Przeka偶
1,5% podatku
Wp艂a膰
darowizn臋  Regulamin

  REGULAMIN SZKOLE艃 OTWARTYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJ臉 鈥濶AGLE SAMI鈥

  I. Postanowienia og贸lne

  1. Organizatorem szkole艅 jest Fundacja 鈥濶agle Sami鈥 z siedzib膮 w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 1a, NIP 525 252 50 87, KRS 0000398530 (dalej Organizator).
  2. Dokument Regulamin szkole艅 otwartych organizowanych przez Fundacj臋 鈥濶agle Sami鈥 okre艣la zasady udzia艂u klient贸w w szkoleniach otwartych.
  3. Uczestnik potwierdza, 偶e zapozna艂 si臋 z opisem, warunkami oraz Regulaminem 艣wiadczenia us艂ug szkoleniowych przez Fundacj臋 鈥濶agle Sami鈥, a tak偶e 偶e akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.

  II. Definicje

  1. Organizator 鈥 Fundacja 鈥濶agle Sami鈥.
  2. Potwierdzenie 鈥 telefoniczne, przez wiadomo艣膰 e-mail lub fax, wys艂anie przez Organizatora do osoby zainteresowanej uczestnictwem w szkoleniu potwierdzenia rezerwacji miejsca na li艣cie Uczestnik贸w szkolenia lub wpisania na list臋 Uczestnik贸w szkolenia jej lub delegowanych przez ni膮 os贸b.
  3. Rezygnacja ze szkolenia 鈥 przes艂anie pisemnej informacji przez Uczestnika do Organizatora o wycofaniu z udzia艂u w szkoleniu.
  4. Szkolenie otwarte 鈥 szkolenie, na kt贸re mo偶e zg艂osi膰 si臋 ka偶da osoba zainteresowana tematem szkolenia, kt贸ra spe艂nia kryteria wskazane w opisie szkolenia.
  5. Uczestnik 鈥 osoba, kt贸ra wyrazi艂a wol臋 uczestnictwa w szkoleniu poprzez wype艂nienie i dostarczenie do Organizatora formularza zg艂oszeniowego, kt贸rej zg艂oszenie zosta艂o zaakceptowane przez Organizatora oraz kt贸ra ui艣ci艂a lub zosta艂a za ni膮 uiszczona ca艂o艣膰 op艂aty za szkolenie.
  6. Zg艂oszenie 鈥 podanie swoich danych w formularzu zg艂oszeniowym i dostarczenie go do Organizatora.
  7. Certyfikat uko艅czenia szkolenia 鈥 dokument potwierdzaj膮cy uczestnictwo w szkoleniu, podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Fundacji 鈥濶agle Sami鈥, kt贸ry otrzymuje uczestnik po zako艅czeniu szkolenia.
  8. Trener 鈥 osoba prowadz膮ca szkolenie.

  III. Szkolenia

  1. Szkolenia realizowane s膮 wed艂ug programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Organizatora, a tak偶e przekazanych za pomoc膮 innych kana艂贸w m. in. social media, medi贸w i innych dost臋pnych kana艂贸w informacyjnych.
  2. Termin, formu艂a (online lub stacjonarna) oraz czas trwania szkolenia jest ka偶dorazowo okre艣lany w opisie danego szkolenia zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora.

  IV. Zg艂oszenie uczestnictwa

  1. Uczestnik szkolenia powinien dostarczy膰 do Organizatora w wymaganym terminie, prawid艂owo wype艂niony formularz zg艂oszeniowy oraz po dokonaniu przez Organizatora akceptacji jego zg艂oszenia, ui艣ci膰 na rachunek bankowy Organizatora, wskazany w 搂 5 pkt. 3, op艂at臋 szkoleniow膮 w terminie do 10 dni przed dat膮 odbywania si臋 szkolenia.
  2. Przez prawid艂owe wype艂nienie formularza zg艂oszeniowego uwa偶a si臋 wype艂nienie wszystkich wymaganych p贸l oraz zaakceptowanie postanowie艅 niniejszego Regulaminu.
  3. Formularz zg艂oszeniowy nale偶y wype艂ni膰 na stronie internetowej Organizatora lub dostarczy膰 go do Organizatora poczt膮 elektroniczn膮 na adres: info@naglesami.org.pl.
  4. Jedna osoba mo偶e ui艣ci膰 op艂at臋 za wi臋cej ni偶 jednego Uczestnika, przy czym przy wp艂acie na rachunek bankowy, b臋d膮cej stosown膮 wielokrotno艣ci膮 kwoty za udzia艂 w szkoleniu, nale偶y w tytule przelewu poda膰 imiona i nazwiska Uczestnik贸w, za kt贸rych uiszcza si臋 op艂at臋.
  5. Zg艂oszenia przyjmowane s膮 nie p贸藕niej ni偶 na 5 dni przed dniem rozpocz臋cia szkolenia. Po up艂ywie tego terminu zg艂oszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego mailowego lub telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem oraz po przes艂aniu przez zainteresowan膮 osob臋 wype艂nionego formularza zg艂oszeniowego w jednej z wy偶ej wymienionych form.
  6. Ostateczne ustalenia dotycz膮ce uczestnictwa zapadaj膮 nie p贸藕niej ni偶 2 dni przed rozpocz臋ciem szkolenia.
  7. O wpisaniu os贸b zainteresowanych na list臋 Uczestnik贸w szkolenia decyduje kolejno艣膰 zg艂osze艅. Po otrzymaniu wype艂nionego formularza zg艂oszeniowego Organizator poinformuje telefonicznie lub w przypadku pozostawienia adresu e-mail, listem elektronicznym w terminie do 5 dni roboczych o decyzji dotycz膮cej akceptacji lub odrzucenia zg艂oszenia. W przypadku akceptacji zg艂oszenia oraz potwierdzenia uiszczenia przez Uczestnika op艂aty szkoleniowej, nast臋puje zarezerwowanie miejsca na li艣cie Uczestnik贸w szkolenia.
  8. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce organizacji szkolenia zostan膮 przekazane telefonicznie lub w przypadku pozostawienia adresu e-mail, listem elektronicznym, nie p贸藕niej ni偶 2 dni przed rozpocz臋ciem szkolenia.
  9. Osoby, kt贸re nie zostan膮 wpisane na list臋 Uczestnik贸w szkolenia ze wzgl臋du na brak miejsc lub ich zg艂oszenie z innych przyczyn zostanie odrzucone przez Organizatora, zostan膮 poinformowane telefonicznie lub w przypadku pozostawienia adresu e-mail, listem elektronicznym, o najbli偶szym terminie szkolenia z tego samego zakresu tematycznego.
  10. W przypadku braku miejsc Uczestnik mo偶e zosta膰 wpisany na list臋 rezerwow膮 i w przypadku zwolnienia si臋 miejsca na warsztacie zostanie o tym niezw艂ocznie poinformowany.

  V. Ceny szkole艅 i warunki p艂atno艣ci

  1. Ceny szkole艅 otwartych okre艣lane s膮 ka偶dorazowo w ofercie szkoleniowej i obejmuj膮 udzia艂 w szkoleniu, materia艂y szkoleniowe, certyfikat uko艅czenia szkolenia oraz pocz臋stunek (dotyczy szkole艅 odbywaj膮cych si臋 stacjonarnie). Cena nie obejmuje koszt贸w dojazdu i noclegu Uczestnik贸w (dotyczy szkole艅 odbywaj膮cych si臋 stacjonarnie).
  2. Ceny szkole艅 s膮 cenami brutto podanymi w z艂otych polskich.
  3. Uczestnik szkolenia otrzyma wraz z informacj膮 o akceptacji zg艂oszenia dane niezb臋dne do dokonania przez niego p艂atno艣ci przelewem na konto Organizatora. Wp艂at za udzia艂 w szkoleniu nale偶y dokonywa膰 na numer rachunku bankowego Organizatora: 15 1030 0019 0109 8530 0038 0190, Fundacja 鈥濶agle Sami鈥 , Al. Wojska Polskiego 1A, 01-524 Warszawa, tytu艂: imi臋 i nazwisko, tytu艂 i data wybranego szkolenia. Ca艂o艣ci op艂aty nale偶y dokona膰 w terminie nie p贸藕niejszym, ni偶 10 dni od planowanego terminu rozpocz臋cia szkolenia. Za moment uiszczenia p艂atno艣ci uznaje si臋 moment uznania rachunku bankowego Organizatora. Uczestnik otrzyma faktur臋 VAT.
  4. Dokumenty ksi臋gowe 鈥 faktury przekazywane s膮 uczestnikom drog膮 mailow膮 w terminie 14 dni od realizacji szkolenia.
  5. Na wniosek Uczestnika Organizator mo偶e wyrazi膰 zgod臋 na zmian臋 terminu p艂atno艣ci i dokonanie przez Uczestnika zap艂aty za szkolenie ju偶 po jego planowanym terminie rozpocz臋cia.
  6. O wnioskowanej zmianie terminu p艂atno艣ci za szkolenie osoba zainteresowana jest zobowi膮zana poinformowa膰 r贸wnocze艣nie z przes艂aniem formularza zg艂oszeniowego.

  VI. Zmiany terminu i programu szkole艅

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwo艂ania szkolenia w przypadku zbyt ma艂ej liczby zg艂osze艅 lub z przyczyn losowych niezale偶nych od siebie. W przypadku zbyt ma艂ej liczby zg艂osze艅 Organizator zobowi膮zuje si臋 do powiadomienia Uczestnik贸w o fakcie odwo艂ania szkolenia nie p贸藕niej ni偶 na 3 dni przed planowanym terminem rozpocz臋cia szkolenia. W szczeg贸lnych okoliczno艣ciach niezale偶nych od Organizatora czas powiadomienia mo偶e zosta膰 skr贸cony.
  2. W przypadkach wskazanych powy偶ej, po konsultacji telefonicznej lub mailowej z Uczestnikiem zostanie ustalony nowy termin szkolenia lub op艂ata zostanie zwr贸cona w ca艂o艣ci w ci膮gu 7 dni od daty odwo艂ania szkolenia. Je偶eli Organizator nie b臋dzie dysponowa艂 numerem rachunku bankowego Uczestnika, na kt贸ry nale偶y zwr贸ci膰 op艂at臋, Organizator skieruje do Uczestnika pro艣b臋 o podanie numeru rachunku bankowego, na kt贸ry dokona zwrotu. Op艂ata nie zostanie zwr贸cona, je偶eli Uczestnik nie poda numeru rachunku bankowego na 偶膮danie Organizatora, a Organizator nie b臋dzie mia艂 mo偶liwo艣ci zwrotu op艂aty w inny spos贸b. Organizator nie odpowiada za skutki otrzymania b艂臋dnego numeru rachunku bankowego od Uczestnika.
  3. Zamawiaj膮cy nie ma prawa dochodzenia od Organizatora odszkodowania za szkody wynikaj膮ce z odwo艂ania Szkolenia.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkolenia lub zmiany trenera. Organizator jest jednak wtedy zobowi膮zany niezw艂ocznie powiadomi膰 o zmianie Uczestnika szkolenia.
  5. W przypadku odwo艂ania szkolenia Organizator obowi膮zuje si臋 do艂o偶y膰 wszelkich stara艅, aby zorganizowa膰 takie szkolenie w najbli偶szym mo偶liwym terminie.

  VII. Rezygnacja ze szkolenia i zmiana Uczestnika

  1. Rezygnacj臋 z uczestnictwa w szkoleniu nale偶y zg艂osi膰 Organizatorowi za po艣rednictwem poczty elektronicznej b膮d藕 telefonicznie nie p贸藕niej ni偶 na 10 dni przed dat膮 rozpocz臋cia szkolenia.
  2. Organizator przesy艂a drog膮 elektroniczn膮 potwierdzenie przyj臋cia rezygnacji. Jedynie otrzymanie takiego potwierdzenia ze strony Organizatora jest r贸wnoznaczne ze skutecznym dokonaniem rezygnacji przez osob臋 zainteresowan膮.
  3. W przypadku p贸藕niejszej ni偶 w terminie podanym w 搂 7 pkt.1 rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu Uczestnik jest obowi膮zany do poniesienia koszt贸w organizacyjnych r贸wnych 50% ceny szkolenia. W takiej sytuacji Organizator zwraca uczestnikowi na wskazany numer konta 50% dokonanej op艂aty.
  4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z wybranego szkolenia w dniu jego rozpocz臋cia, wp艂acona kwota nie podlega zwrotowi. Zastrze偶enie prawa zachowania op艂aty za Szkolenie przez Organizatora nie niweczy prawa Organizatora do dochodzenia odszkodowania na zasadach og贸lnych.
  5. W przypadku braku wp艂aty najp贸藕niej 10 dni przed rozpocz臋ciem szkolenia, Organizator kontaktuje si臋 z Uczestnikiem w celu potwierdzenia udzia艂u w warsztacie. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Uczestnika w ci膮gu 48h, brak kontaktu traktowany jest jako rezygnacja ze szkolenia, a Organizator ma prawo oferowa膰 zwolnione miejsce kolejnym osobom.
  6. W sytuacjach wyj膮tkowych, o charakterze losowym, niemo偶liwych do przewidzenia, gdy osoba zg艂aszaj膮ca udzia艂 nie b臋dzie mog艂a wzi膮膰 udzia艂u w szkoleniu, mo偶e ona wskaza膰 do dnia poprzedzaj膮cego szkolenie inn膮 osob臋, kt贸ra we藕mie udzia艂 w szkoleniu. Rozliczenia w takim wypadku odbywaj膮 si臋 pomi臋dzy osob膮 rezygnuj膮c膮 i wskazan膮, bez udzia艂u Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy Uczestnictwa w szkoleniu osoby zg艂oszonej na zast臋pstwo, o kt贸rej to odmowie osoba zast臋powana b臋dzie niezw艂ocznie powiadomiona.
  7. Powiadomienie Organizatora o planowanej zmianie powinno odby膰 si臋 przed szkoleniem za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: info@naglesami.org.pl, wraz z podaniem danych personalnych osoby zast臋puj膮cej osob臋 wcze艣niej zg艂oszon膮.

  VIII. Reklamacje

  1. Uczestnik szkolenia ma prawo do z艂o偶enia reklamacji w zakresie niezgodno艣ci przeprowadzenia szkolenia z niniejszym Regulaminem w terminie 5 dni od daty zako艅czenia szkolenia.
  2. Reklamacje nale偶y kierowa膰 na adres Organizatora: Fundacja 鈥濶agle Sami鈥 , Al. Wojska Polskiego 1A, 01-524 Warszawa, b膮d藕 za po艣rednictwem poczty elektronicznej, na adres: info@naglesami.org.pl z dopiskiem 鈥濺eklamacja szkolenia鈥.
  3. Reklamacja bezwzgl臋dnie musi zawiera膰 dane identyfikuj膮ce Uczestnika szkolenia (imi臋 i nazwisko Uczestnika, a je艣li zg艂aszaj膮cym jest przedsi臋biorstwo tak偶e jego nazw臋, adres podany na formularzu zg艂oszeniowym, numer telefonu, adres e-mail oraz tytu艂 szkolenia) oraz szczeg贸艂owy opis reklamacji.
  4. Powiadomienie o rozstrzygni臋ciu reklamacji nast膮pi w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
  5. Reklamacje z艂o偶one po przekroczeniu terminu, na inny adres b膮d藕 nie zawieraj膮ce wymaganych informacji pozostan膮 bez rozpatrzenia.
  6. Powodem reklamacji nie mog膮 by膰 sytuacje/zdarzenia niezale偶ne od Organizatora.

  IX. Ochrona danych osobowych

  1. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie u偶ycza zgromadzonych danych osobowych Uczestnik贸w innym osobom lub instytucjom.
  2. Uczestnicy szkole艅 wyra偶aj膮 zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych w celach zwi膮zanych z realizacj膮 szkole艅 zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych).
  3. Odwo艂anie zgody na przetwarzanie danych osobowych mo偶e nast膮pi膰 w ka偶dym czasie i jest mo偶liwe po przekazaniu Organizatorowi stosownej informacji: osobi艣cie, poczt膮 elektroniczn膮 na adres: szkolenia@naglesami.org.pl b膮d藕 listownie na adres: Fundacja Nagle Sami, Al. Wojska Polskiego 1A, 01-524 Warszawa.

  X. Realizacja i przebieg szkolenia

  1. Szkolenia realizowane s膮 wg programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Organizatora.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia. Zmiany dotyczy膰 mog膮: miejsca szkolenia (w przypadku szkole艅 on-line 鈥 platformy szkoleniowej), prowadz膮cego, a tak偶e godzin rozpocz臋cia i zako艅czenia szkolenia.
  3. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych szkole艅 przez Uczestnik贸w jest zabronione.
  4. Ze wzgl臋du na prezentowany podczas szkolenia materia艂 kliniczny i w膮tki interwizyjne Organizator nie nagrywa organizowanych przez siebie szkole艅.
  5. Szkolenie odbywa si臋 z poszanowanie zasad wzajemnego zaufania i w atmosferze poufno艣ci.
  6. Szkolenie on-line odbywa si臋 poprzez platform臋 internetow膮. Uczestnik zobowi膮zany jest zapewni膰 we w艂asnym zakresie komputer (tablet) z szybkim internetem oraz zestaw s艂uchawkowy z mikrofonem. Po dokonaniu p艂atno艣ci, na 2 dni przed rozpocz臋ciem szkolenia, Uczestnik otrzyma od Organizatora drog膮 mailow膮 link (zaproszenie) na szkolenie on-line oraz instrukcj臋 korzystania z platformy internetowej.
  7. Uczestnik jest zobowi膮zany do mailowego potwierdzenia otrzymania zaproszenia od Organizatora. W przypadku braku kontaktu ze strony Uczestnika, Organizator potwierdza wys艂anie zaproszenia smsem. Brak odpowiedzi ze strony Uczestnika traktowany jest jako brak zg艂aszanych trudno艣ci, a nie zalogowanie si臋 na platform臋 szkoleniow膮 w dniu szkolenia nie mo偶e by膰 powodem do reklamacji.
  8. Po zako艅czeniu szkolenia, ka偶dy Uczestnik otrzyma certyfikat po艣wiadczaj膮cy udzia艂 w warsztacie.
  9. Ka偶dy Uczestnik wyra偶a zgod臋 na wype艂nienie po zako艅czeniu szkolenia anonimowej ankiety obejmuj膮cej ocen臋 organizacji, metodyki szkolenia oraz trener贸w prowadz膮cych oraz wskazanie 藕r贸d艂a, z kt贸rego powzi膮艂 on informacj臋 na temat organizowanego szkolenia.

  XI. Postanowienia ko艅cowe

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za jakiekolwiek nie艣cis艂o艣ci lub nieprawid艂owo艣ci w dostarczonych przez trener贸w materia艂ach szkoleniowych.
  2. Wszystkie materia艂y szkoleniowe powsta艂e na u偶ytek i w trakcie szkolenia chronione s膮 Prawem Autorskim.
  3. Wszelkie materia艂y powsta艂e w trakcie prowadzenia szkolenia Uczestnik mo偶e przechowywa膰 oraz drukowa膰 na u偶ytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o 藕r贸dle pochodzenia materia艂贸w.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Regulamin szkole艅 otwartych organizowanych przez Fundacj臋 鈥濶agle Sami鈥 jest og艂aszany na stronie internetowej Organizatora www.naglesami.pl i wchodzi w 偶ycie z dniem 1 sierpnia 2018 roku.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowie艅 niniejszego Regulaminu.
  6. Spory wynikaj膮ce z realizacji niniejszego Regulaminu strony b臋d膮 rozstrzyga艂y polubownie na drodze negocjacji. Je偶eli nie b臋dzie to mo偶liwe, strony poddadz膮 je pod s膮d powszechny w艂a艣ciwy dla siedziby Organizatora.
  7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maj膮 zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  8. Je偶eli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu oka偶膮 si臋 niewa偶ne, nie uchybia to wa偶no艣ci pozosta艂ych postanowie艅.

  Wieczory Nie Sami – 鈥濼aki jestem/taka jestem – w jakim jestem kolorze?”

  Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu 鈥濿ieczory Nie Sami”! Tym razem b臋dzie to warsztat artystyczny 馃槉

  馃憠 Formularz do zapis贸w: https://forms.gle/L7h4Kq8Qb9gpAeLd9聽
  馃棑 Data spotkania: pi膮tek, 26 maja o godzinie 18:30, na al. Wojska Polskiego 1A, Warszawa-呕oliborz 鈥 warsztat stacjonarny. Czas trwania: ok. 2h.
  馃懁 Prowadz膮ca: Ewa Czuchaj 鈥 Artystka malarka, menad偶erka instytucji kultury, wsp贸艂tworzy Stowarzyszenie „Front Sztuki”, zwi膮zana z Kamienic膮 artystyczn膮 Ta3. Aktualnie kszta艂ci si臋 w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt.
  馃幆 Temat warsztatu 鈥 鈥濼aki jestem/taka jestem – w jakim jestem kolorze?鈥. B臋dzie to warsztat artystyczny, plastyczny. Przyjrzymy si臋 kolorom wok贸艂 i w nas, z jakimi si臋 identyfikujemy, jak na nas oddzia艂ywuj膮? Wsp贸lnie wybierzemy kolor – w jakim jestem teraz oraz taki z kt贸rym chcieliby艣my si臋 identyfikowa膰. Zastanowimy si臋, jaka jest przestrze艅 pomi臋dzy tymi kolorami? Pomy艣limy, co mamy w sobie najlepszego i spr贸bujemy to zwizualizowa膰.