Przekaż
1,5% podatku
Wpłać
darowiznę  Regulamin

  REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ „NAGLE SAMI”

  I. Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem szkoleń jest Fundacja „Nagle Sami” z siedzibą w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 1a, NIP 525 252 50 87, KRS 0000398530 (dalej Organizator).
  2. Dokument Regulamin szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację „Nagle Sami” określa zasady udziału klientów w szkoleniach otwartych.
  3. Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z opisem, warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez Fundację „Nagle Sami”, a także że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.

  II. Definicje

  1. Organizator – Fundacja „Nagle Sami”.
  2. Potwierdzenie – telefoniczne, przez wiadomość e-mail lub fax, wysłanie przez Organizatora do osoby zainteresowanej uczestnictwem w szkoleniu potwierdzenia rezerwacji miejsca na liście Uczestników szkolenia lub wpisania na listę Uczestników szkolenia jej lub delegowanych przez nią osób.
  3. Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie pisemnej informacji przez Uczestnika do Organizatora o wycofaniu z udziału w szkoleniu.
  4. Szkolenie otwarte – szkolenie, na które może zgłosić się każda osoba zainteresowana tematem szkolenia, która spełnia kryteria wskazane w opisie szkolenia.
  5. Uczestnik – osoba, która wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie i dostarczenie do Organizatora formularza zgłoszeniowego, której zgłoszenie zostało zaakceptowane przez Organizatora oraz która uiściła lub została za nią uiszczona całość opłaty za szkolenie.
  6. Zgłoszenie – podanie swoich danych w formularzu zgłoszeniowym i dostarczenie go do Organizatora.
  7. Certyfikat ukończenia szkolenia – dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Fundacji „Nagle Sami”, który otrzymuje uczestnik po zakończeniu szkolenia.
  8. Trener – osoba prowadząca szkolenie.

  III. Szkolenia

  1. Szkolenia realizowane są według programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Organizatora, a także przekazanych za pomocą innych kanałów m. in. social media, mediów i innych dostępnych kanałów informacyjnych.
  2. Termin, formuła (online lub stacjonarna) oraz czas trwania szkolenia jest każdorazowo określany w opisie danego szkolenia zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora.

  IV. Zgłoszenie uczestnictwa

  1. Uczestnik szkolenia powinien dostarczyć do Organizatora w wymaganym terminie, prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz po dokonaniu przez Organizatora akceptacji jego zgłoszenia, uiścić na rachunek bankowy Organizatora, wskazany w § 5 pkt. 3, opłatę szkoleniową w terminie do 10 dni przed datą odbywania się szkolenia.
  2. Przez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego uważa się wypełnienie wszystkich wymaganych pól oraz zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić na stronie internetowej Organizatora lub dostarczyć go do Organizatora pocztą elektroniczną na adres: info@naglesami.org.pl.
  4. Jedna osoba może uiścić opłatę za więcej niż jednego Uczestnika, przy czym przy wpłacie na rachunek bankowy, będącej stosowną wielokrotnością kwoty za udział w szkoleniu, należy w tytule przelewu podać imiona i nazwiska Uczestników, za których uiszcza się opłatę.
  5. Zgłoszenia przyjmowane są nie później niż na 5 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego mailowego lub telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem oraz po przesłaniu przez zainteresowaną osobę wypełnionego formularza zgłoszeniowego w jednej z wyżej wymienionych form.
  6. Ostateczne ustalenia dotyczące uczestnictwa zapadają nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
  7. O wpisaniu osób zainteresowanych na listę Uczestników szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. Po otrzymaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego Organizator poinformuje telefonicznie lub w przypadku pozostawienia adresu e-mail, listem elektronicznym w terminie do 5 dni roboczych o decyzji dotyczącej akceptacji lub odrzucenia zgłoszenia. W przypadku akceptacji zgłoszenia oraz potwierdzenia uiszczenia przez Uczestnika opłaty szkoleniowej, następuje zarezerwowanie miejsca na liście Uczestników szkolenia.
  8. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkolenia zostaną przekazane telefonicznie lub w przypadku pozostawienia adresu e-mail, listem elektronicznym, nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
  9. Osoby, które nie zostaną wpisane na listę Uczestników szkolenia ze względu na brak miejsc lub ich zgłoszenie z innych przyczyn zostanie odrzucone przez Organizatora, zostaną poinformowane telefonicznie lub w przypadku pozostawienia adresu e-mail, listem elektronicznym, o najbliższym terminie szkolenia z tego samego zakresu tematycznego.
  10. W przypadku braku miejsc Uczestnik może zostać wpisany na listę rezerwową i w przypadku zwolnienia się miejsca na warsztacie zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

  V. Ceny szkoleń i warunki płatności

  1. Ceny szkoleń otwartych określane są każdorazowo w ofercie szkoleniowej i obejmują udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia oraz poczęstunek (dotyczy szkoleń odbywających się stacjonarnie). Cena nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu Uczestników (dotyczy szkoleń odbywających się stacjonarnie).
  2. Ceny szkoleń są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
  3. Uczestnik szkolenia otrzyma wraz z informacją o akceptacji zgłoszenia dane niezbędne do dokonania przez niego płatności przelewem na konto Organizatora. Wpłat za udział w szkoleniu należy dokonywać na numer rachunku bankowego Organizatora: 15 1030 0019 0109 8530 0038 0190, Fundacja „Nagle Sami” , Al. Wojska Polskiego 1A, 01-524 Warszawa, tytuł: imię i nazwisko, tytuł i data wybranego szkolenia. Całości opłaty należy dokonać w terminie nie późniejszym, niż 10 dni od planowanego terminu rozpoczęcia szkolenia. Za moment uiszczenia płatności uznaje się moment uznania rachunku bankowego Organizatora. Uczestnik otrzyma fakturę VAT.
  4. Dokumenty księgowe – faktury przekazywane są uczestnikom drogą mailową w terminie 14 dni od realizacji szkolenia.
  5. Na wniosek Uczestnika Organizator może wyrazić zgodę na zmianę terminu płatności i dokonanie przez Uczestnika zapłaty za szkolenie już po jego planowanym terminie rozpoczęcia.
  6. O wnioskowanej zmianie terminu płatności za szkolenie osoba zainteresowana jest zobowiązana poinformować równocześnie z przesłaniem formularza zgłoszeniowego.

  VI. Zmiany terminu i programu szkoleń

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń lub z przyczyn losowych niezależnych od siebie. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Organizator zobowiązuje się do powiadomienia Uczestników o fakcie odwołania szkolenia nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia. W szczególnych okolicznościach niezależnych od Organizatora czas powiadomienia może zostać skrócony.
  2. W przypadkach wskazanych powyżej, po konsultacji telefonicznej lub mailowej z Uczestnikiem zostanie ustalony nowy termin szkolenia lub opłata zostanie zwrócona w całości w ciągu 7 dni od daty odwołania szkolenia. Jeżeli Organizator nie będzie dysponował numerem rachunku bankowego Uczestnika, na który należy zwrócić opłatę, Organizator skieruje do Uczestnika prośbę o podanie numeru rachunku bankowego, na który dokona zwrotu. Opłata nie zostanie zwrócona, jeżeli Uczestnik nie poda numeru rachunku bankowego na żądanie Organizatora, a Organizator nie będzie miał możliwości zwrotu opłaty w inny sposób. Organizator nie odpowiada za skutki otrzymania błędnego numeru rachunku bankowego od Uczestnika.
  3. Zamawiający nie ma prawa dochodzenia od Organizatora odszkodowania za szkody wynikające z odwołania Szkolenia.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkolenia lub zmiany trenera. Organizator jest jednak wtedy zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zmianie Uczestnika szkolenia.
  5. W przypadku odwołania szkolenia Organizator obowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zorganizować takie szkolenie w najbliższym możliwym terminie.

  VII. Rezygnacja ze szkolenia i zmiana Uczestnika

  1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie nie później niż na 10 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
  2. Organizator przesyła drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia rezygnacji. Jedynie otrzymanie takiego potwierdzenia ze strony Organizatora jest równoznaczne ze skutecznym dokonaniem rezygnacji przez osobę zainteresowaną.
  3. W przypadku późniejszej niż w terminie podanym w § 7 pkt.1 rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu Uczestnik jest obowiązany do poniesienia kosztów organizacyjnych równych 50% ceny szkolenia. W takiej sytuacji Organizator zwraca uczestnikowi na wskazany numer konta 50% dokonanej opłaty.
  4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z wybranego szkolenia w dniu jego rozpoczęcia, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Zastrzeżenie prawa zachowania opłaty za Szkolenie przez Organizatora nie niweczy prawa Organizatora do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
  5. W przypadku braku wpłaty najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem w celu potwierdzenia udziału w warsztacie. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Uczestnika w ciągu 48h, brak kontaktu traktowany jest jako rezygnacja ze szkolenia, a Organizator ma prawo oferować zwolnione miejsce kolejnym osobom.
  6. W sytuacjach wyjątkowych, o charakterze losowym, niemożliwych do przewidzenia, gdy osoba zgłaszająca udział nie będzie mogła wziąć udziału w szkoleniu, może ona wskazać do dnia poprzedzającego szkolenie inną osobę, która weźmie udział w szkoleniu. Rozliczenia w takim wypadku odbywają się pomiędzy osobą rezygnującą i wskazaną, bez udziału Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy Uczestnictwa w szkoleniu osoby zgłoszonej na zastępstwo, o której to odmowie osoba zastępowana będzie niezwłocznie powiadomiona.
  7. Powiadomienie Organizatora o planowanej zmianie powinno odbyć się przed szkoleniem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@naglesami.org.pl, wraz z podaniem danych personalnych osoby zastępującej osobę wcześniej zgłoszoną.

  VIII. Reklamacje

  1. Uczestnik szkolenia ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia szkolenia z niniejszym Regulaminem w terminie 5 dni od daty zakończenia szkolenia.
  2. Reklamacje należy kierować na adres Organizatora: Fundacja „Nagle Sami” , Al. Wojska Polskiego 1A, 01-524 Warszawa, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: info@naglesami.org.pl z dopiskiem „Reklamacja szkolenia”.
  3. Reklamacja bezwzględnie musi zawierać dane identyfikujące Uczestnika szkolenia (imię i nazwisko Uczestnika, a jeśli zgłaszającym jest przedsiębiorstwo także jego nazwę, adres podany na formularzu zgłoszeniowym, numer telefonu, adres e-mail oraz tytuł szkolenia) oraz szczegółowy opis reklamacji.
  4. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
  5. Reklamacje złożone po przekroczeniu terminu, na inny adres bądź nie zawierające wymaganych informacji pozostaną bez rozpatrzenia.
  6. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Organizatora.

  IX. Ochrona danych osobowych

  1. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom.
  2. Uczestnicy szkoleń wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją szkoleń zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  3. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może nastąpić w każdym czasie i jest możliwe po przekazaniu Organizatorowi stosownej informacji: osobiście, pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@naglesami.org.pl bądź listownie na adres: Fundacja Nagle Sami, Al. Wojska Polskiego 1A, 01-524 Warszawa.

  X. Realizacja i przebieg szkolenia

  1. Szkolenia realizowane są wg programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Organizatora.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia (w przypadku szkoleń on-line – platformy szkoleniowej), prowadzącego, a także godzin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia.
  3. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych szkoleń przez Uczestników jest zabronione.
  4. Ze względu na prezentowany podczas szkolenia materiał kliniczny i wątki interwizyjne Organizator nie nagrywa organizowanych przez siebie szkoleń.
  5. Szkolenie odbywa się z poszanowanie zasad wzajemnego zaufania i w atmosferze poufności.
  6. Szkolenie on-line odbywa się poprzez platformę internetową. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie komputer (tablet) z szybkim internetem oraz zestaw słuchawkowy z mikrofonem. Po dokonaniu płatności, na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Uczestnik otrzyma od Organizatora drogą mailową link (zaproszenie) na szkolenie on-line oraz instrukcję korzystania z platformy internetowej.
  7. Uczestnik jest zobowiązany do mailowego potwierdzenia otrzymania zaproszenia od Organizatora. W przypadku braku kontaktu ze strony Uczestnika, Organizator potwierdza wysłanie zaproszenia smsem. Brak odpowiedzi ze strony Uczestnika traktowany jest jako brak zgłaszanych trudności, a nie zalogowanie się na platformę szkoleniową w dniu szkolenia nie może być powodem do reklamacji.
  8. Po zakończeniu szkolenia, każdy Uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w warsztacie.
  9. Każdy Uczestnik wyraża zgodę na wypełnienie po zakończeniu szkolenia anonimowej ankiety obejmującej ocenę organizacji, metodyki szkolenia oraz trenerów prowadzących oraz wskazanie źródła, z którego powziął on informację na temat organizowanego szkolenia.

  XI. Postanowienia końcowe

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych przez trenerów materiałach szkoleniowych.
  2. Wszystkie materiały szkoleniowe powstałe na użytek i w trakcie szkolenia chronione są Prawem Autorskim.
  3. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia Uczestnik może przechowywać oraz drukować na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Regulamin szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację „Nagle Sami” jest ogłaszany na stronie internetowej Organizatora www.naglesami.pl i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2018 roku.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.
  6. Spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu strony będą rozstrzygały polubownie na drodze negocjacji. Jeżeli nie będzie to możliwe, strony poddadzą je pod sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
  7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  8. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień.

  Zarządzanie (z) głową. Program szkoleniowy dla firm.

  Fundacja Nagle Sami działa od 2011 r. pomaga wychodzić ludziom z kryzysu w najtrudniejszych momentach życia, po śmierci najbliższych. Pracując przez lata w tematyce kryzysu psychicznego, straty udało nam się zebrać zespół wyjątkowych terapeutów i psychologów, a nasze doświadczenie przelać na programy szkoleniowe dla firm.

  Najważniejszym obszarem naszych działań jest świadczenie pomocy psychologicznej, skorzystało z niej już kilkanaście tysięcy osób w całej Polsce. Szkolimy także profesjonalistów – psychologów, psychoterapeutów, pedagogów oraz managerów i przedstawicieli działów HR, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem z obszaru profilaktyki zdrowia psychicznego i pomocy psychologicznej.

  Trudne czasy pandemii wymagają od pracodawców większego zaangażowania w dbanie o dobrostan psychiczny pracowników. Według danych ZUS w pierwszej połowie 2020 r. względem roku 2019 było 42 proc. więcej zwolnień lekarskich z powodu depresji.

  Wychodzimy z założenia, że umiejętność dbania o siebie, swoją psyche, ale też wyczulenie na stan emocjonalny współpracowników – to aktualnie bardzo ważna część życia zawodowego. Opracowaliśmy szereg warsztatów on-line, które mogą pomóc firmom nim zarządzać.

  Dzielimy się wiedzą, doświadczeniem i narzędziami dzięki którym będzie łatwiej zadbać o psychikę, wiedzieć gdzie i kiedy szukać pomocy, jak wspierać innych.

  I. Warsztat dla managerów – Zarządzanie sobą

  Zarządzanie sobą i dbanie o siebie to dwa aspekty związane z pełnieniem ról zawodowych, które na pierwszy rzut oka wydają się być trudne do połączenia. Celem warsztatu jest ukazanie, że nie tylko mogą one ze sobą współistnieć, ale także, że znalezienie równowagi między nimi stanowi jeden z warunków efektywnego pełnienia roli managera Zespołu.

  Podczas szkolenia omówimy zarówno kluczowe obszary zarządzania sobą w miejscu pracy, jak i dobre praktyki służące utrzymaniu dobrostanu fizycznego i emocjonalnego.

  Kładziemy nacisk na aktywny udział uczestników w szkoleniu – tak, aby wypracowane sposoby działania funkcjonowały nie tylko „na papierze”, ale przede wszystkim w świadomości i wykorzystywanych przez uczestników warsztatu zasobach.

  Program warsztatu:

  1. Zarządzanie sobą i dbanie o siebie – dwa bieguny, czy jedna droga?
  2. Fundamenty.
   – postawa wobec świata (ja ok – ty ok?)
   – postawa wobec siebie – co akceptuję? czego nie? co mogę zmienić? Jakie mam przekonania na swój temat?
   – moja tożsamość, role społeczne, osobowość i charakter.
  3. Zarządzanie sobą.
   – osobista efektywność
   – organizacja miejsca pracy
   – organizacja czasu pracy i zarządzanie sobą w czasie
   – moje mocne strony i słabe – świadomość siebie, kręgi wpływu.
   – granice – świadomość i dbałość o nie.
  4. Dbanie o siebie.
   a) dbanie o siebie jako warunek zadbania o innych
   b) czynniki wpływające na nasz dobrostan
   c) jak zadbać o siebie – dobre praktyki
   – dobrostan fizyczny
   – emocje
   – akceptacja, poczucie własnej wartości
   – relacja z samym sobą
   – relacje z innymi
   – wsparcie

  Czas trwania warsztatu: 3h

  Formuła warsztatu: szkolenie online (platforma ZOOM lub inna zaproponowana przez podmiot zlecający szkolenie)

  Liczba uczestników: 10 -16 osób

  II. WEBINAR: Profilaktyka zdrowia psychicznego w obliczu wyzwań codzienności.

  Program webinaru:

  1. Czym jest zdrowie psychiczne i dlaczego warto o nie dbać?
  2. Jakie czynniki wpływają na nasz dobrostan psychiczny?
  3. Stres, zmęczenie, niepewność – z jakimi wyzwaniami borykamy się na co dzień?
  4. Pierwsze symptomy przeciążenia.
  5. Znaczenie wsparcia w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami i sytuacjami trudnymi.
  6. Jak dbać o siebie i swój psychiczny dobrostan – praktyczne wskazówki.

  Czas trwania: 1h wykładu + 15 min sesja pytań od uczestników

  III. WEBINAR: Depresja – czym jest i co warto o niej wiedzieć?

   Program webinaru:

  1. Czym jest depresja?
  2. Ktoś, kogo znasz – kogo dotyka depresja i jak często występuje?
  3. Objawy depresji – jak ją rozpoznać?
  4. Depresja a pandemia.
  5. Formy leczenia:  psychoterapia i farmakologia
  6. Jak wspierać osobę bliską, która choruje na depresję?
  7. Gdzie można szukać pomocy?

  Czas trwania: 1h wykładu + 15 min sesja pytań od uczestników

  III. WEBINAR: Jakość snu – jak zadbać o to, by lepiej spać?

  Program webinaru:

  1. Zasady higieny snu.
  2. Zaburzenia rytmu okołodobowego.
  3. Zasady działania „zegara biologicznego”.
  4. Jakie czynniki zaburzają jakość snu?
  5. Jak poprawić jakość snu?

  Czas trwania: 1h wykładu + 15 min sesja pytań od uczestników

  IV. WEBINAR: Sztuka tracenia – jak zadbać o siebie przeżywając utratę?

   Program webinaru:

  1. Doświadczenie straty jako uniwersalny element życia.
  2. Straty pojawiające się na różnych etapach rozwoju człowieka i ich znaczenie dla zdrowego wzrostu.
  3. Etapy przeżywania straty.
  4. Jak można zadbać o siebie po stracie?

  Czas trwania: 1h wykładu + 15 min sesja pytań od uczestników

  V. WARSZTAT: Zespół w obliczu kryzysu – dobre praktyki.

  Program warsztatu:

  1. Kryzys – czym jest?
  2. Jak rozmawiać z osobą w kryzysie? Jak ją wspierać? Czego unikać?
   – empatia a współczucie
   – towarzyszenie
   – niepokojące sygnały
  3. Symulacje rozmów.
  4. Jak zadbać o siebie?

  Czas trwania: 4 h

  Formuła szkolenia: online (platforma ZOOM)

  Liczba uczestników: 6- 14 osób

  VI. DEBRIEFING: Wsparcie Zespołu w obliczu trudności.

  Debriefing – to spotkanie, którego celem jest umożliwienie pracownikom danego Zespołu podzielenia się doświadczeniami, refleksjami, spostrzeżeniami i emocjami dotyczącymi określonego aspektu ich pracy, bądź bieżącej trudnej sytuacji. Stanowi formę wsparcia, którą rekomendujemy szczególnie pracownikom doświadczającym kryzysu (np. w związku z dużą lub gwałtowną zmianą w firmie, przeżytą sytuacją trudną lub traumatyczną) lub tym, którzy na co dzień w swojej pracy podejmują trudne, bądź obciążające emocjonalnie zadania (np. mają kontakt z klientami bądź współpracownikami w kryzysie).

  Korzyści płynące ze spotkania:

  – minimalizowanie krótko – i długoterminowych efektów silnego stresu
  – profilaktyka zdrowia psychicznego i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu członków Zespołu
  – zwiększenie świadomości własnych zasobów i sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  – większa integracja Zespołu
  – pomoc w tworzeniu dobrych praktyk wspierających codzienną pracę Zespołu

  Czas trwania: do 3 h

  VII.  Koleżeńskie grupy wsparcia psychologicznego (Employee Resource Groups – mental health)

  Grupy Wsparcia Koleżeńskiego wewnątrz organizacji mogą być doskonałym narzędziem integrującym zespół, angażującym pracowników, a przede wszystkim mogą zapewnić pracownikom bezpieczną przystań dzięki której odpowiednio wcześnie będzie można zareagować na kryzysy psychiczne zespołu. Do grup dobrowolnie zgłaszają się pracownicy, którzy chcą być wsparciem dla swoich kolegów z firmy. Grupy wsparcia funkcjonują w większych organizacjach I korporacjach. Grupy Wsparcia powstałe w organizacjach i wielu firmach zwłaszcza w USA dotyczą różnych zagadnień np. równouprawnienia, są np. grupy dla rodziców albo promujące różnorodność. Grupy, które pomaga szkolić Fundacja Nagle Sami promują zdrowie psychiczne i koncentrują się na tym temacie.

  Kluczem do sukcesu działania Grupy Wsparcia jest odpowiedzialne przygotowanie jej członków do powierzonych zadań, dokładne ich zarysowanie, a także przekazanie odpowiednich procedur na wypadek kryzysu.

  W programie, który stworzyliśmy dla korporacji, które chcą tworzyć koleżeńskie grupy wsparcia pomocy psychologicznej zalecamy 5 szkoleń na których poznają swoje zadania, zasady udzielania wsparcia, dobre praktyki zdrowia psychicznego, procedury na działania w sytuacji kryzysowej.

  Czas trwania: 5 szkoleń (3 lub 4 godziny) + interwizje zespołu co miesiąc

  Informacje organizacyjne

  Prowadzący:

  Psychoterapeuci, psycholodzy i interwenci kryzysowi Fundacji Nagle Sami, specjalizujący się i mający wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej oraz pomocy osobom w żałobie.

  Cena:

  Nasze propozycje szkoleniowe stanowią punkt wyjścia do dyskusji i dostosowania programu pod indywidualne potrzeby pracodawców. Wspieramy także w tematach organizacji czasu i miejsca pracy, gdy pracuje się zdalnie. Rozwijamy wciąż ofertę do coraz nowszych wyzwań związanych z pracą zawodową w czasie pandemii.

  Kontakt:

  e-mail: info@naglesami.org.pl
  tel. +48 512 674 874

  Fundacja Nagle Sami oferuje dla firm także indywidualne spotkania z psychologiem dla pracowników (on-line lub w żoliborskim ośrodku Fundacji).

  Mamy również możliwość uruchomienia specjalnej linii wsparcia dedykowanej dla pracowników firmy, a obsługiwanej przez naszych psychologów, czynnej np. w konkretnych godzinach w dany dzień tygodnia.

  Dzięki wybraniu oferty Fundacji Nagle Sami wspierają Państwo naszą statutową działalność w tym m.in. darmowy Telefon Wsparcia dla osób w żałobie.

  Przejdź do rejestracji

  Kontakt

  e-mail: info@naglesami.org.pl
  tel. 502 511 138

  Nadchodzące szkolenia