Przekaż
1,5% podatku
Wpłać
darowiznę  Regulamin

  REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ „NAGLE SAMI”

  I. Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem szkoleń jest Fundacja „Nagle Sami” z siedzibą w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 1a, NIP 525 252 50 87, KRS 0000398530 (dalej Organizator).
  2. Dokument Regulamin szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację „Nagle Sami” określa zasady udziału klientów w szkoleniach otwartych.
  3. Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z opisem, warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez Fundację „Nagle Sami”, a także że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.

  II. Definicje

  1. Organizator – Fundacja „Nagle Sami”.
  2. Potwierdzenie – telefoniczne, przez wiadomość e-mail lub fax, wysłanie przez Organizatora do osoby zainteresowanej uczestnictwem w szkoleniu potwierdzenia rezerwacji miejsca na liście Uczestników szkolenia lub wpisania na listę Uczestników szkolenia jej lub delegowanych przez nią osób.
  3. Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie pisemnej informacji przez Uczestnika do Organizatora o wycofaniu z udziału w szkoleniu.
  4. Szkolenie otwarte – szkolenie, na które może zgłosić się każda osoba zainteresowana tematem szkolenia, która spełnia kryteria wskazane w opisie szkolenia.
  5. Uczestnik – osoba, która wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie i dostarczenie do Organizatora formularza zgłoszeniowego, której zgłoszenie zostało zaakceptowane przez Organizatora oraz która uiściła lub została za nią uiszczona całość opłaty za szkolenie.
  6. Zgłoszenie – podanie swoich danych w formularzu zgłoszeniowym i dostarczenie go do Organizatora.
  7. Certyfikat ukończenia szkolenia – dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Fundacji „Nagle Sami”, który otrzymuje uczestnik po zakończeniu szkolenia.
  8. Trener – osoba prowadząca szkolenie.

  III. Szkolenia

  1. Szkolenia realizowane są według programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Organizatora, a także przekazanych za pomocą innych kanałów m. in. social media, mediów i innych dostępnych kanałów informacyjnych.
  2. Termin, formuła (online lub stacjonarna) oraz czas trwania szkolenia jest każdorazowo określany w opisie danego szkolenia zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora.

  IV. Zgłoszenie uczestnictwa

  1. Uczestnik szkolenia powinien dostarczyć do Organizatora w wymaganym terminie, prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz po dokonaniu przez Organizatora akceptacji jego zgłoszenia, uiścić na rachunek bankowy Organizatora, wskazany w § 5 pkt. 3, opłatę szkoleniową w terminie do 10 dni przed datą odbywania się szkolenia.
  2. Przez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego uważa się wypełnienie wszystkich wymaganych pól oraz zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić na stronie internetowej Organizatora lub dostarczyć go do Organizatora pocztą elektroniczną na adres: info@naglesami.org.pl.
  4. Jedna osoba może uiścić opłatę za więcej niż jednego Uczestnika, przy czym przy wpłacie na rachunek bankowy, będącej stosowną wielokrotnością kwoty za udział w szkoleniu, należy w tytule przelewu podać imiona i nazwiska Uczestników, za których uiszcza się opłatę.
  5. Zgłoszenia przyjmowane są nie później niż na 5 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego mailowego lub telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem oraz po przesłaniu przez zainteresowaną osobę wypełnionego formularza zgłoszeniowego w jednej z wyżej wymienionych form.
  6. Ostateczne ustalenia dotyczące uczestnictwa zapadają nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
  7. O wpisaniu osób zainteresowanych na listę Uczestników szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. Po otrzymaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego Organizator poinformuje telefonicznie lub w przypadku pozostawienia adresu e-mail, listem elektronicznym w terminie do 5 dni roboczych o decyzji dotyczącej akceptacji lub odrzucenia zgłoszenia. W przypadku akceptacji zgłoszenia oraz potwierdzenia uiszczenia przez Uczestnika opłaty szkoleniowej, następuje zarezerwowanie miejsca na liście Uczestników szkolenia.
  8. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkolenia zostaną przekazane telefonicznie lub w przypadku pozostawienia adresu e-mail, listem elektronicznym, nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
  9. Osoby, które nie zostaną wpisane na listę Uczestników szkolenia ze względu na brak miejsc lub ich zgłoszenie z innych przyczyn zostanie odrzucone przez Organizatora, zostaną poinformowane telefonicznie lub w przypadku pozostawienia adresu e-mail, listem elektronicznym, o najbliższym terminie szkolenia z tego samego zakresu tematycznego.
  10. W przypadku braku miejsc Uczestnik może zostać wpisany na listę rezerwową i w przypadku zwolnienia się miejsca na warsztacie zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

  V. Ceny szkoleń i warunki płatności

  1. Ceny szkoleń otwartych określane są każdorazowo w ofercie szkoleniowej i obejmują udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia oraz poczęstunek (dotyczy szkoleń odbywających się stacjonarnie). Cena nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu Uczestników (dotyczy szkoleń odbywających się stacjonarnie).
  2. Ceny szkoleń są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
  3. Uczestnik szkolenia otrzyma wraz z informacją o akceptacji zgłoszenia dane niezbędne do dokonania przez niego płatności przelewem na konto Organizatora. Wpłat za udział w szkoleniu należy dokonywać na numer rachunku bankowego Organizatora: 15 1030 0019 0109 8530 0038 0190, Fundacja „Nagle Sami” , Al. Wojska Polskiego 1A, 01-524 Warszawa, tytuł: imię i nazwisko, tytuł i data wybranego szkolenia. Całości opłaty należy dokonać w terminie nie późniejszym, niż 10 dni od planowanego terminu rozpoczęcia szkolenia. Za moment uiszczenia płatności uznaje się moment uznania rachunku bankowego Organizatora. Uczestnik otrzyma fakturę VAT.
  4. Dokumenty księgowe – faktury przekazywane są uczestnikom drogą mailową w terminie 14 dni od realizacji szkolenia.
  5. Na wniosek Uczestnika Organizator może wyrazić zgodę na zmianę terminu płatności i dokonanie przez Uczestnika zapłaty za szkolenie już po jego planowanym terminie rozpoczęcia.
  6. O wnioskowanej zmianie terminu płatności za szkolenie osoba zainteresowana jest zobowiązana poinformować równocześnie z przesłaniem formularza zgłoszeniowego.

  VI. Zmiany terminu i programu szkoleń

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń lub z przyczyn losowych niezależnych od siebie. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Organizator zobowiązuje się do powiadomienia Uczestników o fakcie odwołania szkolenia nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia. W szczególnych okolicznościach niezależnych od Organizatora czas powiadomienia może zostać skrócony.
  2. W przypadkach wskazanych powyżej, po konsultacji telefonicznej lub mailowej z Uczestnikiem zostanie ustalony nowy termin szkolenia lub opłata zostanie zwrócona w całości w ciągu 7 dni od daty odwołania szkolenia. Jeżeli Organizator nie będzie dysponował numerem rachunku bankowego Uczestnika, na który należy zwrócić opłatę, Organizator skieruje do Uczestnika prośbę o podanie numeru rachunku bankowego, na który dokona zwrotu. Opłata nie zostanie zwrócona, jeżeli Uczestnik nie poda numeru rachunku bankowego na żądanie Organizatora, a Organizator nie będzie miał możliwości zwrotu opłaty w inny sposób. Organizator nie odpowiada za skutki otrzymania błędnego numeru rachunku bankowego od Uczestnika.
  3. Zamawiający nie ma prawa dochodzenia od Organizatora odszkodowania za szkody wynikające z odwołania Szkolenia.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkolenia lub zmiany trenera. Organizator jest jednak wtedy zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zmianie Uczestnika szkolenia.
  5. W przypadku odwołania szkolenia Organizator obowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zorganizować takie szkolenie w najbliższym możliwym terminie.

  VII. Rezygnacja ze szkolenia i zmiana Uczestnika

  1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie nie później niż na 10 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
  2. Organizator przesyła drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia rezygnacji. Jedynie otrzymanie takiego potwierdzenia ze strony Organizatora jest równoznaczne ze skutecznym dokonaniem rezygnacji przez osobę zainteresowaną.
  3. W przypadku późniejszej niż w terminie podanym w § 7 pkt.1 rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu Uczestnik jest obowiązany do poniesienia kosztów organizacyjnych równych 50% ceny szkolenia. W takiej sytuacji Organizator zwraca uczestnikowi na wskazany numer konta 50% dokonanej opłaty.
  4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z wybranego szkolenia w dniu jego rozpoczęcia, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Zastrzeżenie prawa zachowania opłaty za Szkolenie przez Organizatora nie niweczy prawa Organizatora do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
  5. W przypadku braku wpłaty najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem w celu potwierdzenia udziału w warsztacie. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Uczestnika w ciągu 48h, brak kontaktu traktowany jest jako rezygnacja ze szkolenia, a Organizator ma prawo oferować zwolnione miejsce kolejnym osobom.
  6. W sytuacjach wyjątkowych, o charakterze losowym, niemożliwych do przewidzenia, gdy osoba zgłaszająca udział nie będzie mogła wziąć udziału w szkoleniu, może ona wskazać do dnia poprzedzającego szkolenie inną osobę, która weźmie udział w szkoleniu. Rozliczenia w takim wypadku odbywają się pomiędzy osobą rezygnującą i wskazaną, bez udziału Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy Uczestnictwa w szkoleniu osoby zgłoszonej na zastępstwo, o której to odmowie osoba zastępowana będzie niezwłocznie powiadomiona.
  7. Powiadomienie Organizatora o planowanej zmianie powinno odbyć się przed szkoleniem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@naglesami.org.pl, wraz z podaniem danych personalnych osoby zastępującej osobę wcześniej zgłoszoną.

  VIII. Reklamacje

  1. Uczestnik szkolenia ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia szkolenia z niniejszym Regulaminem w terminie 5 dni od daty zakończenia szkolenia.
  2. Reklamacje należy kierować na adres Organizatora: Fundacja „Nagle Sami” , Al. Wojska Polskiego 1A, 01-524 Warszawa, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: info@naglesami.org.pl z dopiskiem „Reklamacja szkolenia”.
  3. Reklamacja bezwzględnie musi zawierać dane identyfikujące Uczestnika szkolenia (imię i nazwisko Uczestnika, a jeśli zgłaszającym jest przedsiębiorstwo także jego nazwę, adres podany na formularzu zgłoszeniowym, numer telefonu, adres e-mail oraz tytuł szkolenia) oraz szczegółowy opis reklamacji.
  4. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
  5. Reklamacje złożone po przekroczeniu terminu, na inny adres bądź nie zawierające wymaganych informacji pozostaną bez rozpatrzenia.
  6. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Organizatora.

  IX. Ochrona danych osobowych

  1. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom.
  2. Uczestnicy szkoleń wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją szkoleń zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  3. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może nastąpić w każdym czasie i jest możliwe po przekazaniu Organizatorowi stosownej informacji: osobiście, pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@naglesami.org.pl bądź listownie na adres: Fundacja Nagle Sami, Al. Wojska Polskiego 1A, 01-524 Warszawa.

  X. Realizacja i przebieg szkolenia

  1. Szkolenia realizowane są wg programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Organizatora.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia (w przypadku szkoleń on-line – platformy szkoleniowej), prowadzącego, a także godzin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia.
  3. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych szkoleń przez Uczestników jest zabronione.
  4. Ze względu na prezentowany podczas szkolenia materiał kliniczny i wątki interwizyjne Organizator nie nagrywa organizowanych przez siebie szkoleń.
  5. Szkolenie odbywa się z poszanowanie zasad wzajemnego zaufania i w atmosferze poufności.
  6. Szkolenie on-line odbywa się poprzez platformę internetową. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie komputer (tablet) z szybkim internetem oraz zestaw słuchawkowy z mikrofonem. Po dokonaniu płatności, na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Uczestnik otrzyma od Organizatora drogą mailową link (zaproszenie) na szkolenie on-line oraz instrukcję korzystania z platformy internetowej.
  7. Uczestnik jest zobowiązany do mailowego potwierdzenia otrzymania zaproszenia od Organizatora. W przypadku braku kontaktu ze strony Uczestnika, Organizator potwierdza wysłanie zaproszenia smsem. Brak odpowiedzi ze strony Uczestnika traktowany jest jako brak zgłaszanych trudności, a nie zalogowanie się na platformę szkoleniową w dniu szkolenia nie może być powodem do reklamacji.
  8. Po zakończeniu szkolenia, każdy Uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w warsztacie.
  9. Każdy Uczestnik wyraża zgodę na wypełnienie po zakończeniu szkolenia anonimowej ankiety obejmującej ocenę organizacji, metodyki szkolenia oraz trenerów prowadzących oraz wskazanie źródła, z którego powziął on informację na temat organizowanego szkolenia.

  XI. Postanowienia końcowe

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych przez trenerów materiałach szkoleniowych.
  2. Wszystkie materiały szkoleniowe powstałe na użytek i w trakcie szkolenia chronione są Prawem Autorskim.
  3. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia Uczestnik może przechowywać oraz drukować na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Regulamin szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację „Nagle Sami” jest ogłaszany na stronie internetowej Organizatora www.naglesami.pl i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2018 roku.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.
  6. Spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu strony będą rozstrzygały polubownie na drodze negocjacji. Jeżeli nie będzie to możliwe, strony poddadzą je pod sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
  7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  8. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień.

  Udane partnerstwo między organizacjami krajowymi i międzynarodowymi

  HISTORIA WPŁYWU – o współpracy ACF i Fundacji Nagle Sami

  Przygotowane przez:
  Sofia Papadopoulou, Kierownik działu MHPSS i Ochrony w Action Contre la Faim
  Lucile Hermant, Kierownik ds. zaangażowania strategicznego w Action Contre la Faim

  Marianna Lutomska, Dyrektor Zarządzający Nagle Sami
  Paulina Stańczak, Kierownik programu Nagle Sami

  Zespół biura Fundacji Nagle Sami. Od lewej:
  Marianna Lutomska (wiceprezes), Paulina Stańczak
  (kierownik projektu ACF), Michalina Bieńkowska
  (wsparcie administracyjne)

  Prawa autorskie : Justyna Palevic dla Action contre la Faim

   

  KONTEKST

  Od momentu eskalacji konfliktu w Ukrainie 24 lutego 2022 roku, Polska w ciągu kilku
  tygodni z kraju przyjmującego stosunkowo niewielu uchodźców przekształciła się
  w jedno z głównych państw przyjmujących uchodźców na świecie. Oczekuje się,
  że napływ uchodźców będzie się utrzymywał, ponieważ sytuacja w Ukrainie pozostaje
  niepewna, z wewnętrznymi przesiedleniami na dużą skalę, zniszczeniami
  infrastruktury i surowymi warunkami zimowymi. Część uchodźców przeniosła się do
  innych krajów europejskich, ale duża liczba uchodźców z Ukrainy pozostaje w Polsce.
  Do stycznia 2023 r. w Polsce zarejestrowano 1,5 mln uchodźców do ochrony
  czasowej, a 950 tys. pozostaje obecnie w kraju. W niektórych ośrodkach zbiorczych
  i tranzytowych nadal odnotowuje się napływ uchodźców, przy czym profil nowo
  przybyłych osób wykazuje rosnącą podatność na zagrożenia i wymaga dodatkowej
  pomocy. Główne zgłoszone przypadki narażenia dotyczą 12% osób
  niepełnosprawnych, 15% osób z poważnymi dolegliwościami medycznymi, 11% osób
  starszych o szczególnych potrzebach oraz 22% samotnych rodziców.
  Tymczasem wsparcie ze strony władz i obywateli polskich, początkowo bardzo silne,
  obecnie maleje, a wielu uchodźców nie jest jeszcze w stanie usamodzielnić się
  w kraju, w którym są goszczeni. W tej sytuacji organizacje humanitarne są gotowe do
  dalszego wspierania władz rządowych poprzez realizację programów
  odpowiadających na potrzeby dotkniętej kryzysem ludności.

  ACTION AGAINST HUNGER W POLSCE

  Action against Hunger (ACF) rozpoczęła działalność w Polsce na początku marca 2022
  roku. Lokalizacja była główną metodologią interwencji ACF w Polsce. Wraz z partnerami krajowymi, ACF realizowała działania z zakresu zdrowia psychicznego
  i wsparcia psychospołecznego (MHPSS) mające na celu odpowiedzieć na pilne
  potrzeby psychologiczne ludności dotkniętej kryzysem w województwach
  Mazowieckim i Podkarpackim.
  W obliczu pilnych potrzeb główne kryteria nawiązania współpracy opierały się na
  zgodności wizji, celów strategicznych i wartości, przy czym odpowiedzialność
  i przejrzystość stanowiły ważną wspólną płaszczyznę. Oczekiwane wyniki tej
  współpracy były związane ze świadczeniem dostosowanych kulturowo i uwzględniających traumę usług MHPSS, dostosowanych do potrzeb beneficjentów oraz
  lokalnych możliwości i kontekstu.
  Partnerzy lokalni i ACF wykorzystują we współpracy komplementarne doświadczenia,
  aby jak najlepiej wspierać beneficjentów: partnerzy lokalni mają duże zrozumienie
  kontekstu i wiedzę techniczną, natomiast ACF wnosi swoje zrozumienie sektora
  humanitarnego (zasady, struktura, finansowanie).

  PROGRAM W WARSZAWIE

  Niniejszy program został opracowany w odpowiedzi na trwający kryzys, od maja 2022
  roku. Interwencje skupiają się na zapewnieniu wsparcia psychologicznego osobom
  dotkniętym konfliktem i wynikającymi z niego przesiedleniami, przybywającym do
  Centrum Tranzytowego Dworca Wschodniego w Warszawie. W tym celu wdrożono
  działania indywidualne i grupowe, skupiające się na Pierwszej Pomocy
  Psychologicznej (PFA), zarządzaniu stresem i interwencjach psychospołecznych
  skoncentrowanych na traumie.
  W celu wzmocnienia odporności i pozytywnych zdolności do radzenia sobie
  z problemami ludności dotkniętej katastrofą, ACF nawiązała współpracę z Fundacją
  Nagle Sami. Zespół składający się z czterech psychologów i jednego lidera zespołu
  oferuje usługi MHPSS codziennie w różnych miejscach. Oprócz centrum
  tranzytowego, nasz zespół profesjonalistów oferuje usługi w klinice Nagle Sami
  i prowadzi systematyczne działania zewnętrzne w obszarze miejskim. Ponadto Nagle
  Sami prowadzi infolinię dla psychologicznego wsparcia lokalnej ludności i uchodźców
  w zakresie żalu i straty. Łącznie od maja udzielono wsparcia 3.058 beneficjentom.
  Ośrodek tranzytowy przy Dworcu Wschodnim, Lubelska 18, Warszawa. Jest to
  miejsce, w którym uchodźcy mogą otrzymać ciepły posiłek, przenocować, otrzymać
  psychologiczną, medyczną i noclegową. ACF i Fundacja Nagle Sami zatrudniają
  psychologów, którzy są na miejscu przez 7 dni w tygodniu.
  Prawa autorskie: Paulina Stańczak dla Action contre la Faim
  Jednak nawiązanie partnerstwa okazało się wyzwaniem z administracyjnego
  punktu widzenia. Fundacja Nagle Sami nie miała wcześniejszego doświadczenia
  we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jako mała organizacja, mieliśmy
  niewielkie doświadczenie w radzeniu sobie z wieloma szczegółowymi
  procedurami finansowymi, księgowymi i zaopatrzeniowymi, wymaganymi do
  wykazania zgodności z międzynarodowymi standardami operacyjnymi.
  “Ogólnie rzecz biorąc, jako Fundacja Nagle Sami możemy powiedzieć, że nasza
  współpraca z ACF miała bardzo pozytywny wpływ na rozwój naszej organizacji
  pod względem zasobów, budowania potencjału i niezbędnego doświadczenia
  w pracy humanitarnej” – mówi Olga Puncewicz.
  Jednocześnie psychologowie Nagle Sami odbyli szkolenia i superwizje zgodne
  z zasadami traumy, stanowiąc cenną matrycę dla wsparcia osób z nadmierną
  reaktywnością emocjonalną, oderwaniem emocjonalnym, dysocjacją i rozpaczą.
  Od początku partnerstwa Fundacji Nagle Sami i ACF pomoc otrzymało ponad
  3000 uchodźców (od maja 2022 do lutego 2023). Pokazuje to, że sojusz lokalny
  i międzynarodowy może znacząco przyczynić się do zapewnienia trwałej pomocy
  humanitarnej.
  Partnerstwa między polskimi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi mogłyby być jeszcze bardziej efektywne, gdyby były bardziej
  przewidywalne. Darczyńcy powinni przyznawać fundusze na okresy dłuższe niż
  sześć miesięcy, aby umożliwić partnerom bardziej strategiczne planowanie
  wspólnych działań, zwłaszcza w sektorze zdrowia psychicznego, gdzie wpływ
  i postępy mierzy się w dłuższej perspektywie.

  FUNDACJA NAGLE SAMI

  Fundacja Nagle Sami została założona w 2011 roku. Organizacja oferuje wsparcie
  osobom, które straciły swoich bliskich lub z innych powodów zostały nagle
  pozostawione same sobie. Zakres działań Fundacji obejmuje wsparcie
  psychologiczne zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, indywidualne i grupowe sesje
  wsparcia, prowadzenie telefonu zaufania oraz budowanie potencjału dla
  profesjonalistów. Wszyscy pracownicy Nagle Sami mają doświadczenie w pracy
  z żałobą i stratą.
  “Strata to bardzo bolesne doświadczenie osobiste, które może dotyczyć różnych
  aspektów życia człowieka: utraty bliskich, mieszkania, majątku, poczucia
  bezpieczeństwa i przynależności, tożsamości. Dlatego, gdy w Ukrainie doszło do
  eskalacji konfliktu, w wyniku którego tysiące ludzi uciekało przed wojną, uznaliśmy,
  że w naszym mandacie jest udzielenie im wsparcia – wyjaśnia Olga Puncewicz
  z Fundacji. Dlatego Fundacja Nagle Sami wysłała pracowników i wolontariuszy jako
  pierwszych respondentów do centrum tranzytowego na Dworcu Wschodnim.
  Współpraca pomiędzy Nagle Sami i ACF rozpoczęła się na początku kwietnia 2022
  roku, po złożeniu stosownej prośby przez dyrektora zarządzającego Fundacji Nagle
  Sami i przedstawiciela ACF. Po złożeniu wniosku odbyła się seria spotkań mających
  na celu określenie kontekstu, celów strategicznych i rezultatów efektywnej
  współpracy. Obie strony od początku uznały, że celem jest połączenie sił i wspólne
  działanie w sposób, który pomoże ludziom w potrzebie w najbardziej odpowiedni
  sposób. Ponadto, byliśmy zdecydowani rozszerzyć nasze działania, aby zapewnić
  nasze usługi jak największej liczbie osób przybywających z Ukrainy.
  Cennym wkładem w ten projekt było doświadczenie Fundacji w udzielaniu wysokiej
  jakości wsparcia psychologicznego oraz istniejąca wcześniej sieć interesariuszy.
  „Okazaliśmy się skuteczni w rozmieszczaniu specjalistów, prowadzeniu szkoleń
  i zapewnianiu profesjonalnego wsparcia. Ponadto, łączenie się z dostępnymi
  usługami, ocena potrzeb i planowanie skutecznej strategii dotarcia było znacznie
  ułatwione dzięki naszej wcześniej istniejącej sieci” dodaje Marianna Lutomska.
  ACTION AGAINST HUNGER
  POLSKA
  Mieszka I 52, 35-303, Rzeszów,
  Polska
  Tel: +48 574 212 198
  Email: mhpsspm@plactionagainsthunger.org
  www.actioncontrelafaim.org