywała pracując z dziećmi z trudnościami w rozwoju oraz ich rodzicami. Współpracowała z przedszkolami oraz poradniami w zakresie opiniowania i diagnozy dzieci. 
  • Ukończyła Szkołę Konsultacji Rodzicielskich w oparciu o rodzicielstwo bliskości. 
  • Prowadzi psychoterapię osób dorosłych. Psychoterapia jest dla niej bliskim spotkaniem dwojga ludzie, pełnym akceptacji, zrozumienia i bezpieczeństwa.