Przekaż
1,5% podatku
Wpłać
darowiznę  Regulamin

  REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ „NAGLE SAMI”

  I. Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem szkoleń jest Fundacja „Nagle Sami” z siedzibą w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 1a, NIP 525 252 50 87, KRS 0000398530 (dalej Organizator).
  2. Dokument Regulamin szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację „Nagle Sami” określa zasady udziału klientów w szkoleniach otwartych.
  3. Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z opisem, warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez Fundację „Nagle Sami”, a także że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.

  II. Definicje

  1. Organizator – Fundacja „Nagle Sami”.
  2. Potwierdzenie – telefoniczne, przez wiadomość e-mail lub fax, wysłanie przez Organizatora do osoby zainteresowanej uczestnictwem w szkoleniu potwierdzenia rezerwacji miejsca na liście Uczestników szkolenia lub wpisania na listę Uczestników szkolenia jej lub delegowanych przez nią osób.
  3. Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie pisemnej informacji przez Uczestnika do Organizatora o wycofaniu z udziału w szkoleniu.
  4. Szkolenie otwarte – szkolenie, na które może zgłosić się każda osoba zainteresowana tematem szkolenia, która spełnia kryteria wskazane w opisie szkolenia.
  5. Uczestnik – osoba, która wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie i dostarczenie do Organizatora formularza zgłoszeniowego, której zgłoszenie zostało zaakceptowane przez Organizatora oraz która uiściła lub została za nią uiszczona całość opłaty za szkolenie.
  6. Zgłoszenie – podanie swoich danych w formularzu zgłoszeniowym i dostarczenie go do Organizatora.
  7. Certyfikat ukończenia szkolenia – dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Fundacji „Nagle Sami”, który otrzymuje uczestnik po zakończeniu szkolenia.
  8. Trener – osoba prowadząca szkolenie.

  III. Szkolenia

  1. Szkolenia realizowane są według programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Organizatora, a także przekazanych za pomocą innych kanałów m. in. social media, mediów i innych dostępnych kanałów informacyjnych.
  2. Termin, formuła (online lub stacjonarna) oraz czas trwania szkolenia jest każdorazowo określany w opisie danego szkolenia zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora.

  IV. Zgłoszenie uczestnictwa

  1. Uczestnik szkolenia powinien dostarczyć do Organizatora w wymaganym terminie, prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz po dokonaniu przez Organizatora akceptacji jego zgłoszenia, uiścić na rachunek bankowy Organizatora, wskazany w § 5 pkt. 3, opłatę szkoleniową w terminie do 10 dni przed datą odbywania się szkolenia.
  2. Przez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego uważa się wypełnienie wszystkich wymaganych pól oraz zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić na stronie internetowej Organizatora lub dostarczyć go do Organizatora pocztą elektroniczną na adres: info@naglesami.org.pl.
  4. Jedna osoba może uiścić opłatę za więcej niż jednego Uczestnika, przy czym przy wpłacie na rachunek bankowy, będącej stosowną wielokrotnością kwoty za udział w szkoleniu, należy w tytule przelewu podać imiona i nazwiska Uczestników, za których uiszcza się opłatę.
  5. Zgłoszenia przyjmowane są nie później niż na 5 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego mailowego lub telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem oraz po przesłaniu przez zainteresowaną osobę wypełnionego formularza zgłoszeniowego w jednej z wyżej wymienionych form.
  6. Ostateczne ustalenia dotyczące uczestnictwa zapadają nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
  7. O wpisaniu osób zainteresowanych na listę Uczestników szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. Po otrzymaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego Organizator poinformuje telefonicznie lub w przypadku pozostawienia adresu e-mail, listem elektronicznym w terminie do 5 dni roboczych o decyzji dotyczącej akceptacji lub odrzucenia zgłoszenia. W przypadku akceptacji zgłoszenia oraz potwierdzenia uiszczenia przez Uczestnika opłaty szkoleniowej, następuje zarezerwowanie miejsca na liście Uczestników szkolenia.
  8. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkolenia zostaną przekazane telefonicznie lub w przypadku pozostawienia adresu e-mail, listem elektronicznym, nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
  9. Osoby, które nie zostaną wpisane na listę Uczestników szkolenia ze względu na brak miejsc lub ich zgłoszenie z innych przyczyn zostanie odrzucone przez Organizatora, zostaną poinformowane telefonicznie lub w przypadku pozostawienia adresu e-mail, listem elektronicznym, o najbliższym terminie szkolenia z tego samego zakresu tematycznego.
  10. W przypadku braku miejsc Uczestnik może zostać wpisany na listę rezerwową i w przypadku zwolnienia się miejsca na warsztacie zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

  V. Ceny szkoleń i warunki płatności

  1. Ceny szkoleń otwartych określane są każdorazowo w ofercie szkoleniowej i obejmują udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia oraz poczęstunek (dotyczy szkoleń odbywających się stacjonarnie). Cena nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu Uczestników (dotyczy szkoleń odbywających się stacjonarnie).
  2. Ceny szkoleń są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
  3. Uczestnik szkolenia otrzyma wraz z informacją o akceptacji zgłoszenia dane niezbędne do dokonania przez niego płatności przelewem na konto Organizatora. Wpłat za udział w szkoleniu należy dokonywać na numer rachunku bankowego Organizatora: 15 1030 0019 0109 8530 0038 0190, Fundacja „Nagle Sami” , Al. Wojska Polskiego 1A, 01-524 Warszawa, tytuł: imię i nazwisko, tytuł i data wybranego szkolenia. Całości opłaty należy dokonać w terminie nie późniejszym, niż 10 dni od planowanego terminu rozpoczęcia szkolenia. Za moment uiszczenia płatności uznaje się moment uznania rachunku bankowego Organizatora. Uczestnik otrzyma fakturę VAT.
  4. Dokumenty księgowe – faktury przekazywane są uczestnikom drogą mailową w terminie 14 dni od realizacji szkolenia.
  5. Na wniosek Uczestnika Organizator może wyrazić zgodę na zmianę terminu płatności i dokonanie przez Uczestnika zapłaty za szkolenie już po jego planowanym terminie rozpoczęcia.
  6. O wnioskowanej zmianie terminu płatności za szkolenie osoba zainteresowana jest zobowiązana poinformować równocześnie z przesłaniem formularza zgłoszeniowego.

  VI. Zmiany terminu i programu szkoleń

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń lub z przyczyn losowych niezależnych od siebie. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Organizator zobowiązuje się do powiadomienia Uczestników o fakcie odwołania szkolenia nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia. W szczególnych okolicznościach niezależnych od Organizatora czas powiadomienia może zostać skrócony.
  2. W przypadkach wskazanych powyżej, po konsultacji telefonicznej lub mailowej z Uczestnikiem zostanie ustalony nowy termin szkolenia lub opłata zostanie zwrócona w całości w ciągu 7 dni od daty odwołania szkolenia. Jeżeli Organizator nie będzie dysponował numerem rachunku bankowego Uczestnika, na który należy zwrócić opłatę, Organizator skieruje do Uczestnika prośbę o podanie numeru rachunku bankowego, na który dokona zwrotu. Opłata nie zostanie zwrócona, jeżeli Uczestnik nie poda numeru rachunku bankowego na żądanie Organizatora, a Organizator nie będzie miał możliwości zwrotu opłaty w inny sposób. Organizator nie odpowiada za skutki otrzymania błędnego numeru rachunku bankowego od Uczestnika.
  3. Zamawiający nie ma prawa dochodzenia od Organizatora odszkodowania za szkody wynikające z odwołania Szkolenia.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkolenia lub zmiany trenera. Organizator jest jednak wtedy zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zmianie Uczestnika szkolenia.
  5. W przypadku odwołania szkolenia Organizator obowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zorganizować takie szkolenie w najbliższym możliwym terminie.

  VII. Rezygnacja ze szkolenia i zmiana Uczestnika

  1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie nie później niż na 10 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
  2. Organizator przesyła drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia rezygnacji. Jedynie otrzymanie takiego potwierdzenia ze strony Organizatora jest równoznaczne ze skutecznym dokonaniem rezygnacji przez osobę zainteresowaną.
  3. W przypadku późniejszej niż w terminie podanym w § 7 pkt.1 rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu Uczestnik jest obowiązany do poniesienia kosztów organizacyjnych równych 50% ceny szkolenia. W takiej sytuacji Organizator zwraca uczestnikowi na wskazany numer konta 50% dokonanej opłaty.
  4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z wybranego szkolenia w dniu jego rozpoczęcia, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Zastrzeżenie prawa zachowania opłaty za Szkolenie przez Organizatora nie niweczy prawa Organizatora do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
  5. W przypadku braku wpłaty najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem w celu potwierdzenia udziału w warsztacie. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Uczestnika w ciągu 48h, brak kontaktu traktowany jest jako rezygnacja ze szkolenia, a Organizator ma prawo oferować zwolnione miejsce kolejnym osobom.
  6. W sytuacjach wyjątkowych, o charakterze losowym, niemożliwych do przewidzenia, gdy osoba zgłaszająca udział nie będzie mogła wziąć udziału w szkoleniu, może ona wskazać do dnia poprzedzającego szkolenie inną osobę, która weźmie udział w szkoleniu. Rozliczenia w takim wypadku odbywają się pomiędzy osobą rezygnującą i wskazaną, bez udziału Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy Uczestnictwa w szkoleniu osoby zgłoszonej na zastępstwo, o której to odmowie osoba zastępowana będzie niezwłocznie powiadomiona.
  7. Powiadomienie Organizatora o planowanej zmianie powinno odbyć się przed szkoleniem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@naglesami.org.pl, wraz z podaniem danych personalnych osoby zastępującej osobę wcześniej zgłoszoną.

  VIII. Reklamacje

  1. Uczestnik szkolenia ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia szkolenia z niniejszym Regulaminem w terminie 5 dni od daty zakończenia szkolenia.
  2. Reklamacje należy kierować na adres Organizatora: Fundacja „Nagle Sami” , Al. Wojska Polskiego 1A, 01-524 Warszawa, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: info@naglesami.org.pl z dopiskiem „Reklamacja szkolenia”.
  3. Reklamacja bezwzględnie musi zawierać dane identyfikujące Uczestnika szkolenia (imię i nazwisko Uczestnika, a jeśli zgłaszającym jest przedsiębiorstwo także jego nazwę, adres podany na formularzu zgłoszeniowym, numer telefonu, adres e-mail oraz tytuł szkolenia) oraz szczegółowy opis reklamacji.
  4. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
  5. Reklamacje złożone po przekroczeniu terminu, na inny adres bądź nie zawierające wymaganych informacji pozostaną bez rozpatrzenia.
  6. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Organizatora.

  IX. Ochrona danych osobowych

  1. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom.
  2. Uczestnicy szkoleń wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją szkoleń zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  3. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może nastąpić w każdym czasie i jest możliwe po przekazaniu Organizatorowi stosownej informacji: osobiście, pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@naglesami.org.pl bądź listownie na adres: Fundacja Nagle Sami, Al. Wojska Polskiego 1A, 01-524 Warszawa.

  X. Realizacja i przebieg szkolenia

  1. Szkolenia realizowane są wg programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Organizatora.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia (w przypadku szkoleń on-line – platformy szkoleniowej), prowadzącego, a także godzin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia.
  3. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych szkoleń przez Uczestników jest zabronione.
  4. Ze względu na prezentowany podczas szkolenia materiał kliniczny i wątki interwizyjne Organizator nie nagrywa organizowanych przez siebie szkoleń.
  5. Szkolenie odbywa się z poszanowanie zasad wzajemnego zaufania i w atmosferze poufności.
  6. Szkolenie on-line odbywa się poprzez platformę internetową. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie komputer (tablet) z szybkim internetem oraz zestaw słuchawkowy z mikrofonem. Po dokonaniu płatności, na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Uczestnik otrzyma od Organizatora drogą mailową link (zaproszenie) na szkolenie on-line oraz instrukcję korzystania z platformy internetowej.
  7. Uczestnik jest zobowiązany do mailowego potwierdzenia otrzymania zaproszenia od Organizatora. W przypadku braku kontaktu ze strony Uczestnika, Organizator potwierdza wysłanie zaproszenia smsem. Brak odpowiedzi ze strony Uczestnika traktowany jest jako brak zgłaszanych trudności, a nie zalogowanie się na platformę szkoleniową w dniu szkolenia nie może być powodem do reklamacji.
  8. Po zakończeniu szkolenia, każdy Uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w warsztacie.
  9. Każdy Uczestnik wyraża zgodę na wypełnienie po zakończeniu szkolenia anonimowej ankiety obejmującej ocenę organizacji, metodyki szkolenia oraz trenerów prowadzących oraz wskazanie źródła, z którego powziął on informację na temat organizowanego szkolenia.

  XI. Postanowienia końcowe

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych przez trenerów materiałach szkoleniowych.
  2. Wszystkie materiały szkoleniowe powstałe na użytek i w trakcie szkolenia chronione są Prawem Autorskim.
  3. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia Uczestnik może przechowywać oraz drukować na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Regulamin szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację „Nagle Sami” jest ogłaszany na stronie internetowej Organizatora www.naglesami.pl i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2018 roku.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.
  6. Spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu strony będą rozstrzygały polubownie na drodze negocjacji. Jeżeli nie będzie to możliwe, strony poddadzą je pod sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
  7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  8. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień.

  Empatyczni, doświadczeni profesjonaliści

  Rezerwuj Wpłacam/Pomagam

  Rezerwacja online

  Do skorzystania z pomocy psychologicznej w Fundacji Nagle Sami zapraszamy osoby, które straciły bliskich i czują, że sytuacja, w której się znalazły jest zbyt trudna i sobie z nią same nie radzą.

  Zapraszamy osoby w kryzysie, które myślą o podjęciu terapii. A także wszystkie osoby zaniepokojone swoim stanem i te, którym brakuje wsparcia w najbliższym otoczeniu. W naszej Fundacji otrzymacie Państwo profesjonalną pomoc.

  Rezerwuj

  Formy pomocy

  Pomoc psychologiczna w żałobie

  Do skorzystania z pomocy psychologicznej w Fundacji Nagle Sami zapraszamy osoby, które straciły bliskich i czują, że sytuacja, w której się znalazły jest zbyt trudna i sobie z nią nie radzą. Zapraszamy także osoby w kryzysie, które myślą o podjęciu terapii. Pracujemy w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim.

  A także osoby zaniepokojone swoim stanem i te, którym brakuje wsparcia w najbliższym otoczeniu. W naszej Fundacji otrzymacie Państwo profesjonalną pomoc.

  W naszej pracy do procesu żałoby podchodzimy w sposób indywidualny, umożliwiamy aby każdy mógł przechodzić przez to doświadczenie w taki sposób jak tego potrzebuje.

  Terapeuci Fundacji specjalizują się w pomocy osobom w żałobie, mają duże doświadczenie w pracy terapeutycznej, stale poszerzają swoją wiedzę i umiejętności.

  W żałobie nie trzeba być samemu, zapraszamy do kontaktu z nami.

  Zapraszamy do kontaktu:

  od poniedziałku do piątku w godz. 9.30-16.30
  tel. 502 511 138, mail: info@naglesami.org.pl.

  Konsultacja z psychoterapeutą

  Osoby, chętne do skorzystania z pomocy psychologicznej w Fundacji Nagle Sami na początku zapraszamy na indywidualną konsultację z psychoterapeutą.

  Takie spotkanie ma na celu określenie czy i jaka pomoc jest potrzebna. Najczęściej jest wstępem do dalszej pomocy psychologicznej/psychoterapeutycznej. Pomaga ustalić jej formę – indywidualną lub grupową, zastanowić się co jest największą trudnością, czy dana osoba chce się nią zajmować, czy jest na to gotowa i czy to jest dobry moment na podjęcie terapii. Podczas takiej konsultacji ustalimy także, czy zgłaszany problem rzeczywiście związany jest z żałobą – zdarza się, że ktoś stracił bliskich jednak to inna sprawa jest podstawową trudnością, np. problemy w relacjach.

  Czasem okazuje się, że jedno spotkanie wystarcza. Gdy ktoś potrzebuje wiedzy o procesie żałoby, może zadać pytania i uzyskać potrzebne odpowiedzi. Zdarza się, że już jedna rozmowa z psychoterapeutą porządkuje i pomaga rozwiać wątpliwości. Bywa też, że samo opowiedzenie swojej historii komuś spoza bliskich, kto wysłucha bez oceniania i dawania rad, przynosi ulgę.

  Jedno spotkanie trwa 50 min, a jego koszt to 180 zł.

  Spotkania konsultacyjne prowadzimy tuż przy Placu Inwalidów na warszawskim Żoliborzu lub online.

  Więcej informacji i zapisy:

  Warszawa: info@naglesami.org.pl tel.: 502 511 138

  Psychoterapia indywidualna

  Psychoterapię indywidualną prowadzimy w stacjonarnie w Warszawie, a online oczywiście bez ograniczeń geograficznych.

  Osoba korzystająca z tej formy pomocy psychologicznej ustala indywidualnie z psychoterapeutą zakres pracy, zagadnienie czy problem, którym będą się zajmować podczas spotkań. W Fundacji pracujemy w obszarze żałoby, jednak każdy doświadcza jej w inny sposób, a trudności oraz potrzeby związane z przechodzeniem przez ten proces mogą być bardzo różne.

  W Fundacji prowadzimy zarówno terapię krótko- jak i długoterminową. Czas trwania terapii uzależniony jest od indywidualnych potrzeb klienta i jest ustalany wspólnie z nim.

  Terapia krótkoterminowa najczęściej koncentruje się wokół jednego problemu, czy trudności. Zazwyczaj trwa od kilku do kilkunastu spotkań. Terapia długoterminowa pozwala na głębszą pracę nad sobą, poszerzenie własnej świadomości w różnych obszarach życia. Najczęściej trwa powyżej jednego roku.

  Spotkania odbywają się raz w tygodniu, o stałej porze, trwają 50 min.
  Koszt jednego spotkania to 180 zł, niezależnie, czy jest stacjonarny czy w formie online.

  Więcej informacji i zapisy:

  Warszawa: info@naglesami.org.pl, 502 511 138 (od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00)

  Pomoc po poronieniach i stratach okołoporodowych

  Utrata dziecka na etapie ciąży lub chwilę po narodzinach jest niezwykle bolesnym wydarzeniem. W Fundacji Nagle Sami oferujemy wsparcie również po tego rodzaju doświadczeniach.

  Więcej informacji i zapisy: info@naglesami.org.pl , tel. 502 511 138 (od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00)

  Bezpłatny telefon wsparcia 800 108 108

  Linia 800 108 108 adresowana jest do wszystkich osób w żałobie, które potrzebują pomocy. Dzwoniący mogą anonimowo porozmawiać o swojej sytuacji, otrzymać wsparcie czy zasięgnąć porady. Dyżury w naszym Telefonie Wsparcia pełnią psychologowie i przeszkoleni studenci ostatnich lat psychologii.

  Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 14.00 - 20.00, Pod numerem 800 108 108, każdy z dzwoniących otrzyma wsparcie i naszą uwagę.

  Dodatkowy dyżur od godz. 14.00 do godz. 17.00 w każdy czwartek dotyczy wspierania dzieci w sytuacji żałoby. Zachęcamy do kontaktu pedagogów, nauczycieli i opiekunów, którzy chcieliby się dowiedzieć jak rozmawiać z dziećmi o śmierci, jak je wspierać.

  Jest bezpłatny, a rozmowy nie są nagrywane.

  Konsultacja online

  Zapraszamy osoby, które straciły bliskich i potrzebują wsparcia psychologa, jednak spotkanie osobiste nie jest możliwe. Jest to także rozwiązanie dobre dla Polaków w żałobie, którzy przebywają zagranicą.

  Konsultacja trwa 50 minut i jej koszt to 180 zł.

  Zapisy:

  telefonicznie pod numerem 502 511 138
  za pośrednictwem internetowego systemu rezerwacji: https://naglesami.org.pl/rezerwacja.html

  Zespół terapeutyczny

  dr Piotr Kiembłowski

  dr Piotr Kiembłowski jest absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył też szkolenie z systemowej terapii rodzin w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Psycholog, psychoterapeuta, trener biznesu, konsultant, coach i nauczyciel akademicki. Posiada ponad 15-letnią praktykę w edukacji studentów i pracowników wielu organizacji. Współpracuje z wiodącymi firmami szkoleniowymi w obszarach tematycznych związanych z usprawnieniem procesów zarządzania, zarządzaniem zmianą, konfliktem, komunikacją i asertywnością, budowaniem zespołu, coachingiem. Posiada również doświadczenie w pracy asesora przy prowadzeniu badań w ramach metodologii centrów oceny i rozwoju oraz prowadzi treningi interpersonalne.

  Agnieszka Romanek-Wdowicz

  Jestem psychologiem oraz psychoterapeutką Gestalt w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie. Przygotowuję się do uzyskania europejskiego certyfikatu EAGT (European Certificate of Gestalt Psychotherapy). Pracuję pod regularną superwizją, zgodnie z Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Swoje doświadczenie, w zakresie wsparcia psychologicznego, zdobywałam pracując z dziećmi z trudnościami w rozwoju oraz ich rodzicami. Współpracowałam z przedszkolami oraz poradniami w zakresie opiniowania i diagnozy dzieci. Ukończyłam Szkołę Konsultacji Rodzicielskich w oparciu o rodzicielstwo bliskości. Obecnie prowadzę psychoterapię osób dorosłych. Odkąd pamiętam interesowała mnie natura drugiego człowieka, jego emocje, motywy, sposób działania. Psychoterapia jest dla mnie bliskim spotkaniem dwojga ludzie, pełnym akceptacji, zrozumienia i bezpieczeństwa. Dzięki takiej relacji możliwe jest poznanie siebie samego oraz zmiana, która dokonuje się dzięki akceptacji siebie i świadomemu podejmowaniu decyzji, w oparciu o własne rzeczywiste potrzeby.

  Anna Bogdańska

  Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Wydziału Profilaktyki, Resocjalizacji i Problemów Społecznych UW i Psychologii na SWPS w Warszawie (spec. psychologia kliniczna i zdrowia), psychoterapeuta szkolący się w Polskim Instytucie Ericksonowskim (akredytacja PTP).

  Doświadczenie zawodowe: oddział dzienny psychiatryczny Szpitala Bielańskiego, Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Szpitala Zakaźnego w Warszawie (praca z pacjentami zakażonymi HIV), usługi specjalistyczne w fundacjach Vital i Zdrowie (praca z pacjentami przewlekle chorującymi psychicznie).

  Piotr Czyrka

  Absolwent psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz ratownictwa medycznego na CMUJ. Ukończył Studium z Interwencji Kryzysowej (ARCAN). Posiada uprawnienia pedagogiczne. Jest w trakcie pięcioletniego kursu psychoterapii Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku w Krakowie w nurcie systemowym.

  Stale poszerzam swoje doświadczenie zawodowe, uczestnicząc w licznych stażach i wolontariatach (m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, czy w Fundacji Nagle Sami jako konsultant Telefonu Wsparcia dla osób w żałobie), oraz pracy w Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Swoją pracę rozumiem przede wszystkim jako budowanie bezpiecznej, autentycznej i podmiotowej relacji z drugim człowiekiem. Ogromnie cenię sobie także korzyści płynące z psychoedukacji.

  Monika Kaczmarczyk

  Psycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończyła specjalizację z psychoterapii. Całościowe szkolenie psychoterapeutyczne realizuje w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”.
  Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym ZLO Praga Południe, w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego oraz w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, gdzie pracowała z młodzieżą po kryzysach psychicznych. Zarówno w trakcie studiów, jak i obecnie, związana z Akademickim Ośrodkiem Psychoterapii. Wiele zawdzięcza także 2-letniemu wolontariatowi w hospicjum oraz doświadczeniu pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi.

  W Fundacji prowadzi psychoterapię indywidualną, konsultacje i psychoterapię dla dzieci oraz jest konsultantką Telefonu Wsparcia dla osób w żałobie.

  „Psychoterapię postrzegam jako przestrzeń, w której we wspierającej obecności drugiej osoby można stopniowo „oswajać” myśli, emocje i doświadczenia, które trudno oswoić w pojedynkę. To wspólne poszukiwanie zrozumienia dla tego, co daje się zrozumieć, i bycie z tym, co wymyka się rozumieniu. Zarówno w pracy z dorosłymi, jak i z dziećmi, staram się tworzyć bezpieczne warunki, by oswajając to, co trudne, móc zbliżać się do samego siebie i innych.”

  Ewa Matyszewska

  Najważniejsze kwalifikacje: psycholog (specjalność: psychologia zdrowia i choroby), terapeuta w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach (certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach), praktyk Metody Kids’ Skills – Dam Radę! trener treningu i warsztatu psychologicznego (szkolenie w Ośrodku INTRA), arteterapeuta (szkolenie w Polskim Instytucie Ericksonowskim), specjalista Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom (szkolenie w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę).

  Od kilkunastu lat pracuję z dziećmi i młodzieżą oraz wspierającymi ich dorosłymi (rodzicami i nauczycielami). Najczęściej pracuję terapeutycznie indywidualnie oraz w diadzie rodzic – dziecko, a także z grupami. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

  W Fundacji Nagle Sami jestem wolontariuszem Telefonu Wsparcia dla osób w żałobie oraz prowadzę terapię dzieci i młodzieży, a także konsultacje dla rodziców

  Magdalena Kuśmierz

  Terapeutka motywująca (certyfikat nr 134 Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej), psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie 4-letniego szkolenia prowadzącego do uzyskania Certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, dyplomowany coach.

  Ukończyła Wydział Socjologii UW i studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych IFiS Polskiej Akademii Nauk oraz podyplomowe studia „Coaching Profesjonalny” w Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie. Stypendystka Uniwersytetu Rutgers i Fundacji Batorego. Trenerka Dialogu Motywującego. Członkini MINT – międzynarodowej organizacji zrzeszającej trenerów motywujących), PTTM oraz PTTPB.

  Jest certyfikowaną trenerką FRIS® – narzędzia rozwojowego diagnozującego style poznawcze. W oparciu o wiedzę płynącą z tego modelu, prowadzi warsztaty i szkolenia dla młodzieży oraz dorosłych (rodziców oraz zespołów pedagogicznych) oraz sesje indywidualne.

  Swoje doświadczenia w obszarze psychoterapii buduje pracując z dziećmi i dorosłymi osobami w spektrum autyzmu w Fundacji SAVANT, z którą od kilku lat jest związana na stałe oraz jako stażystka w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (Oddział Dzienny, III Klinika Psychiatryczna). Znajomość tematyki straty oraz żałoby budowała pracując przez rok jako konsultantka linii Telefonu Wsparcia Fundacji „Nagle Sami”.

  W Fundacji „Nagle Sami” prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży oraz grupę wsparcia dla osób w kryzysie straty.

  „Swoją pracę traktuję jako przywilej szczególnego spotkania z drugim człowiekiem i zaproszenie do jego świata. Na każde z tych spotkań zabieram ze sobą szacunek, akceptację oraz przekonanie, że każdy jest ekspertem od własnego życia.”

  Marek Husak

  Psycholog, w trakcie szkolenia terapeutycznego Terapii Poznawczo - Behawioralnej w Akademii Inter Ego. Absolwent Psychologii Uniwersytetu SWPS. Na stałe związany z Instytutem Psychiatrii i Neurologii z oddziałem Chorób Afektywnych F7 oraz Fundacją Savant). Stale poszerza swoje doświadczenie zawodowe. W swojej pracy wykorzystuje metody Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

  Doświadczenie zdobywał w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Oddziale Dziennym Neuropsychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie, Telefonie Wsparcia Fundacji Nagle Sami (konsultant w telefonie wsparcia Fundacji Nagle Sami).

  Swoją prace rozumie jako spotkanie z drugim człowiekiem oraz tworzenie przestrzeni dla w rozwoju i zmiany w ramach relacji opartej na podmiotowości, pełnym zrozumieniu oraz akceptacji.

  W fundacji zajmuje się prowadzeniem sesji indywidualnych i grupowych, z uwzględnień pracy z osobami LGBTQIA +, młodymi dorosłymi oraz dorosłymi w spektrum autyzmu.

  Agata Jóźwik

  Jestem psycholożką, psychoterapeutką w trakcie certyfikacji, terapeutką EMDR. Pracuję w podejściu poznawczo – behawioralnym obejmującym również trzecią falę w tym najbliższą związaną z uważnością. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Poznawczo-Behawioralnego oraz Polskiego Towarzystwa EMDR.

  Nieustannie szkolę się, podnoszę swoje umiejętności i kompetencje, biorę udział w szkoleniach, treningach i konferencjach. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku. Odbyłam staż kliniczny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Klinika Nerwic, Zaburzeń osobowości i Odżywiania w Oddziale Dzienny w Warszawie oraz w Klinicznym Oddziale Psychiatryczny CMKP w Szpitalu Bielańskim.

  Udzielałam pomocy psychologicznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomiankach, uczestniczyłam w grupie roboczej dotyczącej procedury Niebieskiej Karty, pracowałam z kobietami doznającymi przemocy. Aktualnie pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Bielańskim. Prowadzę psychoterapię oraz treningi uważności dla osób z zaburzeniami depresyjno-lękowymi.

  Specjalizuję się w pracy z osobami dorosłymi doświadczającymi trudności w życiu codziennym, trudnościami w związku, zmianami sytuacji życiowej, stratami. Przyjmuję pacjentów cierpiących na zaburzenia depresyjne, lękowe, zaburzenia adaptacyjne, ataki paniki, zaburzenia osobowości.

  Kinga Czechowicz-Drewniak

  Psycholożka, psychoonkolożka. Absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Psychoterapeutka w trakcie Całościowego Kursu Psychoterapii pod kierownictwem dr hab. Andrzeja Cechnickiego atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Realizuje specjalizację z Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży w Collegium Medicum UJ. Obecnie pracuje w Klinice Transplantacji Szpiku Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie oraz w Hospicjum dla Dorosłych i Dzieci. Od 2014 roku związana z pediatryczną opieką paliatywno-hospicyjną. Na co dzień wspiera dzieci i młodzież z doświadczeniem choroby nowotworowej. Pracuje z Rodzicami którzy zmagają się z przewlekłą, terminalną chorobą Dziecka. W ramach Hospicjum Perinatalnego wspiera Rodziców z diagnozą letalnej wady u dziecka. W Fundacji Nagle Sami będzie wspierać osoby dorosłe, rodziców oraz młodzież poprzez udzielanie konsultacji i psychoterapii online.

  Malwina Racka-Pluta

  Psycholożka oraz psychoterapeutka w trakcie szkolenia w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Swoje doświadczenie zdobywała na oddziałach Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, organizacjach pozarządowych oraz w prywatnej praktyce. Ukończyła szkolenia m.in. z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz z interwencji kryzysowej w sytuacji zagrożenia życia. Pracuje w nurcie psychodynamicznym, pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów PTP. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych, młodzieży oraz konsultacje dla rodziców.

  Agnieszka Nowacka

  Psychoterapeutka w trakcie certyfikacji oraz psycholożka w trakcie szkolenia (psychologia kliniczna). Ukończyła całościowy kurs psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów PTP. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych, młodzieży, par oraz konsultacje dla rodziców. W trakcie szkolenia całościowego z psychotraumatologii.

  Marta Plachy

  FILOZOF, PSYCHOTERAPEUTKA EGZYSTENCJALNA

  Jestem absolwentką filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, psychoterapeutką w trakcie całościowego szkolenia realizowanego przez Stowarzyszenie Psychoterapii Egzystencjalnej – GLE Polska należące do International Society for Logotherapy and Existential Analysis – Vienna. Uzyskałam certyfikat Amerykańskiego Stowarzyszenia Filozofów Praktyków (American Philosophical Practitioners Association – APPA) w zakresie poradnictwa filozoficznego. Dodatkowo poszerzam swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniu moderatorów dialogu sokratejskiego.

  W swojej pracy terapeutycznej towarzyszę osobom na drodze do spełnionego życia –życia wypełnionego sensem, dającego poczucie pełnej obecności i otwartości na doświadczanie siebie i świata. Wspieram osoby w podejmowaniu zgodnych ze sobą decyzji i odkrywaniu w pełni odpowiedzialnego sposobu radzenia sobie ze sobą i ze światem.

  Prowadzę psychoterapię osób dorosłych doświadczających straty, żałoby, kryzysu, utraty poczucia sensu i życiowej orientacji, konfliktów wartości, braku akceptacji, osamotnienia, niskiej samooceny, trudności w odkrywaniu swojej tożsamości i autentyczności. Zapraszam osoby zmagające się z lękami, depresją, chorobami przewlekłymi, trudnościami w bliskich relacjach i problemami osobowościowymi.

  --------------------------------------------------------------------------------

  EXISTENTIAL PSYCHOTHERAPIST, PHILOSOPHICAL PRACTITIONER

  I hold an M.A. in philosophy from the University of Warsaw. I’m a psychotherapist in the proces of training with the Polish branch of the International Society for Logotherapy and Existential Analysis – Vienna. I was awarded a certificate in philosophical counselling by the American Philosophical Practotioners Association – APPA. I develop my competences by participating in the APPA training program for Socratic dialogue facilitators.

  My aim as a psychotherapist is to guide individuals towards leading their life with greater freedom and awareness, towards coming to terms with their own emotions and behaviors while living more in line with their ‘inner consent’. I support them in finding meaning and fulfilment, living in harmony with their values, making authentic decisions and dealing with life and the world in a truly responsible way.

  I work with adults suffering from mood disorders, anxiety disorders, chronic conditions, interpersonal difficulties and crises caused by major changes in life, i.a. adjusting to a new living environment, language, culture. I welcome individuals experiencing problems related to conflicting values, loss of meaning and direction in life, feeling of loneliness and isolation, low self-esteem and difficulty in discovering their identity and authenticity.

  Miejsce

  Fundacja Nagle Sami Miejsce

  Nasz ośrodek znajduje się na warszawskim Żoliborzu. To tu niedaleko malowniczego Parku Fosa i Cytadeli przyjmujemy dorosłych i dzieci w zacisze naszych gabinetów. Można zarezerwować wizytę przez internet lub telefonicznie 502 511 138. Prosimy o informację o zmianie, bądź odwołaniu spotkania na 24 godz przed jego terminem, w innej sytuacji wizyta traktowana jest jako odbyta, z koniecznością opłaty. Jesteśmy tu dla Was. Jeżeli mają Państwo uwagi do nas po odbytej konsultacji prosimy o maile na adres: info@naglesami.org.pl lub telefonicznie 502 511 138

  Cennik

  Rodzaj konsultacji Czas trwania Miejsce Koszt
  Konsultacja z psychoterapeutą Czas trwania50 min MiejsceWarszawa lub online Cena180 zł
  Psychoterapia indywidualna Czas trwania50 min MiejsceWarszawa lub online Cena180 zł
  Grupa wsparcia Czas trwania90 min MiejsceWarszawa Cena100 zł
  Konsultacja w sprawie dzieci i młodzieży Czas trwania50 min MiejsceWarszawa lub online Cena200 zł
  Konsultacja u dr. Piotra Kiembłowskiego Czas trwania50 min Miejsceonline Cena220 zł
  Psychoterapia u dr. Piotra Kiembłowskiego Czas trwania50 min Miejsceonline Cena220 zł
  Consultation/psychotherapy in English Czas trwania50 min MiejsceWarsaw or online Cena250 zł
  DLA DZIECI Czas trwania Miejsce Cena
  Konsultacje indywidualne z psychologiem dziecięcym Czas trwania50 min MiejsceWarszawa Cena200 zł
  Kolejne indywidualne spotkania z psychologiem dziecięcym Czas trwania50 min MiejsceWarszawa Cena200 zł